Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Basic component of communication over a network. A group of bits of fixed maximum size and well-defined format that is switched and transmitted as a complete whole through a network. It contains source and destination address, data and control information.

Logical grouping of information which includes a header that contains control information and usually user data. Packets are most often used to refer to network layer units of data.

Основен компонент за комуникация в мрежата. Група от битове с фиксиран максимален размер и добре определен формат, който се включва и се предава като завършено цяло през мрежата. Той съдържа адреса на източника и адреса на дестинацията, информация за данни и контрол.

Логическо групиране на информацията, което включва заглавие, съдържащо контролна информация и обикновено данни за потребителя. Терминът пакети най-често се отнася до мрежовия слой, съставен от данни.

A dedicated computer whose purpose is to accept, route and forward packets in a packet- switched network.

Специален компютър, чиято цел е да се приемат, маршрутизират и изпращат пакети в мрежата с пакетна комутация.

Refers to protocols where messages are divided into packets before they are sent, then transmitted individually to a destination to be recompiled into the original message.

Отнася се до протоколи, където съобщенията се разделят на пакети, преди да бъдат изпратени, след това се пренасят поотделно към определено направление, за да бъдат компилирани отново  в оригиналното съобщение.

A language that is used to describe the layout and contents of a printed page when controlling laser printers.

Език, който се използва за описване на оформлението и съдържанието на печатна страница, когато се управляват лазерни принтери.

An independent verification system for voting machines designed to enable voters to check that their vote was cast correctly, to detect possible election fraud or malfunction, and to provide a means of auditing stored electronic results.

Независима система за проверка на машините за гласуване, предназначена да даде възможност на избирателите да проверят, че вотът им е бил коректно отразен , за откриване на възможни изборни измами или неизправност, и за да се осигурят средствата за проверка на съхраняваните електронни резултати.

Pattern or model, methodology of a particular scientific subject.

1.recognized by all scientific achievements, which over a period of time give the scientific community a model for the formulation of problems and their solutions;

2.a theoretical model representing a system of ideas, views and concepts

3.the fact of showing the differences between two or more meanings

4.а set of concepts or thought patterns, including theories, research methods, postulates, and standards for what constitutes legitimate contributions to a field.

Схема или модел, методология за определна научна област;образец, пример, модел на мислене; експериментална ситуация

1.признатите от всички научни постижения, които в течение на определено време дават на научната общност модел за постановка на проблемите и техните решения;

2.теоретичен модел-образец, представляващ система от идеи, възгледи и понятия

3.показва разликите между две или повече значения :

4.набор от концепции или мисловни модели, включително теории, изследователски методи, постулати и стандарти за това, какво представлява легитимен принос към дадена област.

External cable that connects the parallel port of the computer to a printer or another parallel communications device. Also known as a printer cable.

Външен кабел, който свързва паралелния порт на компютъра с принтера или друго устройство за паралелна комуникация. Нарича се още кабел за принтер.

Socket used to connect a device such as a printer or scanner.

Конектор, който се използва за свързване на устройство, като например принтер или скенер.

To divide memory or mass storage into isolated or logical sections. Once a disk is partitioned, each partition will behave like a separate disk drive.

Разделя паметта или устройството за съхранение на изолирани или логически раздели. След като дискът е разделен на дялове веднъж, всеки дял изпълнява функцията на отделно дисково устройство.

A voluntary association of two or more parties who co-own a business for profit.

Доброволно сдружение на две или повече страни, които притежават съвместен бизнес с цел печалба.

A passive optical network (PON) is a system that brings optical fiber cabling and signals all or most of the way to the end user. Depending on where the PON terminates, the system can be described as fiber-to-the-curb (FTTC), fiber-to- the-building (FTTB), or fiber-to-the-home (FTTH).

Пасивната оптична мрежа (PON) е система, която пренася кабели с оптични влакна и сигнали до крайния потребител. В зависимост от това къде завършва PON, системата може да бъде описана като (FTTC), (FTTB) или (FTTH).

A code used to gain access (login) to a locked system, such as a computer, e-mail or a certain software.

Код, който се използва за получаване на достъп (login) до заключена система като например компютър, електронна поща, или определен софтуер.

A service that enables viewers to watch paid TV broadcasts which are not included in the basic subscription package delivered by the service provider.

Услуга, чрез която зрителите могат да гледат платени телевизионни предавания, които не са включени в основния абонаментен          пакет от програми, предоставяни от доставчика.

PDP is a set of formal steps defined in the ICANN Statute to guide startup, internal and external review, time needed, and a way to approve the policies needed to coordinate the global Internet unique identifier system.

Набор от формални стъпки, определени в устава на ICANN, за ръководене на стартиране, вътрешен и външен преглед, необходимо време, както и начин за одобрение на политиките, необходими за координиране на системата на глобалния интернет на уникални идентификатори.

Peak power may refer to:

1. Watt-peak in electrical generation systems

2. Peaking power plant of electic utilities.

3. Power handling in audio equipment

The average power transmitted by the transmitter to the antenna feeder over a radiofrequency period corresponding to the maximum amplitude of the envelope of the modulated signal under normal operating conditions.

Върхова мощност може да се отнася до:

 1. Мощност в системи за генериране на електричество
 2. Мощност в електроцентрала за електрически комунални услуги.
 3. Мощност в аудио оборудване

Средната мощност, подадена от предавателя към фидера на антената в продължение на един радиочестотен период, съответстваща на максималната амплитуда на обвивката на модулирания сигнал при нормални условия на работа.

In a peer to peer (or P2P) computer network participants are connected with each other, using cumulative bandwidth of network. A pure P2P network does not have the notion of clients or servers but only equal peer nodes that simultaneously function as both "clients" and "servers". Such networks are widely used for sharing content files such as software, audio, video, data or anything in digital format. Real­time data, such as telephony traffic or IPTV, is also passed using P2P technology. The technology itself is legal and applied increasingly in various business models.

В партньорската мрежа (или P2P) участниците в компютърната мрежа са свързани помежду си, като използват кумулативна честотна лента на мрежата. Чистата P2P мрежа не разпознава клиенти или сървъри, а само равностойни възлови точки, които едновременно функционират като "клиенти" и "сървъри". Такива мрежи се използват широко за споделяне на файлове със съдържание като софтуер, аудио, видео, данни или каквото и да е в цифров формат. Данните в реално време, като телефонния трафик или IPTV, също се предават чрез P2P технология. Самата технология е законна и се прилага все по- често в различни бизнес модели.

Each network device runs both client and server portions of an application. Also describes communication between implementations of the same Open System Interconnection (OSI) reference model layer in two different network devices.

Всяко мрежово устройство, което изпълнява функцията както на клиент, така и на сървър в определен момент от връзката помежду им. Също така описва комуникацията между две различни мрежови устройства, работещи в един и същ слой от протокола за отворено междусистемно свързване (OSI).

Interconnection of administratively separate Internet networks for the purpose of exchanging traffic between the users of each network.

Свързване между две или повече независими мрежи с цел обмяна на трафик между потребителите им.

Commonly used by organizations to evaluate their success or the success of a particular activity in which they are engaged. Choosing right indicators relies upon having a good understanding of what is important to the organization. Such assessment often leads to the identification of potential improvements; and as a consequence, performance indicators are routinely associated with ‘performance improvement' initiatives.

Показатели, използвани от организациите за обща оценка на постиженията им или напредъка на дадена дейност, с която са свързани. Изборът на точните показатели се основава на доброто разбиране на това, какво е важно за организацията.Подобна оценка често води до формулирането на потенциални подобрения в работата и като последица показателите за изпълнението обичайно се свързват с инициативи за „подобряване на изпълнението”.

Anything extra or added on for your computer, such as a modem, a mouse, or a fax adapter. Peripherals can be added on externally or installed inside the machine.

Всичко, което е допълнително или е добавено към вашия компютър, като например модем, мишка, или адаптер за факс. Периферните устройства могат да бъдат прибавени външно, или да бъдат инсталирани вътре в машината.

A diplomatic mission to international organizations (UN, EU, CoE).

Дипломатическа мисия към международна организация - ООН, ЕС , Съвета на Европа, ЕС

A form of cloud storage that applies to storing an individual's data in the cloud and providing the individual with access to the data from anywhere. Personal cloud storage also often enables syncing and sharing stored data a cross multiple devices such as mobile phones and tablet computers.

Прилага се за съхранение на данни на дадено лице в облака и осигуряване на индивида с достъп до данните от всякъде . Лично облачно съхранение също често позволява синхронизиране и споделяне на съхранените данни в множество устройства като мобилни телефони и таблетни компютри.

In a number of countries throughout the world, a wireless service called the personal communication system (PCS) is available. In the broadest sense, PCS includes all forms of wireless communication that are interconnected with the public switched telephone network, including mobile telephone and aeronautical public correspondence systems,Personal Communication Service or PCS is referred to as 2G wireless service

В редица страни по целия свят, безжична услуга, наречена система за лична комуникация (PCS) е на разположение. В най-широкия смисъл на думата, PCS включва всички форми на безжична комуникация, които са свързани с обществената комутируема телефонна мрежа, включително мобилен телефон и авиационните системи за обществена кореспонденция, PCS е 2G безжична услуга.

Any information relating to an identified or identifiable individual.

Всяка информация, която се отнася до лице с установена или с установима самоличност.

A breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed in connection with the provision of a public electronic communications service.

Нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин, обработвани във връзка с предоставянето на обществена електронна съобщителна услуга.

A handheld multifunction electronic device capable of combining cellular phone service, fax, and personal organizer abilities together. Most PDAs use a stylus to enter data necessitating the use of handwriting recognition technology.

Многофункционално електронно устройство, което се държи в ръка и може да комбинира услугите на клетъчен телефон, или факс и да притежава свойства на персонален организатор. Повечето PDA устройства използват показалка за въвеждане на данни, изискващи употребата на технология за разпознаване на почерк.

A useful tool for understanding market growth or decline, as well as the position, potential and direction for a business.

Полезен инструмент за разбиране на пазарния ръст или спад , както и позицията, потенциала и посоката на бизнеса.

Type of spam intended to persuade the recipient to provide the sender with information that will enable the sender to access personal information of the recipeint.

Вид спам, предназначен за убеждаване на получателя да предостави информация на подателя, която ще му даде възможност да получи достъп до лична информация за получателя.

Any element of a network which is intended to host other elements of a network without becoming itself an active element of the network, such as pipes, masts, ducts, inspection chambers, manholes, cabinets, buildings or entries to buildings, antenna installations, towers and poles; cables, including dark fibre, as well as elements of networks used for the provision of water intended for human consumption, as defined in point 1 of Article 2 of Council Directive 98/83/EC (13) are not physical infrastructure within the meaning of this Directive.

Всеки елемент на мрежа, който е предназначен да приема други елементи на мрежата, без да се превръща в активен елемент на мрежата, например тръби, мачти, канали, инспекционни камери, шахти, шкафове, сгради или входове на сгради, антенни инсталации, кули и полюси; кабелите, включително тъмните влакна, както и елементите на мрежите, използвани за водоснабдяването, както е определено в член 2, точка 1 от Директива 98/83 / ЕО на Съвета (13), не са физическа инфраструктура по смисъла на настоящата директива.

A trial where the result of the election is not binding. Can be limited to a specific time frame.

Пробен проект, за който резултатът от електронното гласуване не е обвързващ. Може да бъде ограничен до определен период от време.

Text in an email message that contains no formatting elements.

Текст в имейл съобщение, който не съдържа форматирани елементи.

Computer system with hardware and software that distinguish it significantly from other computer systems. Specific software is usually developed for it.

Компютърна система с хардуер и софтуер, които я отличават значително от останалите компютърни системи. Обикновено за нея се разработва специфичен софтуер.

The principle allows users to have full access to all features and websites on the Internet, in the same form regardless of the device they use to log on to the web.

Принципът позволява на потребителите да имат пълен достъп до всички възможности и уебсайтове в Интернет в една и съща форма независимо от устройството, което използват за достъп до мрежата.

The geographical location where two networks interconnect and exchange traffic.

Interconnection of networks is through their networked equipment connected to transmission medium at point of interconnection .

( 2) points of interconnection are points other than the end points of the network.

( 3 ) the interconnection points can be located at different levels in the networks depending on their structure and hierarchy, as they are national and international points of interconnection .

( 4 ) Routing to the points of interconnection is done in accordance with specified in the interconnection agreements signaling protocols.

Взаимното свързване на мрежите на предприятията се осъществява чрез мрежовите им съоръжения, свързани с преносна среда в точка за взаимно свързване.

(2) Точките на взаимно свързване са точки, различни от крайните точки на мрежата.
(3) Точките на взаимно свързване могат да бъдат разположени на различни нива в мрежите в зависимост от структурата и йерархията им, като биват национални и международни точки на взаимно свързване.

(4) Маршрутизацията към точките на взаимно свързване се извършва съобразно определените в договорите за взаимно свързване протоколи за сигнализация.

A network topology that has dedicated individual customer lines to an intermediate passive node (e.g. street cabinet) where these lines are aggregated onto a shared line. Aggregation could be either passive (with splitters such as in a PON architecture) or active (such as FTTC).

Топология на мрежата, която е посветила отделни потребителски линии на междинен пасивен възел (например уличен шкаф), където тези линии се обединяват върху споделена линия. Агрегацията може да бъде или пасивна (с разделители, например в PON архитектура), или активна (като FTTC).

Network topology whereby the customer lines remain dedicated all the way from the customer to the metropolitan point of presence.

Топология на мрежата, при която клиентските линии остават изцяло посветени от клиента до метрополията на присъствие.

The process of making decisions. It consists of four stages policy initiation, policy formulation, policy implementation and policy evaluation.

Процесът на вземане на решения; състои се от четири етапа - иницииране, формулиране на политика, прилагане на политика и оценка на политиката.

Attitudes, beliefs, values and myths towards political reality including parties, government and constitution rooted in long-term values.

Отношения, вярвания, ценности и митове относно политическата действителност, която включва партиите, правителството и конституцията, основани на дългосрочни ценности.

Political globalization relies on the increasing importance of international organizations at the expense of single states. These are transnational structures that can facilitate concerted efforts of states but on the other hand, they are able to impose their will on nation-states. The creation of a global state is not a feasible project in the near future but global civil society is already a reality.

Политическата глобализация се уповава на нарастващото значение на международните организации за сметка на националните държави. Тези организации           са транснационални структури, които могат да улеснят съвместните усилия на държавите, но от друга страна са способни да наложат волята си на националните държави. Създаването на глобална държава не е възможно в близко бъдеще, но глобалното гражданско общество е вече реалност.

A card entitling its holder to vote.

Карта, даваща право на притежателя си да гласува.

Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus is a dicastery of the Roman Curia. First established by Pope Pius XII in 1948 and later given wider jurisdiction and new names by successive popes, most recently by Pope John Paul II on June 28, 1988, it is responsible for using the various forms of the media in spreading the Gospel. The PCSC and its predecessor bodies have published a number of statements on various topics connected with social communications, including:

•The Church and Internet (February 28, 2002) •Ethics in Internet (February 28, 2002) •Ethics in Communication (June 2, 2000) •Ethics in Advertising (February 22, 1997) •100 Years of Cinema (October 1996) •Aetatis Novae (February 22, 1992) •Pornography and Violence in the Communications Media (May 7, 1989)

 

  Папски съвет за масови комуникации, формиран от папския съвет на Римската курия. Създаден от папа Йоан Павел II на 28 юни 1988 г., той е отговорен за използването на различни форми на медиите за разпространение на Евангелието. ПСМК и предшестващите органи са публикували редица изявления на различни теми, свързани със социалните комуникации, в това число:

  •Църквата и Интернет (28 Февруари 2002) •етика в Интернет (28-ми февруари, 2002) •етика в комуникацията (02 Юни 2000) •етика в реклама (22 фев 1997) •100-годишнината на киното (октомври 1996 г.)

  •Aetatis Нове (22 февруари, 1992 г.) •порнография и насилие в медиите (7 Май, 1989)

  Indecent, unacceptable or incompatible with the public moral material which depicts in an open manner a sexual conduct. Such a conduct shall be a conduct which expresses real or simulated sexual intercourses between persons from the same or the opposite sex, sodomy, masturbation, sexual sadism or masochism, or lascivious demonstration of the sexual organs of a person.

  Неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на дадено лице.

  To cause or arrange for an event/action to take place at a time later than that first scheduled.

  Да се предизвика или организира дадено събитие/действие да се случи по-късно от първоначално планираното време.

  Power line communication carries data on a conductor that is also used simultaneously for AC electric power transmission or electric power distribution to consumers. A wide range of power line communication technologies are needed for different applications, ranging from home automation to Internet access.

  Комуникацията по електропровода пренася данни по проводник, който също се използва едновременно за пренос на електроенергия от електрическата мрежа или за доставяне на електроенергия на потребителите.

  За различните приложения е необходим широк спектър от комуникационни технологии по електрозахранването, вариращи от домашна автоматизация до достъп до Интернет.

  The mission of PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) is to enable high impact scientific discovery and engineering research and development across all disciplines to enhance European competitiveness for the benefit of society.

  България се присъедини към европейската инициатива за високопроизводителни изчисления PRACE (Партньорство за високопроизводителни изчисления в Европа).

  An introduction to a book, typically stating its subject, scope, or aims.

  Въведение към книга, в което обикновено се посочва нейния предмет, обхват или цели.

  A situation restricting competition, where a service provider is unable to offer users profitable services, which are already offered on the relevant market by the undertaking that has provided its network for this purpose, by applying a very small margin between the wholesale and retail service prices.

  Ситуация на ограничаване на конкуренцията, при която доставчик на услуги няма възможност да предоставя на потребителите рентабилни услуги, които вече се предлагат на съответния пазар от страна на предприятието, което е предоставило мрежата си за това, чрез прилагане на много малка разлика между цените на услугите на едро и на дребно.

  A major concern of Internet users that largely involves the sharing of personally identifiable information, which includes name, birth date, Social Security number and financial data, for example.

  EU Data Protection Directive (also known as Directive 95/46/EC) is a directive adopted by the European Union designed to protect the privacy and protection of all personal data collected for or about citizens of the EU, especially as it relates to processing, using, or exchanging such data. Directive 95/46/EC encompasses all key elements from article 8 of the European Convention on Human Rights, which states its intention to respect the rights of privacy in personal and family life, as well as in the home and in personal correspondence. The Directive is based on the 1980 OECD "Recommendations of the Council Concerning guidelines Governing the Protection of Privacy and Trans-Border Flows of Personal Data."

  Основното безпокойство на Интернет потребителите, което до голяма степен е свързано със споделянето на лична информация, която включва име, дата на раждане, номер на социалната осигуровка и всички финансови данни, например.

  Директивата на ЕС за защита на данните (наричана още Директива 95/46 / ЕО) е директива, приета от Европейския съюз, предназначена да защитава личния живот и защитата на всички лични данни, събрани за или около граждани на ЕС, особено що се отнася до обработката, използването или обмена на такива данни. Директива 95/46 / ЕО обхваща всички ключови елементи от член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, в която се посочва намерението й да се зачитат правата на личния живот и семейния живот, както и в дома и личната кореспонденция.

  Директивата се основава на "Препоръки на Съвета на ОИСР от 1980 г. относно насоките за защита на личния живот и трансграничните потоци на лични данни".

  Citizens and businesses must be assured that when interacting with public administrations, privacy and data protection rules are respected. All digital public services must be designed with full respect for the protection of personal data. Meaningful consent and explicit opt-in mechanisms are central for the sharing and reuse of personal data, in addition to users' access, control and the possibility for corrections, including withdrawal of consent.

  Гражданите и предприятията трябва да бъдат сигурни, че при взаимодействие с публичните администрации се спазват правилата за защита на личните данни и защитата на данните. Всички цифрови обществени услуги трябва да бъдат проектирани с пълно зачитане на защитата на личните данни. Смисленото съгласие и изричните механизми за включване са от основно значение за споделянето и повторното използване на лични данни в допълнение към достъпа на потребителите, контрола и възможността за корекции, включително отнемане на съгласието.

  The phrase used to describe a cloud computing platform that is implemented within the corporate firewall, under the control of the IT department. A private cloud is designed to offer the same features and benefits of cloud systems, but removes a number of objections to the cloud computing model including control over enterprise and customer data, worries about security, and issues connected to regulatory compliance.

  Клауд компютинг платформа, която се внедрява в рамките на корпоративната защитна стена, под контрола на ИТ отдела. Един частен облак е предназначен да предлага същите функции и предимства на облачните системи, но премахва редица възражения към изчислителните модели на облак, включително контрол над данните за предприятията и клиентите, притеснения за сигурността, както и въпроси, свързани със спазването на регулаторните изисквания.

  Companies initiate private cloud projects to enable their IT infrastructure to become more capable of quickly adapting to continually evolving business needs and requirements. Private cloud projects can also be connected to public clouds to create hybrid clouds.

  Фирми инициират частни облачни проекти, които да позволят тяхната IT инфраструктура, да стане по-способна за бързо адаптиране към постоянно променящите          се бизнес нужди и изисквания. Частни облачни проекти могат също да бъдат свързани с обществените облаци за създадаване на хибридни облаци.

  A private cloud implementation aims to avoid many of the objections regarding cloud computing security. Because a private cloud setup is implemented safely within the corporate firewall, it remains under the control of the IT department.

  Внедряването на частен облак има за цел да се избегнат много от възраженията по отношение на клауд компютинг сигурността. Защото организацията на личния облак се осъществява безопасно в рамките на корпоративната защитна стена и остава под контрола на ИТ отдела.

  A form of cloud storage where the enterprise data and cloud storage resources both reside within the enterprise's data center and behind the firewall.

  Данните на предприятието и ресурсите на облак за съхранение се намират в центъра за данни на предприятието и зад защитната стена.

  One of the a pair of keys that is used in asymmetric cryptographic system to create electronic signature.

  Единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема за създаване на електронен подпис.

  The ratio of output to inputs in production; it is an average measure of the efficiency of production.

  Съотношението между произведеното и вложените материали в производството; тя е средната мярка за продуктивността на производството.

  To receive/submit applications for projects within a specified period of time.

  Да бъдат получени/подадени заявления за проекти в рамките на определен период от време.

  Propaganda is true or false information that is disseminated to persuade the public, but it often has a political connotation and is often related to information produced by governments.

  It is worth noting that the lines between advertising, publicity and propaganda are often not clear

  Пропагандата е вярна или невярна информация, която се разпространява, за да убеди публиката, но често има политическа конотация и често е свързана с информация, произвеждана от правителствата.

  Струва си да се отбележи, че линиите между рекламата, публичността и пропагандата често не са ясни

  A form of cloud storage where the enterprise and storage service provider are separate and the data is stored outside of the enterprise's data center.        

  Съхранение на обществения облак предприятието и доставчика на услуги за съхранение са отделени, а данните се съхраняват извън центъра за данни на предприятието.

  Technology to authenticate an electronic document using a public key. This is the set of hardware, software, people, policies, and procedures required to issue, manage, distribute, use, store, and revoke digital certificates.

  In cryptography, the PKI is the agreement that associates a certain public key with the identity of its owner. (holder) with the help of a Certification Authority (CA). "Public Key Infrastructure" (PKI) is the set of hardware, software, personnel, and documents required for issuing, managing and terminating electronic signature certificates.

  Технология за проверка на автентичността на електронен документ с помощта на публичен ключ. Това е съвкупността от хардуер, софтуер, хора, политики и процедури, необходими за издаването, управлението, разпределението, използването, съхранението и отнемането на цифрови сертификати. В криптографията PKI е споразумението, което свързва определен публичен ключ с идентичността на неговия собственик. (титуляр) с помощта на сертифициращ орган (Certificate Authority или CA). "Инфраструктура на публичен ключ".(РиЬНс Key Infrastructure - PKI) е съвкупността от хардуера, софтуера, персонала и документите, необходими за издаването, управлението и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис.

  Positions and reactions to specific policies, problems or personalities based on short-term interests and considerations.

  Позиции и реакции към специални видове политики, проблеми или личности, основани на крактосрочни интереси и съображения.

  a telephone available to the general public, for the use of which the means of payment may include coins and/or credit/debit cards and/or pre-payment cards, including cards for use with dialling codes.

  Обществено достъпен телефонен апарат, за чието използване средствата за плащане могат да са монети и/или кредитни/дебитни карти, и/или предварително платени карти, включително карти, използвани чрез набиране на кодове.

  Formal decisions of governmental bodies.

  Public policy is the principled guide to action taken by the administrative executive branches of the state with regard to a class of issues in a manner consistent with law and institutional customs. In general, the foundation is the pertinent national and substantial constitutional law and implementing legislation.

  Формалните решения на държавните органи.

  Държавна политика или още публичната политика е дисциплина в областта на политическите науки, която проучва процесите при вземането на решения в рамките на политиката на страната. Обществено-политически изследвания са включително и допълнителни изследвания в специфични области на икономиката и статутното право.

  Public-private partnerships (PPPs) are long-term contracts between two units, whereby one unit acquires or builds an asset or set of assets, operates it for a period and then hands the asset over to a second unit. Such arrangements are usually between a private enterprise and government but other combinations are possible, with a public corporation as either party or a private non-profit institution as the second party (Article 15.41 of Regulation (EU) No 549/2013).

  Публично-частните партньорства (ПЧП) са дългосрочни договори между две единици, при които една единица придобива или изгражда актив или набор от активи, я управлява за период от време и след това прехвърля актива на второ звено. Такива договорености обикновено са между частно предприятие и правителство, но са възможни и други комбинации, като публична корпорация като страна по споразумението или частна институция с нестопанска цел като втората страна (член 15.41 от Регламент (ЕС) № 549/2013).

  The procurement of goods and services on behalf of a public authority, such as a government.

  Възлагане на обществени поръчки за осигуряването на стоки и услуги от името на държавна институция, като например правителството.

  Websites which are owned by public sector bodies. In the context of the Web-Accessibility Directive, it includes those websites whose management may have been publicly procured, as long they remain owned by a public sector body. Conversely, websites whose management has been outsourced and are not property of a public sector body, are not covered.

  Уеб сайтове, които са собственост на органи от публичния сектор. В контекста на Директивата за достъп до Интернет тя включва тези уебсайтове, чието управление може да е било обществено договорено, доколкото те остават собственост на орган от публичния сектор. Обратно, уебсайтовете, чието управление е възложено на външни изпълнители и не са собственост на орган от обществения сектор, не са обхванати.

  Public service media are indispensable as dedicated platforms for displaying the social and cultural diversity existing in society and for promoting inclusiveness and tolerance. They are committed to public service values. Public media are enhancing, developing and serving social, political and cultural citizenship. They have universal reach. Can be distinguished by the quality of services and output.

  Обществените медии са необходими като целенасочени платформи за представяне на социалното и културното разнообразие в обществото и за насърчаване на интегрирането и толерантността. Те са ангажирани с утвърждаването на обществените ценности. Обществените медии разширяват, развиват и служат на социалното, политическото и културното гражданство. Те имат всеобщо покритие. Отличават се с качеството на услугите и продуктите, които разпространяват.

  Services offered to the general public and/or in the public interest, with the main purpose of developing public value. Public services inlude services offered by national, regional and local government (as well as European institutions) and administrations.

  Услуги, предлагани на широката общественост и / или в обществен интерес, с основна цел да развият обществена стойност. Обществените услуги включват услуги, предлагани от националните, регионалните и местните власти (както и от европейските институции) и администрациите.

  Telephone networks that are operated by national, regional, or local telephony operators, providing infrastructure and services for public telecommunication.

  Телефонни мрежи, които се управляват от национални, регионални или местни телефонни оператори за предоставяне на инфраструктура и услуги за обществени далекосъобщения.

  Telephone networks that are operated by national, regional, or local telephony operators, providing infrastructure and services for public telecommunication.

  Телефонни мрежи, които се управляват от национални, регионални или местни телефонни оператори за предоставяне на инфраструктура и услуги за обществени далекосъобщения.

  Similar to the notions of ‘public goods' and ‘good governance'. Value for individuals, communities/groups or society as a whole that other actors (including individuals themselves, civil organisations or the private sector) cannot or will not provide, or cannot provide as efficiently or effectively as the public sector. It

  is the total societal value that cannot be monopolised by individuals, but is shared by all actors in society and is the outcome of all resource allocation decisions.

  Подобно на понятията "обществени блага" и "добро управление". Стойност за отделни лица, общности / групи или за обществото като цяло, че други участници (включително самите физически лица, граждански организации или частният сектор) не могат или няма да предоставят или не могат да осигурят толкова ефикасно или ефективно, колкото публичния сектор. Това е общата обществена ценност, която не може да бъде монополизирана от отделните индивиди, но е споделена от всички участници в обществото и е резултат от всички решения за разпределяне на ресурсите.