Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

The main wire that connects nodes. The term is used to describe the main network connections composing the Internet.

Главният кабел, който свързва звената. Терминът се използва за описание на основните мрежови връзки изграждащи Интернет.

A part of computer network infrastructure that interconnects various pieces of network, providing a path for the exchange of information between different LANs or subnetworks. The part of a network that handles the major traffic. It employs the highest-speed transmission paths in the network and it may also run the longest distances. Smaller networks are attached to the backbone, and networks that directly connect to the end user or customer are called "access networks."

Част от компютърната мрежова инфраструктура, която свързва различна части от мрежата, осигурявайки пътека за обмен на информация между различни LAN мрежи или подмрежи. Тази част от мрежата, която се занимава с основен трафик. В нея работят преносните пътеки с най-висока скорост в мрежата и тя може също така да работи на най-дълги разстояния. Към главната мрежа са прикрепени по--малки мрежи, а мрежите, които се свързват директно с крайния потребител или клиент се наричат "мрежи за достъп."

The part of the network which constitutes the intermediate link between the backbone network and the access network and carries data to and from the global network.

The middle part of a broadband network, connecting the local access to the core internet network. Technically the link from the cable head to the international switching centre

Тази част от мрежата, която представлява междинното звено между опорната мрежа и мрежата за достъп и пренася данни от и до глобалната мрежа.

Средната част на широколентова мрежа, която свързва местния достъп до основната интернет мрежа. Технически връзката от кабелната глава до международния комутационен център

The legally recognised means by which the voter can express his/her choice of voting option.

Нормативно признати средства, чрез които избирателят може да изрази своя избор при гласуване

Used in reference to an activity, cause, etc. that is currently fashionable or popular and attracting increasing support

Използва се по отношение на дейност, кауза и т.н., която в момента е модерна или популярна и привлича все по-голяма подкрепа

In electronic communications, bandwidth is the width of the range (or band) of f requencies that an electronic signal uses on a given transmission medium. Amount of data that can be transmitted within a fixed time period (a synonym for data transfer rate). The capacity of a network or other communication channel for transferring data, measured in bps/bit per second

В електронните съобщения ширина на честотната лента е широчината на (или лентата) на честотите, която даден електронен сигнал използва в определена среда за пренос. Количество данни, които могат да бъдат пренесени в рамките на определен времеви период/синоним на скорост за пренос на данни. Капацитетът на мрежа или друг комуникационен канал за пренос на данни, измерен в bps/бит в секунда

Data caps (or data user “volume limits”), data volume caps or bandwidth limits); A bandwidth cap, also known as a band cap, limits the transfer of a specified amount of data over a period of time. Internet service providers commonly apply a cap when a channel intended to be shared by many users becomes overloaded, or may be overloaded, by a few users. Implementation of a bandwidth cap is sometimes termed a Fair Access Policy, Fair Usage Policy or Usage-based billing. Bandwidth caps are a form of usage-based pricing where Internet use is billed based on how much data is used rather than providing unlimited data access for a fixed cost.

Data caps are technical measures, in the sense that traffic volume needs to be measured and throttled once the data cap has been reached or charging for extra volume implemented.

Горната граница на честотната лента, ограничава предаването на определено количество данни за период от време. Доставчиците на Интернет услуги често прилагат това, когато даден канал, предназначен да бъде споделен от много потребители става претоварен, или може да бъде претоварен, от няколко потребители. Въвеждането на горна граница на честотната лента се нарича политика за справедлив достъп или фактуриране на база ползване.

Трафичният таван е форма на ценообразуване на основата на използване, където използването на Интернет се таксува на базата на това колко данни се използват, а не на предоставяне на неограничен достъп до данни за фиксирана цена.Трафичният таван е техническа мярка,в смисъла ,че обемът на трафика на данни трябва да бъде измерен и регулиран когато горната граница на преноса на данни бъде достигната или да се заплати за добавянето на допълнителен обем.

Applications that require permanent high-speed traffic, such as watching online video, using Internet protocol-based telephony services, and downloading music files require much greater bandwidth.

Приложения, които изискват постоянна висока скорост на трафика, като например гледане на онлайн видео, използване на интернет-базирани телефонни услуги и изтегляне на музикални файлове, изискват много по-широка честотна лента

The banner is an advertising square in the shape of a graphic image with preset sizes. By clicking on the banner, the user is led to a predefined web address (URL). The banner is a very good tool for advertising on the Internet. Banners are static and animated.   

Банерът е рекламно каре под формата на графично изображение с предварително зададени размери. При щракване с мишката върху банера, потребителят бива отвеждан към предварително зададен интернет адрес (URL). Банерът е много добър инструмент за рекламиране в Интернет. Банерите биват статични и анимирани.

A series of vertical lines printed on most physical merchandise. It is used to identify the product and its price (among other details).

Поредица от вертикални линии, отпечатани върху повечето физически стоки. Използва се за идентифицирането на продукта и неговата цена (както и други детайли/подробности).

A program stored in a ROM chip in the computer that provides the basic code to control the computer's hardware and to perform diagnostics on it. BIOS prepares the computer to load the operating system.

Програма, съхранена върху чип с постоянна памет в компютъра, която предоставя основния     код за управляване на компютърния хардуер и извършване на диагностика по него. BIOS подготвя компютъра да зареди операционната система.

An ISDN interface that is composed of two B channels and one D channel for circuit-switched communication of voice, video, and data.

Интерфейс, който е съставен от два Б канала и един Д канал за комутируема комуникация с глас, видео и данни.

An electrical device that converts chemical energy into electrical energy.

Електрическо устройство, което превръща химическата енергия в електрическа.

A process of learning through benchmarking. Benchmarking identifies gaps in performance, but is merely a starting point. This is followed by a programme of learning from good practice.

Процес на учене чрез сравнителен анализ. Сравнителният анализ идентифицира пропуски в изпълнението, но служи само за отправна точка. Това е последвано от програма за учене от добри практики.

Benchmark (surveying), a point of reference for measurement.

Бенчмарк (проучване), отправна точка за измерване.

 

A method used to compare and assess certain indicators of comparable competitive markets.

 

Мeтод, който се използва за сравнение и оценка на определени показатели на съпоставими конкурентни пазари.

For the purposes of the Unbundling local loop Regulation, it means a third party duly authorised in accordance with Directive 97/13/EC(7) or entitled to provide communications services under national legislation, and which is eligible for unbundled access to a local loop.In the context of grants, beneficiary means a legal entity which is a party to this grant agreement concluded with the European Union.

За целите на Регламента за необвързан абонатен достъп, означава трета страна, надлежно упълномощена в съответствие с Директива 97/13 / ЕО (7) или имаща право да предоставя съобщителни услуги съгласно националното законодателство и която има право на необвързан достъп до абонатна линия. В контекста на безвъзмездните средства бенефициент означава юридическо лице, което е страна по настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, сключено с Европейския съюз.

an advantage or profit gained from something; a payment made by the state or an insurance scheme to someone entitled to receive it

предимство или печалба получена от нещо;плащане направено от държавата или според застрахователна схема на някой, който има право да го получи

Within the context of the CIP ICT-PSP programme, Funding instrument supporting the adoption of standards and specifications for making European digital libraries more accessible and usable by combining the "consensus building and awareness raising" function of a network with the large-scale implementation in real-life context of one or more concrete specifications or standards by its members.

В контекста на Програмата за ИКТ ИКТ- ПСП инструмент за финансиране, подкрепящ приемането на стандарти и спецификации за по-достъпна и използваема европейска цифрова библиотека чрез комбиниране на функцията "изграждане на консенсус и повишаване на осведомеността" на мрежата с мащабното изпълнение в реалния живот на един или повече конкретни спецификации или стандарти от страна на неговите членове.

All customers receive a standard service at a definite level of speed and delivery period, of transferred data, depending on the current load of traffic.

Всички клиенти получават стандартна услуга при определено ниво на скорост и време за доставка на преносните данни, в зависимост от настоящата натовареност на трафика.

Beta version stands for the status of a certain software. This is a version that is not final and stable. There are often bugs in it and the purpose is to detect and correct them. Beta versions could be open (public), or closed (with a limited access).

Бета версия е означение за статуса на даден софтуер. Това е версия, която не е финална и стабилна. Често в нея има грешки и целта е те да бъдат открити и оправени. Бета версиите биват отворени (публични), или затворени (с ограничен достъп).

Strategy for improving the quality of content, opportunity and experience of the Internet for children, taking into account the increasingly young age at which they go online and ensuring that all young adults acquire progressively the appropriate skills to be digitally competent citizens. The strategy also supports measures that protect children online and mitigate their exposure to harmful or illegal content and contact, and fight against the distribution of child pornography.

Стратегия за подобряване на качеството на съдържанието, възможностите и опита на интернет за деца, като се вземе предвид все по-младата възраст, на която те отиват онлайн, и се гарантира, че всички млади възрастни  придобиват      постепенно съответните умения, за да бъдат цифрово компетентни граждани. Стратегията също така подкрепя мерките, които защитават децата онлайн и ограничават излагането им на вредно или незаконно съдържание и контакти и се борят срещу разпространението на детска порнография.

A phenomenon resulting from 3 factors, commonly referred to as the '3 Vs' (Volume, Variety and Velocity), describing the fact that traditional data-handling and analysing technologies are increasingly challenged by the growth in: volume of data collected and stored, the variety of these data in terms of structure and formats (Excel spreadsheet data vs videos uploaded to Youtube)

velocity (more and more data being generated due to Web 2.0 possibilities. Every minute the world generates 1.7 million billion bytes of data, equivalent to 360,000 standard DVDs. More digitised data was created in the last two years than in the rest of human history. This trend and the mountains of data it produces is what we call "Big data". The big data sector is growing at a rate of 40% a year. Handling big data requires increased technological capacity, new tools and new skills.

Феномен, произтичащ от три фактора, обикновено наричани "3 Vs" (обем, разнообразие и скорост), описвайки факта, че традиционните технологии за обработка на данни и анализи все повече се оспорват от нарастването на: обема на събраните и съхранени данни, разнообразието на тези данни по отношение на структурата и форматите (данни от електронна таблица в Excel срещу видеоклипове, качени на YouTube) скорост (все повече и повече данни се генерират поради възможностите на Web 2.0. Всяка минута света генерира 1,7 милиона милиарда байта данни, равняващи се на 360 000            стандартни DVD-та.Повече цифровизирани данни са създадени през последните две години, отколкото в останалата част от човешката история. Тази тенденция и планините от данни, които тя произвежда, е това, което ние наричаме "големи данни". Секторът на големите данни расте с темп от 40% годишно. Работата с големите данни изисква повишен технологичен капацитет, нови инструменти и нови умения.

Big Tech also known as the Tech Giants, Big Four Four Horseme Big Five or S&P  are the largest and most dominant companies in the information technology industry of the United States, namely Amazon, Apple, Google, Facebook and Microsoft. Since the end of the 2010s, these five have been, besides Saudi Aramco, the most valuable public companies globally with each having had a maximum market capitalization ranging from around $500 billion to around $2 trillion USD at various times

Some have speculated it may not be possible to live in the digital world day-to-day outside of the ecosystem created by these companie and concerns over monopolistic practices have led to antitrust investigations from the Department of Justice and Federal Trade Commission in the United States and the European Commission Commentators have questioned the impact of these companies on privacy, market power, free speech and censorship, and national security and law enforcement. On the other hand, by providing free services to consumers, they remain popular

Big Tech, известни още като Tech Giants, Big Four , Four Horseme, Big Five или S&P са най-големите и доминиращи компании в индустрията на информационните технологии в САЩ, а именно Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. От края на 2010-те години тези пет са, освен Saudi Aramco, най-значимите публични компании в световен мащаб, като всяка от тях е имала максимална пазарна капитализация, варираща от около 500 млрд. долара до около 2 трилиона долара по различно време

Някои предполагат, че може да не е възможно да живеем ежедневно в цифровия  свят извън екосистемата, създадена от тази компании, и опасенията относно монополистичните практики са довели до антитръстови разследвания от Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия в САЩ и коментаторите на Европейската комисия поставят под въпрос въздействието на тези компании върху неприкосновеността на личния живот, пазарната мощ, свободата на словото и цензурата, както и националната сигурност и правоприлагането. От друга страна, като предоставят безплатни услуги на потребителите, те остават популярни

Two parties involved in an activity or agreement.

Две страни ангажирани с дадена дейност или договор

A proposed law presented to the Legislature for consideration.   

Предложен закон, представен на парламента за обсъждане..

Also known as net payment zero, the term means a pricing arrangement for the interconnection of two telecommunications networks under which the reciprocal call termination charge is zero. That is, each network operator agrees to terminate calls from the other network at no charge.   

Известен още като нетно нулево плащане, терминът означава уговорка за ценообразуване при взаимно свързване на две далекосъобщителни мрежи, при която таксата за прекратяване на реципрочното обаждане е нула. Това означава, че всеки мрежов оператор се съгласява да прекратява обаждания от другатата мрежа без заплащане.

A coding system used by computers to process data. Computers store data as binary code values of 1's and 0's.

Система за кодиране използвана от компютрите за обработка на данни. Компютрите съхраняват данни като двоични кодови стойности - 1 и 0.

A number system using two unique digits. Because of a computer's electrical nature, all operations are performed using a representation of an open or closed circuit (0 for off, and 1 for on); therefore, computers use the binary system when calculating operations.

Числова система, която използва две уникални цифри. Поради електрическата природа на компютъра, всички операции се изпълняват посредством изображения в отворена или затворена електрическа верига (0 за позиция „off”, и 1 за позиция „on”); затова компютрите използват двоичната система при операции свързани с пресмятане.

A tool that uses sensors, such as a fingerprint or retinal scanner, that identify physical characteristics of the user to allow access to a device or a network  

Инструмент, при който се използват сензори като скенер на пръстови отпечатъци или ретинен скенер за разпознаване на физическите характеристики на потребителя с цел позволяване на достъп до дадено устройство или мрежа.

The smallest unit of data in a computer. A bit can take the value of either 1 or 0. A bit is the binary format in which data is processed by computers.

Най-малката единица от данни в компютъра. Един бит се изобразява с цифрите 1 или 0. Битът представлява двоичен формат, чрез който данните се обработват от компютрите.

The speed at which bits are transmitted, usually expressed in bits per second (bps).

Скоростта, с която се пренасят битовете, обикновено се обозначава като бит в секунда.

A type of printer font that is represented as a graphics image with rows and columns of dots. This type of font is also known as raster-based.

Вид шрифт за принтер, който е представен като графично изображение с редове и колони от точки. Този вид шрифт е познат още като растер базиран.

It refers to the situation where the incumbent installs a high-speed access link to the customer premises, and makes this access link available to third parties (new entrants), to enable them to provide high-speed services to customers. A form of non-physical or virtual network access, included in current Market 5: Wholesale Broadband Access.A service provided by an operator whereby another operator rents a high speed access link to the customer.

Достъп, който позволява на предприятията да предоставят широколентови услуги на крайни потребители, като използват своята опорна мрежа и части от мрежата на предприятието, което предоставя достъпа. Форма на нефизически или виртуален достъп до мрежата, включена в текущия пазар 5: широколентов достъп на едро.Услуга, предоставяна от оператор, при която друг оператор наема високоскоростна връзка за достъп до клиента.

Black hat SEO (search engine optimization) describes aggressive and illicit strategies used to artificially increase a website's position within a search engine's results, for example changing the content of a website after it has been ranked. These practices generally violate the given search engine's terms of service as they drive traffic to a website at the expense of the user's experience

Black hat SEO (oптимизация за търсачки) описва агресивни и незаконни стратегии, използвани за изкуствено увеличаване на позицията на дадена уеб страница в рамките на резултатите от търсенето, например промяна на съдържанието на даден уеб сайт след класирането му. Тези практики обикновено нарушават условията на услугата за търсене на дадената търсачка, тъй като осъществяват трафик към уебсайт за сметка на преживяването на потребителя.

The black box problem usually renders us unable to understand how algorithms work

Проблемът с черната кутия обикновено ни прави неспособни да разберем как работят алгоритмите;

електронно устройство с непознат вътрешен механизъм

A list containing email addresses or IP addresses of suspected spammers. Blacklists are sometimes used to reject incoming mail at the server level before the email reaches the recipient.

Списък, съдържащ e-mail адреси или IP адресите на заподозрени изпращачи на спам. Черни списъци понякога се използват за отхвърляне на входящата поща на нивото на сървъра преди e-mail съобщението да стигне до получателя.

Complete loss of AC /alternative current power.

Пълна загуба на захранване/променлив ток.

Blockchain is a public ledger consisting of all transactions taken place across a peer-to-peer network. It is a data structure consisting of linked blocks of data, e.g. confirmed financial transactions with each block pointing/referring to the previous one forming a chain in linear and chronological order.

Blockchain is linked list of blocks that may contain a variety of information (not just cryptographic transactions). It is only possible to add new data organized in blocks. Changing or deleting data already in the chain is not possible.

This decentralised technology enables the participants of a peer-to-peer network to make transactions without the need of a trusted central authority and at the same time relying on cryptography to ensure the integrity of transactions.

Blockchain is a method for storing information on a computer network, which is a constantly growing list of computer records made through a peer-to-peer network called "blocks" linked to each other and coded cryptographically. Blockhcain will be among the main drivers of the next-generation Internet-decentralized web or web 3.

Simply put, it is a data ledger (think of an accounting ledger, which records every ‘in’ and ‘out’ transaction). The ledger is distributed, which means that many copies of the same ledger exist on computers worldwide. It is also protected by strong cryptography to protect it from malicious actors attempting to change any information within the blockchain.

Системата от свързани блокове данни е публична счетоводна книга/регистър , състояща се от всички транзакции, осъществени през мрежа от тип peer-to-peer. Това е структура от данни, състояща се от свързани блокове данни, напр. потвърдeни финансови транзакции като всеки блок е посочващ / отнасящ се до предишния, образувайки   верига в линеен и хронологичен ред. Блокчейн е свързан списък от блокове, които може да съдържат разнообразна информация (а не само транзакции с криптовалута).Дава възможност само за добавяне на нови данни, организирани в блокове. Промяната или изтриването на вече включени във веригата данни не е възможно.Тази децентрализирана технология дава възможност на участниците в мрежа от тип peer-to-peer да извършват транзакции без да е необходим надежден централен орган и в същото време разчитат на криптографията, за да гарантират целостта на транзакциите. Блокчейн е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, осъществени през мрежа от тип peer-to-peer, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски. Блокчейн ще бъде сред основните движещи сили на следващото поколение интернет- децентрализираният уеб или уеб 3.

Най-просто казано, това е книга с данни (помислете за счетоводна книга, която записва всяка транзакция „in“ и „out“). Книгата се разпространява, което означава, че много копия на една и съща книга съществуват на компютри по целия свят. Тя е защитена от силна криптография, за да я предпази от злонамерени участници, опитващи се да променят каквато и да е информация в рамките на блокчейна.

Blocking can take the form of either making it difficult to access or outright restricting certain services or websites on the internet.

Блокирането може да бъде под формата или на затруднение при достъпа, или чрез ограничаване на определени услуги или уебсайтове в интернет.

An informal website where the creator posts their personal thoughts, often in the form of a journal. Blog is a contraction of web log. Generally Blogs will include links to other web­sites. Blogs have become very popular and are viewed by many as an easily accessible site for information sharing and acquisition.

Неформален уеб-сайт, където създателят поства личните си мисли, често под формата на дневник. "Блог" е съкращение от "Web Log". Обикновено блоговете съдържат връзки към други сайтове. Блоговете са станали много популярни и се разглеждат от мнозина като лесно достъпен сайт за споделяне и придобиване на информация.

The current state of all information available on blogs and/or the sub-culture of those who create and use blogs

Настоящото състояние на цялата информация, която е налична в блоговете и/или суб-културата на тези, които създават и използват блогове.

An optical device that reads Blu-ray discs.

Оптично устройство, което чете Blu-ray дискове.

A wireless technology that enables seamless wireless short-range communications of data and voice between mobile and/or stationary devices such as mobile phones, personal computers, printers, electronic organizers, etc. Bluetooth is a wireless technology standard used for exchanging data between fixed and mobile devices over short distances using short-wavelength UHF radio waves in the industrial, scientific and medical radio bands, from 2.400 to 2.485 GHz, and building personal area networks (PANs).

Безжична технология, която позволява безжичнакомуникация на кратки разстояния с пренос на данни и глас между мобилни и/или стационарни устройства, като    например мобилни телефони, електронни органайзъри и т.н персонални компютри, принтери. Bluetooth е стандарт за безжична технология, използван за обмен на данни между фиксирани и мобилни устройства на къси разстояния, използвайки UHF радиовълни с къса дължина на вълната в индустриалните, научни и медицински радиодиапазони, от 2.400 до 2.485 GHz, и изграждане на лични мрежи (PANs).

A Board of Trustees is a body of elected or appointed members who jointly oversee the activities of a company or an organization.

Съвет на настоятелите е орган съставен от избрани или назначени членове, които съвместно контролират дейността на една фирма или организация.

BEREC contributes to the development and better functioning of the internal market for electronic communications networks and services. It does so, by aiming to ensure a consistent application of the EU regulatory framework and by aiming to promote an effective internal market in telecoms sector, in order to bring even greater benefits to consumers and businesses alike. BEREC and the BEREC Office were created by Regulation 1211/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 to assist the Commission and the national regulatory authorities (NRAs) in the implementation of the EU regulatory framework for electronic communications, to give advice on request and on its own initiative to the European institutions and to complement at European level the regulatory tasks performed at national level by the regulatory authorities, all in the aim of creating an internal market for electronic communications. BEREC is composed of the 27 NRAs.

Орган, създаден с актуализирана регулаторна рамка в областта на електронните съобщения, с Регламент (ЕО) № 1211/2009, наследник на Групата на европейските регулатори.

ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС бяха създадени с Регламент 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за подпомагане на Комисията и националните регулаторни органи при прилагането на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщения, консултиране при поискване и по собствена инициатива на европейските институции и да допълни на европейско равнище регулаторните задачи, изпълнявани на национално равнище от регулаторните органи, всички с цел създаване на вътрешен пазар за електронни съобщения. ОЕРЕС се състои от 27-те НРО.

A form of algebra where all values are reduced to TRUE or FALSE. Boolean logic is used with computers due to its similarities with the binary numbering system.

Вид алгебра, където всички стойности са редуцирани до ВЯРНО или ГРЕШНО. Булевата логика се използва при компютрите заради приликите си с двоичната цифрова система.

The initial set of operations that a computer system performs after electrical power to the CPU is switched on or when the computer is reset.

Първоначалният набор от операции, които компютърната система изпълнява след като електрическото захранване на процесора се включи, или когато компютърът се рестартира.

512-byte file containing a table that describes the partition, the number of bytes per sector, and the number of sectors per cluster

Файл, съставен от 512 байта, който съдържа таблица описваща даден дял, броя на байтовете в определен сектор и броя на секторите в един клъстър.

A troubleshooting tool that allows the computer to boot from a disk when the hard drive will not boot.

Инструмент за разрешаване на проблеми, който позволява на компютъра да се стартира от диска, когато твърдият диск не успее да се стартира.

А group of Internet-connected programmes communicating with other similar programmes in order to perform tasks, often created by malicious hackers. They are used to launch spam e-mail campaigns, denial-of-service attacks or online fraud schemes.

Botnet is a collection or network of bots that act in coordination and are typically operated by one person or group.Commercial botnets can include as many as tens of thousands of bots.

Група програми, свързани с интернет, които комуникират с други подобни програми, за да изпълняват задачи, често създадени от злонамерени хакери. Те се използват за стартиране на спам електронна поща кампании, отказ на услуга атаки или онлайн схеми за измами.

Ботнет е колекция или мрежа от ботове, които действат координирано и обикновено се управляват от един човек или група. Търговските ботнети могат да включват десетки хиляди ботове.

Bots are social media accounts that are operated entirely by computer programs and are designed to generate posts and/or engage with content on a particular platform.

In disinformation campaigns, bots can be used to draw attention to misleading narratives, to hijack platforms' trending lists and to create the illusion of public discussion and support.

Researchers and technologists take different approaches to identifying bots, using algorithms or simpler rules based on number of posts per day.

Ботове са социални медийни профили, които се управляват изцяло от компютърни програми и са предназначени да генерират публикации и / или да се занимават със съдържание на определена платформа. В кампаниите за дезинформация ботове могат да се използват за привличане на вниманието към подвеждащи разкази, за отвличане на списъците с тенденции на платформите и за създаване на илюзията за обществена дискусия и подкрепа. Изследователи и технолози предприемат различни подходи за идентифициране на ботове, използвайки алгоритми или опростени правила, базирани на брой публикации на ден.

a situation that stops a process or activity from progressing

ситуация, която спира процеса или дейността да напредва

TThe bottom-up estimating technique requires a cost estimate to be developed for each of the work packages in the WBS. Then, once the cost of each work package is estimated, the estimates can be added together to compile the total project cost estimate.

Техниката за оценяване отдолу-нагоре изисква изчисляването на разходите да бъде направено за всеки един от работните пакети. След като цената на всеки работен пакет е изчислена, изчисленията могат да се съберат заедно, за да съставят общия сбор на разходите по проекта.

Top-down and bottom-up are both strategies of information processing and knowledge ordering, used in a variety of fields including software, humanistic and scientific theories and management and organization. In practice, they can be seen as a style of thinking and teaching.

An essential element of the bottom-up approach is to create and enhance managerial capacity in local communities. The term "top-down" means offering a document of national importance from the highest state level.

Отгоре-надолу и отдолу-нагоре са двете стратегии за обработване на информация и подреждане на знания, които се използват в най-различни области, включително софтуер, хуманистични и научни теории, управление и организиране. Съществен елемент на подхода „отдолу - нагоре” е създаване и повишаване на управленчески капацитет в местните общности. Под понятието “отгоре-надолу” се разбира предлагане на документ с общонационално значение от най-високо държавно ниво. На практика, те могат да се разглеждат като начин на мислене и преподаване.

A description of what occurs when an e-mail message returns back to the sender as undeliverable.

Описание на това, което се случва когато дадено e-mail съобщение се върне при подателя като недоставено.

A group problem-solving technique that involves the spontaneous contribution of ideas from all members of the group.

Групова техника за разрешаване на проблеми, която включва спонтанния принос от идеи от всички членове на групата.

A marketing practice of creating a name, symbol or design that identifies and differentiates a product from other products.

Маркетинговата практика за създаване на име, символ или дизайн, който определя и отличава даден продукт от други продукти.

Names or logos that distinguish one supplier's product from all others and which cannot legally be used by competitors. Brands reassure customers about the quality of their purchases.

Имена или лого символи, които отличават продукта на един доставчик от всички други и които не могат легално да бъдат използвани от конкурентите. Търговските марки вдъхват увереност на клиентите относно качеството на техните покупки.

1.The breaking or violating of a law, right, or duty, either by commission or omission.

2. The failure of one part to carry out any condition of a contract.

1.Потъпкване или нарушаване на закон, право, или задължение, както с извършване на действие така и чрез бездействие.

2.Неспособността на дадена страна да изпълни някое от условията на даден договор.

A sudden, dramatic, and important discovery or development.

Внезапно, драматично и важно откритие или развитие.

A device that connects and passes frames between two network segments. The frames are filtered and forwarded using MAC addresses.

Устройство, което свързва и предава пакети между два мрежови сегмента. Пакетите се филтрират и се предават чрез MAC адреси.

A term applied to high speed telecommunications systems, i.e. those capable of simultaneously supporting multiple information formats such as voice, high-speed data services and video services on demand. The Digital Agenda for Europe defines three levels of broadband speeds: 2, 30, and 100 Megabit per Second.

Термин, прилаган към високоскоростните телекомуникационни системи, т.е. тези, които могат едновременно да поддържат множество информационни формати, като гласови, високоскоростни услуги за данни и видео услуги при поискване. Програмата в областта на цифровите технологии/Цифрова програма за Европа определя три нива на широколентови скорости: 2, 30 и 100 мегабита на секунда.

А high-capacity digital connection that facilitates a faster Internet connection and enables a more rapid exchange of larger files such as videos, games and software applications. Broadband access is a tool that allows the delivery of an entirely new breed of media services and communications-oriented applications. In the long run, it is these new services and applications that will differentiate broadband from dial-up Internet access and give consumers a reason for subscribing to broadband. Audio and video are the obvious cornerstones of this coming high-speed revolution. Speedy connections coupled with always-on access will improve the consumer multimedia experience and change the types of business models that are viable in the interactive marketplace.

Цифрова връзка с голям капацитет, която спомага за осъществяването на по-бърза Интернет връзка и позволява по-бърз обмен на големи файлове, като например видеа, игри и софтуерни приложения. Линията е с широка честотна лента и могат да се предават данни с висока скорост. По този начин става възможно по една линия да се предават множество различни услуги - глас, видео и данни.Широколентовият достъп е средство, което позволява предоставянето на изцяло нова гама от медийни услуги и приложения насочени към комуникациите. В дългосрочен план, именно тези нови услуги и приложения ще разграничават широколентовия от комутируемия достъп до Интернет и ще дадат на потребителите повод да се абонират за широколентов достъп. Аудио и видео записите са очевидните крайъгълни камъни на тази задаваща се високоскоростна революция. Бързите връзки, съчетани с винаги наличния достъп ще обогатят преживяването на потребителите с мултимедийни продукти и ще променят вида на бизнес моделите, които са осъществими/приложими на интерактивния пазар.

 

Broadband Competence Offices (BCOs) Network connects national and regional authorities supporting broadband deployment across the EU. BCOs provide legal, technical and financial guidance to project promoters and policy makers to support stakeholders in their country or region in accelerating broadband roll­out

Свързва националните и регионалните власти, които подкрепят въвеждането на широколентови услуги в целия ЕС. BCO осигуряват правно, техническо и финансово ръководство на организаторите и създателите на политики, за да подкрепят заинтересованите страни в своята страна или регион при ускоряване на въвеждането на широколентовия достъп

A broadband connection is a high-speed Internet connection using DSL, cable, fiber-optic, wireless, or satellite means for transmitting data. Broadband connection: a connection enabling higher than 144 Kbit/s download speed. As of January 2010 it is estimated that 1-2 Mbps is the minimum download speed and that just a fraction of all retail broadband lines provide speeds of 144 Kbit/s.

Високоскоростна интернет връзка, при която се използват DSL, кабели, оптични, безжични, или сателитни средства за предаване на данни. Шроколентова връзка: връзка позволяваща по-висока от 144 Kbit/s скорост на изтегляне/пренос от мрежата към потребителя. От януари 2010 г. се смята , че 1-2 Mbps е минималната скорост на изтегляне и че само една малка част от всички линии на дребно предоставят широколентови скорости от 144 Kbit / сек.

In December 2012, new rules on state aid for broadband were adopted, replacing the 2009 broadband guidelines. The main changes include:

express recognition of technological neutrality: Next Generation Access networks can be based on different technologies step change: publicly financed infrastructure can only be allowed if it provides a substantial improvement over existing networks; new rules for ultra-fast broadband: aid is allowed also in urban areas but subject to very strict conditions to ensure a pro-competitive outcome reinforcement of open access obligations, and new provisions regarding transparency.

През декември 2012 г. бяха приети нови правила относно държавните помощи за широколентов интернет, които заменят насоките за широколентовия интернет през 2009 г. Основните промени включват:изрично признаване на технологичния неутралитет: Следващите поколения мрежи за достъп могат да се основават на различни технологии; променлива стъпка: публично финансираната инфраструктура може да бъде разрешена само ако осигурява съществено подобрение в сравнение със съществуващите мрежи; нови правила за ултра-бърз широколентов достъп: помощта се допуска и в градските райони, но подлежи на много строги условия, за да се гарантира проконкурентен резултат ; укрепване на задълженията за открит достъп, и нови разпоредби относно прозрачността.

It is defined as a detailed, geo-referenced and structured gathering, processing and visualisation of data of relevant infrastructures with focus on creating a transparent access to relevant information to dedicated users and user groups in order to gain synergy effects in the further deployment of broadband networks.

То се определя като подробно, гео- обосновано и структурирано събиране, обработване и визуализиране на данни за съответните инфраструктури с акцент върху създаването на прозрачен достъп до съответната информация, посветени потребители и потребителски групи, с цел получаване на синергични ефекти в по­нататъшното разгръщане на широколентови мрежи.

Investment and funding mapping describes the gathering, consolidation, processing and visualisation of information related to activities of financing, investment, or funding of broadband projects. The rationale behind this fourth type of broadband mapping is to inform relevant stakeholders about assignments, usage and efficiency of past, current, and future investments in broadband infrastructure.

Картографирането на инвестициите и финансирането описва събирането, обединяването, обработването и визуализирането на информация свързана с дейности по финансиране, инвестиране, или финансиране на проекти за широколентов достъп. Логиката залегнала зад този четвърти вид картографиране на широколентовя достъп е да се информират съответните заинтересовани страни за задачите, използването и ефективността от минали, настоящи и бъдещи инвестиции в широколентова иннфраструктура.

The concept of “open access”, for broadband networks, or “open broadband networks”, can be referred to under a number of different scenarios, related to the establishment or treatment of these networks. These can range from commercial or voluntary arrangements, between communication operators and third- parties, through to regulatory intervention aimed at promoting certain policy objectives, such as expanding broadband availability, increasing competition, or promoting investment that may otherwise not be economic, such as in the case of enabling the establishment and treatment of shared facilities.

The concept is different from “open Internet access”, which tends to refer to the use of networks by end users or the relationship between end users and these service providers. “open Internet access” addresses a higher network level than broadband open access, which is generally used to only refer to the physical, data link and network layers only.

The use of an open access policy is often highlighted as a facilitator of objectives, such as promoting greater choice for consumers or addressing infrastructure bottlenecks, especially in the context of regulated access and, in that sense is generally taken to have positive connotations by users of the term.

Концепция за изграждане на регионални мрежи с отворен достъп за осигуряване на широколентов достъп до интернет в отдалечени и слабо-урбанизирани райони. Регионалната мрежа трябва да свърже опорната комуникационна мрежа (backbone) на някой от водещите телекомуникационни оператори в областен център с общинските градове посредством високоскоростна оптична етернет връзка.

След това общинските мрежови центрове ще бъдат свързани с локалните мрежови центрове в набелязаните отдалечени населени места без интернет достъп посредством високоскоростна оптична етернет връзка, радио-релейна безжична връзка или произволна друга технология. В локалния мрежови център в кметството на всяко отдалечено населено място се предвижда да бъде разположено крайно устройство за достъп до мрежата - радио апаратура, оптичен комутатор и др., което да позволява на доставчиците на услуги на дребно, използвайки различни технологии за достъп до крайните клиенти да предоставят широк набор  от комуникационни услуги с гарантирани параметри и качество.

A service, provided by means of a broadband access network.

Услуга, предоставяна посредством мрежа за широколентов достъп.

Systems that gather analyse and present information on the supply side of broadband service provision including e.g. the available bandwidths (speed), technologies, operators/service providers, and quality of service in a specific area.

Системи, които събират, анализират и представят информация от страна на предоставянето на широколентови услуги, включващи напр. Налични честотни ленти (скорост), технологии, оператори/доставчици на услуги и качеството на услугите в определен район.

It provides high-speed access using wireless technology.

Предоставя високоскоростен достъп посредством безжична технология.

Wireless connection between a telephone exchange and the subscriber's telephone

Безжична връзка между телефонна централа и телефона на абоната

The emission by radio transmitters of radio and/or television signals intended for reception by an infinite number of listeners. The radio transmitters of radio- and/or television signals shall be part of the electronic communications network for terrestrial broadcasting.  

Излъчване от радиопредаватели на радио- и/или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от неограничен брой потребители. Радиопредавателите на радио и/или телевизионни сигнали са част от електронната съобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване.

Prior to the AVMSD any audiovisual media service transmitted to the public as a free-to-air programme or a Pay-TV programme, encrypted or unencrypted, was defined as a broadcasting service. Communication services on individual demand (provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request by a recipient of services) were regarded as Information Society services. The AVMSD covers both television broadcasting services and such on-demand services which are "audiovisual media services".

Преди AVMSD, всяка аудиовизуална медийна услуга, предавана на обществеността като програма за свободен достъп или платена телевизия, криптирана или некриптирана, е определена като раздио-телевизионнауслуга. Комуникационните услуги по индивидуално търсене (предоставяни срещу заплащане, от разстояние, по електронен път и по индивидуална молба на получател на услуги) се считат за услуги на информационното    общество. AVMSD обхваща както телевизионните услуги, така и тези услуги при поискване, които са "аудиовизуални медийни услуги".

Early use of the phrase (circa the mid-1990s) refers to literally breaking the Internet connection of a single device. It also refers to breaking the World Wide Web or the Internet itself, with the implication that it would be impossible or implausible to do so in most ordinary contexts. A figurative usage of the phrase emerged in the early 2000s. Rather than the Internet or an Internet connection literally breaking, the figurative meaning describes a web server becoming overwhelmed by a surge in organic, non-malicious web traffic. It can also describe a deliberate, malicious attempt to overwhelm a web server, as in a denial-of-service attack or other cyberattack. In the early 2010s, "break the internet" developed a secondary figurative usage in Internet slang. Similar to “going viral" the slang usage refers to behavior that causes a dramatic increase in web traffic or social media commentary, especially when the behavior was ostentatious or controversial. The phrase was famously used on the November 2014 issue of Paper magazine, titled "Break the Internet" and featuring American celebrity Kim Kardashian on the cover. The magazine was not the first to use the phrase in this sense, but it did popularize it.

Ранното използване на фразата (около средата на 90-те години) се отнася до буквално прекъсване на интернет връзката на едно устройство. То също така се отнася до разрушаване  на световната мрежа или самия интернет, като се подразбира, че би било невъзможно или неправдоподобно да се направи това в повечето обикновени контексти. Образното използване на фразата се появи в началото на 2000-те. Вместо Интернет или интернет връзката буквално да се прекъсне, фигуративното значение описва уеб сървър, който е претоварен от нарастване на органичен, не-злонамерен уеб трафик. Това  може също така да опише умишлен, злонамерен опит  за поразяване на уеб сървър, както при атака за отказ на услуга/DDoS или друга кибератака. В началото на 2010-те години „разбий интернет“ разви вторично фигуративно използване в интернет жаргон. Подобно на „прехвърлянето на вируси“, употребата на жаргон се отнася до поведение, което причинява драстично увеличаване на уеб трафика или коментарите в социалните медии, особено когато поведението е показно или противоречиво. Фразата стана известна в изданието на списание Paper от ноември 2014 г., озаглавено „Break the Internet“ и с участието на американската знаменитост Ким Кардашиян на корицата. Списанието не беше първото, което използва фразата в този смисъл, но я популяризира.

A client program (software) that is used to look at various kinds of Internet resources.

Клиентска програма (софтуер), която се използва за разглеждане на различни видове интернет ресурси.

BTV is the first private national TV station in Bulgaria.  

Би Ти Ви е първият частен национален канал в България.

A shorthand that is appended to a comment written in an online forum.

Стенография приложена към коментар, написан в онлайн форум.

A storage area used for handling data in transit. Buffers are used in internetworking to compensate for differences in processing speed between network devices. Bursts of data can be stored in buffers until they can be handled by slower processing devices. Sometimes referred to as a packet buffer.

Място за съхранение, което се използва за обработка на данни по време на пренос. Буферите се използват при работа с мрежи, за да компенсират разликите в скоростта на обработка от мрежовите устройства. Части от данни могат да се съхраняват в буфери, докато стане възможна обработката им от по-бавни обработващи устройства. Понякога се използва понтието буферен пакет.

A term that describes troubles and errors, which are not within the frames of the normal functioning behavior of a software.

Термин, чрез който се описват проблеми и грешки, които са извън рамките на нормалното поведение за функционирането на софтуера.

A national autonomous association for scientific research which includes academic institutes and other independent research entities. The BAS unites the academicians and corresponding members from the country, recognized Professors scientists from scientific institutes in Bulgaria, as well as foreign members.

Национална автономна организация за научни изследвания, която обхваща академичните институти и други самостоятелни структурни звена.Българската академия на науките обединява академици и член-кореспонденти от страната, хабилитирани учени от академични институти в България, както и чуждестранни членове

A direct successor of the two branch organizations - the Association of the Bulgarian Cable Operators (ABCO)” uniting the big national and regional cable operators and “TV Club 2000” representing the interests of medium and small cable communications operators.

Пряк наследник на двете досегашни организации в бранша - Асоциацията на българските кабелни оператори (АБКО), обединявала през годините големите национални и регионални кабелни оператори      и“ТВ Клуб     2000”, представлявала интересите на средните и малките кабелни комуникационни оператори.

The biggest, most representative and influential branch organization in the sphere of information and communication technologies in Bulgaria.

Най-голямата, най-представителната и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

BASSCOM is the industry association of leading Bulgarian software development companies. Its mission is to promote competitive advantages and long-term traditions in software development as well as to encourage acquisition of best practices to raise company excellence.

Асоциацията на българските софтуерни компании. (БАСКОМ) се занимава с представяне на българската софтуерна индустрия, подобряване на качеството на ИТ образованието и навлизане на ИТ продуктите във всички индустриални отрасли.

Safe Internet has been functioning since 2011 and provides consultations to children and parents with respect to the Internet over the telephone, email and skype. The helpline is an element of the National Safer Internet centre and is actively involved in the fight against harmful and illegal online content.

Българската линия за онлайн безопасност функционира от 2011 г. и предоставя консултации на деца и родители по проблеми в Интернет по телефон, електронна поща и скайп. Линията е част от Националния център за безопасен Интернет и работи активно в борбата с вредното и незаконно онлайн съдържание.

The national executive body for standardization in the Republic of Bulgaria. BIS develops, accepts and approves Bulgarian standards, participates in the work of international and European organizations for standardization, as its main target is to defend the Bulgarian interests in that sphere.

Националният изпълнителен орган за стандартизация в Република България. БИС разработва, приема и одобрява българските стандарти, участва в работата на международни и европейски организации за стандартизация, като основната му цел е да защитава българските интереси в тази сфера.

A self-supporting, volunteer, independent and non-governmental organization of printed and electronic media, publishers of national and regional newspapers and other periodical printed issues, newsagents of newspapers and other printed issues and providers of audio-visual media services.

Доброволна,  независима    и неправителствена организация на печатните и електронните медии - издателите на национални и регионални вестници и други периодични печатни издания, на разпространителите на вестници и други печатни издания и на доставчиците на аудио - визуални медийни услуги

Sometimes called Radio Sofia is a national public service provider of radio media services for all citizens of the Republic of Bulgaria.

Наричано понякога Радио София е национален обществен оператор - доставчик на радио услуги за всички граждани на Република България.

A national public service provider of audio­visual media services for all citizens of the Republic of Bulgaria. BNT broadcasts one national 24-hour programme BNT1, a programme of all regional centres - BNT2 and BNT World.

Национален  обществен     оператор - доставчик на аудио-визуални медийни услуги за всички граждани на Република България. БНТ излъчва 24-часова програма с национален обхват - БНТ1, програма на всички регионални центрове - BNT2 и BNT World (свят).

An electronic message center that serves specific interest groups.

Център за електронни съобщения, който обслужва определени целеви групи.

Bullying is when an individual or a group of people with more power, repeatedly and intentionally cause hurt or harm to another person with lesser power

Действие, когато даден индивид или група с повече сила, повторно и умишлено причиняват болка или вреда на друг човек с по-малко сила

The term ‘bundle' is used as a strategy to offer several products as a single combined product.

Терминът „пакет” се използва като стратегия за предлагане на няколко продукта като един комбиниран продукт (пакет )

Increasing the demand of a product or a service.

Увеличение в търсенето на продукт или услуга.

Media through which data is transferred from one part of a computer to another. The bus can be compared to a highway on which data travels within a computer.

Средство, чрез което данните се пренасят от една част на копмютъра към друга. Шината може да се сравни с магистрала, по която данните пътуват в компютъра.

A business process or business method is a collection of related, structured activities or tasks that produce a specific service or product (serve a particular goal) for a particular customer or customers. Business processes can be of three types: Management processes (e.g. corporate governance, strategic management), Operational processes (e.g. purchasing, manufacturing, marketing and sales etc) and Supporting processes (e.g. accounting, recruitment, technical support etc).

Бизнес процес или бизнес метод е съвкупност от свързани, структурирани дейности или задачи, които произвеждат конкретна услуга или продукт (обслужват определена цел) за определен клиент или клиенти. Бизнес процесите могат да бъдат от три вида: процеси на управление (напр. Корпоративно управление, стратегическо управление), оперативни процеси (напр. Покупки, производство, маркетинг и продажби и т.н.) и подпомагащи процеси (например счетоводство, набиране, техническа поддръжка и т.н.).

a word or phrase, often an item of jargon, that is fashionable at a particular time or in a particular context.

"the latest buzzword in international travel is ‘ecotourism’

дума или фраза, често елемент от жаргон, която е модерна в определен момент или в определен контекст.

„последната модна дума в международните пътувания е „ екотуризъм “