Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

KET are knowledge intensive and associated with high R&D intensity, rapid innovation cycles, high capital expenditure and highly skilled employment. They enable process, goods and service innovation throughout the economy and are of systemic relevance. They are multidisciplinary, cutting across many technology areas with a trend towards convergence and integration. KET can assist technology leaders in other fields to capitalise on their research efforts' (COM(2009)512). The Commission selected the following KET as a priority for Europe: nanotechnology, micro- and nanoelectronics including semiconductors, advanced materials, biotechnology and photonics (COM(2012)341). KET provide indispensable technology bricks that enable a wide range of product applications, including those required for developing low carbon energy technologies, improving energy and resource efficiency, boosting the fight against climate change or allowing for healthy ageing. In 2012, ISTAG produced a report highlighting the role of software technologies, to be considered as a priority KET for Europe.

KET са интензивни на знание и са свързани с висок интензитет на научноизследователската и развойната дейност, бързите иновационни цикли, високите капиталови разходи и висококвалифицираната заетост. Те дават възможност за иновации на процеси, стоки и услуги в цялата икономика и са от системно значение.Те са мултидисциплинарни, пресичащи много технологични области с тенденция към сближаване и интеграция. КЕТ може да помогне на лидерите в технологиите в други области да се възползват от своите научни усилия "(COM (2009) 512). Комисията избра следното КЕТ за приоритет за Европа: "Нанотехнологии, микро- и наноелектроника, включително полупроводници, съвременни материали, биотехнологии и фотоника" (COM (2012) 341). KET осигуряват необходимите технологични тухли, които  дават възможност за широк спектър от приложения на продукти, включително тези, необходими за разработването на енергийни технологии с ниски въглеродни емисии, подобряване на енергийната ефективност и ефективността на ресурсите, засилване на борбата срещу изменението на климата или осигуряване на възможност за остаряване в добро здраве. През 2012 г. ISTAG изготви доклад, в който се подчертава ролята на софтуерните технологии, за да бъде считан за приоритетен КЕТ за Европа.

A jargon in the computer industry for an application program that intentionally or unintentionally gets you to make the decision to buy the system the application runs on. An extremely valuable or useful computer program.

Жаргон в компютърната индустрия за приложна програма, която умишлено или неумишлено ви кара да вземете решение за закупуване на системата с приложението. Изключително стойностна или полезна компютърна програма.

Stand-alone DREs. They can, for example, be placed in town halls or universities or at train stations.

Direct recording electronic computers (DREs). These are machines or computers normally installed at a polling station, which record and simultaneously store the vote. This can be done using a touch screen (with or without a specific pen) or through a device which involves pressing one or more buttons.

Самостоятелни ДЗЕ - устройства. Те могат да бъдат поставени например, в градски зали, университети или ж.п.гари.

Компютри за директен електронен запис ДЕЗ-и - машини или компютри, които обикновено се инсталират в избирателната секция, като едновременно записват и съхраняват резултатите от гласуването. Това може да стане с помощта на сензорен екран - със или без конкретна писалка или чрез устройство, което включва натискане на един или повече бутони.

Strategies and processes designed to identify, capture, structure, value, leverage, and share an organisation's intellectual assets to enhance its performance and competitiveness. It is based on two critical activities: (1) capture and documentation of individual explicit and tacit knowledge, and (2) its dissemination within the organisation

Стратегии и процеси, предназначени да идентифицират, улавят, структурират, ценят, използват и споделят интелектуалните активи на организацията, за да подобрят нейната ефективност и конкурентоспособност. Тя се основава на две важни дейности: (1) улавяне и документиране на индивидуалните изрични и мълчаливи знания и (2) разпространението му в рамките на организацията

Knowledge society generates, shares and makes available to all members of the society knowledge that may be used to improve the human condition. A knowledge society differs from an information society in that the former serves to transform information into resources that allow society to take effective action while the latter only creates and disseminates the raw data. The capacity to gather and analyze information has existed throughout human history. However, the idea of the present-day knowledge society is based on the vast increase in data creation and information dissemination that results from the innovation of information technologies. UNESCO  addresses the definition, content and future of knowledge societies .

A knowledge-based society is an innovative and life-long learning society, which possesses a community of scholars, researchers, engineers, technicians, research networks, and firms engaged in research and in production of high- technology goods and service provision. Knowledge is used to empower and enrich people culturally and materially, and to build a sustainable society.

Обществото на знанието генерира, споделя и предоставя на всички членове на обществото знания, които могат да бъдат използвани за подобряване на човешкото състояние. Обществото на знанието се различава от информационното общество, тъй като то служи за трансформиране на информацията в ресурси, които позволяват на обществото да предприема ефективни действия, докато последното само създава и разпространява необработените данни. Капацитетът за събиране и анализиране на информация е съществувал в цялата човешка история. Но идеята      за съвременното общество на знанието се основава на огромното увеличаване на създаването на данни и разпространението на информация, което се дължи на иновациите в областта на информационните технологии. ЮНЕСКО се занимава с определението, съдържанието и бъдещето на обществата на знанието. Обществото, базирано на знанието е иновативно и свързано с обучението през целия живот общество, притежаващо общности от учени, изследователи, инженери, техници, изследователски мрежи и фирми, ангажирани с изследователска дейност и производство, както и предоставяне на високотехнологични стоки и услуги. Знанието се използва, за да обогатява хората в културно и материално отношение и да служи за създаването на устойчиво общество.