Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

An initiative of Spain supported by Turkey within the UN which has a vital role in fostering greater understanding and dialogue.

Инициатива на Испания подкрепена от Турция в рамките на ООН, която има жизнено важна роля за насърчаване на разбирателството и диалога.

The foundational treaty of the United Nations. It was signed in San Francisco, United States, on 26 June 1945, by 50 of the 51 original member countries. (Poland, the other original member, which was not represented at the conference, signed it two months later.) It entered into force on 24 October 1945, after being ratified by the five permanent members of the Security Council - China, France, the Union of Soviat Socialist Republics (later replaced by the Russian Federation), the United Kingdom, and the United States—and a majority of the other signatories.The Charter consists of a preamble and a series of articles grouped into chapters.

Договор, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско на 26 юни 1945 г. от 50 от 51-те страни първоначални членки на организацията (Полша го подписва два месеца по-късно). Договорът влиза в сила на 24 октомври 1945 г., след като е ратифициран от петте постоянни члена на Съвета на сигурност - Великобритания, Китай, САЩ, СССР (Руска федерация) и Франция - както и от мнозинството от другите членове. Хартата се състои от встъпление (преамбюл) и членове, групирани в глави.

Pprovision of full unbundled access to the local loop or shared access to the local loop; without entailing a change in ownership of the local loop.

Осигуряване на самостоятелно или съвместно ползване на достъп до абонатната линия, без това да води до промяна в собствеността на абонатната линия.

To market or charge for (items or services) separately rather than as part of a package.

"banks may be forced to unbundle costs and charge extra for each cheque processed"

To split (a company or conglomerate) into its constituent businesses, especially prior to selling them off.

Предлагане на пазара или таксуване на (артикули или услуги) по отделно, отколкото като част от пакет.

"Банките може да бъдат принудени да отделят разходите и да таксуват допълнително всеки обработен чек".

Разделяне (на фирма или конгломерат) на съставните му предприятия особено преди да бъдат продадени.

Undertaking providing public electronic communications networks and/or services" shall be any sole trader natural person or any legal person, who implements electronic communications for commercial purposes.

Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги" е всяко физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения

Something that has already started and it is in progress; being done or carried out.      

Нещо, което вече е започнало, извършва се или се изпълнява.

A unicorn is a term in business world to indicate a privately held startup company valued at over $1 billion. The term was coined in 2013 by venture capitalist Aileen Lee, choosing the mythical animal to represent the statistical rarity of such successful ventures. Decacorn is a word used for those companies over $10 billion, while hectocorn is used for such a company valued over $100 billion.

According to CB Insights, there were 483 unicorns as of July 2020. The largest unicorns included ByteDance, DiDi, Stripe, SpaceX, Palantir Technologies and Airbnb. Lyft is the most recent decacorn that turned into a public company on March 29, 2019

 е термин в света на бизнеса, който обозначава частна стартираща компания на стойност над 1 милиард долара. Терминът е измислен през 2013 г. от рисков капиталист Ейлийн Лий, избирайки митичното животно, което да представлява статистическата рядкост на такива успешни начинания. Decacorn е дума, използвана за тези компании над 10 милиарда долара, докато хектокорнът се използва за такава компания на стойност над 100 милиарда долара.

Според CB Insights към юли 2020 г. е имало 483 еднорога. Най-големите еднорози са ByteDance, DiDi, Stripe, SpaceX, Palantir Technologies и Airbnb. Lyft е най-новият декокорн, който се превърна в публична компания на 29 март 2019 г.

The Union of Bulgarian Journalists is a voluntary association of the Bulgarian journalists for the protection of their professional, social and syndicate rights and interests. Its activities aim at the free exercise of the right to seek, receive and impart information and the ban on censorship. The Union of Bulgarian Journalists works to promote and enhance the role of professional journalism in society and to put its output in compliance with well established professional standards and rules of ethics.

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, както и към недопускането на цензура.

The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) is a non­governmental and non-profit creative and professional association - a member of EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe. The Union has structures in all big cities and technical universities in the capital and around the country.

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения е неправителствено творческо- професионално сдружение с нестопанска цел и е член на EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe. Има свои структури във всички големи градове и в Техническите университети в София и страната

The Union of Scientists in Bulgarian was founded in 1944 by 17 renowned Bulgarian scholars.

The main aim of the Union of Scientists in Bulgaria is to assist the advancement of science and higher education in the country, to promote their prestige and contribution to the prosperity of the Republic of Bulgaria. The USB participates as an independent partner and consultant to the law- and decision-making process for the development of science and higher education.

Съюзът на учените в България е учреден през 1944 г. от 17 видни български учени.

Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт за развитието на науката и висшето образование

UNESCO hopes to promote universal respect for the justice, the rule of law, human rights and fundamental freedoms proclaimed in the UN Charter. The organization's goal is to work for peace, poverty eradication, sustainable development and intercultural dialogue through education, science, culture, communication and information.

ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, върховенството на закона, човешките права и основните свободи, прокламирани в Хартата на ООН. Целта на организацията е да работи за мира, унищожаването на бедността, устойчивото развитие и междукултурния диалог чрез образование, наука, култура, комуникация и информация

UMTS is a third generation mobile cellular system for networks based on the GSM standard. UMTS uses wideband code division multiple access (W-CDMA) radio access technology to offer greater spectral efficiency and bandwidth to mobile network operators.

UMTS е трето поколение мобилна клетъчна система за мрежи по стандарта GSM. UMTS използва широколентова технология за множествен радио достъп с разделяне на кода (W-CDMA), за да предложи по-добра ефективност на спектъра и трафика на операторите на мобилни мрежи.

Universal postal service is an economic, legal and business term used mostly in regulated industries, referring to the practice of providing a baseline level of postal services to every resident of a country.

Универсална пощенска услуга е икономически, правен и бизнес термин, използван най-вече в регулираните индустрии, който се позовава на практиката на предоставяне на изходно ниво на качество за пощенските услуги на всеки жител на една страна.

This is a specialized agency of the United Nations that coordinates postal policies among member nations, in addition to the worldwide postal system. Each member agrees to the same terms for conducting international postal duties.

Това е специализирана агенция на ООН, която координира пощенските политики между държавите-членки, в допълнение към пощенската система в света. Всеки потребител се съгласява да спазва същите условия за извършване на международни пощенски задължения.

A universal service is an economic, legal and business term used mostly in regulated industries, referring to the practice of providing a baseline level of services to every resident of a country.

The scope of the universal service is defined by national legislation.

A fundamental requirement of universal service is to provide users on request with a connection to the public telephone network at a fixed location, at an affordable price. The requirement is limited to a single narrowband network connection, the provision of which may be restricted by Member States to the end-user's primary location/residence, and does not extend to the Integrated Services Digital Network (ISDN) which provides two or more connections capable of being used simultaneously.

Универсалната услуга е икономически, правен и бизнес термин, използван най-вече в регулираните индустрии, който се позовава на практиката на предоставяне изходното ниво на услуги на всеки жител на една страна.

Условията за предоставяне на същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове.

Универсалната услуга е набор от услуги (приемане и осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания; безплатни повиквания към националните и единния европейски номер за спешни повиквания, факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, подходяща за функционален достъп до Интернет на достъпни цени, определени при спазване на изискванията на Методиката за определяне цените и ценовите пакети на универсалната услуга) с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена. Условията за предоставяне на същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове.

A term referring to the practice of providing a baseline level of services to every resident of a country.

The scope of the universal service obligations (USO) is defined by the EC Universal Services Directive (“USD”).

Universal service obligation (USO) is defined as a set of services with a pre-determined quality that shall be offered to all end-users at accessible price irrespective of their location in Bulgaria. The scope of the USO includes among others: (i) connection to the public telephone network and access to the publicly available telephone services; (ii) access to public pay phones; (iii) provision of directory services; (iv) placing of emergency free of charge calls to the respective national numbers and to "112"; and (v) access to public telephone services by disabled persons, etc.

Термин, който се отнася до практиката за предоставяне на изходното ниво на услуги на всеки жител на страната.

Универсалната услуга е набор от услуги (приемане и осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания; безплатни повиквания към националните и единния европейски номер за спешни повиквания, факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, подходяща за функционален достъп до Интернет на достъпни цени, определени при спазване на изискванията на Методиката за определяне цените и ценовите пакети на универсалната услуга) с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена. Условията за предоставяне на същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове

A cryptographic process in which the electronic ballot box is unsealed just after the election has closed and before the results are counted.

Криптографски процес, при който електронната урна се разпечатва, веднага след завършване на изборите и преди резултатите да бъдат преброени.

Something that is paid or due in advance.

Нещо, което се заплаща или се дължи предварително.

An acronym for "Uniform Resource Locator", a string that describes the address of documents and other resources on the Internet. Defined by the IETF in RFC 2396, a URL is comprised of two parts separated by a colon (":"). The first part of the address indicates what protocol to use, e.g., http, ftp, etc., and the second part specifies the IP address or the domain name where the resource is located.

Акроним за "Uniform Resource Locator", низ, който описва адреса на документи и други ресурси в Интернет. Определя се от IETF в RFC 2396, URL се състои от две части, разделени от двоеточие (":"). Първата част на адреса обозначава кой протокол да се използва, например, HTTP, FTP и т.н., а втората част задава IP адреса или името на домейна, в който се намира дадения ресурс.

The ease with which people can employ a particular tool or other man-made object in order to achieve a particular goal.

Лекотата, с която хората могат да използват специален инструмент или друг предмет за постигане на определена цел.

Scenario, option to use, precedent in software development and system design - describes the behavior of the system when it interacts with something or with someone from the outside environment; a set of actions or steps defining the interaction between the role / function and the system to achieve the goal;

a specific situation in which a product or service could potentially be used.

"there are lots of use cases for robotic hardware, from helping disabled users to automating factories"

Useful cases and best practices.Best practices that were used to successfully achieve a certain goal.

Сценарий, вариант за използване , прецедент при разработката на програмно обезпечение и системно проектиране - описва поведението на системата когато тя си взаимодействе с нещо или с някого от външната среда ; набор от действия или стъпки дефиниращи взаимодействието между ролята /функцията и системата за постигане на целта;

специфична ситуация, при която продукт или услуга биха могли да бъдат използвани.

"има много случаи на използване на роботизиран хардуер, от помощ на потребители с увреждания до автоматизиране на фабрики"

Полезни примери и добри практики.

Най-добри практики, които са били използвани за успешното постигане на дадена цел.

Any individual or legal entity that uses services as a sender or a recipient.

User: any natural or legal person who is the recipient of a digital service

DSA

Всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги като подател или получател.

Ползвател: всяко физическо или юридическо лице, което е получател на цифрова услуга

A unique identifier assigned to persons when they subscribe to or register with internet access service or Internet communications service.   

Уникален идентификатор, определен за лицата при абониране или регистриране за услугата Интернет достъп или за интернет електронна съобщителна услуга.

A system or program that relatively untrained users can interact with easily.

Система или програма, с която потребители със сравнително малък опит могат лесно да си взаимодействат.

Account name or user ID.

Име на акаунт или потребителско ID.