Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Digital Subscriber Line. DSL technologies are designed to increase bandwidth available over standard copper telephone wires. Includes IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite.

DSL технологиите са предназначени да увеличат честотната лента, налична по стандартните медни телефонни проводници. Включва IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite.

The Extensible Markup Language is a markup language for documents containing structured information. Structured information contains both content (words, pictures, etc.) and some indication of what role that content plays (for example, content in a section heading has a different meaning from content in a footnote, which means something different than content in a figure caption or content in a database table, etc.). Almost all documents have some structure. A markup language is a mechanism to identify structures in a document. The XML specification defines a standard way to add markup to documents.

Разширимият език за маркиране е език за маркиране за документи, съдържащи структурирана информация. Структурираната информация съдържа както съдържание (думи, снимки и т.н.), така и някаква индикация за ролята на това съдържание възпроизвеждания (например съдържанието в заглавието на раздел има различно значение от съдържанието в бележка под линия, което означава нещо различно от съдържанието в надпис на фигура или съдържание в таблица на база данни и т.н.). Почти всички документи имат някаква структура. Езикът за маркиране е механизъм за идентифициране на структури в документ. Спецификацията XML дефинира стандартен начин за добавяне на маркировка към документи