Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

The central goal of the National Health Insurance Fund is to ensure and guarantee free and non-discriminatory access of the insured persons to medical care. The purpose of the unique service „online consultations”on the e­page of NHIF is to inform citizens and contract partners of the Fund about issues related to the medical and dental care paid by the NHIF.

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира безплатен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ. Предназначението на уникалната услуга “онлайн консултации” на електронната страница на НЗОК е да информира гражданите и договорните партньори на НЗОК по въпроси, свързани с осъществяването на медицинската и дентална помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса.

The body or bodies charged by a Member State with any of the regulatory tasks assigned in the Regulatory framework for telecommunications.

Орган или органи, натоварени от държава- членка с някои от регулаторните задачи, определени в регулаторната рамка за телекомуникациите.

Natural language generation (NLG) is the ability for a computer program to convert data into natural language representation

Генериране на естествен език (NLG) е способността на компютърна програма да преобразува данните в представяне на естествен език.

Natural language processing is the ability for a computer program to understand human language as it is spoken.

Обработката на естествен език е способността на компютърната програма да разбира човешкия език, докато се говори.

The principle that all electronic communication which passes through a network is treated equally. That all communication is treated equally means that it is treated regardless of (i) content, (ii) application, (iii) service, (iv) device, (v) sender address and (vi) receiver address.

Under the reformed Telecom Rules, national telecoms regulatory authorities will in particular be required to promote "the ability of end users to access and distribute information or run applications of their choice". The Connected Continent proposal tabled in September 2013 includes provisions related to net neutrality that define clear traffic management rules.

The principle of net neutrality is an important component of the right of access to the Internet. It requires that ISPs and governments treat traffic and data on the Internet equally regardless of the nature of the sender, user, type of data, content and platform. ISPs and governments are prohibited from prioritizing the transmission of data, from blocking content or from slowing down access to certain applications.

Принципът, че цялата електронна комуникация, която минава през мрежа, се третира по еднакъв начин. Това, че цялата комуникация се третира по равно, означава, че тя се третира независимо от (i) съдържанието, (ii) приложението, (iii) услугата, (iv) устройството, (v) адреса на подателя и (vi) адреса на получателя. Съгласно реформираните правила в областта на далекосъобщенията националните регулаторни органи в областта на далекосъобщенията ще трябва по-специално да насърчават "способността на крайните потребители да имат достъп и да разпространяват информация или да изпълняват приложения по свой избор". Предложението за свързан континент, внесено през септември 2013 г., включва разпоредби, свързани с неутралността на мрежата, които определят ясни правила за управление на трафика. Принципът за неутралност на мрежата е важен компонент на правото на достъп до Интернет. Той изисква доставчиците на Интернет услуги и институциите да се отнасят към трафика и данните в Интернет от позициите на равнопоставеност независимо от вида на изпращащия, потребителя, данните, съдържанието и платформата. На доставчиците и институциите е забранено да поставят приоритети пред потоците информация, да блокират съдържание, или да забавят достъпа до някои приложения.

The number of new subscribers, or gross adds, minus the number of customers that drop service, which is called churn. Though this term can be used in many different contexts, it is frequently used in the telecom industry.

Това е броя на новите абонати (новия брой абонати ), получен като разлика от брутния брой абонати (всички налични) минус броя на потребителите които са се отказали от услугата, последните се наричат „брак”.

The etiquette on the Internet.

Етикетът в Интернет.

Derived from the term citizen, referring to a citizen of the Internet, or someone who uses networked resources. The term connotes civic responsibility and participation.

Произлиза от думата „citizen” (гражданин) и означава гражданин на интернет, или някой, който използва мрежови ресурси. Терминът загатва за гражданска отговорност и участие.

.A group of two or more devices that communicate with each other through the medium for data transmission.

2.A system of lines, cables, etc., which are connected one to another

3.A group of people or organizations that are closely linked and work with each other.

1.Група от две или повече устройства, които общуват помежду си, посредством среда за предаване на данни.

2.Система от линии, кабели и т.н., които са свързани едни с други

3.Група от хора или организации, които са тясно свързани и работят една с друга.

A location at which access providers are interconnected.

Място където, предоставящите достъп се свързват помежду си.

Ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or malicious actions. Such events or actions could compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted data as well as related services offered via these networks and systems.

Възможност на мрежа или информационна система да се противопоставят на дадено ниво на доверие, случайни събития или злоумишлени действия. Такива събития или действия биха могли да компрометират наличността, автентичността, целостта и поверителността на съхраняваните или предадените данни, както и свързаните с тях услуги, предлагани чрез тези мрежи и системи.

Physical media used to connect devices together for communication.

Физическо средство, което се използва за свързване на устройства с цел комуникация.

In data networking and queueing theory, network congestion occurs when a link or node is carrying so much data that its quality of service deteriorates. Typical effects include queueing delay, packet loss or the blocking of new connections.

 

При движението на данните в мрежите и в теорията на редовете, претоварване на мрежата се случва, когато една връзка или възел носи толкова много данни, че качеството на услугата се влошава. Типичните ефекти включват забавяне, загуба на пакети или блокиране на нови връзки.

They allow documents to be shared over a nmtwork to facilitate

Те позволяват документите да бъдат споделяни посредством мрежата, за да се улесни изпълнението на проекти.

A light that shows the status of the network connection. The green link light indicates network connectivity.

Светлинен индикатор, който показва статуса на мрежовата връзка. Зелената лампа показва дали има връзка с мрежата.

The operating system software used on a server. The term sometimes refers to the networking components of a client operating system.

Софтуерът на операционната система, който се използва на даден сървър. Терминът понякога се отнася до мрежовите компоненти на операционната система на работна станция.

An undertaking providing or authorised to provide public communications networks as well as an undertaking providing a physical infrastructure intended to provide a service of production, transport or distribution of gas; electricity, including public lighting; heating; water, including disposal or treatment of waste water and sewage, and drainage systems; transport services, including railways, roads, ports and airports.

Предприятие, предоставящо или оторизирано да предоставя обществени съобщителни мрежи, както и предприятие, предоставящо физическа инфраструктура, предназначена да предоставя услуга за производство, транспорт или разпределение на газ; електричество, включително обществено осветление; отопление; вода, включително отвеждане или пречистване на отпадни води и отпадни води, както и отводнителни системи; транспортни услуги, включително железопътни линии, пътища, пристанища и летища.

The term resilience is used differently by different communities. In general engineering systems, fast recovery from a degraded system state is often termed as resilience.

In computer networking: ‘resiliency' is the ability to provide and maintain an acceptable level of service in the face of faults and challenges to normal operation.

Терминът устойчивост се използва различно от различните общности. В инженерните системи, бързото възстановяване от състояние на влошено състояние на системата често се обозначава като устойчивост.

В областта на компютърните мрежи: "устойчивостта" е способността да се осигури и поддържа приемливо ниво на обслужване в условията на грешки и предизвикателства за нормалната работа.

A computer that provides some network service, such as file sharing, and it is capable of handling multiple users and multiple jobs.

Компютър, който предоставя някои мрежови услуги като споделяне на файлове, в състояние е да обслужва множество потребители и да изпълнява множество задачи.

The physical point at which the subscriber is provided with access to a public electronic communications network. In the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or name.

Физическата точка, в която абонатът получава достъп до обществена електронна съобщителна мрежа. Когато мрежите включват комутация или маршрутизация, КТМ се идентифицира с определен мрежов адрес, който може да бъде свързан с номера или името на абоната.

The way in which computers, printers, and other devices are connected.

Начин, по който се свързват компютри, принтери и други устройства.

Material (either cable or air) by which signals are sent from one network device to another.

Материал (кабел или въздух), чрез който се изпращат сигнали от едно мрежово устройство до друго.

Communication Networks correspond to a complete system of communications between users' terminals. Networks may be "point to point" (the transmission goes from a fixed origin to a fixed destination), "switched" (the transmission is switched so as to reach a single destination out of many) or "broadcast" (the transmission goes simultaneously to multiple destinations). Networks may be "public" (owned by an operator and open to any member of the public that subscribes) or "private" (owned or leased by an individual or company or group of companies exclusively for its own use).

Комуникационните мрежи съответстват на пълна система за комуникация между терминалите на потребителите. Мрежите могат да бъдат "от точка към точка" (предаването на информация преминава от фиксиран източник към фиксирана дестинация), "с комутация " (предаването на информация се осъществява чрез комутация така, че да достига до една дестинация от много) или "еднопосочна комуникация "(едновременно до няколко местоназначения). Мрежите могат да бъдат "обществени" (притежавани от оператор и отворени за всеки абонат ) или "частни" (притежавани или отдадени под наем от лице или компания или група от дружества изключително за собствена употреба).

New Digital Services Act will reinforce the single market for digital services and help provide smaller businesses with the legal clarity and level playing field they need. Protecting citizens and their rights, not least the freedom of expression, will be at the core of our efforts.

Digitalisation and cybersecurity are two sides of the same coin. To further strengthen overall cybersecurity in the Union, the Commission will review the Directive on Security of Network and Information Systems. We will also put forward initiatives to make digital finance more robust against cyber-attacks, including a Proposal on Crypto Assets.

Enhancing Europe’s digital leadership and strategic autonomy will require a strengthening of our industrial and innovation capacity. To support this, the Commission will propose a comprehensive new Industrial Strategy for Europe that supports the ecological and digital transition and upholds fair competition. This will be backed up with a dedicated SME Strategy that will make it easier for small and medium-sized businesses to operate, scale up and expand. Specific attention will be paid to the media and audio-visual sectors.

Making markets work better for consumers, business and society will be essential in making Europe fit for the digital age. We can only reap the benefits of our unique single market if the rules are respected on the ground. The Commission will therefore report on the Single Market Barriers and propose a Single Market Enforcement Action Plan to ensure better implementation and enforcement. We also need to ensure fair competition and the level playing field in the global market. A White Paper on an Instrument on Foreign Subsidies will reflect on possible new tools to address the distortive effects of foreign subsidies in the single market. This will help prepare the ground for a legislative proposal in 2021.

Services provided via online platforms have opened up new opportunities for labour, such as flexibility for working time. However, there is growing uncertainty on a number of issues for platform-based work. These include employment status, working conditions, access to social protection, and access to representation and collective bargaining. We will therefore propose ways next year to improve the labour conditions for platform workers.

Investment in digital skills will be essential to address a widening skills gap and changing work patterns, as well as to regain European mastery and ownership of key technologies. Coupled with improving digital literacy, this will be the driver of the updated Digital Education Action Plan. A Communication on the Future of Research and Innovation and the European Research Area will look at how we can better pool resources, as well as deepen our research, innovation and knowledge capacity.

Europe must strive for excellence in digital infrastructures, such as powerful 5G networks, super- and quantum computing, blockchain and secure cloud capacities. We need to invest more in strategic capacities that provide us with the means to develop and use digital technologies at scale, in line with European values.

New Digital Markets Act/ DMA should not lead to the creation of a new regulatory body but should instead seek to bolster and centralise regulatory oversight of big tech within an experienced authority. The proposal to adopt an ex ante code that would impose a list of ‘do’s and don’ts’ on large gatekeeper platforms will need a “strong and central” regulator that can act speedily and legitimately negotiate remedies with ‘big tech’

Новият Закон/акт за цифровите услуги ще укрепи единния пазар на цифрови услуги и ще помогне на малките предприятия да осигурят правната яснота и равни условия, от които се нуждаят. Защитата на гражданите и техните права, не на последно място свободата на изразяване, ще бъде в основата на нашите усилия.

Цифровизацията  и киберсигурността са две страни на една и съща монета. За да укрепи допълнително общата киберсигурност в Съюза, Комисията ще преразгледа директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи. Ще предложим и инициативи, които да направят цифровите  финанси по-стабилни срещу кибератаки, включително предложение за крипто активи.

Засилването на европейското цифрово лидерство и стратегическа автономия ще изисква укрепване на нашия индустриален и иновационен капацитет. За да подкрепи това, Комисията ще предложи цялостна нова индустриална стратегия за Европа, която подкрепя екологичния и цифров преход и поддържа лоялната конкуренция. Това ще бъде подкрепено със специална стратегия за МСП, която ще улесни работата на малкия и средния бизнес, мащаба и разширяването му. Специално внимание ще бъде обърнато на медиите и аудио-визуалния сектор.

Да накараме  пазарите да работят по-добре за потребителите, бизнеса и обществото ще бъде от съществено значение за превръщането на Европа в подходяща за цифровата ера. Ние можем да извлечем ползите от нашия уникален единен пазар само ако правилата му се спазват. Следователно Комисията ще докладва за пречките пред единния пазар и ще предложи План за действие за  единния пазар, за да гарантира по-добро прилагане и . Трябва също така да гарантираме лоялна конкуренция и равнопоставеност на световния пазар. Бяла книга за инструмент за чуждестранни субсидии ще отразява възможните нови инструменти за справяне с изкривяващите ефекти на чуждестранните субсидии на единния пазар. Това ще помогне за подготовката на законодателното предложение през 2021 г.

Услугите, предоставяни чрез онлайн платформи, отвориха нови възможности за труд, като гъвкавост на работното време. Въпреки това нараства несигурността по редица въпроси за работата на платформите. Те включват статус на заетост, условия на труд, достъп до социална защита и достъп до представителство и колективно договаряне. Следователно през следващата година ще предложим начини за подобряване на условията на труд на работниците на платформите.

Инвестициите в цифрови умения ще бъдат от съществено значение за справяне с нарастващата пропаст в уменията и променящите се модели на работа, както и за възстановяване на европейското овладяване и собственост върху ключовите технологии. В съчетание с подобряването на цифровата грамотност това ще бъде двигателят на актуализирания  План за действие в областта на цифровото образование. Съобщение относно бъдещето на научните изследвания и иновациите и Европейското изследователско пространство ще разгледа как можем да обединим по-добре ресурсите, както и да задълбочим нашия капацитет за научни изследвания, иновации и знания.

Европа трябва да се стреми към високи постижения в цифровите инфраструктури, като мощни 5G мрежи, супер- и квантови изчисления, блокчейн и сигурен облачен капацитет. Трябва да инвестираме повече в стратегическите възможности, които ни предоставят средствата  за разработване и използване на цифровите  технологии в мащаб, който е в съответствие с европейските ценности.

Новият Закон за цифровите пазари / DMA трябва да се стреми да засили и централизира регулаторния надзор на големите технологии в рамките на опитен орган. Предложението за приемане на предварителен кодeкс, който би наложил списък с „прави и не прави “ на големите платформи-пазители , ще се нуждае от „силен и централен“ регулатор, който да може да действа бързо и законно да договаря средства за защита с „големи технологии“

Alternative telecommunications operators, as well as internet service providers (ISPs).

Алтернативни далекосъобщителни оператори както и интернет доставчици

The Next-generation Network and Protocol System for Digital Networked Industry and Society

For this, the ITU-T Network 2030 Focus Group  established in July 2018, has been working on building consensus in the industry on the next evolution of Internet technologies, fit for purpose in 2030 and beyond.

New IP is driven by Huawei and its subsidiary, Futurewei.

Система за мрежи и протоколи от следващо поколение за цифровата мрежова индустрия и общество

За тази цел Фокусната група на  ITU-T Мрежа 2030 , създадена през юли 2018 г., работи за постигане на консенсус в индустрията относно следващото развитие на интернет технологиите, подходящо за целта през 2030 г. и след това.

С новия  интернет протокол се занимава  Huawei и нейния филиал Futurewei.

A type of file system that provides improved fault tolerance over traditional file systems, and also provides file-level security.

Вид файлова система, която предоставя подобрена толерантност към грешки в сравнение с традиционните файлови системи и осигурява сигурност на файлово равнище.

Access networks which consist wholly or in part of optical elements and which are capable of delivering broadband access services with enhanced characteristics (such as higher throughput) as compared to those provided over already existing copper networks. In most cases NGAs are the result of an upgrade of an already existing copper or co-axial access network

Мрежи за достъп, които се състоят изцяло или частично от оптични елементи и които са в състояние да предоставят услуги за широколентов достъп  с подобрени характеристики (като по-висока производителност) в сравнение с тези, предоставяни по вече съществуващи медни мрежи. В повечето случаи NGA са резултат от модернизиране на вече съществуваща медна или коаксиална мрежа за достъп

Lines transmitting very high-speed data transfer on an existing coaxial cable TV network. Typically the physical network interface at the delivery point at subscriber's home would be an F connector type.

Линии за предаване на данни с много висока скорост, пренасяни чрез съществуваща коаксиална мрежа за кабелна телевизия. Обикновено физическия интерфейс на мрежата в точката за доставка в дома на абоната е тип F конектор.

The European Commission defines a Next Generation Access (NGA) Network as “wired access networks which consist wholly, or in part, of optical elements and are capable of delivering broadband access services with enhanced characteristics (such as higher throughput) as compared to those provided over existing copper networks. The next-generation network (NGN) enables the deployment of access independent services over converged fixed and mobile networks - The NGN is packet based and uses IP to transport the various types of traffic (voice, video, data and signalling ).

Европейската комисия определя мрежите за достъп от следващо поколение като кабелни мрежи за достъп, които се състоят изцяло или частично от оптични елементи и които могат да доставят услуги за широколентов достъп с подобрени характеристики (като например по-висока пропускателна способност) в сравнение с тези предоставени от съществуващите медни мрежи. Пакетно базирани мрежи, чрез които могат да се предоставят услуги, включително електронни съобщителни услуги за глас и данни чрез интегрирана платформа.

Half a byte i.e. four bits.

Половин байт т.е. четири бита.

A popular computer software operating system used on many Internet host systems.

Популярна компютърна софтуерна операционна система, използвана в много Интернет хост системи.

No infrastructures or applications older than 15 years should be kept.

Не трябва да се поддържат инфраструктури или приложения, по-стари от 15 години.

In relation to interconnection and/or access, an obligation of non-discrimination ensures that an operator applies equivalent conditions in equivalent circumstances to other undertakings providing equivalent services, and provides services and information to others under the same conditions and of the same quality as it provides for its own services, or those of its subsidiaries or partners.

Във връзка с взаимосвързаността и / или достъпа задължението за недискриминация гарантира, че операторът прилага равностойни условия при еквивалентни обстоятелства спрямо други предприятия, предоставящи еквивалентни услуги, и предоставя услуги и информация на други лица при същите условия и със същото качество, с което предоставя своите собствени услуги или услугите на своите дъщерни дружества или партньори.

Non - Geographic Number Portability, NGNP enables customers to transfer their non­geographic number service (e.g. freephone, VoIP numbers between host providers

Преносимостта на негеографски номера, NGNP дава възможност на потребителите да пренасят своите услуги, свързани с негеографските номера (напр. freephone, VoIP номера между хост доставчиците.

Audiovisual media services provided by a media service provider for the viewing of programmes at the moment chosen by the user and at his individual request on the basis of a catalogue of programmes selected by the media service provider.

Аудиовизуални медийни услуги, предоставяни от доставчик на медийни услуги за гледане на програми в момент, избран от потребителя и по негова индивидуална молба въз основа на каталог от програми, подбрани от доставчика на медийните услуги.

Notice: any communication to a hosting service provider that gives the latter knowledge of a particular item of illegal content that it transmits or stores and therefore creates an obligation for it to act expeditiously by removing the illegal content or disabling/blocking access to it. Such an obligation only arises if the notice provides the internet hosting service provider with actual awareness or knowledge of illegal content.

DSA

Уведомление: означава всяко съобщение, адресирано до доставчик на хостинг услуги, което го уведомява за конкретно незаконно съдържание, което той съхранява или излъчва, и което съответно поражда задължение за доставчика да действа експедитивно, като премахне незаконното съдържание и/или забрани/блокира достъпа до него. Подобно задължение възниква само ако чрез уведомлението доставчикът на хостинг услуги действително се информира и запознава с наличието на незаконно съдържание.

Notice provider: anyone (a natural or legal person) that informs a hosting service provider about illegal content on the internet. It may for instance be an individual citizen, a hotline or a holder of intellectual property rights. In certain cases it may also include public authorities. In the consultation, terms such as 'flagging', 'referring' or 'notifying' illegal content are used quasi-interchangeably.

DSA

Подател на уведомление:  всяко лице (физическо или юридическо), което информира доставчик на хостинг услуги за незаконно съдържание в интернет. Това може да бъде например отделен гражданин, гореща линия или притежател на права върху интелектуална собственост. В някои случаи това може да бъде и публичен орган. В консултацията понятията „сигнализиране“, „подаване на сигнал“ и „уведомяване“ за незаконно съдържание се използват почти като взаимозаменяеми.

Nova Television (NTV, Nova TV or simply Nova) began broadcasting in 1994 as a private regional channel. Since 2003 it has been operating as television of national reach.

Нова телевизия (известна още като НТВ, NOVA Television и NTV) е българска национална частна телевизия, започнала излъчване през 1994 г. като ефирен регионален канал. От 2003 г. разширява обхвата си и става трета национална телевизя.

The Nuclear Regulatory Agency assists the chairman in the implementation of his functions. The chairman of the Agency is an independent specialised body of the executive power which implements the state regulation of the safe use of nuclear energy and ionising radiation and the safety of radioactive waste management and the safety of spent fuel management within the competencies, as specified by law.

Агенцията за ядрено регулиране подпомага председателя в изпълнението на неговите функции. Председателят на агенцията е независим специализиран орган  на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия.

1. having no legal or binding force : invalid a null contract

2. amounting to nothing the null uselessness of the wireless transmitter that lacks a receiving station

3. having no value : insignificant

... news as null as nothing ...

4.having no elements- null set having zero as a limit - null sequence

- having all elements equal to zero 5.indicating usually by a zero reading on a scale when a given quantity (such as current or voltage) is zero or when two quantities are equal —used of an instrument ;

6. being, or relating to zero;

zero 

  1. без правна или задължителна сила: невалиден договор, нищожност
  2. няма нищо , нулевата безполезност на безжичния предавател, който няма приемна станция
  3. няма стойност: незначителна... новини като нула като нищо ...
  4. нямат елементи - нулев набор с нула като ограничение - нула последователност- като всички елементи са равни на нула
  5. обикновено се показва с нулева стойност на скалата, когато дадено количество (като ток или напрежение) е нула или когато две величини са равномерно използвани - от инструмент;
  6. е или е свързано с нула;

нула

A sequence of decimal digits which uniquely identifies a termination point in an electronic communications network. The number contains the information which is necessary for routing and/or charging one call to that termination point.

Последователност от десетични цифри, която еднозначно идентифицира крайна точка в електронна съобщителна мрежа. Номерът съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до тази крайна точка.

The Universal Service Directive ensures that consumers can change, in 1 working day, their fixed or mobile operator while keeping their old phone number

Съгласно Директивата за универсалната услуга потребителите могат в рамките на 1 работен ден да сменят фиксирания или мобилния си оператор, запазвайки стария си телефонен номер.