Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

A standardized data link layer address that is required for every port or device that connects to a LAN. Other devices in the network use these addresses to locate specific ports in the network and to create and update routing tables and data structures.

Стандартизиран адрес от слоя за данни, необходим за всеки порт или устройство, което се свързва с локална мрежа. Другите устройства в мрежата използват тези адреси за да локализират специфични портове в мрежата, да създават и обновяват таблици за маршрутизиране и структури от данни.

Machine learning (e.g. deep learning) involves ‘training’ a computer model to better perform an automated task, e.g. pattern recognition.

Машинното обучение (напр. Дълбоко обучение) включва „обучение“ на компютърен модел за по-добро изпълнение на автоматизирана задача, напр. разпознаване на шаблон.

Any voting machine that is used to cast and count votes; to report or display election results.

Всяка машина, която се използва за подаване и преброяване на гласове, за отчитане или показване на електронни резултати.

Paradigm in which the end-to-end communication is executed without human intervention connecting non-IT objects to an IT infrastructure.

Парадигма, при който комуникацията "от край до край" се осъществява без човешка намеса, свързваща не-ИТ обекти с ИТ инфраструктура.

A process that enables the delivery of personalized messages to large numbers of recipients. This is usually achieved using email list management software working in conjunction with a database.

Процес, който позволява предоставянето на персонализирани съобщения до голям брой получатели. Това обикновено се постига с помощта на софтуер за управление на списък с ел. съобщения, който е свързан с база данни.

Malinformation is when genuine information is shared to cause harm, often by moving information designed to stay private into the public sphere. Malinformation is genuine information that is shared to cause harm. This includes private or revealing information that is spread to harm a person or reputation.

Недостатъчната информация е, когато се споделя истинска информация, която причинява вреда, често чрез преместване на информация, предназначена да остане частна в обществената сфера. Недостатъчната информация е истинска информация, която е споделена, за да причини вреда. Това включва частна или разкриваща информация, която се разпространява, за да навреди на човек или репутация.

A commonly used abbreviation for malicious software. It is typically used as a catch-all term to refer to any software designed to cause damage to a single computer, server, or computer network, whether it's a virus, spyware, etc.

Обикновено се използва като термин, който се отнася до всеки софтуер, предназначен да причини повреда на един компютър, сървър или компютърна мрежа, независимо дали е вирус, шпионски софтуер и т.н.

A standard, the application of which is obligatory by law or a secondary legislation.

Стандарт, прилагането на който е задължително по силата на закон или подзаконов акт.

Manufactured amplification occurs when the reach or spread of information is boosted through artificial means.

This includes human and automated manipulation of search engine results and trending lists, and the promotion of certain links or hashtags on social media.

There are online price lists for different types of amplification, including prices for generating fake votes and signatures in online polls and petitions, and the cost of downranking specific content from search engine results.

Произведено/изфабрикувано усилване се получава когато достигането или разпространението на информацията се усилва чрез изкуствени средства. Това включва човешка и автоматизирана манипулация на резултатите от търсачките и списъци с тенденции както и популяризирането на определени връзки или хаштаг в соцалните медии. Има онлайн ценови листи за различни видове усилване, включително цени за генериране на фалшиви гласове и подписи в анлайн анкети и петиции и цена за сваляне на конкретно съдържание от резултатите на търсачките.

Creating graphic representations of information using spatial relationships within the graphic to represent some relationships within the data.

Създаване на графични изображения на информация с използването на пространствени връзки в рамките на графиката за представяне на някои взаимоотношения в данните.

This is the increment to total cost that result from producing an additional unit of output. Marginal cost is a function of variable costs alone, since fixed costs do not vary with increases in output. Marginal cost has a particular importance in economic theory. The profit maximizing undertakings will always produce an output, so that marginal cost equals marginal revenue.

Това е увеличението на общите разходи за производство на допълнителна единица продукция. Пределните разходи са функция единствено на променливите разходи, тъй като постоянните разходи не се променят с увеличаване на продукцията. Пределните разходи имат особено значение в икономическата теория. Максимизиращите печалбатапредприятия при всички положения произвеждат така, че пределните разходи да са равни на пределните приходи.

The whole economic activity of buying and selling.

Цялата икономическа дейност на купуване и продаване.

Also called “free market economy” is an economy in which the greater part of production, distribution, and exchange is controlled by individuals and private firms rather than by the government, and in which government interference in the market is minimal. In such a system there is free competition and prices are determined by the interaction of supply and demand.

Наричана също „свободна пазарна икономика” е икономика, в която по- голямата част от производството, разпространението и размяната се контролират по-скоро от отделните лица и от  частни фирми, отколкото от правителството и в която намесата на държавата в пазарните отношения е минимална. В такава система съществува свободна конкуренция и цените се определят от взаимодействието на търсенето и предлагането.

A situation where free markets fail to allocate resources efficiently.

Ситуация, при която свободните пазари не успяват да разпределят ресурсите ефективно.

The correlation between the volume of the financial or natural indicators (income, number of subscribers, etc.) of the undertaking regarding the total volume of the relevant market, measured in the investigated indicator multiplied by 100.

Съотношението на обема на използвания финансов или натурален показател (приходи, брой абонати или др.) на предприятието към общия обем на съответния пазар, измерен в изследвания показател, умножено по 100.

The term "e-commerce marketplaces" refers to websites or apps used by several enterprises for trading products e.g. Booking, eBay, Amazon, Amazon Business, Alibaba, Rakuten, etc.). e-Commerce marketplaces are different from e-commerce platforms. The latter provide scalable, self-made online solutions for business that would like to set up their own e-commerce website.

An online marketplace (or online e-commerce marketplace) is a type of e-commerce website where product or service information is provided by multiple third parties. Online marketplaces are the primary type of multichannel ecommerce and can be a way to streamline the production process.

In an online marketplace, consumer transactions are processed by the marketplace operator and then delivered and fulfilled by the participating retailers or wholesalers. These type of websites allow users to register and sell single items to many items for a "post-selling" fee.

In general, because marketplaces aggregate products from a wide array of providers, selection is usually more wide, and availability is higher than in vendor-specific online retail stores. Since 2014 online marketplaces have become abundant. Some online market places have a wide variety of general interest products that cater to almost all the needs of the consumers, others are consumer specific and cater to a particular segment

Directive (EU) 2019/2161 entered into force on 7 January 2020. It introduces in the right of consumer protection the concept of  ‘online marketplace’/ means a service using software, including a website, part of a website or an application, operated by or on behalf of a trader which allows consumers to conclude distance contracts with other traders or consumer/, which defines e-commerce platforms such as eMAG.bg, OLX.bg, Grabo.bg, Booking.com and others. These platforms offer a service that brings together different merchants and allows users to enter into distance contracts with them, ie. the end user gets access to the offered product or service indirectly through this platform. In such cases, the Directive requires the offer to indicate whether the product or service available to consumers through this platform is offered by a trader or another user. For example, the seller in OLX.bg can be both a trader and another user (individual), for which the buyer must be notified in the offer. Thus, if the product or service is not offered by a trader, the buyer will be aware that he will not be able to enjoy the protection of consumer rights.

Терминът "пазари за електронна търговия" се отнася до уебсайтове или приложения, използвани от няколко предприятия за търговия с продукти, напр. Booking, eBay, Amazon, Amazon Business, Alibaba, Rakuten и др.). Пазарите за електронна търговия са различни от платформи за електронна търговия. Последните предоставят мащабируеми, самостоятелно направени онлайн решения за бизнес, който би искал да създаде собствен уебсайт за електронна търговия.

Онлайн пазар (или онлайн пазар за електронна търговия) е вид уебсайт за електронна търговия, където информацията за продукта или услугата се предоставя от множество трети страни. Онлайн пазарите са основният тип многоканална електронна търговия и могат да бъдат начин за рационализиране на производствения процес.

На онлайн пазар потребителските транзакции се обработват от оператора на пазара и след това се доставят и изпълняват от участващите търговци на дребно или търговци на едро. Този тип уебсайтове позволяват на потребителите да се регистрират и продават единични артикули на много артикули срещу такса „след продажба“.

Като цяло, тъй като пазарите обединяват продукти от широк кръг доставчици, изборът обикновено е по-широк и наличността е по-висока, отколкото в онлайн магазините за търговия на дребно, специфични за доставчика. От 2014 г. онлайн пазарите станаха изобилни. Някои онлайн пазари имат голямо разнообразие от продукти от общ интерес, които отговарят на почти всички нужди на потребителите, други са специфични за потребителите и обслужват определен сегмент

 Директива (ЕС) 2019/2161  влезе в сила на 7 януари 2020 г . Тя въвежда в правото на защита на потребителите понятието „онлайн място за търговия“,  / означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители/с което получават дефиниция платформи за електронна търговия като eMAG.bg, OLX.bg, Grabo.bg, Booking.com и др. Тези платформи предлагат услуга, която събира на едно място различни търговци и позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с тях, т.е. крайният потребител получава достъп до предлаганата стока или услуга опосредено чрез тази платформа. В такива случаи Директивата изисква към офертата да се посочва дали продуктът или услугата, достъпни за потребителите чрез тази платформа, се предлагат от търговец или от друг потребител. Например, продавачът в OLX.bg може да бъде както търговец, така и друг потребител (физическо лице), за което купувачът трябва да бъде уведомен още в офертата. По този начин, ако стоката или услугата не се предлагат от търговец, купувачът ще е наясно, че няма да може да се ползва от защитата на потребителското право.

Socio-cultural institutions that produce and disseminate knowledge, information and entertainment. They channel communication towards a large and undifferentiated audience using the opportunities of technology.

Социално-културни институции, които произвеждат и разпространяват знания, информация и забавления. Масмедиите насочват комуникацията към широка и недиференцирана публика, като се възползват от възможностите на технологиите.

1.The plural form of medium. The various physical environments through which transmission signals pass. Common network media include twisted-pair, coaxial and fiber­optic cable, and the atmosphere (through which microwaves, laser, and infrared transmission occurs).

2. Media (in the new information and communication environment) encompasses all actors involved in the production and dissemination, to potentially large numbers of people, of content (for example information, analysis, comments, opinions, education, culture, art and entertainment in text, audio, visual, audiovisual or other form) and applications which are designed to facilitate interactive mass communication (for example social networks) or other content-based large- scale interactive experiences (for example online games), while retaining (in all these cases) editorial control or oversight of the contents.

Множественото число на думата средство.

  1. Разнообразни физически среди, през които преминават сигналите за предаване на данни. Общите мрежови средства включват усукани двойки проводници, коаксиален и влакнестооптичен кабел, както и атмосферата (през която се осъществява пренос чрез микровълни, лазер и инфрачервени лъчи).
  2. Обхваща всички участници, ангажирани с производството и разпространението на съдържание (напрмер информация, анализ, коментари, мнения, образование, култура, изкуство и забавления чрез текстуална, аудио, визуална, аудио-визуална или друга форма) и приложения, които са предназначени да улеснят инетрактивната масова комуникация (напрмер социалните мрежи) или на други широкомащабни интерактивни практики, основаващи се на съдържание (например игрите в мрежата), насочени към потенциално големи групи от хора, като запазват (във всички изброени случаи) редакционния контрол или наблюдение въху съдържанието.

The lower of the two sub-layers of the data link layer defined by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). The MAC sub­layer handles access to shared media, such as whether token passing or contention will be used. Also the rules for coordinating the use of the medium on a LAN.

Подслоят управляващ достъпа до споделените ресурси, като например дали ще бъде използван ‘маркер' или връзка. Включва още правилата, които координират употребата на средствата в LAN мрежите.

Uderstood in broad terms to encompass all actors and factors whose interaction allows the media to function and to fulfil their role in society.

Медийната екосистема в широк смисъл обхваща всички субекти и фактори, чието взаимодействие дава възможност на медиите да функционират и да изпълняват ролята си в обществото.

The media industry can be defined as a varied collection of organisations that share the production, publication and distribution of media content. Examples of media organisations include: BBC. Disney. News.

A business model based on communicating information and entertainment to a large audience.

Related concepts to media industry: media convergence When audiences use one platform to consume various types of media texts.

media format A media format refers to whether the content is video, audio, print based, or a combination such as a website or video game.

media platform A media platform is where a media text is presented; this can be TV, cinema, computer, games console, digital media player, smartphone, tablet, magazine, or newspaper

media text Any media product such as a TV programme, film, magazine, video game, newspaper, music track or album created for an audience.

Медийната индустрия може да се определи като разнообразна колекция от организации, които споделят производството, публикуването и разпространението на медийни текстове. Примери за медийни организации включват: BBC. Дисни. News.

Бизнес модел, базиран на предаване на  информация и развлечения на широка аудитория

Свързани понятия с медийната индустрия: сближаване на медиите Когато публиката използва една платформа за консумиране на различни видове медийни текстове.

Медиен формат се отнася до това дали съдържанието е видео, аудио, на базата на печат или комбинация като уебсайт или видео игра.

Медийна платформа е мястото, където се представя медиен текст; това може да бъде телевизия, кино, компютър, игрова конзола, цифров медиен плейър, смартфон, таблет, списание или вестник

Медиен текст Всеки медиен продукт като телевизионна програма, филм, списание, видеоигра, вестник, музикална песен или албум, създаден за публика.

The capacity to access the media, to understand and critically evaluate different aspects of the media and media content and to create communications in a variety of contexts. Media literacy is an extremely important factor for active citizenship in today's information society. It is a fundamental skill not only for young generations but also for adults and elderly people, parents, teachers and media professionals.

Капацитетът за достъп до медиите, за разбиране и критична оценка на различните аспекти на медиите и медийното съдържание и за създаване на комуникации в различен контекст. Медийната грамотност е изключително важен фактор за активното гражданство в днешното информационно общество.Това е фундаментално умение не само за младите поколения, но и за възрастни и възрастни хора, родители, учители и медийни професионалисти.

Embraces a number of ideas, eg diversity of ownership, variety of sources of information and range of content available. In the political debate, media pluralism has come to mean, almost exclusively, pluralism of ownership. Media pluralism however includes all measures that ensure citizen's access to a variety of information sources, opinion, voices etc. in order to form their opinion without undue influence of one dominant opinion forming power.

Обхваща няколко идеи, напр. Разнообразие на собственост, разнообразие от източници на информация и обхват на наличното съдържание. В политическия дебат плурализмът на медиите означава почти изцяло плурализъм          на собственост. Плурализмът на медиите обаче включва всички мерки, които осигуряват достъп на гражданите до различни източници на информация, мнение, гласове и др., За да формират своето мнение без неоправдано влияние на едно доминиращо мнение, формиращо властта.

Media service provider means the natural or legal person who has editorial responsibility for the choice of the audiovisual content of an audiovisual media service and determines the manner in which it is organised. This does not include natural or legal persons who merely transmit programmes for which the editorial responsibility lies with third parties.

Доставчик на медийни услуги означава физическо или юридическо лице, което има редакционна отговорност за избора на аудиовизуално съдържание на аудиовизуална медийна услуга, и определя начина, по който тя се организира. Това не включва физическите или юридическите лица, които просто предават програми, за които редакционната отговорност е на трети страни.

1,048,576 bits (approximately 1 million bits).

1,048,576 бита (приблизително 1 милион бита).

Common measurement of the amount of data that is transferred over a connection in one second. A data transfer rate of 1 Mbps is a rate of approximately 1 million bits or 1,000 kilobits per second.

Общ измерител за количеството данни, които се предават в рамките на една връзка за една секунда. Скоростта за пренос на данни равна на 1 Mbps представлява скорост от приблизително 1 милион бита или 1 000 килобита в секунда.

1,048,576 bytes (or approximately 1 million bytes).

1 048 576 байта (или приблизително 1 милион байта).

One million cycles per second. This is a common measurement of the speed of a processing chip.

Един милион херца (Hz) или цикъла в секунда. Това е общ измерител за скоростта на обработващия чип.

Countries that are members of organizations, such as the EU or the UN.

Всички държави, които членуват в организации като ЕС или ООН.

Meme is an idea or behavior that spreads person to person throughout a culture by propagating rapidly, and changing over time. The term is now used most frequently to describe captioned photos or GIFs that spread online, and the most effective are humorous or critical of society.

They are increasingly being used as powerful vehicles of disinformation.

Мийм е идея или поведение, което се предава от човек на човек, като се разпространява бързо и се променя с течение на времето. Терминът се използва най-често за описване на надписани снимки или гиф файлове, които се разпространяват онлайн, а най- ефективните са хумористични или критични за обществото. Те все повече се използват като мощни средства за дезинформация.

A set of measurements and statistics describing the performance or monitoring the evolution of outputs, results and impacts. In the metrics reports, indicators have been identified, as well as their baselines and the timeframe in which a pre-set target should be reached.

Набор от измервания и статистически данни, описващи изпълнението или наблюдението на еволюцията на изводите , резултатите и въздействията. В отчетите за показателите са били идентифицирани показатели, както и техните базови линии и времевата рамка, в която трябва да се достигне предварително зададена цел.

A network access point where Internet service providers connect to each other.

Мрежова точка за достъп, където доставчиците на интернет услуги се свързват един с друг.

A network that covers roughly the area of a large city or metropolitan area.

Мрежа, която приблизително покрива областта на един голям град или общински район.

1.Bandwidth ranging above one gigahertz, used for high-speed data transmission.

2. A comparatively short electromagnetic wave; especially: one between about one millimeter and one meter in wavelength.

1.Честоти с диапазон над един гигахерц, използвани за предаване на данни с висока скорост.

2. Сравнително къса електромагнитна вълна, между около 1 милиметър и 1 метър дължина.

Computer software that connects software components or applications. The software consists of a set of services that allows multiple processes running on one or more machines to interact. This technology evolved to provide interoperability in support of coherent distributed architectures, which are used most often to handle complex, distributed applications. In the context of grid middleware is both the glue for the grid and the brain of the grid.In general terms middleware is computer software that provides services to software applications on top of those from the operating system. Middleware is not part of an operating system, nor is it part is it part of the software application. It is the software layer lying between the operating system and applications, often in a distributed computing system.

Компютърен софтуер, който свързва софтуерни компоненти или приложения. Софтуерът се състои от набор от услуги, които позволяват да взаимодействат множество процеси, изпълнявани на една или повече машини. Тази технология е развита, за да осигури оперативна съвместимост в подкрепа на съгласувани разпределени архитектури, които се използват най-често за обработка на сложни, разпределени приложения. В контекста на мрежовия мидълуер е едновременно лепило за мрежата и мозъка на мрежата. В общи линии мидълуер е компютърен софтуер, който предоставя услуги на софтуерни приложения в допълнение към тези от операционната система. Middleware не е част от операционната система, нито част от нея е част от софтуерното приложение. Това е софтуерен слой, разположен между операционната система и приложенията, често в разпределена изчислителна система.

The recognition of an important event within a project, usually the achievement of a key project deliverable or a set of deliverables.

Важно постижение в рамките на проект- ключов доклад примерно.

The Millennium Declaration stresses the observance of the international human rights law and the international humanitarian law under the Principles of the United Nations Charter as well as the treaties on sustainable development.

Декларацията на хилядолетието подчертава значението на спазването на международното законодателство за човешките права, на международното хуманитарно право във връзка с принципите на Хартата на ООН, както и договорите за устойчиво развитие.

The Millenium Development Goals are eight international development goals that were established by the adoption of the United Nations Millenium Declaration. These goals are to be achieved by 2015.

Декларацията на хилядолетието на ООН набелязва Целите на хилядолетието за развитите - осем конкретни, измерими, обвързани във времето цели, които трябва да бъдат постигнати до 2015 г.

A mind map is a diagram used to visually organize information. A mind map is hierarchical and shows relationships among pieces of the whole. It is often created around a single concept, drawn as an image in the center of a blank page, to which associated representations of ideas such as images, words and parts of words are added. Major ideas are connected directly to the central concept, and other ideas branch out from those major ideas.

Те са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Те представляват диаграми, използвани за визуално представяне на информация (идеи, задачи, цели), свързана чрез ключова дума или идея. Могат да се използват за генериране, структуриране и нагледно представяне на идеи, както и като помощно средство за обучение и организиране на информация, разрешаване на конкретен проблем или вземане на решения.

The Ministry of Transport, Information Technology and Communications in Bulgaria is the ministry that sets government policies in the field of transport and ICT

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в България, е министерството, което определя правителствените политики в областта на транспорта и ИКТ

An official record of the proceedings of a meeting.

Официален отчет за работата на съвещание.

Misinformation is when false information is shared, but no harm is meant. Misinformation is information that is false, but not intended to cause harm.

For example, individuals who don't know a piece of information is false may spread it on social media in an attempt to be helpful.

Погрешна информация е, когато се споделя фалшива информация, но не с намерението да се причини вреда.

Погрешна е информация, която е невярна, но не е предназначена да причини вреда. Например, хората, които не знаят че част от информацията е невярна, могат да я разпространяват в социалните медии в опит да бъдат полезни.

Technologies used in radiocommunications to reduce the likelihood of interference from a radio transmitter to other users. Mitigation techniques are used in situations where a large group of users have to share a frequency band or where a certain application has to share a frequency band with another radio service which has a higher priority and therefore may not be hindered.

Технологии, използвани в радиокомуникациите, за да се намали вероятността от смущения от радио предавател за другите потребители. Смекчаващи техники се използват в ситуации, в които голяма група потребители трябва да споделят една честотна лента, или когато дадено приложение трябва да сподели една честотна лента с друга радио услуга, която има по-висок приоритет и следователно не може да бъде възпрепятствана.

Internet access through third generation technologies (3G) and higher speed mobile technologies (i.e. HSPA or LTE). In the case of UMTS the unit of reference is SIM/USIM cards (including modem/dongles). For the CDMA standard, the unit of measurement should be the number of User Equipments. Mobile broadband is the name used to describe various types of wireless high-speed internet network through a portable modem, telephone or other device. Various network standards may be used, such as WiMAX, UMTS/HSPA, EV-DO and some portable satellite-based systems.

Достъп до интернет чрез технологии от трето поколение (3G) и по-високоскоростни мобилни технологии (т.е. HSPA или LTE). В случая с UMTS се отнася за SIM / USIM карти (включително модем / донгъли). За CDMA стандарт, единицата за измерване трябва да бъде броят на потребителските съоръжения. Мобилният широколентов достъп е името, което се използва за описание на различни видове безжични високоскоростни интернет мрежи чрез портативен модем, телефон или друго устройство. Могат да се използват различни мрежови стандарти като WiMAX, UMTS / HSPA, EV-DO и някои преносими сателитни системи.

A form of cloud storage that applies to storing an individual's mobile device data in the cloud and providing the individual with access to the data from anywhere.

Формата на облачно съхранение, която се прилага за съхранение на индивидуални данни на мобилни устройства в облака и предоставяне на достъп до данни отвсякъде.

A mobile network operator or MNO, also known as a wireless service provider, wireless carrier, cellular company, or mobile network carrier, is a provider of wireless communications services that owns or controls all the elements necessary to sell and deliver services to an end user including radio spectrum allocation, wireless network infrastructure, back haul infrastructure, billing, customer care, provisioning computer systems and marketing and repair organization.

Мобилен мрежов оператор или ММО, известен още като доставчик на безжични услуги, безжичен пренос, мобилна компания или мобилна преносна мрежа, е доставчик на безжични комуникационни услуги, който притежава или контролира всички необходими елементи, за да се продават и предоставят услуги на краен потребител, включително разпределение на радиочестотния спектър, безжична мрежова инфраструктура, преносна инфраструктура, фактуриране, обслужване на клиентите, обезпечаване с компютърни системи и организация на маркетинг и ремонт.

It helps mobile phone users to change from one mobile network operator to another, without having to change their mobile phone number.

Помага на потребителите на мобилни телефони да преминават от една мобилна мрежа към друга без да се налага да сменят номера на мобилния си телефон.

A CPU that is optimized to use less power, allowing laptop batteries to last longer.

Процесор, който е оптимизиран така, че да използва по-малко заряд, за да позволи на батериите на лаптопа да издържат по-дълго.

Termination rates are the charges which one telecommunications operator charges to another for terminating calls on its network.

Тарифите за терминиране са таксите, с които един телекомуникационен оператор таксува друг за терминиране на обажданията в своята мрежа.

Undertaking providing services typical of mobile terrestrial electronic communications networks without individually assigned scarce resource - radio frequency spectrum.

An operator that does not have its own licensed spectrum and does not have the infrastructure to provide mobile service to its customers (i.e., it does not own the network on which its voice and data traffic is carried). Instead, MVNOs lease wireless capacity from pre-existing mobile service providers and establish their own brand names different from the providers. MVNOs typically offer subscription-based voice and data

service, and the customers are not doing business with underlying wireless provider but with the MVNO brand.

Предприятие, предоставящо услуги, характерни за мобилните наземни електронни съобщителни мрежи, без да му е предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър. Оператор, който няма собствен лицензиран радиочестотен спектър и няма инфраструктура за предоставяне на мобилни услуги на своите клиенти (т.е. не притежава мрежата, на която се пренася гласовият му трафик и трафика на данни). Вместо това, MVNO отдават под наем безжичен капацитет от съществуващи доставчици на мобилни услуги и създават свои собствени търговски марки, различни от доставчиците. MVNO обикновено предлагат гласова услуга и услуга за данни, базирана на абонаменти, а клиентите не правят бизнес с основния безжичен доставчик, а с марката MVNO.

A kind of radio networking system, which can operate through several transmitters on a wide variety of different frequencies.

Система от радиомрежи, която работи чрез няколко трансмитера на различни честоти.

In computer networking, multicast is the delivery of a message or information to a group of destination computers simultaneously in a single transmission from the source. Copies are automatically created in other network elements, such as routers, but only when the topology of the network requires it.

Multicast is most commonly implemented in IP multicast, which is often employed in Internet Protocol (IP) applications of streaming media and Internet television. In IP multicast the implementation of the multicast concept occurs at the IP routing level, where routers create optimal distribution paths for datagrams sent to a multicast destination address.

В компютърните мрежи, мултикаст е доставянето на съобщение или информация за група от предназначени компютри едновременно в едно предаване от източника. Копия се създават автоматично и в други мрежови елементи, като например рутери, но само когато топологията на мрежата, го изисква.

Multicast най-често се реализират в IP мултикаст, които често се използват в Internet Protocol (IP) приложения за стрийминг медии и интернет телевизия. В IP мултикаст прилагането на концепцията за мултикаст възниква в IP нивото на маршрутизация където маршрутизаторите създават оптимални пътища за разпространение на дейтаграми, изпратени до мултикаст адреса на получателя.

It signifies cultural diversity and holds that racial, ethnic or language differences should be respected and publicly affirmed. Different cultures exist together and may interact within a given space and social organization.

Обозначава културно разнообразие и поддържа изеята, че расовите, етнически или езикови различия трябва да бъдат уважавани и публично утвърждавани. Различните култури съществуват заедно и могат да си взаимодействат в дадено пространство и социална организация.

Two or more parties that are involved in one activity or agreement.

Две или повече страни, които участват в една дейност или договор.

The ability to use or speak several languages.

Способността да се използват или говорят няколко езика.

A multiplex or mux (called virtual sub-channel in the United States and Canada, and Bouquet in France) is a group of TV channels that are mixed (multiplexed) for broadcast over a digital TV

channel and separated out again (demultiplexed) by the receiver. There are two different types of multiplexes, which are closely related but not identical.In the UK a multiplex (usually abbreviated mux) is a band of fixed width containing a number of channels. In the USA the same arrangement is often described as a channel with virtual sub-channels.

A multiplex or mux (called virtual sub-channel in the United States and Canada, and bouquet in France) is the erroneous term given to the grouping of program services that are sub­grouped as interleaved data packets for broadcast over a network or modulated multiplexed medium, which are split out at the receiving end. There are two different types of groupings, which are closely related but not identical.

Modern TVs are built with built-in reception for digital TV, but a digital receiver (decoder or set top box (STB) is required to receive a digital signal with a simple (analogue) TV.

Група телевизионни канали, които се мултиплексират с цел разпространение и се демултиплексират от приемника. Съкратено се нарича MUX, а обратното устройство е демултиплекс (DEMUX) (съкращенията важат за Европа). В САЩ и Канада се използва съчетанието канал с виртуални под-канали (на английски: channel with virtual sub-channels, а във Франция Bouquet). В Европа мултиплекси се използват при стандартите DVB-T и DVB-T2 (T означава наземно или ефирно) за цифрова ефирна наземна телевизия, при DVB-S - цифрова сателитна телевизия и DVB-C - цифрова кабелна телевизия. Както обществените, така и частните електронни мрежи използват мултиплексиране за излъчване на много цифрови канали по един мултиплекс. В Европа един типичен DVB-T мултиплекс предлага 4 или повече SDTV канала едновременно.

Съвременните телевизори се произвеждат с вградени възможности за приемане за цифрова телевизия, но за приемане на цифров сигнал с обикновен (аналогов) телевизор е необходим цифров приемник (декодер или set top box - STB).

A digital multipoint television system in the range of 40.5 - 42.5 GHz.

Цифрова многоточкова телевизионна система в диапазон от 40.5 - 42.5 GHz.

A number of parties interested in one subject or field.

Множество страни заинтересовани от един предмет или област.

Member States impose certain "must carry" obligations on networks for the distribution of radio or television broadcasts to the public. Member States should be able to lay down proportionate obligations on undertakings under their jurisdiction, in the interest of legitimate public policy considerations, but such obligations should only be imposed where they are necessary to meet general interest objectives clearly defined by Member States in conformity with Community law and should be proportionate, transparent and subject to periodical review. "Must carry" obligations imposed by Member States should be reasonable, that is they should be proportionate and transparent in the light of clearly defined general interest objectives, and could, where appropriate, entail a provision for proportionate remuneration. Such "must carry" obligations may include the transmission of services specifically designed to enable appropriate access by disabled users. Networks used for the distribution of radio or television broadcasts to the public include cable, satellite and terrestrial broadcasting networks. They might also include other networks to the extent that a significant number of end-users use such networks as their principal means to receive radio and television broadcasts.

Държавите-членки налагат известни задължения за пренос върху мрежите за излъчване на радио или телевизионен сигнал за обществото. Държавите-членки следва да бъдат в състояние да налагат пропорционални задължения за предприятията под тяхна юрисдикция в интерес на законните интереси на обществената политика, но такива задължения следва да се налагат, само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, които се определят от държавите-членки в съответствие със законодателството на Общността, и когато са пропорционални, прозрачни и подлежащи на периодично преразглеждане. Налаганите от държавите-членки задължения за пренос следва да бъдат разумни, т.е. пропорционални и прозрачни с оглед на ясно определените цели от общ интерес и при необходимост могат да предполагат пропорционално възнаграждение. Задълженията за пренос могат да включват преноса на услуги, насочени конкретно към осигуряването на подходящ достъп за потребители-инвалиди. Мрежите използвани за разпространение на радио или телевизионни предавания към публиката включват кабелни,сателитни и наземни мрежи. Те могат също да включват и други мрежи до такава степен,че значителна част от крайните потребители да използват такива мрежи като главно средство да приемат радио и телевизия.