Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

A person who illegally accesses or enters another person's computer or company's computer system to obtain information or to steal money.

Лице, което незаконно установява достъп или влиза в компютъра на друго лице или в компютърната система на фирма, за да получи информация или за да открадне пари.

Half-duplex data transmission means that data can be transmitted in both directions on a signal carrier, but not at the same time. For example, on a local area network using a technology that has half-duplex transmission, one workstation can send data on the line and then immediately receive data on the line from the same direction in which data was just transmitted.

Полу-дуплексен пренос на данни означава, че данните могат да се предават в двете посоки върху/по един носещ сигнал, но не едновременно. Например, в една локална мрежа с помощта на технология,която има полу-дуплексно предаване, една работна станция може да изпраща данни по линията и след това незабавно да получава данни от същата посока, в която данните току-що са предадени.

The ability of computer, especially mobile devices, to recognize letters and numbers written by hand and convert them to ASCII text.

Способността на компютрите и по- специално на мобилните устройства да разпознават букви и цифри, изписани на ръка и да ги превръщат в ASCII текст.

A device that stores and retrieves data from magnetic-coated platters that rotate at high speeds. The hard drive, or HDD, is the primary storage medium on a computer.

Устройство, което съхранява и чете данни от дискове с магнитно покритие, които се въртят с висока скорост. Твърдият диск, или HDD, е главното устройство за съхранение на данни в компютъра.

Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer.

Компютърен хардуер е сбора от физически елементи, които съставляват една компютърна система. Компютърният хардуер се отнася до физическите части или компоненти на компютъра.

In computers, a hardware abstraction layer (HAL) is a layer of programming that allows a computer operating system to interact with a hardware device.

В компютрите, абстрактен слой на хардуера (HAL) е слой (ниво) на програмиране, който позволява на компютърната операционна система да си взаимодейства с хардуерно устройство.

A hardware compatibility list (HCL) is a list of computer hardware (typically including many types of peripheral devices) that is compatible with a particular operating system or device management software.

Списък за хардуерна съвместимост е списък на компютърен хардуер (обикновено включващ много видове периферни устройства), който е съвместим с дадена операционна система или софтуер за управление на устройството.

A hardware device that filters data packets from the network before reaching computers and other devices on a network.

Хардуерно устройство, което филтрира пакети с данни от мрежата преди да достигне до компютрите и другите устройства в мрежата.

Harmful behaviours/activities online: while some behaviours are prohibited by the law at EU or national level (see definitions for illegal content and illegal goods), other behaviours could potentially result in diverse types of harms, without being illegal as such. A case in point are coordinated disinformation campaigns which may lead to societal impact or individual harm under certain conditions. Some content can also be particularly damaging for vulnerable categories of users, such as children, but not for the general public. Such notions remain, to certain extent, subjective.

DSA

Вредно поведение/вредни действия онлайн: докато някои видове поведение са забранени от правото на равнище ЕС или на национално равнище (вж. определенията за незаконно съдържание и незаконни стоки), други биха могли да доведат до различни видове вреди, без да са незаконни сами по себе си. Пример в това отношение е провеждането на координирани кампании за дезинформация, които могат да имат въздействие върху обществото или да нанесат индивидуални вреди при определени условия. Някои видове съдържание могат също да бъдат особено вредни за уязвими категории потребители, като децата, но не и за широката общественост. Тези понятия остават в известна степен субективни.

Interference which endangers the functioning of the radio navigation services or otherwise seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts a radio service operating in accordance with the applicable provisions.

Смущения, които застрашават функционирането на радионавигационните радиослужби или друга радиослужба за безопасност, или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която функционира в съответствие с прилаганите разпоредби.

A European standard elaborated on the basis of a request from the European Commission to a recognised European Standards Organisation to develop a standard that provides solutions for compliance with a legal provision. Compliance with harmonised standards provides a presumption of conformity with the corresponding requirements of harmonisation legislation. The use of standards remains voluntary. Within the context of some directives or regulations voluntary European standards supporting implementation of relevant legal requirements are not called "harmonised standards".

Европейски стандарт, разработен въз основа на искане от Европейската комисия на призната европейска организация по стандартизация за разработване на стандарт, който предоставя решения за спазване на правна  разпоредба.    Спазването на хармонизираните стандарти осигурява презумпция за съответствие със съответните изисквания на законодателството за хармонизация. Използването на стандартите остава доброволно. В контекста на някои директиви или регламенти доброволните европейски стандарти, подкрепящи изпълнението на съответните правни изисквания, не се наричат "хармонизирани стандарти".

Hashtag is a metadata tag that is prefaced by the hash symbol, #. Hashtags are widely used on microblogging and photo-sharing services such as Twitter and Instagram as a form of user-generated tagging that enables cross-referencing of content sharing a subject or theme. For example, a search in Instagram for the hashtag #bluesky returns all posts that have been tagged with that hashtag. After the initial hash symbol, a hashtag may include letters, digits, and underscores.

Използване на хаштагове по време на масови събития улеснява намирането на информация в социалните мрежи. Хаштаг е знак за препратка (таг) за търсене в социалните мрежи.

Представлява дума или символен низ, предхождани от символа диез („#“). Така съставената поредица от букви, цифри и знаци се превръща в етикет, който предоставя метаинформация при кратки текстови съобщения. Лингвистът Якоб Айнщайн нарича метакоментиране този начин на употреба на етикети, съставени от думи в самото съобщение.

Hate speech shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin.

Реч на омразата трябва да се разбира като понятие, което обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расовата ненавист, ксенофобията, антисемитизма, или други форми на омраза, основаващи се на нетолерантност, вкл. нетолерантност, изразявана чрез агресивен национализъм или етноцентризъм, дискриминация или враждебност срещу малцинства, мигранти и хора с имигрантски произход.

A unit of frequency measurement. Hz is the rate of change in the state, or cycle, in a sound wave, alternating current, or other cyclical waveform. Hertz is synonymous with cycles per second, and it describes the speed of a computer microprocessor.

Мерна единица за честота. Hz е честотата за промяна в състоянието или цикъла на определена звукова вълна, променлив ток, или други циклични вълни. Херц е синонимен термин на цикъл в секунда и показва скоростта на компютърния микропроцесор.

The base-16 number system. This system can represent a byte as two consecutive hexadecimal digits.

Основната -16 цифрова система. Тази система може да представя един байт като две последователни шестнадесетични цифри.

An extended topology where a central hub is connected by vertical cabling to other hubs that are dependent on it.

Разширена топология, където централния хъб се свързва с другите хъбове, които са зависими от него чрез вертикални кабели.

The first digital subscriber line (DSL) technology to use a higher frequency spectrum of copper, twisted pair cables.

Първата технология за цифрова абонатна линия (DSL), която използва по- високочестотен спектър от медните кабели, кабелите с усукани проводници.

High Definition Television (HDTV) provides a resolution that is substantially higher than that of standard-definition television. HDTV has up to twice the vertical and horizontal picture resolution of standard definition TV; the additional resolution makes it possible to watch TV on much bigger screens without causing any deterioration of the picture quality. HDTV features the 16/9 wide-screen aspect ratio rather than the traditional 4:3 format - making the image more "movie-like" - together with multi-track surround sound audio. The combination of wide-screen, high resolution and big displays widens the viewing angle compared with traditional TV.

Система с по висока разделителна способност от традиционните системи.

HDTV има до два пъти по-висока вертикалната и хоризонталната резолюция от телевизор със стандартна разделителна способност; допълнителната разделителна способност позволява гледането на телевизия на много по-големи екрани, без да се влошава качеството на картината. HDTV притежава 16/9 екранно съотношение на екрана, вместо традиционния формат 4: 3 - правейки изображението по-скоро "подобно на филм" - заедно с многоканален съраунд звук. Комбинацията от широк екран, висока резолюция и големи дисплеи разширява ъгъла на гледане в сравнение с традиционната телевизия.

HiperLAN is a Wireless LAN standard.

Стандарт за безжична локална радиомрежа.

A service provided by an incumbent operator whereby a new entrant rents a high speed access path to the customer. The incumbent provides and maintains the transmission systems (e.g. ADSL modem at the local exchange) needed to provide the access path.

Услуга, предоставяна от установен оператор, при която нов участник наема високоскоростен достъп до клиента. Установеният оператор осигурява и поддържа предавателните системи (например ADSL модем в местната централа), необходими за осигуряване на пътя за достъп.

Extension of the UMTS standard allowing for faster data transfer. It is an amalgamation of two mobile telephony protocols, High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) and High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), that extends and improves the performance of existing 3rd generation mobile telecommunication networks utilizing the WCDMA protocols. The newer standard allows bit-rates to reach as high as 337 Mbit/s in the downlink and 34 Mbit/s in the uplink.

Разширяване на стандарта UMTS, което позволява по-бърз трансфер на данни. Това е обединяване на два протокола за мобилна телефония, високоскоростен достъп до пакети за предаване надолу (HSDPA) и високоскоростен достъп до пакети с висока скорост (HSUPA), който разширява и подобрява ефективността насъществуващите мобилни телекомуникационни мрежи от трето поколение, използващи протоколите WCDMA. По-новият стандарт позволява скоростите на предаване да достигат до 337 Mbit / s във връзката между гръбнака на мрежата и сегментите на LAN и 34 Mbit / s в обратна посока.

HPC (or supercomputing) denotes high speed tera- and peta-scale (advancing towards exa­scale) computing implemented as a cluster of multiple processors, sometimes thousands of them, harnessed together via fast communications pipelines and cluster software. Supercomputing e-Infrastructures enable tackling the data-intensive and complex challenges of modern science with new computing and simulation capabilities. See also PRACE.

HPC (или суперкомпютинг) означава високоскоростно изчисление на теро- и пета мащаб (напредващо към exa-scale), изпълнявано като клъстер от множество процесори, понякога хиляди от тях, обединени чрез бързи комуникационни канали и клъстерен софтуер. Суперкомпютърните електронни инфраструктури позволяват да се справят с интензивните и сложни предизвикателства на съвременната наука с нови изчислителни и симулационни способности. Вижте също PRACE.

Broadband service provided through a Next Generation Network (NGN).

Широколентова услуга, предоставяна чрез мрежа от следващо поколение (NGN).

An electronic communication network which is capable of delivering broadband access services at speeds of at least 30 Mbps.

Електронна комуникационна мрежа, която е в състояние да предоставя услуги за широколентов достъп при скорости от поне 30 Mbps.

High-Speed Packet data transfering- wireless broadband - WCDMA/UMTS. upgrade. The technology is based on two prior standard: HSDPA; HSUPA.

Високоскоростно пакетно передаване на данни - безжична широколентова технология   - надстройка на WCDMA/UMTS. Технологията се базира на двата предшестващи стандарта: HSDPA; HSUPA.

In-building physical infrastructure intended to host elements or enable delivery of high-speed electronic communications networks.

Вградена физическа инфраструктура, предназначена да съдържа елементи или да даде възможност за доставка на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

An enterprise that provides a roaming customer with terrestrial public mobile communications services through its own network as a mobile virtual network operator or by reselling such services.

Предприятие, което предоставя на роуминг клиент наземни обществени мобилни съобщителни услуги чрез своя собствена мрежа, като оператор на виртуална мобилна мрежа, или като препродава такива услуги.

The financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness. Running from 2014 to 2020 with nearly a €80 billion budget, the EU's new programme for research and innovation is part of the drive to create new growth and jobs in Europe

Финансовият инструмент за осъществяване на Съюза за иновации, водеща инициатива на стратегията "Европа 2020", която има за цел да осигури конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. От 2014 до 2020 г. с бюджет от близо 80 милиарда евро, новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации е част от стремежа към създаване на нов растеж и създаване на работни места в Европа .

HostA computer system on a network. Similar to the term node except that host usually implies a computer system, whereas node generally applies to any networked system, including access servers and routers.

Компютърна система в мрежата. Наподобява термина мрежово устрийство с изключение на това, че под "хост" обикновено се има предвид компютърна система, докато мрежовото устройство като цяло се отнася до която и да е мрежова система, включително и до сървърите и рутерите за достъп.

The name of a computer on the Internet.

Името на даден компютър в интернет.

Web hosting definition. When a hosting provider allocates space on a web server for a website to store its files, they are hosting a website. Web hosting makes the files that comprise a website (code, images, etc.) available for viewing online. Every website you've ever visited is hosted on a server.

Определение на уеб хостинг. Когато доставчикът на хостинг отделя място на уеб сървър за уебсайт, за да съхранява своите файлове, той хоства уебсайт. Уеб хостингът прави файловете, които съдържат уебсайт (код, изображения и т.н.), достъпни за преглед онлайн. Всеки уебсайт, който някога сте посещавали, се хоства на сървър.

Hosting service provider means a provider of information society services consisting of the storage of information provided by the recipient of the service at her request, within the meaning of Article 14 of Directive 2000/31/EC, irrespective of its place of establishment, which directs its activities to consumers residing in the Union. Examples include social media platforms, video streaming services, video, image and audio sharing services, file sharing and other cloud services, websites where users can make comments or post reviews. DSA

Доставчик на хостинг услуги означава доставчик на услуги на информационното общество, които се изразяват в съхраняването на информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, по смисъла на член 14 от Директива 2000/31/ЕО, независимо от мястото му на установяване, който насочва дейностите си към потребители, пребиваващи на територията на Съюза. Примерите включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на видео, образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги „в облак“, уебсайтове, на които потребителите могат да правят коментари или да публикуват отзиви.

It allows peripherals to be changed while the system is running. USB is an example.

Той позволява на периферните устройства да бъдат заменяни докато системата работи. Пример за това е USB.

A hub, in the context of networking, is a hardware device that relays communication data. A hub sends data packets (frames) to all devices on a network, regardless of any MAC addresses contained in the data packet.

Хардуерно устройство, което препредава данни. Концентраторът изпраща пакети данни до всички устройства в дадена мрежа, независимо от MAC адресите, съдържащи се в пакета данни.

The cloud infrastructure is a composition of two or more distinct cloud infrastructures (private, community, or public) that remain unique entities, but are bound together by standardized or proprietary technology that enables data and application portability (e.g., cloud bursting for load balancing between clouds).

Облачната инфраструктурата е композиция от две или повече отделни инфраструктури от облака (частни, общностни или обществени), които остават уникални, но са обединени   от стандартизирана или патентована технология, която позволява преносимост на данни и приложения (напр. облаци).

A combination of public cloud storage and private cloud storage where some critical data resides in the enterprise's private cloud while other data is stored and accessible from a public cloud storage provider.

Комбинация от публично и частно облачно съхранение, където някои важни данни пребивават в частния облак на предприятието, докато други данни се съхраняват и достъпват от доставчика на публично съхранение на облака.

Telecommunications industry term for a broadband network that combines optical fiber and coaxial cable. Combination of optical fibre and coaxial cable

Телекомуникационен термин, за широколентова мрежа, която съчетава оптичен и коаксиален кабел.

The term Hybrid Network is used in communication to refer to a network made up of equipment from multiple vendors. It can also be understood as a network which mixes more than one networking technology.

Терминът хибридна мрежа се използва в комуникациите и се отнася до мрежа, оборудвана от различни производители. Тя може да се разглежда като мрежа, коятосе състои от повече от една мрежова технология.

A leading content service provider that delivers the broadest portfolio of on-demand entertainment, digital television access and salient services across multiple screens in the home.

Водещ доставчик на съдържание, който разпространява най-голяма съвкупност от забавления, достъп до цифрова телевизия и характерни услуги на множество екрани вкъщи по поръчка на потребителите.

An element in an electronic document that links to another place in the same document or to an entirely different document. Typically, you click on the hyperlink to follow the link. Hyperlinks are the most essential ingredient of all hypertext systems, including the World Wide Web.

Елемент в електронен документ, който препраща към друго място в същия документ или до съвсем различен документ. Хипервръзките са най-необходимите съставки на всички хипертекстови системи, включително на Световната мрежа (World Wide Web).

A page-description language used by browser applications.

Език за описание на страници, използван от браузър приложенията .

A standard used to transfer or convey information on the World Wide Web. HTTP is a communication protocol that establishes a request/response connection on the Internet.

Стандарт, използван за прехвърляне или предаване на информация в световната мрежа (World Wide Web). HTTP е комуникационен протокол, който осъществява връзка заявка/отговор в интернет.

A protocol that uses authentication and encryption to secure data as it travels between the client and the Web server.

Протокол, който използва удостоверяване на истинността и шифроване за защита на данните, докато те пътуват между клиента и уеб-сървъра.