Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

The GAC is an advisory committee composed of representatives of national governments, multinational non-governmental organizations and organizations set up on the basis of international agreements. Its function is to advise the ICANN Council on government- related issues

The GAC's key role is to provide advice to ICANN on issues of public policy, and especially where there may be an interaction between ICANN's activities or policies and national laws or international agreements

Консултативен комитет, състоящ се от представители на националните правителства, многонационални неправителствени организации и организации, създадени на базата на международни споразумения. Неговата функция е да съветва Съвета на ICANN по въпроси, свързани с правителствата.

Основната роля на Правителствения консултативен комитет е да предоставя съвети на ICANN по въпросите свързани държавната политика и по-специално там, където може да има взаимодействие между дейностите на ICANN или политиките и националните закони, или международните споразумения

An external controller used as an input device, primarily for gaming.     

Външeн контролер, използван като периферно устройство, основно за игри.

The ones who guard and influence the information flow.

Тези, които охраняват и влияят на информационния поток.

A combination of hardware and software that connects networks or network devices.

Комбинация от апаратно и програмно осигуряване, която свързва мрежи или мрежови устройства.

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

Advanced pan-European backbone network connecting National Research and Education Networks (NRENs) across Europe totalling more than 50,000 km in length. GEANT offers unrivalled geographical coverage, high bandwidth and innovative hybrid networking technology. GEANT offers European academics and researchers high speed, private network connection to other research centres.See also DANTE and TERENA.

Разширена общоевропейска опорна мрежа, свързваща националните изследователски и образователни мрежи (NREN) в цяла Европа с обща дължина над 50 000 км. GEANT предлага ненадминато географско покритие, висока честотна лента и иновативна технология за хибридни мрежи. GEANT предлага на европейските учени и изследователи високоскоростна, частна мрежова връзка с други изследователски центрове.Вижте също DANTE и TERENA.

Gender mainstreaming has been embraced internationally as a strategy towards realising gender equality. It involves the integration of a gender perspective into the preparation, design, implementation, monitoring and evaluation of policies, regulatory measures and spending programmes, with a view to promoting equality between women and men, and combating discrimination.

The public policy concept of assessing the different implications for women and men of any planned policy action, including legislation and programmes, in all areas and levels. Mainstreaming essentially offers a pluralistic approach that values the diversity among both men and women.

The concept of gender mainstreaming was first proposed at the 1985 Third World Conference on Women in Nairobi, Kenya. The idea has been pushed in the United Nations development community. The idea was formally featured in 1995 at the Fourth World Conference on Women in Beijing, China, and was cited in the document that resulted from the conference, the Beijing Platform for Action.

Интегрирането се възприема като международна стратегия за реализиране на равенството между половете. Тя включва интегриране на гледната точка на пола в подготовката, проектирането, прилагането,  и оценката на политиките, регулаторните мерки и разходването на средствата по            програми с оглед насърчаване на равенството между жените и мъжете и борбата с дискриминацията. Концепцията за обществената политика за оценяване на различните последици за жените и мъжете от всякакви планирани политически действия,       включително  законодателство и програми, във всички области и нива. Интегрирането на практика предлага плуралистичен подход, който цени многообразието сред мъжете и жените. Концепцията за интегриране на равенството между половете бе предложена за първи път на Третата световна конференция за жените през 1985 г. в Найроби, Кения. Идеята е била лансирана от ООН. Идеята беше официално представена през 1995 г. на Четвъртата световна конференция за жените в Пекин, Китай и беше цитирана в документа, който беше резултат от конференцията, Пекинската платформа за действие.

a person who defies or challenges traditional notions of gender, especially with respect to dress or behavior

лице, което се противопоставя или оспорва традиционните представи за пола, особено по отношение на облеклото или поведението

Sectoral agreement of the World Trade Organisation dealing with the liberalisation of services. As the vast majority of other WTO trading partners, the EU is convinced of the need to maintain the possibility to preserve and develop its capacity to define and implement policies in the audio-visual sector, in particular for the purpose of preserving cultural diversity. Therefore, the EU did not offer to make any GATS commitment in the audio-visual sector in its initial services in 2003, nor did it submit any requests for the audio-visual service sector to its WTO trading partners in 2005. The European Communities and their Member States also maintained audio-visual exemptions from the Most-Favoured-Nation (MFN) treatment.

Секторно споразумение на Световната търговска организация, занимаващо се с либерализацията на услугите. Като по- голямата част от другите търговски партньори на СТО, ЕС е убеден в необходимостта да поддържа възможността за запазване и развитие на своя капацитет за определяне и прилагане на политики в аудиовизуалния сектор, по-специално за запазване на културното многообразие. Следователно през 2003 г. ЕС не предложи да се ангажира с ГАТС в аудио-визуалния сектор при първоначалните си услуги и през 2005 г. не подаде искания за сектора на аудиовизуалните услуги            на своите търговски партньори в рамките на СТО. Техните държави-членки          също            така поддържаха аудиовизуални изключения от режима на най-облагодетелствана нация (НОН).

Legal framework established by the Member State ensuring rights for the provision of electronic communications networks or services and laying down sector specific obligations that may apply to all or to specific types of electronic communications networks and services, in accordance with the Authorisation Directive.

 

Правна рамка, установена от държавата- членка, която осигурява права за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги и определя специфични за сектора задължения, които могат да се прилагат за всички или за определени видове електронни съобщителни мрежи и услуги в съответствие с Директивата за разрешение.

A packet-oriented mobile data service on the 2G and 3G cellular communication system's global system for mobile communications (GSM). It is charged according to the transmitted volume of information (such as Megabyte).

Надстройка над мобилния стандарт от второ поколение GSM. Всеки потребител на мобилни мрежи от поколения 2G или 3G ползва GPRS. Тарифира се на предаден обем информация (напр. мегабайт).

Geo-blocking refers to practices used for commercial reasons, when online sellers either deny consumers access to a website based on their location, or re-route them to a local store with different prices.

Геоблокирането се отнася за практики, които се използват по търговски причини, когато онлайн продавачите или отказват на потребителите достъп до уебсайт въз основа на тяхното местоположение, или ги пренасочват към местен магазин с различни цени.

An integration of hardware, software, and data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information.

Съвкупност от компютърен хардуер, софтуер, както и данни за заснемане, управляване, показване и анализиране на съответна географска информация

Number from the national numbering plan where part of its digit structure contains geographic significance used for routing calls to the physical location of the network termination point (NTP).

Номер от националния номерационен план, където част от неговата цифрова структура съдържа географско значение, използвано за маршрутизиране на повиквания към физическото местоположение на крайната точка на мрежата (NTP).

The possibility for customers to keep their phone number when changing:

-the address (location) within the geographic code without changing the supplier (operator);

-the telephone service supplier (operator) within the geographic code.

Възможността абонатите да запазят телефонния си номер при промяна на:

-адреса (местоположението) в рамките на географския код без смяна на доставчика (оператора);

-доставчика (оператора) на телефонни услуги в рамките на географския код.

A circular orbit positioned approximately 36 000 km above the Earth's equator and having a period of the same duration and direction as the rotation of the Earth.

Кръгова орбита разположена на височина около 36 000 км над земния Екватор, всяка точка от която се върти синхронно с въртенето на Земята и ортогоналната й проекция върху Земята е неподвижна.

The gig economy refers to the growing number of workers abandoning traditional 9 to 5 employment in favour of working independently on a task-by-task basis for various employers.

Икономиката на еднокатния ангажимент се отнася до нарастващия брой работници, изоставящи традиционната заетост от 9 до 5 в полза на самостоятелна работа на база задача по задача за различни работодатели.

Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON) standard represented an increase, compared to PON.

GPON (Gigabit PON) е гигабитовият вариант на PON мрежата.

one thousand Megabytes

1024 мегабайта

one billion (1,000,000,000) Hz.

един милиард (1,000,000,000) Hz.

A world government means that a supreme world power has to be established. However, for the time being it is not feasible to create a world state. On a political scale the United Nations (UN) represents an attempt to unite nations around the highest standards of international conduct and human rights law.

Световно правителство означава установяването на върховна световна власт.За момента обаче не е възможно да се създаде световна държава. На политическа плоскост ООН е опит да се обединят нациите около най-високите стандарти на международно поведение и право на човешките права.

The European Commission launched a platform called the Global Internet Policy Observatory (GIPO). The goal is to increase awareness and knowledge regarding Internet policies.

Европейската комиси създаде  платформа наречена Обсерватория за глобална интернет политика (G1РО). Целт е да се повиши информираността и знанията относно интернет политиките.

A global electronic communications network for prioritative transmisssion of messages in case of marine disasters and break-downs.

Глобална електронна съобщителна мрежа за приоритетно предаване на съобщения при морски бедствия и аварии.

A complex of processes implying a borderless world. It points to the emergence of interconnectedness in which the geographical distance is of declining relevance and territorial boundaries are becoming of less significance.

Комплекс от процеси, които предполагат свят без граници. Те насочват към възникването на взаимна свързаност, в която намалява значението на географската отдалеченост и на териториалната ограниченост.

GNSO Generic Names Supporting Organization, responsible in ICANN for common top-level domains (.com, .net, .org, etc.).

Организация, отговаряща в ICANN за общите домейни от първо ниво (.com, .net, .org и др.).

Assisting organizations to make better decisions and manage risks towards achieving the organization's objectives ensuring efficient management and improving the competitiveness of private and public entities. 

Подпомага организациите за вземане на по­добри решения и за управление на рисковете, насочени към постигане на целите й като осигурява ефикасно управление и подобряване на конкурентоспособността на частни и публични предприятия.

The way the power is exercised through a country's economic, political, and social institutions.

Начинът, по който се упражнява властта чрез икономическите, политическите и социалните институции на една страна.

An EU wide multi-stakeholder partnership helping to address a shortfall in the number of European citizens with Information and Communication Technology (ICT) professional skills and to exploit the employment creation potential of ICT.

Многостранно партньорство с широко участие на всички заинтересовани страни, което помага да се преодолее недостигът на професионални умения на европейските граждани с професионални умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и да се използва потенциалът на ИКТ за създаване на работни места.

Agreement between the Commission and the beneficiaries setting out the conditions of the awarding of European Union grants.

Споразумение между Комисията и бенефициерите, определящо условията за отпускане на безвъзмездни средства от Европейския съюз.

Grants are direct financial contributions, by way of donation, from the budget in order to finance either an action (intended to help achieve a Union policy objective) or the functioning of a body which pursues an aim of general Union interest or has an objective forming part of, and supporting, a Union policy ('operating grants').

Безвъзмездните средства представляват директни финансови вноски от даден бюджет за да се финансира или действие (предназначено да спомогне за постигането на цел на политиката на Съюза), или функциониране на орган, който преследва цел от общ интерес на Съюза или има цел, част от и подкрепяща политика на Съюза ("оперативни грантове").

Grayware refers to applications or files that are not classified as viruses or trojan horse programs, but can still negatively affect the performance of the computers on your network and introduce significant security risks to your organization. Often grayware performs a variety of undesired actions such as irritating users with pop-up windows, tracking user habits and unnecessarily exposing computer vulnerabilities to attack.

Грейуеър се отнася до приложения или файлове, които не са класифицирани като вируси или троянски кон, но все още могат да се отразят негативно върху работата на компютрите във вашата мрежа и да доведат до значителни рискове за сигурността на вашата организация. Често грейуеърът изпълнява различни нежелани действия като дразнене на потребителите с изскачащи прозорци, проследяване на потребителсото поведение и ненужно излага устройствата на потенциална атака през компютърните уязвимости.

A grid is a service for sharing computer power and data storage capacity over the Internet. It goes well beyond the connection between computers and ultimately aims to turn the global network of computers into a vast computational resource for large-scale computer- and data- intensive applications. In grid computing, users harness computing power from resources owned by many different institutions and organizations that have opted to make them available to others. These resources may be scattered over a wide geographic area - even globally - and comprise processing power, data storage capacity, sensors, visualization tools and more. Grid computing brings these resources, thousands of them in some cases, together into a common, shared infrastructure, linked over networks via a common set of middleware.

Грид е услуга за споделяне на капацитета на компютъра и капацитета за съхранение на данни по интернет. Той надхвърля връзката между компютрите и в крайна сметка има за цел да превърне глобалната мрежа от компютри в огромен изчислителен ресурс за компютърни приложения с интензивно използване на данни. При грид изчисленията потребителите използват изчислителната мощ от ресурси, собственост на много различни институции и организации, които са избрали да ги предоставят на други хора. Тези ресурси могат да бъдат разпръснати в широка географска област - дори и в световен мащаб - и включват процесорна мощ, капацитет за съхранение на данни, сензори, средства за визуализация и др. Изчислителният грид привлича тези ресурси, хиляди от тях в някои случаи, заедно в обща, споделена инфраструктура, свързана през мрежи чрез общ набор от мидълуер.

In electrical engineering, ground or earth can refer to the reference point in an electrical circuit from which voltages are measured, a common return path for electric current, or a direct physical connection to the Earth.

Ground

On the ground of

On what grounds

No grounds for

Forbidden ground

Common ground

В електротехниката, заземяването или земята се отнася до референтната точка в електрическата верига, от която се измерват напрежения, общ обратен път на електрическия ток, или директен физически контакт със Земята.

Позиция становище

При равни условия, поради, под предлог че

На какво основание

Нямам основания за

Забранена тема

Допирни точки общ език

Most top-level domains with three or more characters are referred to as "generic" domains or only as "gTLDs."

Повечето домейни от първо ниво с три или повече знака се посочват като “общи” (generic) домейни или само като “gTLDs”.