Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Quality of service (QoS) refers to the capability of a network to provide better service to selected network traffic over various technologies.

The European Union intends to ensure the availability of a minimum set of high-quality services that are available to all users at an affordable price, without distortion of competition. It therefore lays down obligations with regard to the provision of certain mandatory services, such as the retail provision of leased lines. It also establishes end-users' rights and the corresponding obligations of undertakings that provide publicly available electronic communications networks and services.

Необходимо e да бъде осигурено изпълнението на изискванията по отношение на редица характеристики на услугата от гледна точка на осигуряваното качество, включително на гарантирани скорости, закъснение, загуба на пакети и сигурност по отношение на пренасяната информация в мрежата. Качество на услугата (QoS) се отнася до способността на мрежата да предоставя по-добро обслужване на избрания мрежов трафик чрез различни технологии.

Европейският съюз възнамерява да гарантира наличието на минимален набор от висококачествени услуги, които са достъпни за всички потребители на достъпна цена, без нарушаване на конкуренцията. Поради това той определя задължения по отношение на предоставянето на някои задължителни услуги, като например предоставянето на дребно на наети линии. Той също така установява правата на крайните потребители и съответните задължения на предприятията, които предоставят публично достъпни електронни съобщителни мрежи и услуги.

A sequence of stored computer data or programs awaiting processing that are processed in the order in which they have been sent.

Поредица от запаметени компютърни данни или програми, които чакат да бъдат обработени и които се обработват по реда на тяхното изпращане.

Ends the work without writing out a new file or new version of the exiting work file unless there is a save that interrupts before dumping the session.

Приключва работата, без да записва нов файл или нова версия на съществуващия работен файл, освен ако запаметяването не е прекъснато преди края на сесията.