Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry

Регионален интернет регистър (RIR) за Латинска Америка и Карибския регион.

A principle of non-intervention of the government in economic affairs. It is at the core of the liberal economy theory which postulates that economy works best without government involvement.

Принцип на ненамеса на правителството в икономическата сфера. Той е в основата на либералната икономика, която постулира, че икономиката работи най-добре тогава, когато правителството не се намесва в нея; ненамеса в частни инициативи от страна на правителстсво

A system for communication. Computer languages are artificial languages with strictly defined syntax and semantics There are many different classes of computer languages, including machine languages, programming languages, and fourth-generation languages.        

Система за комуникация. Компютърните езици са изкуствни езици със строго дефинирани синтаксис и семантика. Има много различни класове на компютърни езици, включително машинни езици, езици за програмиране, както и четвъртото поколение езици.

The term Language Resource refers to a set of speech or language data and descriptions in machine readable form, used for building, improving or evaluating natural language and speech algorithms or systems, or, as core resources for the software localisation and language services industries, for language studies, electronic publishing, international transactions, subject-area specialists and end users.

Терминът Езиков ресурс се отнася до набор от речеви или езикови данни и описания в машинно четима форма, използвани за изграждане, подобряване или оценка на алгоритми или системи за естествен език и реч или като основни ресурси за индустриите за локализиране на софтуер и езикови услуги, за езиково обучение, електронно публикуване, международни транзакции, специалисти по тематични области и крайни потребители.

Languages are used by speech communities. Scripts are used to write down information in the various languages and this is done by using the corresponding alphabets or alternative writing systems.

Езици се използват от речеви общности. Скриптове се използват, за да се запише информацията в различните езици и това е направено с помощта на съответните азбуки или алтернативни писмени системи

Large online platforms: online platforms reaching a certain level of users and covering different types of services that are considered to have a particularly important impact and play a distinctive role as ‘gatekeepers’ to the services they provide. Since the present consultation itself inquires about the distinctive features, the impact and the potential measures, which need to be taken in relation to such platforms, this definition should be understood more as a description of possible features that identify large online platforms.

DSA

Големи онлайн платформи: онлайн платформи, достигащи до определено равнище на ползвателите и обхващащи различни видове услуги, за които се счита, че имат особено важно въздействие и играят отличителна роля на „пазачи на информационния вход“ към услугите, които предоставят. Тъй като в настоящата консултация се поставя въпросът за отличителните характеристики, въздействието и евентуалните мерки, които трябва да бъдат предприети във връзка с такива платформи, това определение следва да се разбира повече като описание на възможните характеристики, които определят големите онлайн платформи.

Telecommunications operators' access to the end customer. Regarding the infrastructure of telephone companies that is the cable from the telephone center to the end customer. These are the networks of cable, LAN and WiMax operators that make a route to customers.

Достъпа на телекомуникациионните оператори до крайния клиент. При инфраструктурата на телефонните компании това е кабела от телефонната централа до крайния потребител. Това са и мрежите на кабелните, LAN и WiMax операторите, които прокарват трасе до клиентите.

1. In networking, the amount of time it takes a packet to travel from source to destination.

2. In VoIP terminology, latency refers to a delay in packet delivery.

In a network, latency, a synonym for delay, is an expression of how much time it takes for a packet of data to get from one designated point to another. In some usages, latency is measured by sending a packet that is returned to the sender and the round-trip time is considered the latency. The latency assumption seems to be that data should be transmitted instantly between one point and another (that is, with no delay at all).

  1. В мрежите, времето, необходимо на един пакет да пътува от източника до приемника.
  2. В терминологията свързана с предаване на глас чрез интернет протокол, забавяне е закъснението при предаването на пакети, с гласовото съобщение.

В мрежата, латентност, е синоним за забавяне и израз на това, колко време е необходимо за предаване/пренасяне на пакети данни между две определени точки.

Данните трябва да се предават незабавно от една до друга точка (тоест, без забавяне).

Law and the Internet Foundation works for the development of the legislation in the digital environment and for the introduction of the new technologies in the judiciary, the legal profession and the work of the public sector.

Фондация „Право и Интернет” работи за развитието на нормативната уредба на обществените отношения в електронната среда и за навлизането на новите технологии в съдебната система, адвокатската професия и в работата на държавната администрация.

Law and the Internet Foundation works for the development of the legislation in the digital environment and for the introduction of the new technologies in the judiciary, the legal profession and the work of the public sector.

Фондация „Право и Интернет” работи за развитието на нормативната уредба на обществените отношения в електронната среда и за навлизането на новите технологии в съдебната система, адвокатската професия и в работата на държавната администрация.

Law enforcement authorities: the competent authorities designated by the Member States in accordance with their national law to carry out law enforcement tasks for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences in connection to illegal content online;

DSA

Компетентни органи: компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с тяхното национално право да изпълняват задачи, които включват борба с незаконното съдържание онлайн, включително правоприлагащите и административните органи, отговорни за прилагането на закона, независимо от естеството или специфичния предмет на този закон, приложим в дадени конкретни области;

The hostname convention defined in RFC 952 (later modified by RFC 1123) was used by top­level domain Registries before internationalization. This meant that domain names could only practically contain the letters a-z, digits 0-9 and the hyphen "-". The term "LDH code points" refers to this subset. With the introduction of IDNs this rule is no longer relevant for all domain names although with the use of IDNA, what appears in the DNS remains LDH.

Конвенцията за хост имена дефинирани в RFC 952 (по-късно променен от RFC 1123) е била използвана от регистри на домейни от първо ниво, преди интернационализация. Това означаваше, че имената на домейни можеше практически да съдържат само буквите A- Z, цифрите 0-9 и тирето "-". Терминът "LDH код точки" се отнася до тази подгрупа. С въвеждането на IDNs това правило вече не е от значение за всички имена на домейни, макар и с използванетона IDNA, това, което се появява в DNS остава LDH.

A line such as a telephone line or fiber-optic cable that is rented for exclusive 24-hour, 7- days-a-week use from your location to another location. The highest speed data connections require a leased line.

Линия, като например телефонна линия или влакнестооптичен кабел, която се наема за изключително използване - 24часа, 7дни в седмицата от вашето до друго местоположение. Най-високоскоростните връзки за данни изискват наета линия.

The sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. More competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens.

Устойчивото равнище на благоденствие, което може да бъде постигнато от икономиката. По-конкурентните икономики е по-вероятно да могат да произвеждат по- високи доходи за своите граждани.

Leverage, also colloquially, is a financial term used to illustrate the enhancement of the effect (profit or loss) of a financial transaction due to the "multiplication" of the invested resource (most often through borrowings). funds).

In finance, leverage (sometimes referred to as gearing in the United Kingdom and Australia) is a general term for any technique to multiply gains and losses. Most often this involves buying more of an asset by using borrowed funds. The belief is that the income from the asset will more than pay for the cost of borrowing. Almost always this involves the risk that borrowing costs will be larger than the income from the asset - causing a reduction in profits.   

Лостов ефект, също на разговорен език лост, е финансов термин, който се използва, за да илюстрира засилването на ефекта (печалбата или загубата) от дадена финансова операция, дължащо се на "мултиплициране" на инвестирания ресурс (най-често с помощта на заемни средства).

Ливъриджът (понякога наричан гиъринг в Обединеното кралство и Австралия) е общ термин за всяка техника, за умножаване на печалбите и загубите. Най-често това означава закупуване на повече от един актив чрез използване на привлечени средства. Убеждението е, че доходът от актива ще надвиши разходите за заемане. Почти винаги това предполага рискът разходите по заеми да бъдат по-големи от приходите от актива - което води до намаляване на печалбите.

It specifies forum shopping with respect to libel suits. It particularly refers to the practice of pursuing a libel case in states which provide less extensive defences for those accused of making derogatory statements.

Уточнява какво е „пазаруване на юрисдикция” по отношение на дела за клевета. Специално се отнася до практиката да се образува дело за клевета в държави, които осигуряват по-слаба защита за тези, които са обвинени за изказвания, уронващи престижа и репутацията.

A semiconductor device that emits visible light when an electric current passes through it.

Полупроводниково устройство, което излъчва видима светлина, когато електрическият ток премине през него.

Audiovisual media services provided by a media service provider for simultaneous viewing of programmes on the basis of a programme schedule.

A linear audiovisual media service (i.e. television broadcast) is provided for simultaneous viewing on the basis of a programme schedule, contrary to a non-linear service (i.e. on-demand service) that will be available at the moment chosen by the user, at his request and on the basis of a catalogue.

Аудиовизуални медийни услуги, предоставяни от доставчик на медийни услуги за симултанно гледане на програми въз основа на програмна схема. Линейна аудиовизуална медийна услуга (т.е. телевизионно предаване) се предоставя за едновременно гледане на базата на график на програмата, в противовес на нелинейна услуга (т.е. услуга при поискване), коят ще бъде налична в момента, избран от потребителя, на искането му и на базата на каталог.

Meaning the approach you want to take when explaining something or dealing with a situation.

Означава подхода, който искате да предприемете, когато обяснявате нещо или се занимавате със ситуация

The Lisbon Strategy, also known as the Lisbon Agenda or Lisbon Process, is an action and development plan for the European Union. It articulated a new strategic goal for the EU: ‘to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion'.

In March 2000, the European Council in Lisbon set out a ten-year strategy to make the EU the world's most dynamic and competitive economy. This strategy contained development and modernisation in the field of information society, education and training, research and innovation, economic reforms for a complete and fully operational internal market, financial markets, employment policy, social protection and inclusion as well as the coordination of the macro-economic policies. Under this strategy, a stronger economy was expected to drive job creation alongside social and environmental policies that ensure sustainable development and social inclusion.

Лисабонската стратегия, позната още като Дневния ред от Лисабон или Лисабонски процес, е план за действие и развитие на Европейския съюз. В нея се формулира новата стратегическа цел на ЕС: „да стане най-конкурентната и динамична, основана на знанието, икономика в света, способна на устойчив растеж с повече и по-добри служби и по-голямо социално единение”. През март 2000 г. Европейският съвет в Лисабон определи десетгодишна стратегия, за да превърне ЕС в най-динамичната и конкурентоспособна икономика в света. Тази стратегия обхваща развитието и модернизацията в областта на информационното общество, образованието и обучението, научните изследвания и иновациите, икономическите реформи за пълен и напълно функциониращ вътрешен пазар, финансовите пазари, политиката по заетостта, социалната закрила и приобщаване, както и координацията на макро - икономическа политика. В рамките на тази стратегия се очаква по-силна икономика да стимулира създаването на работни места, заедно със социалните и екологичните политики, които осигуряват устойчиво развитие и социално приобщаване.

LAN is a computer network that interconnects computers in a limited arеa such as a residence, school, laboratory, university campus or office building, using network media. By contrast, a wide area network (WAN) not only covers a larger geographic distance, but also generally involves leased telecommunication circuits.

Локална мрежа е вид мрежа, обслужваща група персонални компютри, или кабелна мрежа за пренос на данни. LAN е компютърна мрежа, която свързва компютри в ограничена област, като например резиденция, училище, лаборатория, университетски кампус или офис сграда, използвайки мрежови медии.

За разлика от това, широкообхватната мрежа (WAN) не само покрива по-голямо географско разстояние, но и като цяло включва отдадени под наем телекомуникационни вериги.

A telecommunications system used in the public switched telephone network or in large enterprises. A central system of switches and other equipment that establishes connections between individual telephones.

Централа, която наред с комутационните функции съдържа и интерфейсни възли за потребителски достъп.

Local loop is the physical circuit connecting a public fixed electronic communications network termination point to a distribution frame or another equivalent facility in the fixed electronic communications networks.

The local loop may also include optical elements.

Абонатна линия е физическата верига, която свързва крайна точка на обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа към разпределител или друго еквивалентно съоръжение във фиксираните електронни съобщителни мрежи. Абонатната линия може да включва и оптични елементи.

A service whereby a telecommunications operator provides (shared or fully) unbundled access to its local loop to another telecommunications operator.

Услуга, чрез която телекомуникационен оператор предоставя (споделен или пълен) необвързан достъп до неговата абонатна линия на друг далекосъобщителен оператор

A partial local loop connecting the network termination point at the subscriber's premises to a concentration point or a specified intermediate access point in the fixed public telephone network.

Частична абонатна линия, свързваща крайната точка на мрежата в помещенията на абоната до точка на концентрация или определена междинна точка за достъп във фиксираната обществена телефонна мрежа.

Any data processed in an electronic communications network or by an electronic communications service, indicating the geographic position of the electronic communications terminal equipment of a user of a public electronic communications service.

Всякакви данни, обработвани в електронна съобщителна мрежа или чрез електронна съобщителна услуга, които показват географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство на потребител на обществена електронна съобщителна услуга.

А trade liberalisation scheme supported by a set of incentives (or benefits) and penalties (or costs). Lock in, in economics, vendor lock-in, also known as proprietary lock-in or customer

lock-in, makes a customer dependent on a vendor for products and services, unable to use another vendor without substantial switching costs. Lock-in costs which create barriers to market entry may result in antitrust action against a monopoly.

Схема за либерализация на търговията, подкрепена от стимули (или ползи) и санкции (или разходи). В икономиката- зависимост от доставчика известен също като собственическо блокиране или блокиране на клиентите, прави клиента зависим от продавача на продукти и услуги, без да може да се използва друг доставчик, без значителни разходи за смяна на доставчика. „Lock in” разходите, които създават бариери за навлизане на пазара могат да доведат до нарушаване на антитръстовите правила на действия срещу монопола.

A cryptographic process where the electronic ballot box is sealed just before the start of the election.

Криптографски процес, при който електронната изборна урна се запечатва, непосредствено преди започване на изборите.

The path that signals take from one computer to another which can correspond to the physical topology.

Пътеката, по която сигналите преминават от един компютър до друг, която може да съответства на физическата топология.

The incremental costs corresponding to a time horizon where all factors of production, including capital equipment, are variable in response to changes in demand due to changes in the volume or in the structure of production. Therefore all investments are considered as variable costs.

Допълнителните разходи, съответстващи на времевия хоризонт, при който всички производствени фактори, включително капиталовото оборудване, са променливи в отговор на промените в търсенето поради промени в обема или в структурата на производството.Следователно всички инвестиции се считат за променливи разходи.

High performance communication system for cellular mobile phones. Step towards 4th generation, but commonly called 4G. A part of the GSM evolutionary path for mobile broadband, following a number of technologies.

Високопроизводителна комуникационна система за клетъчни мобилни телефони. Стъпка към 4-то поколение, но обикновено се нарича 4G. Част от еволюцията на GSM за мобилен широколентов интернет, който следва множество технологии.

Mobile communication standard, established by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) as a major enhancement of the Long Term Evolution (LTE) standard. The technology received its first commercial implementation in October 2012 by Russian network Yota.

Стандартите за мобилна комуникация, създадени от проекта за партньорство от трето поколение (3GPP) като основно подобрение на стандарта за дългосрочно развитие (LTE). Технологията получи първото си търговско изпълнение през октомври 2012 г. от руската мрежа Yota.