Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Grounded metal plate installed in the rear of the case that enables the motherboard connectors to be accessed from the outside of the case.

Заземена пластинка инсталирана в задната част на кутията, която дава възможност на дънните конектори да бъдат достъпни от външната страна на кутията.

A small picture on a computer screen that you choose by pressing a button with the mouse in order to open a particular program.

Малка картинка на компютърния екран, която се избира с натискане на клавиш на мишката, за  да се стартира определена програма.

ICT can enable older people to participate fully in society and the economy. With the ageing of the population, activating and empowering of these parts of the society can generate benefits for businesses, economy and society at large. ICT for ageing well means maintaining a high quality, independent life for elderly people, where the specific application areas for age­friendly ICT based products and services encompass: active ageing in the work situation, living in the community, and independent living at home.

ИКТ могат да дадат възможност на възрастните хора да участват пълноценно в обществото и икономиката. С остаряването на населението активирането и овластяването на тези части от обществото може да генерира ползи за бизнеса, икономиката и обществото като цяло. ИКТ за застаряването на населението означава поддържане на висококачествен и независим живот за възрастните хора, където специфичните области на приложение на продукти и услуги, базирани на ИКТ, основани на възрастта, включват: активното остаряване в работната среда, живеенето в общността и независимият живот у дома.

ICT Sector and its R&D Performance (EU, JRC PREDICT)

Definition of the ICT sector

 ICT sector is defined according to the definition provided by the OECD and based on the NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) Rev.2 (2008) nomenclature. The ICT sector has 12 industries:

ICT manufacturing

• C261 Manufacture of electronic components and boards

• C262 Manufacture of computers and peripheral equipment

• C263 Manufacture of communication equipment

• C264 Manufacture of consumer electronics

• C268 Manufacture of magnetic and optical media

ICT services

• G4651 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software

• G4652 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts

• J5820 Software publishing

• J61 Telecommunications

• J62 Computer programming, consultancy and related activities

• J631 Data processing, hosting and related activities; web portals

• S951 Repair of computers and communication equipment

Comprehensive versus operational definition

The comprehensive definition of the ICT sector applies to EU Member States for the period 2008-2017. It corresponds to the definition provided by the OECD in 2007. The operational definition of the ICT sector enables the EU to be compared with non-EU countries over a longer period (2006-2017), as some of these countries do not have the necessary disaggregated information to estimate all the ICT industries included in the comprehensive definition.

The operational definition does not include the following industries: manufacture of magnetic and optical media (268) and ICT trade industries (465).

Sector analysis

The 12 industries are aggregated into two sub-sectors: ICT manufacturing and ICT services, the latter being subdivided into ICT services (excluding telecommunications) and telecommunications

ИКТ сектор и неговите резултати от научноизследователска и развойна дейност (ЕС, JRC PREDICT)

Определение за ИКТ сектора

 Секторът на ИКТ е дефиниран съгласно дефиницията, предоставена от ОИСР, и въз основа на номенклатурата на NACE (Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност) Rev.2 (2008). ИКТ секторът има 12 индустрии:

Производство на ИКТ

• C261 Производство на електронни компоненти и платки

• C262 Производство на компютри и периферно оборудване

• C263 Производство на комуникационно оборудване

• C264 Производство на потребителска електроника

• C268 Производство на магнитни и оптични носители

ИКТ услуги

• G4651 Търговия на едро с компютри, компютърно периферно оборудване и софтуер

• G4652 Търговия на едро с електронно и телекомуникационно оборудване и части

• J5820 Софтуерно публикуване

• J61 Телекомуникации

• J62 Компютърно програмиране, консултации и свързани с тях дейности

• J631 Обработка на данни, хостинг и свързани дейности; уеб портали

• S951 Ремонт на компютри и комуникационно оборудване

Изчерпателна и оперативна дефиниция

Изчерпателната дефиниция на ИКТ сектора се прилага за държавите-членки на ЕС за периода 2008-2017 г. Тя съответства на определението, предоставено от ОИСР през 2007 г. Оперативното определение на сектора на ИКТ дава възможност на ЕС да се сравнява със страни извън ЕС за по-дълъг период (2006-2017 г.), тъй като някои от тези страни нямат необходимите дезагрегирана информация за оценка на всички ИКТ отрасли, включени в изчерпателното определение.

Оперативното определение не включва следните отрасли: производство на магнитни и оптични носители (268) и ИКТ търговски индустрии (465).

Секторен анализ

 12-те индустрии са обобщени в два подсектора: производство на ИКТ и ИКТ услуги, като последният е разделен на ИКТ услуги (с изключение на телекомуникациите) и телекомуникации

Improving the efficiency, effectiveness and quality of public services by introducing new processes, products, services and methods of delivery enabled by ICT. Also called open­government.

Подобряване на ефективността и качеството на публичните услуги чрез въвеждане на нови процеси, продукти, услуги и методи на доставка,чрез използване на ИКТ. Също така се нарича отворено управление.

The verification of a person's identity.

Проверка на самоличността на дадено лице.

ICANN has proposed the IDN ccTLD Fast Track process to enable countries using non­Latin languages to have top-level domains that reflect their country's name in local alphabets.

предложен, за да се даде възможност за страните, които използват нелатински езици, да имат домейни от най-високо ниво, които отразяват името на страната им в местни азбуки.

IDNs Internationalized Domain Names are domain names that include characters from other languages that do not include the twenty- six letters of the main Latin alphabet "A-Z."

Имена на домейни, които включват символи от други езици, които не включват двадесет и шестте букви на основната латинска азбука “A-Z.

Illegal content: any information which is not in compliance with Union law or the law of a Member State concerned;

DSA

Незаконно съдържание: всяка информация, която не е в съответствие с правото на Съюза или правото на съответната държава членка;

Illegal goods: refer to the illegal sale of goods, as defined in EU or national law. Examples include the sale of counterfeit or pirated goods, of dangerous non-food products (i.e. which do not comply with all statutory safety requirements in the European or national law), pharmaceutical, medical devices or food products and supplements which are illegal (or illegally marketed), endangered species, dangerous chemicals, etc.

DSA

Незаконни стоки: отнася се до незаконната продажба на стоки, както е определено в правото на ЕС или националното законодателство. Примерите включват продажбата на фалшифицирани или пиратски стоки, на опасни нехранителни продукти (т.е. които не отговарят на всички законоустановени изисквания за безопасност в европейското или националното законодателство), фармацевтични продукти, медицински изделия или хранителни продукти и добавки, които са незаконни (или незаконно предлагани на пазара), застрашени видове, опасни химикали и др.

Illegal hate speech: the following serious manifestations of racism and xenophobia that must constitute an offence in all EU countries:

(a)public incitement to discrimination, violence or racial hatred in respect of a group of persons or a member of such a group defined by reference to colour, race, religion or national or ethnic origin; (b) public condoning, for a racist or xenophobic purpose, of crimes against humanity and human rights violations;

(c) public denial of the crimes defined in Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal appended to the London Agreement of 8 April 1945 insofar as it includes behaviour which is contemptuous of, or degrading to, a group of persons defined by reference to colour, race, religion or national or ethnic origin;

(d) public dissemination or distribution of tracts, pictures or other material containing expressions of racism and xenophobia;

(e) participation in the activities of groups, organizations or associations, which involve discrimination, violence, or racial, ethnic or religious hatred.

DSA

Незаконни изказвания, подбуждащи към омраза: следните тежки прояви на расизъм и ксенофобия, които трябва да се считат за закононарушение във всички държави от ЕС:

а) публично подстрекателство към дискриминация, насилие или расова омраза по отношение на група лица или член на такава група, определена според цвета на кожата, раса, религия или национален или етнически произход;

б) публично оправдаване с расистка или ксенофобска цел на престъпления срещу човечеството и нарушения на правата на човека;

в) публично отричане на престъпленията, определени в член 6 от Хартата на Международния военен трибунал, приложен към Лондонското споразумение от 8 април 1945 г., доколкото това включва поведение, което е презрително или унизително спрямо група лица, определени по отношение на цвета на кожата, раса, религия или национален или етнически произход;

г) публично разпространение или раздаване на брошури, снимки или други материали, съдържащи изрази за расизъм и ксенофобия;

д) участие в дейности на групи, организации или сдружения, които включват дискриминация, насилие или расова, етническа или религиозна омраза.

The organization to which has been delegated the management of the country code top-level domain .бг.

Организацията, на която е делегирано управлението на областта от първо ниво с национален код .бг.

The Cave Automatic Virtual Environment ( CAVE) is an Immersive virtual reality i.e. hypothetical future technology that exists today as virtual reality art projects, for the most part. It consists of immersion in an artificial environment where the user feels just as immersed as they usually feel in consensus reality.

Immersive is providing, involving, or characterized by deep absorption or immersion in something (such as an activity or a real or artificial environment)

Immersive virtual reality environment is where projectors are directed to between three and six of the walls of a room-sized cube. The name is also a reference to the allegory of the Cave in Plato's Republic in which a philosopher contemplates perception, reality and illusion.

Виртуалната  реалност е хипотетична бъдеща технология, която днес съществува като проекти за виртуална реалност, в по- голямата си част. Състои се от потопяване в изкуствена среда, където потребителят се чувства толкова потопен, колкото обикновено се чувства в консенсусна реалност.

Хипотетичната реалност е осигуряване, включване или е характеризирана с дълбоко усвояване или потопяване в нещо (като например дейност или реална или изкуствена среда). Хипотетичната среда за виртуална реалност е мястото, където прожекторите са насочени към между три и шест стени на куба с размер на стая. Името е и препратка към алегорията на пещерата в Републиката на Платон, в която философът размишлява върху възприятие, реалност иилюзия.

Set of logical steps to be followed when preparing policy proposals, to prepare evidence for political decision-makers on the advantages and disadvantages of possible policy options, assessing their potential impacts compared to a baseline (do-nothing) scenario.

The results are presented in an IA report and executive summary, submitted to the IA Board (whose positive opinion is necessary for official submission to College).This work is key in developing Commission proposals, the College of Commissioners takes the IA report into account when deliberating. The IA supports but does not replace decision-making (adoption of a proposal is a College political decision).

Набор от логични стъпки, които трябва да се следват при подготовката      на предложения за политики, да се подготвят доказателства за политическите лица, вземащи решения, относно предимствата и недостатъците на възможните варианти на политиката, като се преценява тяхното потенциално въздействие в сравнение със сценария на базисния (недействителен) подход.Резултатите са представени в доклад за оценка на въздействието и резюме, представено на Управителния съвет на ИА (чието      положително становище е необходимо за официално подаване до Колежа).Тази работа е от ключово значение за разработването на предложенията на Комисията, Колегията на членовете на Комисията взема предвид доклада за оценка на въздействието, когато обсъжда. Оценката на въздействието подкрепя, но не заменя вземането на решения (приемането на предложение е политическо решение на Колегията).

in the original place, in the appropriate position

На оригиналното място, на определеното място

Physical infrastructure or installations at the end-user's location, including elements under joint ownership, intended to host wired and/or wireless access networks, where such access networks are capable of delivering electronic communications services and connecting the building access point with the network termination point.

Физическа инфраструктура или инсталации на местоположението на крайния потребител, включително елементи със съвместна собственост, предназначени да приемат мрежи за жична и/или безжична връзка, където такива мрежи за достъп са в състояние да предоставят електронни съобщителни услуги и да свързват точката за достъп до сградата с крайната точка на мрежата .

The mailbox that holds incoming e-mail or telephone messages.

Пощенската кутия, която съдържа входящите електронни или телефонни съобщения.

In a broad sense it means that provisions of binding EC law which are sufficiently clear, precise, and unconditional can be invoked and relied on by individuals before national courts to claim a right.

The narrow interpretation implies that a particular EU legislative act has the capacity to confer rights upon the individual citizen.

В широк смисъл означава, че закрилата на разпоредбите на европейското право, които са достатъчно ясни, точни и безусловни може да бъде потърсена и използвана от лицата пред националните съдилища, за да претендират за свои права.

Тясното тълкуване предполага, че отделен закондателен акт на Европейския съюз може да предостави права на даден гражданин.

Solutions to the digital divide should be found to improve inclusiveness.

Трябва да се намерят решения за цифровото разделение, за да се подобри приобщаването.

Procedure to back up all the files and folders that have been created or modified since the last full or normal backup.

Процедура за архивиране на всички файлове и папки, които са били създадени или променени след последното пълно или нормално архивиране.

The additional cost of an additional quantity. It is similar to marginal cost, except that marginal cost refers to the cost of the next unit. Incremental cost might be the additional cost from the next units. „bottom-up LRIC” method in CRC   

Допълнителните разходи от допълнително количество. Те са подобни на пределните разходи, с изключение на това, че пределния разход се отнася до разхода на следващата единица. Дългосрочният разход може да бъде допълнителния разход от следващите единици. (метод отдолу нагоре „bottom-up LRIC” (КРС).

Organisations having enjoyed special and exclusive rights or de-facto monopoly for the provision of voice telephony services before liberalisation, regardless of the role played in the provision of access by means of technologies alternative to the PSTN.Telecommunications organisations granted special and exclusive rights by Member States or (partially) public operator(s) which enjoyed a de facto monopoly before liberalisation.

Организации, които са наследили специални и изключителни права или де-факто монопол за предоставяне на гласови телефонни услуги преди либерализацията, независимо от ролята им в предоставянето на достъп с помощта на технологиите,алтернативни на PSTN (обществена телефонна мрежа). Телекомуникационните организации дават специални и изключителни права на държавите-членки или на (частично) публичния (те) оператор (и), които са имали de facto монопол преди либерализацията.

The exclusive, unrestricted, and indefeasible right to use the relevant capacity (including equipment, fibers, etc.) for any legal purpose.

Изключително, неограничено и ненарушимо право да се използва съответния капацитет (включително оборудване, влакна и др.) за всякаква юридическа цел

Applications that use inductive connection

Приложения, които ползват индуктивна връзка.

Information and Communication Technologies (ICT) and the Internet are one of the key drivers for building a competitive knowledge-based and innovation-based economy for innovative and inclusive provision of a high quality of life to citizens. ICT policy is defined as a sectoral policy with a horizontal effect because the effects and impact of its implementation cover all socio-economic sectors.

Information and Communications Technologies (ICT) are of the main drivers of changes within society and businesses.

The development and use of Information and communication technologies (ICTs) is in order to create jobs and generate economic growth; they provide better goods and services for all; build on the greater empowerment which digital technologies can bring in order to create a better world, now and for future generations.

Information and communication technologies (ICT) are often used as an extended synonym of information technologies (IT), but are a more specific concept that emphasizes the role of unified communications and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as necessary corporate software, middleware, storage and audiovisual systems that enable users to access, store, transmit and manipulate information.

Digital technologies have enormous potential to benefit our everyday lives and tackle social challenges. The Digital Agenda focuses on ICTs capability to reduce energy consumption, support ageing citizens' lives, revolutionises health services and deliver better public services. ICTs can also drive forward the digitisation of Europe's cultural heritage providing online access for all

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет са един от основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо осигуряване на високо качество на живот на гражданите. Политиката в областта на ИКТ се определя като секторна политика с хоризонтално действие, защото ефектите и въздействието от нейното провеждане обхващат всички социално икономически сектори.

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ), са един от основните двигатели на промените в обществото и бизнеса.

Разработването и използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е с цел създаване на работни места и генериране на икономически растеж; предоставят се по¬добри стоки и услуги за всички; предоставят се права, за да се създаде по-добър свят сега и за бъдещите поколения.

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) често се използват като разширен синоним на информационните технологии (ИТ), но са по-конкретно понятие което подчертава ролята на обединените комуникации и интеграцията на телекомуникациите (телефонни линии и безжични сигнали), компютрите като необходим корпоративен софтуер, мидълуер, съхранение и аудиовизуални системи, които дават възможност на потребителите да имат достъп, съхраняват, предават и манипулират информация.

Цифровите технологии имат огромен потенциал да извлекат полза от ежедневния ни живот и да се справят със социалните предизвикателства. Програмата в областта на цифровите технологии се фокусира върху възможностите на ИКТ за намаляване на потреблението на енергия, подпомагане на застаряващия живот на гражданите, революционизиране на здравните услуги и предоставяне на по-добри обществени услуги. ИКТ могат да стимулират цифровизацията на културното наследство на Европа, осигурявайки онлайн достъп за всички.

Information disorder is one of the biggest problems of our time and it has already affected us tremendously, extending beyond the confines of the media and creeping into every crevice of our daily lives.

Through various mediums, this disorder has seriously polluted communication mediums by contaminating the biggest strength of the recent decades: Information.

Информационният безпорядък е един от най-големите проблеми на нашето време и вече ни е засегнал много, излизайки отвъд границите на медиите и пълзящ във всяка пукнатина на ежедневието ни.

Чрез различни носители този безпорядък сериозно замърсява комуникационната среда, като заразява най-голямата сила на последните десетилетия: информацията.

A society in which information in all its aspects plays a crucial role in economic, political and cultural affairs underpinned by the wider use of computer technique and particularly the Internet. Information society is a global society due to the borderless nature of modern communications. Information society has three main characteristics. First, information is used as an economic resource. Secondly, it is possible to identify greater use of information among the general public. People use information more intensively in their activities as consumers The third characteristic of information society is the  development of an information sector within the economy. The function of the information sector is to satisfy the general demand for information facilities and services.

Society with a qualitatively new structure organization and public relations based on global access and use of information and communication networks and services without national geographical or other restrictions on the exchange of information scientific spiritual, cultural and other achievements

Глобално общество, в което информацията във всичките й аспекти играе решаваща роля в икономическите, политическите и културните дела, подпомагана от широкото използване на комуникационни устрйства и особено на Интернет.

Информационното общество е глобално общество поради безграничния характер на съвременните комуникации.

Информационното общество има три основни характеристики. Първо, информацията се използва като икономически ресурс. На второ място, е възможно да се идентифицира по-широкото използване на информацията сред широката общественост. Хората използват интензивно информацията си в своята дейност като потребители Третата характеристика на информационното общество е развитието на информационен сектор в икономиката. Функцията на информационния сектор е да удовлетвори общото търсене на информационни съоръжения и услуги.

Общество с качествено нова структура организация и обществени отношения основани на глобалния достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи и услуги без национални географски или други ограничения за обен на информация научни духовни културни и други постижения

 

Information society service, as defined in EU directive 98/34/EC, means any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services. It spans a wide range of economic activities taking place on-line, e.g. the selling of goods, offering on-line information or commercial communications, or providing tools that allow for search, access to and retrieval of data. Information Society services also cover services that consist of the transmission of information via a communications network, providing access to a communication network, and hosting information provided by a recipient of a service.

Information Society Service: a service ‘normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services’, as defined in Directive (EU) 2015/1535. The definition covers a very large category of services, from simple websites, to online intermediaries such as online platforms, or internet access providers.

Digital service: used here as synonym to an information society service

DSA

Услугата на информационното общество, както е определена в Директива 98/34 / ЕО на ЕС, означава всяка услуга, която обикновено сe предоставя срещу възнаграждение на разстояние по електронен път и по индивидуално искане на получател на услуги. Тя обхваща широк спектър от икономически дейности, които се извършват онлайн, напр. продажба на стоки, предлагане на онлайн информация или търговски съобщения или предоставяне на инструменти, които позволяват търсене, достъп и извличане на данни. Услугите на информационното общество обхващат и услуги, които се състоят от предаване на информация чрез комуникационна мрежа, предоставяне на достъп до комуникационна мрежа и хостинг на информация, предоставена от получател на услуга.

Услуга на информационното общество: Услуга, „нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите“, както е определено в Директива (ЕС) 2015/1535. Определението обхваща много голяма категория услуги, от обикновени уебсайтове до онлайн посредници, като например онлайн платформи, или доставчици на достъп до интернет.

Цифрова услуга: използва се като синоним на услуга на информационното общество

Electromagnetic waves whose frequency range is above that of microwaves, but below that of the visible spectrum - technology for wirelessly connecting a mobile phone to various devices such as computers; the link may be used for a variety of purposes, e.g. transferring a pointer and other information from your phone to a computer.

Електромагнитни вълни (инфрачервени лъчи/инфрачервен сигнал), чиято честота е по-висока от тази на микровълните, но и по- ниска от тази на видимия спектър - технология за безжично свързване на мобилен телефон към различни устройства, като компютри; връзката може да се използва за разнообразни цели, напр. трансфериране на указател и друга информация от телефона на компютър.

Infrared rays that are reflected by various surfaces. Devices are able to connect without the line of sight, but data transfer rates are lower and distances are shorter.

Инфрачервеи лъчи, които се отразяват от различни повърхности. Устройствата могат да се свързват без пряка видимост, но скоростта за пренос на данни е по-ниска и разстоянията са по-малки.

А large part of the cost of deploying NGA networks is in the civil engineering work Member States may decide in accordance with the EU regulatory framework for electronic communications, for instance, to facilitate the acquisition process of rights of ways, to require that network operators coordinate their civil engineering works and/or that they share part of their infrastructure.

Голяма част от разходите за разгръщане на оптични кабелни мрежи са за строителни работи (например изкопни работи, полагане на кабели, вътрешно окабеляване и т.н.). Държавите-членки могат да решат в съответствие с регулаторната рамка на ЕС за електронните комуникации да улеснят процеса на придобиване на право на преминаване, да изискат операторите на мрежи да координират своите строителни работи и/или да предоставят част от своята инфраструктура за съвместно ползване.

IaaS is defined as computer infrastructure, such as virtualization, being delivered as a service. IaaS is popular in the data center where software and servers are purchased as a fully outsourced service and usually billed on usage and how much of the resource is used - compared to the traditional method of buying software and servers outright. It may also be called enterprise­level hosting platform.

IaaS се определя като компютърна инфраструктура, напримервиртуализация, и се доставя като услуга. IaaS е популярна в центъра за данни, където софтуер и сървъри са купувани като напълно аутсорсвана услуга и обикновено таксувани за използване и каква част от ресурса се използва - в сравнение с традиционния метод за закупуване на софтуер и сървъри. Може също така да се нарече платформа за корпоративно ниво хостинг.

INHOPE is the International Association of Internet Hotlines which coordinates a network of Internet Hotlines all over the world, supporting them in their struggle against illegal content and for making the Internet a safer and friendly environment. Under the framework of the European Commission's Safer Internet Programme, Insafe and INHOPE work together to deliver a safer and better Internet. The two networks promote safe, responsible use of the Internet and mobile devices to children, young people and families.

ИНХОУП е международната асоциация на горещите линии за безопасен Интернет, която координира мрежа от горещи линии по целия свят, като ги подкрепя в борбата им срещу незаконното онлайн съдържание и за превръщането на Интернет в по- безопасна и благоприятна среда. В рамките на Програмата за безопасен Интернет на Европейската комисия Инсейф и ИНХОУП работят съвместно за доставянето на по- безопасен и по-добър Интернет.Двете мрежи полагат усилия за насърчаването на безопасно и отговорно използване на Интернет и на мобилните устройства сред децата, младите хора и семействата.

Innovation is the introduction of a new or significantly improved product (good or service) or production process, a new marketing method or a new organizational method in commercial practice, the organization of workplaces or external links that create market advantages and at the same time increase the competitiveness of companies under Manuel d'Oslo 3e édition © OECD / EUROPEAN COMMUNITIES 2005).

Innovation can be seen as an activity, as a process and as a result. Innovation from research and development can be seen as intellectual property products that you can protect and from which you can benefit in the long run in the form of licenses.

Innovation

Creation of novel products and approaches, a crucial element of knowledge.

Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите по Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005).

Иновацията може да се разглежда като дейност, като процес и като резултат. Иновациите в резултат на научноизследователската и развойна дейност могат да се разглеждат като продукти на интелектуалната собственост, които можете да защитите и от които можете да печелите в дългосрочен план под формата на лицензи.

Иновация Създаване на нови продукти и подходи, решаващ елемент на познанието.

A dvice or opinions that help someone make a decision.

Съвет или мнение, което помага за вземане на решение.

Any operation, a program or device which transfers data from/to the specific device.

Всяка операция, програма или устройство, което прехвърля данни към или от определено устройство.

A unique hexadecimal memory address that is associated with a specific device.

Уникален шестнадесетичен адрес в паметта, който се свързва с определено устройство.

Insafe is a European network of Awareness Centres promoting the safe and responsible use of the Internet and mobile devices by empowering citizens and especially young people to use online technologies positively and effectively.

Инсейф е европейска мрежа, състояща се от центрове за повишаване на информираността , която насърчава безопасното и отговорно използване на Интернет и на мобилните устройства, като подготвя гражданите и специално младите хора да ползват онлайн технологиите позитивно и ефективно.

In telecommunications, insertion loss is the loss of signal power resulting from the insertion of a device in a transmission line or optical fiber and iit s usually expressed in decibels (dB).

В телекомуникациите затихване е загубата на мощност на сигнала в резултат от включването на дадено устройство в предавателната не, линия или в оптичното влакно и обикновено се изразява в децибели (db).

Instant messengers by protocol

Instant messaging (IM) technology is a type of online chat that offers real-time text transmission over the Internet. A LAN messenger operates in a similar way over a local area network. Short messages are typically transmitted between two parties, when each user chooses to complete a thought and select "send". Some IM applications can use push technology to provide real-time text, which transmits messages character by character, as they are composed. More advanced instant messaging can add file transfer, clickable hyperlinks, Voice over IP, or video chat. Instant messaging (IM)

Real-time text-based method of communication conducted over a network between two or more users

Чат програмите (на английски: Instant Messaging (IM) software, букв. софтуер за мигновени/незабавни съобщения) е обобщено название на системи за размяна на текстови съобщения между подател и получател. Потребителските съобщения се пренасят през компютърна мрежа като например интернет. По-напредничави методи на съобщаване позволяват подобрен режим на комуникация като например: аудио- или видеоразговор, видеочат и включване на хипервръзки към средства за масова информация.

Най-популярните системи са ICQ, Skype и MSN Messenger, но има и други като Google Talk или Yahoo Messenger. Повечето от тези системи са несъвместими помежду си, но на пазара се предлагат програми като Trillian (за PC) или Fring (за мобилни телефони и PDA). 

Предаване на съобщение в реално време

Метод за комуникаця, основан на предаване на текст в реално време между двама или повече потребители.

The Institute for Public Administration organizes training of civil servants aiming at enhancing the modernization of public administration. One of the institute's objectives is to raise the skills of civil servants to work under the conditions of e-government.

Институтът за публична администрация провежда обучение на служителите от администрацията, с което допринася за модернизирането на държавната администрация. Една от целите на института е да подготвя служителите в администрацията за работа в условията на е- правителство.

The Institute of Technology and Development Foundation is a nonprofit, nongovernmental organization motivated by the challenge to support the development of innovative ideas and technology transfer. It is designed to strengthen the academia-industry linkages, to raise the knowledge and innovation culture and entrepreneurial spirit of young people.

Институтът по технологии и развитие е неправителствена организация, мотивирана от предизвикателството да се подкрепи развитието на иновативни идеи и трансфер на технологии. Тя е предназначена да укрепи връзките на академичните среди и промишлеността, за да се повиши културата на  знанието и иновациите и предприемаческия дух на младите хора.

High resistance material that inhibits the flow of current between conductors in a cable.

Материал с висока устойчивост, който забавя потока електричество между проводниците в кабела.

Intangible benefits are positive effects that cannot be held in hand, measured or given a monetary value.

Положителни ефекти, които нямат физическо измерение, не могат да бъдат измерени или нямат парична стойност.

A quantum leap in the telecommunications industry that will finally remove the distinctions between fixed and mobile networks, providing a superior experience to customers by creating seamless services using a combination of fixed broadband and local access wireless technologies to meet their needs in homes, offices, other buildings and on the go.

The idea of anywhere, anytime, by anything and anyone (or 4As) networking is at the core of a new emerging networking technology, referred to as a ubiquitous networking. The concept of ubiquitous networking originated from the concept of ubiquitous computing, which aimed to make many computers available throughout the physical environment, while making them effectively invisible to the user.

Квантов скок в телекомуникационната индустрия, който най-накрая ще премахне разграниченията между фиксирани и мобилни мрежи, осигурявайки превъзходно преживяване на клиентите, като създаде безпроблемна услуга, използваща комбинация от фиксирани широколентови и безжични технологии за локален достъп, за да задоволи нуждите си в домове, сгради и в движение.Идеята за навсякъде, по всяко време, чрез всичко и с всеки общуване в мрежа е в основата на нововъзникваща мрежова технология, наречена повсеместна работа в мрежа. Концепцията за повсеместно свързване на мрежата произхожда от концепцията за повсеместно изчисляване, която има за цел да направи много компютри достъпни във физическата среда, като същевременно ги направи невидими за потребителя.

Communications protocol, offered by telephone companies, that permits telephone networks to carry data, voice, and other source traffic.

Комуникационен протокол, който се предлага от телефонните компании, позволяващ на телефонните мрежи да пренасят данни, глас и пр.

A two-sided process enabling people to live together respecting each person's dignity and values such as common good, pluralism and diversity, non-violence and solidarity, as well as encouraging them to participate in social, cultural, economic and political life. It requires the protection of the weak as well as the right to differ, to create and to innovate.

Двустранен процес, който позволява на хората да живеят заедно, като уважават достойнството на всеки и ценности като общото благо, плурализма, разнообразието, ненасилието и солидарността. Това е процес, който насърчава хората да участват в социалния, културния, икономическия и политическия живот. Той изисква да се защищават слабите, както и правото да си различен, да създаваш и да изобретяваш.

The rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time.

Правата, предоставени на лица над творенията на техните умове. Те обикновено дават на създателя изключително право върху използването на неговото / нейното творение, за определен период от време.

At its simplest, Intelligent Mobility is about moving people and goods around in an easier, more efficient and more environmentally-friendly way. It uses new ideas and new technologies to look beyond traditional, infrastructure-heavy approaches to transport, and to instead come up with innovative ways to improve mobility and make journeys better and accessible to all.

Intelligent Mobility is a new way of thinking about how to use technology and data to connect people, places and goods across all transport modes.

Най-просто, интелигентната мобилност се отнася  за придвижване на хора и стоки по по-лесен, по-ефективен и по-екологичен начин. Тя използва нови идеи и нови технологии, за да надхвърли традиционните, отежняващи  инфраструктурата подходи към транспорта и вместо това да предложи  иновативни начини за подобряване на мобилността и да направи пътуванията по-добри и достъпни за всички.

Интелигентната мобилност е нов начин на мислене за това как да използвате технологията и данните за свързване на хора, места и стоки във всички видове транспорт.

The standard network architecture with the ability to continue operation in the event of failure of some of the network components.

Стандартна мрежова архитектура, със способност да продължи работата си дори при повреда в част от мрежовото оборудване.

Services provided over electronic communications networks of an architecture which offers flexibility for the introduction of new options and services, including such managed by the user.

Услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи, с архитектура, осигуряваща гъвкавост при въвеждането на нови възможности и услуги, включително такива, управлявани от потребителя.

Systems and services based on information and communications technologies, including processing, management, positioning, communications and electronics, which are used in road transport systems.

Системи и услуги, базирани на информационни и съобщителни технологии, включително обработка, управление, позициониране, комуникации        и електроника, които се използват в пътно­транспортните системи.

An activity of obtaining access to and providing electronic communications of a specific subscriber and the data related to the calls of the said subscriber, to the competent authorities.

Дейност за осъществяване на достъп до и предоставяне на електронни съобщения на даден абонат и данните, свързани с повикванията  му, на компетентните органи.

A system of a monitoring centre and other input­output software and hardware of an undertaking implementing electronic communications, where access to the intercepted electronic communications or to the data related to the calls.

Система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства на предприятие, осъществяващо електронни съобщения, където се предоставя достъп до прихващаните електронни съобщения или данните, свързани с повиквания.

Physical and logical linking of public electronic communications networks used by the same or a different undertaking in order to allow the users of one undertaking to communicate with users of the same or another undertaking,

Физическо и логическо свързване на обществени електронни съобщителни мрежи, използвани от едно или от различни предприятия, за да се даде възможност на потребителите на едно предприятие да разменят съобщения с потребители от същото или друго предприятие.

Open and respectful exchange of views between individuals and groups with different ethnic, cultural, religious and linguistic backgrounds and heritage on the basis of mutual understanding and respect. It operates at all levels - within societies, between the societies of Europe and between Europe and the world at large.

Открита и почтителна размяна на възгледи между лица и групи с различни етнически, културен, религиозен и езиков произход и наследство въз основа на общо разбиране и уважение. Диалогът се развива на всички равнища - в обществата, между обществата в Европа и между Европа и света в най- широк смисъл.

An electric, electronic, electromagnetic or optical system, including or not software and enabling interconnectivity or exchange of signals among facilities connected through it, while observing the respective technical specifications.

Електрическа, електронна, електромагнитна или оптична система, включваща или не софтуер, която дава възможност за взаимна свързаност или обмен на сигнали между съоръжения, свързани чрез нея, при спазване на съответните технически спецификации.

Interference (communication), anything which alters, modifies, or disrupts a message as it travels along a channel. Phenomenon in which electromagnetic or other waves are superimposed. If the maximum of one wave coincides with the maximum of another one resonance enhancement occurs in the place of the match.

Смущение (съобщителен термин) - всичко което променя, модифицира или нарушава съобщението докато то пътува по канала. Явление, при което електромагнитни или други вълни се наслагват. Ако максимума на една вълна съвпадне с максимума на друга, се получава резонансно усилване на мястото на съвпадението.

Internet protocol that is used to exchange routing information within an autonomous system. 

Интернет протокол, който се използва за обмяна на информация свързана с маршрутизирането в рамките на дадена автономна система.

In a local sub-loop (a partial local loop) connecting the network termination point at the subscriber's premises to a concentration point or a specified intermediate access point in the fixed public telephone network.

В част от абонатната линия, свързваща крайната точка на мрежата в помещенията на абоната с точка на концентрация или определена точка на междинен достъп във фиксираната обществена телефонна мрежа.

A process by which a firm, acting as the agent of an individual or another firm, benefits from its middleman position to foster communication with other agents in the marketplace that will lead to transactions and exchanges, thus creating economic and/or social value.

Процес, чрез който фирма, представяща лице или друга фирма, се възползва от позицията си на посредник, за да насърчи комуникацията с други субекти на пазара. Тази дейност води до сделки и обмен, създаващи икономическа и/или социална стойност/полза.

Another name for a private cloud.

Друго наименование на частен облак.

An industry group that writes and distributes standards for electrical products and components.

Индустриална група, която записва и разпространява стандартите за електрическите продукти и компоненти.

A string of decimal digits, up to a maximum of 15 digits, which identifies a unique mobile terminal or mobile subscriber internationally. IMSI is required so that visited network can identify a roaming mobile terminal or mobile terminal or mobile user, e.g. in order to query a subscriber's home network for subscription and billing information

Поредица от десетични цифри, до максимум 15 цифри, която идентифицира международно един уникален мобилен терминал или мобилен терминал или мобилен абонат. Изисква се IMSI, така че посещаваната мрежа да може да идентифицира роуминг мобилен терминал или мобилен терминал или мобилен потребител, напр. за да се запише в домашната мрежа на абоната за информация за абонамент и плащане.

An International organization that sets standards for networking. ISO developed the OSI reference model, a popular networking reference model.      

Международна организация, която определя стандарти (включително за изграждане на мрежи).

A standard that is adopted by an international standards organization, or by an international organization operating standards and it is generally valid.

Стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

The International Telecommunication Union is the United Nations specialized agency for information and communication technologies based in Geneva. The ITU is a member of the United Nations Development Group. Its membership includes 193 Member States and around 700 Sector Members and Associates. The ITU is committed to connecting all people around the world by protecting and supporting everyone's fundamental right to communicate.

Международният съюз по далекосъобщения e специализирана агенция към ООН, която отговаря за информационните икомуникационните технологии. Седалището й е в Женева. Съюзът е член на Групата за развитие на ООН. В него участват 193 страни и около 700 членове от различни сектори и асоциации. Международният съюз по далекосъобщения е ангажиран с осъществяването на основното право на всеки да общува.

An ITU-based treaty that governs international telecommunications traffic (i.e. traffic between ITU members). N.B. there are two versions of this Treaty in force - the 1988 Treaty (applied by EU members) and the 2012 version applied by some 80-90 of the ITU's 193 members.

Договор, базиран на ITU, който урежда международния телекомуникационен трафик (т.е. трафик между членовете на ITU). Забележка: има два варианта в сила на настоящия договор - Договорът от 1988 г. (прилаган от членовете на ЕС) и версията за 2012 г., прилагана от около 80-90 от 193-те членове на ITU.

A system of interconnected networks using an Internet Protocol, which allows them to function.

The internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet Protocol Suite (TCP/IP) to serve billions of users worldwide. It is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business, and government networks of local to global scope that are linked by a broad array of electronic and optical networking technologies. The internet carries a vast array of information resources and services, most notably the inter-linked hypertext documents of the World as an independent virtual network.

Система от взаимносвързани мрежи, ползващи интернет протокол, което им позволява да функционират като самостоятелна виртуална мрежа.

Интернет е глобална система от взаимосвързани компютърни мрежи, които използват стандартния Internet Protocol Suite (TCP / IP) за обслужване на милиарди потребители в световен мащаб. Това е мрежа от мрежи, която се състои от милиони частни, обществени, академични, бизнес и правителствени мрежи от местен до глобален мащаб които са свързани с широк спектър от електронни и оптични мрежи технологии. Интернет носи широк спектър от информационни ресурси и услуги, най-вече взаимосвързаните хипертекстови документи на света като независима виртуална мрежа.

The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is a department of ICANN responsible for coordinating some of the key elements that keep the Internet running smoothly. Specifically, IANA allocates and maintains unique codes and numbering systems that are used in the technical standards (“protocols”) that drive the Internet.

Службата за присвояване на имена и адреси в Интернет е звено на организацията ICANN, занимаващо се с уреждането на множество мрежови параметри и техните стойности.

Used for network testing and troubleshooting, it enables diagnostic and error messages.

Използва се за проверка на мрежата и разрешаване на проблеми; дава възможност за диагностика и показване на съобщения за грешки.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a nonprofit private organization headquartered in Los Angeles, California, USA. It was created in 1998, and incorporated the same year to oversee a number of Internet related tasks previously performed directly on behalf of the US government by other organizations, notably the Internet Assigned Names Authority (IANA), which ICANN now operates.

Корпорацията отговаря за регистрациите на адресите (на IPv4 и IPv6) и определянето на адресни блокове на регионалните Интернет регистри (Regional Internet Registries), за поддържане на домейни от първо ниво. Най- видима за интернет потребителите е политиката на ICANN за интернализация на DNS системата и въвеждане на нови домейни от високо (първо) ниво (TLD). Техническата работа на ICANN е предоставена на IANA.

An Internet Exchange Point is a networking tool that enables the connection of more than two independent autonomous systems primarily to facilitate the exchange of Internet traffic. Via Internet Exchange Point is performed the connection only of autonomous systems . The connecton through the IXP does not require that the traffic passing through any of the two autonomous systems involved passes through a third autonomous system, nor does it modify or affect this traffic in any other way.

Source:Cyber Security Act

The function of an internet exchange point (IXP) is to interconnect networks. An IXP does not provide network access or act as a transit provider or carrier. Nor does an IXP provide other services unrelated to interconnection, although this does not preclude an IXP operator from providing unrelated services. An IXP exists to interconnect networks that are technically and organisationally separate. The term ‘autonomous system' is used to describe a technically stand­alone network.

Source: Directive (EU) 2016/1148 on measures to achieve a high level of security of networks and information systems in the Union

An IXP is a place where multiple Internet Service Providers (ISPs) interconnect their respective networks. IXPs are described as an institutional setting for the exchange of traffic where ISPs can voluntarily participate and where they agree to interconnect at a multilateral peering point to exchange their traffic without needing to buy transit from an upstream provider and thus reducing costs as there are usually no payments for the exchange of traffic.

Source: : An Assessment of IP interconnection in the context of Net Neutrality, BEREC Report of 6 December 2012, BoR (12) 130, p. 26.

The European Internet Exchange Association (Euro-IX) has defined an IXP as a “physical network infrastructure operated by a single entity with the purpose to facilitate the exchange of Internet traffic between Autonomous Systems.”

са мрежово средство, което дава възможност за свързване на повече от две независими автономни системи преди всичко с цел улесняване на обмена на интернет трафик. Чрез ТОИ се осъществява свързване само на автономни системи.

Свързването чрез ТОИ не изисква интернет трафикът, преминаващ между които и да е две участващи автономни системи, да преминава през трета автономна система, нито изменя или засяга този трафик по друг начин.

Закон за киберсигурност

Функцията на точката за обмен (IXP) е да свързва взаимно мрежи. IXP не осигурява достъп до мрежата нито действа като транзитен доставчик или транзитен оператор . Освен това IXP не предоставя други услуги, които не се отнасят до взаимно свързване, въпреки че това не изключва възможността един IXP оператор да предоставя несвързани услуги. IXP съществува за да свързва мрежи, които са технически и организационно отделени. Терминът "автономна система" се използва за описание на технически самостоятелна мрежа.

ДИРЕКТИВА (EC)   2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза:

IXP е място, където много доставчици на интернет услуги (ISP) свързват взаимно съответните си мрежи. IXP се описват като институционална среда за обмен на трафик, където интернет доставчиците могат доброволно да участват и където те се съгласяват да се свържат взаимно в многостранна точка, за да обменят своя трафик, без да е необходимо да купуват транзит от доставчик нагоре по веригата и по този начин да намалят разходите, тъй като обикновено няма плащания за обмен на трафик.

Източник:: Оценка на IP    взаимното свързване в контекста на неутралността на мрежата, доклад на ОЕРЕС от 6 декември 2012 г., ПБ (12) 130, стр. 26.

Европейската асоциация за интернет обмен (Euro-IX) определи IXP като „физическа мрежова инфраструктура, управлявана от едно предприятие с цел да се улесни обменът на интернет трафик между автономните системи“.

The development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet (working definition of Internet Governance, which was agreed at the 2005 UN World Summit on the Information Society).

Развитието и прилагането от страна на правителствата, частния сектор и гражданското общество в съответните им роли на общи принципи, норми, правила, процедури за вземане на решения и програми, които оформят еволюцията и използването на Интернет (работно определение за управление на Интернет, което бе договорено на Световната среща на върха на ООН за информационното общество през 2005 г.).

The Internet Governance Forum is a multi­stakeholder forum for policy dialogue on issues of Internjet governance. The mandate for the IGF is contained in the 2005 WSIS Tunis Agenda.

Световен форум за диалог по проблемите на Интернет управлението с участието на всички заинтересовани страни. Мандатът на Форума се съдържа в Дневния ред на Срещата на високо равнище в Тунис.

The Internet hotline - abbreviated as SAFE­NET BG, permits early signaling against harmful and illegal content distribution in the Bulgarian Internet space. The hotline is operated by the non-governmental Applied Research and Communications Fund.

Since 2006 the Internet hotline has become a member of the International Association of Hotline Operators INHOPE supported by the European Commission.

Горещата линия за безопасен Интернет дава възможност за ранно сигнализиране за разпространението на вредно и незаконно съдържание в българското Интернет пространство. Тя се управлява от неправителствената Фондация “Приложни изследвания и комуникации”. От октомври 2006 г. българската Гореща линия стана член на Международната асоциация на оператори на Интернет горещи линии ИНХОУП.

Internet service providers, network searching services and social media platforms.

Доставчици на интернет услуги, на услуги за търсене в мрежата и на социални медийни платформи.

Internet kill switch is a countermeasure concept of activating a single shut off mechanism for all Internet traffic. The concept behind having a kill switch is based on creating a single point of control (i.e. a switch) for a single authority to control or shut down the Internet in order to protect it or its users.

Концепцията за контрамярка за активиране на един механизъм за изключване на целия интернет трафик.

Концепцията за изключването се основава на създаването на единична контролна точка (т.е. превключвател) за един орган, който да контролира или изключва интернет, за да го защити или да защити неговите потребители.

Who manages the Internet? It is often said that there is no central control, administration, or management of the Internet. While this is generally true, there are several well-known organizations that work together in a relatively well structured and roughly democratic environment to collectively participate in the research, development, and management of the Internet

Кой управлява Интернет? Често се казва, че няма централен контрол, администрация, или управление на Интернет. Въпреки, че това по принцип е вярно, има няколко добре познати организации, които работят заедно в една относително добре структурирана и почти демократична среда за колективно участие в научните изследвания, развитието и управлението на интернет

It is used by e-mail clients to synchronize and retrieve e-mail from a server.

Той се зползва от клиентите на електронна поща за синхронизиране и извикване на дадено eлектронно съобщение от сървър.

Dynamic global network infrastructure with self­configuring capabilities based on standard and interoperable communication protocols where physical and virtual "things" have identities, physical attributes and virtual personalities and use intelligent interfaces and are seamlessly integrated into the information network.

A technology and a market development based on the inter-connection of everyday objects among themselves and applications. IoT will enable an ecosystem of smart applications and services, which will improve and simplify EU citizens' lives.

The Internet of Things (IoT) refers to interconnected devices or systems, often called “smart” devices or “smart” systems. They collect and exchange data and can be monitored or remotely controlled via the Internet, through software on any kind of computers, smartphones or through interfaces like wall-mounted controls.

Динамична глобална мрежова инфраструктура с възможности за самоконфигуриране, базирани на стандартни и оперативно съвместими комуникационни протоколи, където физическите и виртуалните "неща" имат идентичности, физически атрибути и виртуални личности и използват интелигентни интерфейси и са безпроблемно интегрирани в информационната мрежа.

Технология и развитие на пазар на базата на взаимно свързване на предмети от бита помежду си и приложения. Интернет на нещата ще обезпечи екосистемата от интелигентни приложения и услуги, което ще подобри и опрости живота на гражданите на ЕС.

Интернет на нещата (IoT) се отнася до взаимосвързани устройства или системи, често наричани „интелигентни“ устройства или „интелигентни“ системи. Те събират и обменят данни и могат да бъдат наблюдавани или дистанционно контролирани чрез Интернет, чрез софтуер на всякакъв вид компютри, смартфони или чрез интерфейси като стенни контроли.

A standard set of rules for sending and receiving data through the Internet and other networks. A protocol used for communicating data across a packet-switched internetwork using the Internet Protocol Suite (TCP/IP).

Стандартен набор от правила за изпращане и получаване на данни през интернет и други мрежи. Протокол, използван за предаване на данни през вътрешна мрежа, комутируема с пакети, използвайки Internet Protocol Suite (TCP / IP).

IPTV delivers digital TV over a broadband connection. Instead of a bouquet of broadcast services for direct viewing via aTV tuner, IPTV allows viewers to request a specific service from the server. The service is then streamed for viewing via the internet protocol and other technologies known as Digital Subscriber Line (DSL).

доставя цифрова телевизия чрез широколентова връзка. Вместо букет от излъчващи услуги за директно гледане чрез телевизионен тунер, IPTV позволява на зрителите да изискват конкретна услуга от сървъра. Услугата се предава поточно за гледане чрез интернет протокол и други технологии, известни като цифрова абонатна линия (DSL).

A company that provides paid Internet service to end users. ISP  is a company that provides access to the Internet to organizations and / or individuals. Services provided by Internet providers may include web hosting, e-mail, VoIP (Internet telephony) as many other applications

Фирма, която предоставя платени интернет услуги на крайни потребители. Компания, която предоставя достъп до Интернет на организации и/или физически лица. Услугите, предоставяни от интернет- доставчиците може да включват уеб хостинг, електронна поща, VoIP (интернет телефония), както много други приложения

The Internet Society - Bulgaria is a non­governmental organization, involved in a number of projects, related to the usage and promotion of free and open source software.

Интернет общество - България е неправителствена организация, която работи върху проекти относно използването и популяризирането на безплатен и отворен софтуер и софтуер с отворен код.

A secure and secret electronic ballot that is transmitted to election officials using the Internet.

Сигурно и тайно гласуване, което се предава на длъжностните лица отговарящи за изборите посредством Интернет.

The US National Research and Education Network, analogous to the European NRENs. See also GEANT.

Американската национална мрежа за научни изследвания и образование, аналогична на европейските NREN. Вижте също GEANT.

Interoperability is the ability of information systems to process, store and share electronic documents and data with each other using uniform technology standards and processes.

In eHealth, the ability of two or more eHealth systems to use and exchange both computer interpretable data and human understandable data and knowledge.

Ability of different systems (programs) to exchange information and use it. Interoperability is typically achieved through standards or shared technical specifications on file formats, API's and protocols.

Оперативна съвместимост е способността на информационните системи да обработват, съхраняват и обменят електронни документи и данни помежду си, използвайки   единни технологични стандарти и процеси.

В електронното здравеопазване способността на две или повече системи за електронно здравеопазване да използват и обменят както компютърно интерпретируеми данни, така и човешки разбираеми данни и знания. Възможност на различни системи (програми) да обменят информация и да я използват. Оперативната съвместимост обикновено се постига чрез стандарти или споделени технически спецификации на файлови формати, API и протоколи

In a computer, an interrupt request (or IRQ) is a hardware signal sent to the processor that temporarily stops a running program and allows a special program, an interrupt handler, to run instead.     

В компютъра, заявка за прекъсване (IRQ) е хардуерен сигнал, изпратен към процесора, че временно спира изпълнението на текущата програма и позволява на специална програма, за прекъсване да се изпълнява вместо ттекущата .

An internal or private network that can only be accessed within the boundaries of a single entity.

Вътрешна или частна мрежа, която може да бъде достъпна само в рамките на един обект.

In Economics, the invisible hand of the market is a metaphor conceived by Adam Smith to describe the self-regulating behavior of the marketplace. Individuals can make profit, and maximize it without the need for government intervention.

В икономическата теория невидимата ръка е метафора, която според Адам Смит илюстрира саморегулиращото състояние на пазара. Лицата могат да печелят и да увеличават печалбите си без намесата на правителството.

A unique number that devices use in order to identify and communicate with each other on a network utilizing the Internet Protocol (IP) standard.

Уникален номер, с помощта на който устройствата се разпознават и комуникират помежду си в мрежова среда като използват интернет протоколен (IP) стандарт.

Internet Protocol version 4. Refers to the version of Internet protocol that supports 32-bit IP addresses. This allows for approximately 4 billion unique IP addresses, which is not enough to cope with projected Internet demand in the next 5-10 years. Therefore, a new protocol called IPv6 has been developed that increases the number of possible IP addresses substantially.

Отнася се за версия на Интернет протокола, който поддържа 32-битовите IP адреси. Това дава възможност за около 4 милиарда уникални IP адреси, което не е достатъчно, за да се справят с прогнозираното търсене на интернет през следващите 5-10 години. Следователно, нов протокол, наречен IPv6 е разработен,който значително увеличава броя на възможните IP адреси.

Internet Protocol version 6. Refers to the version of Internet protocol that supports 128-bit IP addresses. This protocol is not yet widely deployed, but allows for orders-of-magnitude more IP addresses than the more common IPv4 protocol.

The new generation Internet Protocol version designated as the successor to IPv4, the first implementation used in the Internet and still in dominant use currently.

Отнася се за версия на Интернет протокола, който поддържа 128-битови адреси. Този протокол все още не е широко разгърнат, но дава възможност за поръчки, на магнитуд повече IP адреси от по-общия протокол IPv4.

Ново поколение интернет протокол версия, определена като наследник на IPv4, първото приложение, използвани в Интернет и все още в доминираща употреба в момента

The internet Protocol (IP) Packet eXchange  Network is an inter-Service Provider IP backbone which comprises the interconnected networks of IPX Providers and General Packet Radio Service (GPRS) Roaming eXchange (GRX) Providers

The IP Packet eXchange (IPX) is thus a model which encompasses commercial, technical and operational requirements. The implementation of this model consists of a number of interconnected IP networks operated and managed by International Carriers and domestic Providers (IPX Providers) which compete for interconnecting Service Providers according to mutually beneficial business models.

From a network perspective IPX is a global, private, multiservice, secure IP network, open to any Service Provider under a contractual agreement which supports end-to-end quality of service. From a commercial perspective, it supports the principle of cascading interconnect payments (when it applies)

IPX е мрежова взаимна свързаност за обмен на IP базиран трафик между различни видове доставчици на услуги - ISPs, IPX доставчици, доставчици на пакетна радиовръзка за общо ползване (GPRS) и доставчици на роуминг обмен (GRX).

IPX е модел, който включва търговски, технически и оперативни изисквания. Прилагането на този модел се състои от редица взаимносвързани IP мрежи, експлоатирани и управлявани от международни оператори  и местни доставчици (IPX доставчици), които се конкурират за взаимносвързани доставчици на услуги според взаимно изгодни бизнес модели.

От гледна точка на мрежата IPX е глобална, частна, мултисервизна, сигурна IP мрежа, отворена за всеки доставчик на услуги съгласно договорно споразумение, което поддържа цялостно качество на услугата. От търговска гледна точка IPX подкрепя принципа на каскадни плащания/маршрутизация на плащанията за  взаимно свързане (когато е приложимо)

A method of using DSL over ISDN lines.

Метод за използване на цифрова абонатна линия (DSL) при ISDN линии.