Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Electronic features used to deliver online content. Examples include mailing lists, chat programs, streaming audio, streaming video, and web-pages.

Електронни инструменти, използвани за предоставяне на електронно съдържание. Примери за това са списъци с ел. пощи, програми за чат, аудио и видео предаване и уеб- страници.

Fact-checking (information disorder) is the process of determining the truthfulness and accuracy of official, published information such as politicians' statements and news reports.

Fact-checking emerged in the U.S. in the 1990s, as a way of authenticating claims made in political ads airing on television.

There are now around 150 fact-checking organizations in the world, and many now also debunk mis- and disinformation from unofficial sources circulating online.

Проверката на фактите (информационен безпорядък) е процесът на определяне на истинността и точността на официалната, публикувана информация, като изявленията на политиците и новините.

Проучването на фактите се появи в САЩ през 90-те години на миналия век като начин за удостоверяващи искове, направени в политически реклами, излъчващи по телевизията.

Вече има около 150 организации за проверка на факти в света, а сега много от тях разкриват и неправилни и дезинформации от неофициални източници, които се разпространяват онлайн.

The FoF PPP aim at helping EU manufacturing enterprises, in particular SMEs, to adapt to global competitive pressure by developing the key enabling technologies across a broad range of sectors. It will help European industry to meet increasing global consumer demand for greener, more customised and higher quality products. The ICT contribution (DG CONNECT) to the FoF PPP, with the estimated funding of 450 MEUR in H2020, builds on European world leading position in a number of sectors (e.g. industrial robotics and factory automation, embedded digital systems, enterprise and design software, and 3D- and laser-based manufacturing) and on new developments such as Internet of Things, Cloud Computing, Cyber-Physical Systems, modelling and simulation, to deliver more efficient, flexible, smarter and sustainable production systems.

Форумът за публично-частно партньорство (FoF) има за цел да помогне на производствените предприятия в ЕС, и по- специално на МСП, да се приспособят към глобалния конкурентен натиск, като развият ключовите базови технологии в широк кръг от сектори. Тя ще помогне на европейската промишленост да посрещне нарастващото световно потребителско търсене на по- екологични, по-персонализирани и по- висококачествени продукти. Приносът на ИКТ (DG CONNECT) към ПЧП на FoF с очакваното финансиране от 450 млн. EUR през Х2020 г. се основава на водещата световна водеща позиция в редица сектори (напр. Промишлена роботика и автоматизация на заводите, вградени цифрови системи, софтуер за предприятия и проектиране, и 3D и лазерно базирано производство) и на нови разработки като Интернет на нещата, Cloud Computing, Cyber-Physical Systems, моделиране и симулация, за постигане на по-ефективни, гъвкави, по-интелигентни и устойчиви производствени системи

Fake followers are anonymous or imposter social media accounts created to portray false impressions of popularity about another account.

Social media users can pay for fake followers as well as fake likes, views and shares to give the appearance of a larger audience.

For example, one English-based service offers YouTube users a million “high-quality” views and 50,000 likes for $3,150

Фалшивите последователи са анонимни или нелегални социални медийни профили, създадени да изобразяват фалшиви впечатления за популярност за друга сметка. Потребителите на социални медии могат да плащат за фалшиви последователи, както и за фалшиви харесвания, изгледи и акции, за да видят по-голяма аудитория. Например една английска услуга предлага на потребителите на YouTube милион "висококачествени" изгледи и 50 000 харесвания за $3,150

Fake Free Newport campaign seeks to work in partnership with good, honest businesses that have invested in the city so that together we make a stand against the sale of counterfeit goods/UK.

Кампанията Fake Free Newport се стреми да работи в партньорство с добри, честни бизнеси, които са инвестирали в града, така че заедно да застанем срещу продажбата на фалшиви стоки / Великобритания.

Fake news is a type of yellow journalism or propaganda that consists of deliberate disinformation or hoaxes spread via traditional print and broadcast news media or online social media. The term is also at times used to cast doubt upon legitimate news from an opposing political standpoint, a tactic known as the lying press. The false information is then often reverberated as misinformation in social media, but occasionally finds its way to the mainstream media as well. Fake news is written and published usually with the intent to mislead in order to damage an agency, entity, or person, and/or gain financially or politically, often using sensationalist, dishonest, or outright fabricated headlines to increase readership, online sharing, and Internet click revenue. In the latter case, it is similar to sensational online "clickbait" headlines and relies on advertising revenue generated from this activity, regardless of the veracity of the published stories. Intentionally misleading and deceptive fake news differs from obvious satire or parody, which is intended to amuse rather than mislead its audience.

The relevance of fake news has increased in „post-truth“ politics. For media outlets, the ability to attract viewers to their websites is necessary to generate online advertising revenue. If publishing a story with false content attracts users, this benefits advertisers and improves ratings. Easy access to online advertisement revenue, increased political polarization, and the popularity of social media, primarily the Facebook News Feed, have all been implicated in the spread of fake news, which competes with legitimate news stories. Hostile government actors have also been implicated in generating and propagating fake news, particularly during elections.

During and after his presidential campaign and election, Donald Trump popularized the term "fake news" when he used it to describe the negative press coverage of himself. In part as a result of Trump's use of the term, the term has come under increasing criticism, and in October 2018 the British government decided that it will no longer use the term because it is "a poorly- defined and misleading term that conflates a variety of false information, from genuine error through to foreign interference in democratic processes."

Фалшивите новини са вид жълта журналистика или пропаганда, която се състои от преднамерена дезинформация или измами, разпространявани чрез традиционните печатни и излъчващи новинарски медии или онлайн социални медии. Терминът понякога се използва, за да хвърли съмнение върху легитимни новини от противоположна политическа гледна точка - тактика, известна като лъжепресата. По този начин фалшивата информация често се опровергава като дезинформация в социалните медии, но понякога намира и своя път към основните медии. Фалшивите новини са написани и публикувани обикновено с намерението да заблуждават, за да се увреди агенция, субект или лице и / или да се спечелят финансово или политически, често чрез използване на сензационни, нечестни или измислени заглавия, за да се увеличат читатели, онлайн споделянето и приходи от кликвания в интернет. В последния случай той е подобен на сензационните онлайн заглавия на "clickbait" и разчита на приходите от реклама, генерирани от тази дейност, независимо от верността на публикуваните истории. Умишлено подвеждащи и измамни фалшиви новини се различават от очевидната сатира или пародия, която има за цел да забавлява, а не да заблуждава своята публика.Значението на фалшивите новини се е увеличило в политиката „ след истината“. За медиите възможността за привличане на зрители към уебсайтовете им е необходима за генериране на приходи от онлайн реклама. Ако публикуването на история с невярно съдържание привлича потребители, това е от полза за рекламодателите и подобрява рейтингите. Лесният достъп до приходите от онлайн реклама, по-голямата политическа поляризация и популярността на социалните медии, преди всичко Facebook News Feed, са замесени в разпространяването на фалшиви новини, които се конкурират със законните новинарски материали. Враждебните правителствени актьори също са били замесени в генерирането и разпространяването на фалшиви новини, особено по време на избори.По време и след президентската му кампания и избори Доналд Тръмп популяризира термина "фалшиви новини", когато го използва, за да опише отрицателното му отразяване от пресата . Отчасти в резултат на използването на термина от Тръмп, терминът е подложен на нарастваща критика, а през октомври 2018 г. британското правителство реши, че вече няма да използва този термин, защото е "лошо дефиниран и заблуждаващ термин, който води до разнообразна фалшива информация, от истинска грешка до чужда намеса в демократичните процеси

A legitimate email message that is mistakenly rejected or filtered by a spam filter.

Законно електронно писмо, което погрешно е отхвърлено или филтрирано от филтъра за спам съобщения.

A process that refers to circumstances in which one family member decides or influences the voting choices of other family members.

Процес, който се отнася до обстоятелства, при които един член от семейството решaва или оказва влияние върху гласуването на други членове на семейството.

Documents that list and answer the most common questions on a particular subject.      

Документи, в които се изброяват и се дава отговор на най-често срещаните въпроси по определена тема.

Any of a number of 100 Mbps Ethernet specifications. Fast Ethernet offers a speed increase ten times than that of the 10BASE-T Ethernet specification, while preserving such qualities as frame format, MAC mechanisms, and MTU.

Която и да е от множеството 100 Mbps Ethernet спецификации. Бързият Ethernet предлага 10 пъти по-висока скорост от 10BASE-T Ethernet спецификацията, докато в същото време запазва свойства като формат на фрейма/рамката, MAC механизми и MTU.

The ability of a system to continue to function despite an unexpected hardware or software failure.

Способността на системата да продължава да функционира въпреки неочаквана хардуерна неизправност или софтуерна грешка.

Feasibility Study is an assessment of the practicality of a proposed project or system.

Предпроектното проучване е оценка на практичността на даден проект или система.

A set of protocols that allows the transmission of data over fiber optic cable.

Type of Token Ring network that is used in larger LANs.

Набор от протоколи, които позволяват да се пренасят данни по влакнесто-оптичен кабел. Вид пръстеновидна мрежа, която се използва при по-големи локални мрежи (LAN).

A technology that uses glass (or plastic) threads (fibers) to transmit data. Site Image

Технология, която използва стъклени (или синтетични) влакна за предаване на данни.

Broadband network architecture using optical fibre to create a broadband network for the last mile.

Fibre To The Home (FTTH)

Fibre-to-the-home network, which connects the end customer's premises with fibre, i.e. an access network consisting of optical fibre lines in both the feeder and the drop segments of the access network (including in-house wiring).Other possibilities include installing optical fibre closer, but not all the way to the end customer's premises, such as FTTC (Fibre To The Curb) and FTTB (Fibre To The Building) , FTTN A communications architecture in which the final connection to the subscriber's premises is Optical Fibre. The fibre optic communications path is terminated on or in the premise for the purpose of carrying communications to a single subscriber.

Fibre-to-the- Building (FTTB)

An optical fiber reaches the boundary of the building, such as the basement in a multidwelling unit, and the final connection to thesubscriber's premises is a physical medium other than Optical Fiber.

Fibre-to-the- Curb/Cabinet (FTTC)

The fibre-optic reaches the city area, neighbourhood, or a group of dwellings ending in a specific curb/cabinet.

Fibre-to-the nodes (FTTN)

Fibre-to-the nodes, the fibre is terminated in a street cabinet up to several kilometres away from the customer premises, with the final connection being copper (in fibre to the cabinet/VDSL networks) or coax (in the cable/DOCSIS 3 network). Fibre-to-the- node is often seen as a temporary, interim step towards full FTTH

Архитектура на широколентова мрежа, която използва оптични влакна, за да създаде  широколентова мрежа за последната миля.

(FTTH) Оптика до дома

Fiber-to-the-home мрежата, която свързва помещенията на крайния клиент с влакна, т.е. мрежа за достъп, състояща се от линии с оптични влакна както в захранващия, така и в капковите сегменти на мрежата за достъп (включително вътрешни кабели).Други възможности включват инсталирането на оптични влакна по-близо, но не и по целия път до помещенията на крайния потребител, като например FTTC (Fiber To The Curb) и FTTB (Fiber To The Building), (FTTN) Комуникационна/съобщителна архитектура, при която крайната връзка с мястото на абоната е оптичен кабел. Влакнесто- оптичния съобщителен път завършва до или в място/помещение с цел да пренася съобщенията до един абонат.

Оптика до сградата (FTTB)

Оптичното влакно достига границата на сградата, като например сутерена в многожилищна единица, а крайната връзка с помещенията на абонатите е физическа среда, различна от оптично-влакнестата.

(FTTC) оптика до разпределителен шкаф

Оптичното влакно достига микрорайона, квартала или груп домове като завършва в специализиран шкаф.

(FTTN), влакното завършва в уличен шкаф на няколко километра от клиента, окончателното свързване е мед (във Fibre- to-the- Curb/Cabinet (FTTC) / VDSL мрежи) или коаксиален (в кабела / DOCSIS 3 на мрежата). Fiber-to-the-node често се разглежда като временна, междинна стъпка към пълен FTTH .

Cabling that has a core made of strands of glass or plastic, through which light pulses are carried. Fiber has many advantages over copper in terms of transmission rate and signal integrity over distance; however, it is more expensive and more difficult to work with.

A fiber optic cable is a network cable that contains strands of glass fibers inside an insulated casing. These cables are designed for long distance and very high bandwidth (gigabit speed) network communications.

Кабел със сърцевина направена от стъклени или пласмасови нишки, през които се пренасят светлинните импулси. Фиброоптичния кабел има много предимства пред медта, по отношение на скоростта за пренос на данни и цялостта на сигнала за определено разстояние; той обаче е по-скъп и с него се работи по-трудно. Влакнесто-оптичният кабел (наричан също оптично влакно, оптичен кабел, или само влакно) е по-нова и по-бърза, но и сравнително скъпа преносна среда, набираща все по-голяма популярност с нарастването на популярността на високоскоростните приложения. Той може да работи със скорост от 1 Gbps и повече.

to understand or solve something

Да разбереш или решиш нещо, пресмятам, изчислявам

A block of logically related data that is given a single name and is treated as a single unit.

Съвкупност от логически свързани данни, на които е дадено едно наименование и се разглеждат като самостоятелна единица.

A table that the operating system uses to store information about where files are stored on a disk.

Таблица, която операционната система използва, за да запамети информация относно това, къде се съхраняват файловете върху диска.

A designation that describes the file format or the type of application that created a file.

Обозначение, описващо формата на файла или вида приложение, което е създало този файл.

A hierarchical structure of files, folders, and drives in Windows.

Йерархична структура от файлове, папки и устройства в Windows.

Organizational tools that assist with the filing, storage and retrieval of paper or electronic documents.

Организационни инструменти, които подпомагат подаването, съхранението и обработката на хартиени или електронни документи.

A file system is the way in which files are named and where they are placed logically for storage and retrieval.

файлова система е начинът, по който се обозначават файловете, както и къде са разположени логически за съхранение и извличане.

A protocol through which internet users can interact with a website.

Протокол, чрез които интернет потребителите могат да взаимодействат с определен интернет сайт.

"Innovative" financial instruments are loans (including project bond) and guarantee facilities, or equity funds. As compared to the traditional grant instrument, FI have the advantage of attracting more additional investment (leverage). For the Connecting Europe Facility support to the roll-out of broadband, the Commission envisions to use FI as much as possible.

"Иновативни" финансови инструменти са заеми (включително облигации за проекти) и гаранционни съоръжения или фондове на акции. В сравнение с традиционния инструмент за отпускане на безвъзмездни средства FI имат предимството да привлекат повече допълнителни инвестиции (ливъридж). За подпомагането на механизма "Свързване на Европа" за въвеждането на широколентов достъп. Комисията възнамерява да използва FI във възможно най-голяма степен.

The European Economic Area (EEA) Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism support the EU's Cohesion Policy to build a stronger Europe. The EEA Financial Mechanism (EEA FM) and the Norwegian Financial Mechanism (NFM) are the financial contributions of Iceland, Liechtenstein and Norway to European Solidarity and Cohesion. During the 2014-2021 programming period, EUR 2.8 billion was allocated to projects that increased EU investment in Central and Southern Europe.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм подкрепят политиката на сближаване на ЕС за изграждането на по-силна Европа.

Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са финансовият принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и сближаване. През програмния период 2014—2021 г. бяха предоставени 2,8 млрд. евро за проекти, които увеличиха на ЕС в Централна и Южна Европа.

It sets out the operating principles and basic rules governing the EU budget. It deals thoroughly with the budget.

Той определя оперативните принципи и основните правила управляващи бюджета на ЕС. Занимава се изцяло с бюджета.

A fingerprint reader, also called fingerprint scanning, is the process of electronically obtaining and storing human fingerprints.

Четец на пръстови отпечатъци, наричан още скенер на пръстови отпечатъци е процес на електронно получаване и съхраняване на човешки пръстови отпечатъци

A software and/or hardware-based network security system that controls the incoming and outgoing network traffic by analyzing the data and determining whether they should be allowed through or not, based on applied rule set.

Система за мрежова сигурност, базирана на софтуер и/или хардуер, която контролира входно/изходния трафик, чрез анализиране на данните и определяне на това дали те да бъдат допуснати или не, съгласно зададените правила.

A communications cable, as one used to transmit telephone or other signals.

Съобщителен кабел за предаване на телефонни или други сигнали

A public telephone service of a definite quality, provided between fixed termination points over a public electronic communications network.

Oбществена телефонна услуга с определено качество, предоставяна между фиксирани крайни точки на обществена електронна съобщителна мрежа.

Termination rates are the charges which one telecommunications operator charges to another for terminating calls on its network.

Тарифите за терминиране са таксите, с които един телекомуникационен оператор таксува друг за извършване на разговори в неговата мрежа

A device and infrastructure technology trend that enables the transparent use of voice and data applications across fixed and mobile access points.

Фиксирана - мобилна конвергенция описва тенденцията към свързване между фиксирани и безжични или мобилни далекосъобщителни мрежи и всяка фиксирана мрежова инфраструктура, която позволява интеграция с мобилни телефони.

It can only be created using the Flash animation application.

Тя може да бъде създадена само с помощта на приложението за флаш анимация.

A rewritable memory chip that retains data after the power is turned off.

Чип с памет, върху който може да се презаписва и данните се запазват след прекъсване на захранването.

A computer chip with a read-only memory that retains its data when the power is turned off and that can be electronically erased and reprogrammed without being removed from the circuit board.

Компютърен чип с памет само за четене, който запазва своите данни, когато захранването е изключено и в който информацията може да бъде електронно изтрита и презаписана, без да се демонтира от платката.

Foresight is much more about shaping the future than predict it

Далновидността e  по-скоро да формулира бъдещето, отколкото да го предсказва

Physical size and shape of computer components. Components that share the same form factor are physically interchangeable.

Компютърни компоненти с физически размер и форма. Компоненти, които споделят един и същи форм фактор са взаимно заменяеми физически.

be like Fort Knox

To be inaccessible, usually because the item or place in question is locked or guarded. Fort Knox is a military site in Kentucky where stores of gold are kept.

Fort Knox is a United States Army installation in Kentucky, south of Louisville and north of Elizabethtown. It is adjacent to the United States Bullion Depository, which is used to house a large portion of the United States' official gold reserves. The 109,000 acre (170 sq mi (441 km2)) base covers parts of Bullitt, Hardin, and Meade counties. It currently holds the Army Human Resources Center of Excellence, including the Army Human Resources Command. It is named in honor of Henry Knox, Chief of Artillery in the American Revolutionary War and the first United States Secretary of War.

да бъдеш  като Форт Нокс

 да бъдеш недостъпен, обикновено защото въпросният предмет или място е заключен или охраняван. Форт Нокс е военно място в Кентъки, където се пазят магазини за злато.

Форт Нокс е военна база на американската армия, разположена южно от Луисвил и северно от Елизабеттаун. В съседство се намира хранилището за златни кюлчета на САЩ, което се използва за складиране на голяма част от американския официален златен резерв. Базата с площ от 441 km2 покрива части от окръзите Булит, Хардин и Мийд. Наименувана е в чест на Хенри Нокс, началник на артилерията по време на Американската война за независимост.

A metaphorical name given to the practice pursued by some claimants to file their claim in the state where they think the courts are most likely to provide a favorable judgment. Using such an opportunity plaintiffs try to find the most suitable jurisdiction to carry out legal proceedings.

Метафорично определение на практиката, прилагана от някои ищци, да образуват дело в държавата, където според тях съдът е най- вероятно да се произнесе с благоприятно решение. Като се възползват от подобна възможност, ищците се опитват да намерят най-удобната юрисдикция, за да дадат ход на правните процедури.

A technology for high-speed data transmission with minimum delay of the transmitted information and the efficient use of bandwidth.

Технология за високоскоростно предаване на данни с минимално закъснение на предаваната информация и ефективно използване на честотната лента.

Framing is a technique that allows the screen to be divided into several parts, each of which can display a different page or a different Internet resource. Thus, on one part of the screen the source web page can be displayed, and on another - a page or other resource published on a different site. This other page is not played on the server of the framing site, but is viewed directly using a deep link. The URL of the page to which this link leads is often hidden, so that the user may be left with the impression that he is browsing only one website, but in fact there are two (or more).

Framing is currently considered an obsolete technique and is not included in the latest version of the HTLM language (HTML5). It has been replaced by an inline frame , which allows the placement of an external resource published on another site, such as a website, page or even an element of a website, in a frame the size and location of which are freely determined by the author. Web page. The embedded frame behaves as an integral part of this page, because unlike the classic framing is not a technique for dividing the screen, but a way to embed external resources on a website.

Фреймингът (framing) е техника, която позволява екранът да се раздели на няколко части, като на всяка от тях може поотделно да се покаже различна страница или различен интернет ресурс. Така на една част от екрана може да се показва изходната интернет страница, а на друга — страница или друг ресурс, публикуван на различен сайт. Тази друга страница не се възпроизвежда на сървъра на рамкиращия сайт, а се разглежда директно с помощта на дълбока връзка. URL-адресът на страницата, към която води тази връзка, често е скрит, така че потребителят може да остане с впечатлението, че разглежда само една интернет страница, а всъщност те да са две (или повече). Фреймингът понастоящем се счита за остаряла техника и не е включен в последната версия на HTLM езика (HTML5). Той е заменен с inline frame (вградена рамка), която позволява поставянето на публикуван на друг сайт външен ресурс, като уебсайт, страница или дори елемент на интернет страница, в рамка, чиито размери и местоположение се определят свободно от автора на въпросната интернет страница. Вградената рамка се държи като неразделна част от тази страница, тъй като за разлика от класическия фрейминг не е техника за разделяне на екрана, а начин за вграждане (embedding) на външни ресурси на интернет страница.

Preferential trade agreement negotiated by the EU with international partners. FTAs are an essential tool in the EU competitiveness agenda for trade policy. In these negotiations, commitments are not made for the audio-visual sector. However, for the EU it is important to be in the front-line of the implementation of the UNESCO Convention on Cultural Diversity and the strengthening of international cooperation in the cultural area. The Commission has thus been mandated to negotiate a specific framework for cooperation to address cultural goods and services (including the audio-visual sector) in a number of trade negotiations covering trade in services. In this context, a Protocol on Cultural Cooperation is proposed for inclusion in FTAs with Korea, India, Asean, in EPAs, and in association agreements with Central America, the Andean Community and Euro­Mediterranean countries.

Преференциално търговско споразумение, договорено от ЕС с международни партньори. ССТ са основен инструмент в дневния ред на ЕС за конкурентоспособност на търговската политика. В тези преговори не се поемат ангажименти  за аудиовизуалния сектор. Въпреки това, за ЕС е важно да бъде на преден план в прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното разнообразие и укрепването на международното сътрудничество в областта на културата. По този начин Комисията получи мандат да договори конкретна рамка за сътрудничество, насочена към културните стоки и услуги (включително аудиовизуалния сектор) в редица търговски преговори, обхващащи търговията с услуги. В този контекст е предложен протокол за сътрудничество в областта на културата за включване в споразуменията за свободна търговия с Корея, Индия и др. и в споразуменията за асоцииране с Централна Америка, Андската общност и евро- средиземноморските страни.

The TEU stipulates that the Union shall respect fundamental rights as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe, notably Article 10 on the right to freedom of expression. Article 11 of the EU Charter of Fundamental Rights on freedom of expression and information guarantees those same rights, as well as the freedom and pluralism of the media.

ДЕС установява, че Съюзът зачита основните права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, и по-специално член 10 относно правото на свобода на изразяване. Член 11 от Хартата на основните права на ЕС относно свободата на изразяване и информация гарантира същите права, както и свободата и плурализма на медиите.

A free computer program usually made available on the Internet or through user groups.

Безплатна компютърна програма, която обикновено се предоставя чрез интернет или чрез потребителски групи.

Frontier technology is the next phase in the evolution of modern technology. It's likely you've heard (or used) the phrase “emerging technology” to describe conceptual tech that is years from being developed. Frontier technology is the intersection where radical forward thinking and real-world implementation meet

Граничната /пределната технология е следващата фаза в еволюцията на съвременните технологии. Вероятно сте чували (или сте използвали) фразата „нововъзникваща технология“, за да опишете концептуална технология, която ще бъде разработена след години. Граничната технология е пресечната точка, където се срещат радикалното мислене напред и прилагането в реалния свят

The provision of access to the local loop or local sub-loop by an undertaking having significant market power, allowing the use of the full capacity of the network infrastructure.

The provision to a beneficiary of access to the local loop or local sub loop of the notified operator

Предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от нея от предприятие със значително въздействие върху пазара, което позволява използване на пълния капацитет на мрежовата инфраструктурата. Предоставяне на бенефициент на достъп до абонатната линия или към подчинената линия на нотифицирания оператор.

Accounting approach under which all costs that incurred in the production of activities are allocated across those activities. Fully allocated costs will include a share of fixed costs which may be common or shared across different services, for example, between access and conveyance.

Счетоводен подход, при който всички разходи, направени при производството на дейности, се разпределят между тези дейности. Напълно разпределените разходи ще включват дял от фиксираните разходи, които могат да бъдат общи или споделени в различните услуги, например между достъпа и преноса.

Fully unbundled lines supplied by the incumbent operator to other operators (new entrants), excluding experimental lines. In the case of full unbundling, a copper pair is rented to a third party for its exclusive use. As fully unbundled lines (LLU) supplied by the incumbent operator to the new entrants could in principle be used for services other than broadband, the total number of LLU for access to internet will be lower than the total number of LLU.

Напълно отделени линии, предоставени от историческия оператор, на други оператори (нови участници), с изключение на експерименталните линии. В случай на пълно отделяне, медната двойка се отдава под наем на трето лице за негова изключителна употреба. Тъй като напълно необвързаните линии (LLU), предоставени от съществуващия оператор на новите участници, по принцип могат да се използват за услуги, различни от широколентовия достъп, общият брой на LLU за достъп до интернет ще бъде по- нисък от общия брой LLU

Data communications at data rates that are sufficient to permit functional internet access is elaborated as a requirement limited to a single narrowband network connection , which should be capable of supporting data communications at rates sufficient for access to online services such as those provided via the public internet.

The requirement is limited to a single narrowband network connection, the provision of which may be restricted by Member States to the end-user's primary location/residence, and does not extend to the Integrated Services Digital Network (ISDN) which provides two or more connections capable of being used simultaneously.

Пренос на данни със скорост, която е достатъчно висока, за да позволи функционален достъп до интернет, е формулирано като изискване, ограничено до единствена теснолентова мрежова връзка , която следва да е в състояние да поддържа пренос на данни с достатъчно висока скорост за достъп до онлайн услуги като например тези, предоставяни чрез обществения интернет.

Изискването се ограничава до единствена теснолентова мрежова връзка, чието предоставяне може да бъде ограничено от държавите- членки до основното местоположение/ местожителство на крайния потребител без да се разширява до Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN), която предоставя две или повече връзки с възможност да бъдат едновременно използвани.

The incubator and pathfinder for new ideas and themes for long-term research that challenges current and mainstream thinking. Its mission is to promote high risk research offset by potential breakthrough with high technological or societal impact. Building on the success of the FET programme under FP7, FET constitutes a key element of the Excellent Science priority of Horizon 2020.

Инкубаторът и пътеводителят за нови идеи и теми за дългосрочни изследвания, които предизвикват настоящите и масови нагласи. Неговата мисия е да насърчава високорискови изследвания, компенсирани от потенциални пробиви с високо технологично или обществено въздействие. Въз основа на успеха на програмата за БНТ по Седмата рамкова програма FET представлява ключов елемент от приоритета "Отлична наука" на "Хоризонт 2020".

Approaches towards a future Internet that range

from small, incremental evolutionary steps to complete redesigns (clean slate) and architecture principles. These architectures will be capable of supporting novel classes of Internet usage and innovative applications like content/information- centric, distributed computing, Machine to Machine and the Internet of Things. It encompasses software defined and virtualised networks enabling low cost management and high service versatility.

Подходи за бъдещ интернет, които варират от малки, постепенно еволюционни стъпки до завършване на редизайн (чист шрифт) и архитектурни принципи. Тези архитектури ще могат да поддържат нови класове за използване на Интернет и иновативни приложения като съдържание / информационно-ориентирано, разпределено изчисление, машина към машина и интернет на нещата. Това обхваща софтуерно дефинирани и виртуализирани мрежи, позволяващи управление на разходите и висока гъвкавост на услугите.

Aims to advance Europe's competitiveness in Future Internet technologies and to support the emergence of Future Internet-enhanced applications of public and social relevance. The FI-PPP will make infrastructures and business processes smarter (i.e. more intelligent, more efficient, more sustainable) through tighter integration with Internet networking and computing capabilities, while looking at different sectors such as transport, health, and energy. It defines possible innovative business models for these sectors

Целта е да се повиши конкурентоспособността на Европа в технологиите за бъдещия интернет и да се подкрепи появата на подобрени приложения за бъдещия интернет, които са от обществено и социално значение. FI-PPP ще направи инфраструктурите и бизнес процесите по-умни (по-интелигентни, по- ефикасни и по-устойчиви), чрез по-тясна интеграция с мрежовите и изчислителните възможности в Интернет, като разглеждат различни сектори        като транспорта, здравеопазването и енергетиката. Той определя възможни иновативни бизнес модели за тези сектори

Something that is unlikely to become obsolete, it is guaranteed not to be superseded by future versions, developments, etc.

Нещо, което няма да остарее, няма да излезе от употреба, гарантира се, че няма да бъде изместено от бъдещи версии, разработки и т.н.

An online experiment to improve policy­making. On Futurium you can co-create "Futures" by imagining life in 2050.

Онлайн експеримент за подобряване на политиката. На Futurium можете да сътворите "Futures", като си представите живота през 2050 година.