Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Regulation on "electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market" adopted in April 2014

Наредба за "електронни идентификационни и доверителни услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар", приета през април 2014 г.

Electronic business, or e-business, is the application of information and communication technologies (ICT) in support of all the activities of business. Applications can be divided into three categories:

1 . Internal business systems:

 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Document Management System (DMS)
 • Human Resources Management (HRM)

2. Enterprise communication and collaboration:

 • VoIP
 • Content Management System
 • E-mail
 • Voicemail
 • Web Conferencing
 • Digital work flows (or business process management)

3. Electronic Commerce - business-to-business electronic commerce (B2B) or business-to- consumer electronic commerce (B2C):

 • Internet shop
 • Supply chain management
 • Online marketing
 • Offline marketing

Classification by provider and consumer

Roughly dividing the world  into providers/producers and consumers/clients one can classify e-businesses into the following categories:

 • business-to-business (B2B)
 • business-to-consumer (B2C)
 • business-to-employee (B2E)
 • business-to-government (B2G)
 • government-to-business (G2B)
 • government-to-government (G2G)
 • government-to-citizen (G2C)
 • consumer-to-consumer (C2C)

Електронен бизнес, или е-бизнес, е използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на всички дейности на бизнеса. Приложенията могат да бъдат разделени в три категории:

1. Вътрешни бизнес системи:

 • ( CRM )
 • ( ERP )
 • ( DMS )
 • (HRM)

2. комуникация и сътрудничество между предприятия:

 • VoIP
 • Система за управление на съдържанието
 • E - поща
 • Гласова поща
 • Уеб-конферентна връзка
 • цифрови работни потоци ( или управление на бизнес процеси )

3 . електронна търговия - бизнес - към- бизнес ( B2B) или бизнес - към-потребител ( B2C ):

 • интернет магазин
 • управление на веригата за доставки
 • Онлайн маркетинг
 • Offline маркетинг

Класификация от доставчика и потребителя

При грубо разделяне на света на доставчици / производители и на потребители / клиенти могат да се класифицират електронни предприятия в следните категории

 • бизнес - към-бизнес ( B2B)
 • бизнес - към-потребител ( B2C )
 • бизнес-към - служител ( B2E )
 • бизнес-към -правителство ( B2G )
 • правителство - към-бизнес ( G2B )
 • правителството за управление ( G2G )
 • правителство до гражданите ( G2C )
 • потребителите към потребителите ( C2C )
 • потребители - към-бизнес ( C2B )

E-campaigning is engaging by electronic means with people in a co-ordinated way and encouraging people to engage with one another in order to mobilise individuals in electoral and other campaigns and/or persuade them to promote a particular causeл.

E-campaigning is engaging by electronic means with people in a co-ordinated way and encouraging people to engage with one another in order to mobilise individuals in electoral and other campaigns and/or persuade them to promote a particular causeл.

Generic term used to describe trade over the internet. The activities concerned include selling goods online, offering online information or commercial communications, providing tools allowing for search of products and services, access and retrieval of data. According to the e­commerce Action Plan from January 2012, the growth rate of e-commerce at national level is high but this new vector remains marginal at only 3.4% of European retail trade. It is less advanced than in the United States or Asia- Pacific and tends not to go beyond national borders; cross-border activity remains low. The Digital Single Market sets targets for e­commerce performance which are defined as: 50% of population should be buying online by 2015. 20% of population should be buying online at cross-border by 2015; 33% of SME's should conduct online purchases by 2015. There is no legal definition of the term "e-commerce" in EU law; however, the e-commerce directive (2000/31/EC) refers to the definition of "information society services" provided in directive 98/34/EC.

An e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or services, conducted over computer networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of orders. The goods or services are ordered by those methods, but the payment and the ultimate delivery of the goods or services do not have to be conducted online. An e-commerce transaction can be between enterprises, households, individuals, governments, and other public or private organisations. e-Commerce comprises orders made in Web pages or apps, extranet or EDI and excludes orders made by telephone calls, facsimile, or manually typed e-mail. The type is defined by the method of making the order.

Source: OECD, DSTI/ICCP/IIS(2009)5/FINAL

Общ термин, използван за описание на търговията по интернет. Засегнатите дейности включват продажба на стоки онлайн, предлагане на онлайн информация или търговски съобщения, предоставяне на инструменти, позволяващи търсене на продукти и услуги, достъп и извличане на данни. Според плана за действие в областта на електронната търговия от януари 2012 г. темпът на нарастване на електронната търговия на национално равнище е висок, но този нов вектор остава незначителен тъй като е само 3,4% от европейската търговия на дребно. Тя е по-слабо развита, отколкото в Съединените щати или в Азиатско- тихоокеанския регион и има тенденция да не надхвърля националните граници; трансграничната дейност остава ниска. Цифровият единен пазар определя цели за постижения в областта на електронната търговия, които с дефинират като: 50% от населението трябва да купува онлайн до 2015 г. 20% от населението трябва да купува онлайн презгранични до 2015 г .; 33% от МСП трябва да извършват онлайн покупки до 2015 г. Няма правно определение на понятието "електронна търговия" в законодателството на ЕС; Директивата за електронната търговия (2000/31 / ЕО) обаче се отнася до определението за "услуги на информационното общество", предвидено в Директива 98/34 / ЕО. Транзакцията за електронна търговия е продажба или покупка на стоки или услуги, проведени през компютърни мрежи по методи, специално проектирани за цел на получаване или пускане на поръчки. Стоките или услугите се поръчват по тези методи, но плащането и крайната доставка на стоките или услугите не трябва да се извършват онлайн. Транзакция за електронна търговия може да бъде между предприятия, домакинства, лица, правителства и други публични или частни организации. Електронната търговия включва поръчки, направени в мрежата страници или приложения, екстранет или EDI и изключва поръчки, направени от телефонни разговори, факс или ръчно въведена електронна поща. Типът се дефинира по метода на извършване на поръчката.

Източник: OECD, DSTI / ICCP / IIS (2009) 5 / FINAL

E-consultation is a way of collecting the opinions of designated persons or the public at large on a specific policy issue without necessarily obliging the decision-maker to act in accordance with the outcome.

е-консултация е начин за събиране на становищата на определени лица или на обществото като цяло по конкретен въпрос на политиката, без непременно да задължава вземащият решение да действа в съответствие с резултатите.

It makes use of e-participation, e-deliberation and e-forums.

Иползва електронното участие, електронното обсъждане и електронните форуми.

A political election or referendum in which electronic media are used at one or more stages.

Политически избори или референдум, при които се използва електронна медия на един или повече етапи.

E-environment is the use and promotion of ICT for the purposes of environmental assessment and protection, spatial planning, and the sustainable use of natural resources, and includes public participation. 

е-околна среда е използването на информационните и комуникационните технологии за оценка и защита на околната среда, за пространствено планиране и за устойчиво използване на природните ресурси, което включва и участието на обществеността.

Several dimension and factors influence the definition of e-Governance. The word “electronic” in the term e-Governance implies technology driven governance.

E-Governance is the application of information and communication technology (ICT) for delivering government services, exchange of information communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between Government-to Citizens (G2C), Government-to-Business(G2B),Government-to- Government ( G2G) as well as back office processes and interactions within the entire government framework.

Няколко измерения и фактори влияят върху определянето на електронното управление. Думата „електронен“ в термина е-управление предполага управление, управлявано от технологията.

Електронното управление е прилагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за предоставяне на държавни услуги, обмен на информационни комуникационни транзакции, интегриране на различни самостоятелни системи и услуги между правителство и гражданите (G2C), правителство към бизнес ( G2B), от правителство до правителство (G2G), както и процеси и взаимодействия в рамките на цялата правителствена рамка.

E-Government consists of the digital interactions between a government and citizens.

Use of ICT tools and systems to provide better public services to citizens and businesses. ICTs are already widely used by government bodies and businesses. eGovernment means much more than just the ICT tools; effective eGovernment also involves rethinking organisations and processes and changing behaviour so that public services are delivered more efficiently to the people who need to use them. Implemented well, eGovernment allows citizens, businesses and organisations to carry out their business with government more easily, quickly and at lower cost.

Implementation of ICT for the transformation of the state administration and for the integrated provision of information and services from it to the citizens, businesses and public organizations. E-government is expected to help the state administration achieve good governance.

E-government is a set of strategic and tactical measures, policies and technological solutions supporting the development and functioning of the information society in all its aspects. E-government is not just an extension and improvement of conventional management technologies. This is a new philosophy and paradigm of management.

Електронното правителство се състои от цифрови взаимодействия между правителството и гражданите.

Използване на ИКТ инструменти и системи за предоставяне на по-добри обществени услуги на гражданите и бизнеса. ИКТ вече се използват широко от държавните органи и бизнеса.

Електронното правителство означава много повече от инструментите на ИКТ; ефективното електронно правителство  включва също преосмисляне        на организациите и процесите и промяната на поведението, така че обществените услуги да се предоставят по-ефективно на хората, които се нуждаят от тях. Изпълнено добре, електронното правителство  позволява на гражданите, бизнеса и организациите да осъществяват бизнеса си с правителството по-лесно, бързо и на по-ниска цена.

Прилагане на ИКТ за трансформиране на държавната администрация и за интегрирано прледоставяне на информация и услуги  от нея до гражданите  бизнеса и обществените организации.

Електронното правителство се очаква да подпомогне  държавната администрация да постигне добро управление. Правителство  е съвкупност от стратегически и  тактически  мерки политики и технологични решения  подпомагащи развитието и функционирането на информационното общество във всичките му аспекти. Еправителство  е не просто разширение  и усъвършенстване на конвенционалните управленски технологии.Това е нова философия и парадигма на управлението.

Healthcare practice supported by electronic processes and communication.

Refers to ICT tools and services which can improve prevention, diagnosis, treatment, monitoring and management. It can benefit the entire community by improving access and quality of care and by making the health sector more efficient. eHealth also includes: information and data sharing between patients and health service providers, hospitals, health professionals and health information networks electronic health records; telemedicine services portable patient-monitoring devices, operating room scheduling software, robotised surgery and blue-sky research on the virtual physiological human.

Здравна практика подпомагана от електронни процеси и комуникация.

Отнася се за инструменти и услуги за ИКТ, които могат да подобрят превенцията, диагностиката, лечението, мониторинга и управлението. Тя може да бъде от полза за цялата общност чрез подобряване на достъпа и качеството на грижите и чрез повишаване на ефективността на здравния сектор. Електронното здравеопазване също така включва:обмен на информация и данни между пациенти и доставчици на здравни услуги, болници, здравни специалисти и здравни информационни мрежи електронни здравни досиета; телемедицински услуги преносими устройства за наблюдение на пациента, софтуер за планиране на операционната зала, роботизирана хирургия и изследване на синьото небе върху виртуалния физиологичен човек.

The political and technological empowerment of citizens irrespective of age, gender, education, socio-economic situation, language, special needs and place of residence by electronic means.

Refers to the target of achieving an inclusive information society (written eInclusion when referring to specific policies). New developments in technology turn the risk of a digital divide into "digital cohesion" and opportunities, for all segments of the population, including disadvantaged segments (education (a specific subset called e-Competences), age (called e-Ageing), gender, disabilities (called e­Accessibility), ethnicity, and/or those living in remote regions (subject to the geographical digital divide). E-Inclusion mainly covers the development of appropriate policies, maintenance of a knowledge base, research and technology development, deployment and dissemination of best practices .

Политическо и технологично овластяване/ предоставяне на права награжданите независимо от тяхната възраст, пол, образование, социално-икономически статус, език, специални нужди и място на пребиваване с електронни средства. Отнася се до целта за постигане на всеобхватно информационно общество (писмено включване при отнасяне към конкретни политики). Новите развития в технологиите превръщат риска от цифрово разделение в "цифрово сближаване" и възможности за всички от населението, включително сегменти в неравностойно положение (образование (специфична подгрупа, наречена "Електронни компетенции"), възраст (например електронна достъпност), етническа принадлежност и / или хора, живеещи в отдалечени региони (в зависимост от географското цифрово      разделение). Електронното включване обхваща основно разработването на подходящи политики, поддържането на базата от знания, научните изследвания и технологичното развитие, разпространението и внедряването на най- добрите практики.

E-infrastructure is the term used for the technology and organisations that support research undertaken in this way. It embraces networks, grids, data centres and collaborative environments, and it can include supporting operations centres, service registries, single sign- on, certificate authorities, training and help-desk services. Most importantly, it is the integration of these that defines e-infrastructure.

The comprehensive ICT infrastructure that is needed to enable the complex, multi-disciplinary and globalised practice of modern science. It capitalises on advances in ICT and integrates hardware for computing, data and networks, observatories and experimental facilities, and an interoperable suite of software and middleware services and tools. Such an infrastructure is necessary in science today to address the need to store, analyse and process unprecedented amounts of (heterogeneous in general) data and information, to enable world-scale scientific collaborations and the access to and sharing of scientific resources and information regardless of their type and location in the world.

e-Infrastructures address the needs of European researchers for digital services in terms of networking, computing and data management.

 e-Infrastructures provide digital-based services and tools for data- and computing-intensive research in virtual and collaborative environments. They foster the emergence of Open Science, i.e. new working methods based on the shared use of digital tools and resources across different disciplines and technology domains as well as sharing of results and an open way of working together.

e-Infrastructures are key in future development of research infrastructures, as activities go increasingly online and produce vast amounts of data.

е-инфраструктура е термин, използван за технологията и организациите, които подкрепят изследванията, предприети по този начин. Тя обхваща мрежи, центрове за данни и съвместни среди и може да включва поддържащи оперативни центрове, регистри на услуги за еднократно влизане, сертифициращи органи, обучение и помощни услуги.Най-важното  е интегрирането на изброеното, което определя е-инфраструктурата. Изчерпателна ИКТ инфраструктура, която е необходима, за да се даде възможност за сложна, мултидисциплинарна и глобализирана практика на съвременната наука. Тя капитализира напредъка в ИКТ и интегрира хардуер за изчисления, данни и мрежи, обсерватории и експериментални съоръжения и съвместим пакет от софтуерни и мидълуерски услуги и инструменти. Тази инфраструктура е необходима днес в науката, за да се отговори на необходимостта да се съхраняват, анализират и обработват безпрецедентни количества (разнообразни по принцип) данни и информация, за да се даде възможност за световно научно сътрудничество и достъп и споделяне на научни ресурси и информация, техния тип местоположение в света. Електронната инфраструктура е насочена към нуждите на европейските изследователи на цифрови услуги от гледна точка на работа в мрежа, изчисления и управление на данни. Електронните инфраструктури предоставят базирани на цифрови услуги и инструменти  за данни и компютърни изследвания във виртуална и съвместна среда. Те насърчават отворената наука  т.е. нови методи на работа, базирани на споделеното използване на цифрови инструменти и ресурси в различни дисциплини и технологични области, както и споделяне на резултати и отворен начин на съвместна работа.

Електронната инфраструктура е ключова за бъдещото развитие на научноизследователските инфраструктури, тъй като дейностите стават все по-онлайн и произвеждат огромно количество данни

Proposals raised by citizens through ICT.

Предложения издигнати от гражданите чрез ИКТ.

The use of ICT in the conduct of justice.

Използването на ИКТ при правораздаването.

А process of information sharing and creating knowledge by using electronic means, such as a virtual classroom.

Процес на споделяне на информация и създаване на знания чрез използването на електронни средства като виртуална класна стая.

The use of ICT for drafting, commenting on, consulting, structuring, formatting, submitting, amending, voting on and publishing laws passed by elected assemblies.

Използване на ИКТ за изготвяне на законопроекти, за коментар, консултиране, структуриране, форматиране, подаване, изменение, гласуване и издаване на закони, приети от парламенти.

Electronic transmission of messages, including text and attachments, from one computer to another located within or outside of the organisation. This includes electronic mail by internet or other computer networks.

Електронно предаване на съобщения, включително текст и прикачени файлове, от един компютър на друг, намиращ се в или извън организацията. Това включва електронна поща чрез интернет или други компютърни мрежи.

The use of ICT to find means of resolving disputes without the physical presence of the opposing parties.

Използване на ИКТ за разрешаване на спорове, без физическото присъствие на противостоящите страни.

Electronic, non-physical forms of currency.

Електронна, нефизическа форма на разменно средство.

The use of ICT by elected representative assemblies, their members, political and administrative staff in the conduct of their tasks, in particular for the purposes of actively involving citizens.

Използване на ИКТ от избрани представителни събрания, от техни членове и от политическия и административен персонал за изпълнението на зтехните задачи, по-специално за целите на активното интегриране на гражданите..

E-petitioning is the electronic delivery of a protest or recommendation to a democratic institution:citizens sign a petition and possibly engage in a discussion on the subject by putting their names and addresses online.

E-петицията е електронен израз на протест или препоръка до демократична институция: гражданите подписват петиция и евентуално участват в дискусия по темата с техните имена и адреси онлайн.

E-polling/e-surveying allows opinions to be obtained informally, by electronic means, from random or selected persons, usually in connection with a proposal and a set of possible responses.

е-анкета (е-проучване ) позволява становищата да бъдат  получени неофициално чрез електронни средства от случайни или избрани лица, обикновено във връзка с направено предложение, или с представянето на набор от възможни отговори.

A referendum in which electronic means are used in one or more stages.

Референдум, в който се използват електронни средства в един или повече етапи.

This is an e-election or e-referendum that involves the use of electronic means in at least the casting of the vote.

Това е електронен избор или електронен референдум, който включва използването на електронни средства, най-малко при гласоподаването.

Pan-European in-vehicle emergency call. In case of a serious accident, the system will call the 112 emergency number and transmit the accurate location throughout the EU of the incident to the emergency response centres (Public Safety Answering Point PSAP).

Общоевропейско спешно повикване от превозното средство. В случай на сериозна катастрофа системата ще се обади на номера за спешни повиквания 112 и ще предаде точното местоположение н инцидента в целия ЕС до центровете за спешно реагиране (PSAP).

Reduction in cost-per-unit resulting from increased production, realized through operational efficiencies. Economies of scale can be accomplished because as production increases, the cost of producing each additional unit falls.

Намаляване на цената на единица продукция в резултат на увеличеното производство, реализирано чрез оперативна ефективност. Могат да се постигнат икономии от мащаба, когато при увеличаване на производството разходите за производство на всяка допълнителна единица спадат.

An economic theory stating that the average total cost of production decreases as a result of increasing the number of different goods produced.

Икономии от обхвата съществуват там, където средните разходи за производството на един продукт са по-ниски като резултат от едновременното му производство с друг продукт от същото предприятие.

A community of interacting “organisms” and their environment; a complex network or interconnected system.

Общност от взаимодействащи си „организми” и тяхната обкръжаваща среда.

Infrastructure for the transfer of documents (or data) between two entities or systems electronically. The infrastructure provides for safe and traceable transfer of information. It can also include additional services such as acknowledgement of receipt. In collaboration with DIGIT, with the financial support from CEF, the Commission is launching an eDelivery cross border service reusable in multiple contexts.

Инфраструктура за прехвърляне на документи (или данни) между две лица или системи по електронен път. Инфраструктурата осигурява безопасно и проследимо прехвърляне на информация. Той може да включва и допълнителни услуги, като например потвърждение за получаване. В сътрудничество с DIGIT, с финансовата подкрепа на CEF, Комисията стартира трансгранична услуга eDelivery, която може да се използва многократно в множество контексти.

EDI-type Electronic Data Interchange (EDI) refers to the structured transmission of data or documents between organizations or enterprises by electronic means. It also refers specifically to a family of standards (EDI-type) and EDI-type messages suitable for automated processing.

Вид  електронен обмен на данни (EDI) се отнася до структурирано предаване на данни или документи между организации или предприятия по електронен път. Той също така се отнася конкретно до семейство стандарти (тип EDI) и съобщения от тип EDI, подходящи за автоматизирана обработка.

Orders initiated with EDI-type messages. EDI (electronic data interchange) is an e-business tool for exchanging different kinds of business messages. EDI is here used as a generic term for sending or receiving business information in an agreed format suitable for automated processing (e.g. EDIFACT, XML, etc.) and without the individual message being manually typed. “EDI e-commerce” is limited to EDI messages placing an order.

Source: OECD, DSTI/ICCP/IIS(2009)5/FINAL

Поръчки, инициирани със съобщения от тип EDI. EDI (електронен обмен на данни) е инструмент за електронен бизнес за обмен на различни видове бизнес съобщения. EDI тук се използва като общ термин за изпращане или получаване на бизнес информация в съгласуван формат, подходящ за автоматизирана обработка (напр. EDIFACT, XML и др.) И без индивидуалното съобщение да се въвежда ръчно. „EDI електронната търговия“ е ограничена до EDI съобщения, които правят поръчка.

Източник: OECD, DSTI / ICCP / IIS (2009) 5 / FINAL

An expense that has been forecast and which pertains to a given business purpose, product or project.

Разход, който е прогнозиран и се отнася до определена бизнес цел, продукт или проект.

An expense that has been forecast and which pertains to a given business purpose, product or project.

Разход, който е прогнозиран и се отнася до определена бизнес цел, продукт или проект.

To produce the intended or expected result.

Да бъде произведен планирания или очаквания резултат.

Getting the most output from the least input.

Получаване на най-висок резултат с най- малко вложени средства.

Electronic transfer of invoicing information (billing and payment) between business partners

(supplier and buyer). It is an essential part of an efficient financial supply chain and it links the internal processes of enterprises to the payment systems. The Single Euro Payment Area (SEPA) offers an ideal launching pad for a successful European e-invoicing initiative with savings estimated at around EUR 64,5 billion per year for businesses. In collaboration between DG CONNECT, MARKT, ENTR and DIGIT, with the financial support from the CEF, the Commission is launching an eInvoicing cross border service.

Електронно предаване на информация за фактуриране (плащане и плащане) между бизнес партньори (доставчик и купувач). Тя е съществена част от ефективната верига на финансовите доставки и свързва вътрешните процеси на предприятията с платежните системи. Единната зона за плащания в евро (SEPA) предлага идеална основа за успешна европейска инициатива за електронно фактуриране, чиито икономии възлизат на около 64,5 милиарда евро годишно за бизнеса. В сътрудничество с Генерална дирекция „CONNECT ", "MARKT", "ENTR" и "DIGIT", с финансовата подкрепа на МСЕ, Комисията стартира трансгранична услуга за електронно фактуриране.

Interference by electromagnetic signals that can cause reduced data integrity and increased error rates on transmission channels.

Смущения от електромагнитни сигнали, които могат да породят нарушена цялостност на данните и увеличен процент на грешките по канала за пренос.

Interference by electromagnetic signals that can cause reduced data integrity and increased error rates on transmission channels.

Смущения от електромагнитни сигнали, които могат да породят нарушена цялостност на данните и увеличен процент на грешките по канала за пренос.

The capacity of the equipment to perform satisfactorily in its working electromagnetic environment without causing harmful interference with any of the facilities operating in the same electromagnetic environment.

Способността на съоръжението да функционира със задоволително качество в работната му електромагнитна обстановка и да не създава вредно въздействие за нито едно от съоръженията, работещи в същата електромагнитна обстановка.

Physical field produced by electrically charged objects. It affects the behavior of charged objects in the vicinity of the field. Light is the electromagnetic field in a certain frequency range. At lower frequencies the electromagnetic field may be radio waves or infrared light, while at higher frequencies it may be UV light or x- rays, among others.

Физическо поле, произведено  от електрически заредени обекти. Той влияе върху поведението на заредените обекти в близост до полето. Светлината е електромагнитното поле в определен честотен диапазон. При по-ниски честоти електромагнитното поле може да бъде радиовълни или инфрачервена светлина, докато при по-високи честоти може да бъде UV светлина или рентгенови лъчи.

Waves that contain an electric field and a magnetic field and carry energy. They travel at the speed of light. Light, microwaves, x-rays, and TV and radio transmissions are all kinds of electromagnetic waves.

Вълни, които съдържат електрическо поле и магнитно поле и носят енергия. Те пътуват със скоростта на светлината. Светлина, микровълни, рентгенови лъчи и телевизионни и радиопредавания са видове електромагнитни вълни.

Electronic means by which the votes are stored pending being counted.The electronic medium by which the votes are stored pending the count.

Електронно средство чрез което се съхраняват гласовете/вота в очакване на преброяването

It is responsible for radiocommunications and telecommunications matters.

Той отговаря за радиосъобщителни и далекосъобщителни въпроси.

Any electronic communications equipment and related technical means, including antennas.

Вякакви електронни съобщителни съоръжения и свързаните с тях технически средства, включително антени.

All electronic communications facilities and technical means related to them, including antenas.

Всякакви електронни съобщителни съоръжения и свързаните с тях технически средства, включително антени.

Transmission systems and, where applicable, switching or routing equipment and other resources, including network elements which are not active, which permit the conveyance of signals by wire, radio, optical or other electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit- and packet-switched, including Internet) and mobile terrestrial networks, electricity cable systems, to the extent that they are used for the purpose of transmitting signals, networks used for radio and television broadcasting, and cable television networks, irrespective of the type of information conveyed.

Предавателни системи и, където е приложимо, оборудване за превключване или маршрутизиране и други ресурси, включително мрежови елементи, които не са активни, които позволяват предаването на сигнали по кабел, радио, оптични или други електромагнитни средства, включително спътникови мрежи, фиксирани (сканална и пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електрически кабелни системи, доколкото те се използват за целите на предаване на сигнали, мрежи за радио и телевизионно предаване и кабелни телевизионни мрежи, независимо от вида на предадената информация.

A service that entirely or mainly includes transmission of signals over an electronic communications network, including services related to the transmission and radio transmission.

A service normally provided for remuneration which consists wholly or mainly in the conveyance of signals on electronic communications networks, including telecommunications services and transmission services in networks used for broadcasting, but exclude services providing, or exercising editorial control over, content transmitted using electronic communications networks and services; it does not include Information Society services, as defined in Article 1 of Directive 98/34/EC, which do not consist wholly or mainly in the conveyance of signals on electronic communications networks.

Услуга, която изцяло или предимно включва пренос на сигнали по електронни съобщителни мрежи и мрежи за радиоразпръскване.

Услуга, която обикновено се предоставя срещу възнаграждение, която се състои изцяло или предимно от пренасянето на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително далекосъобщителни услуги и преносни услуги в мрежи, използвани за радиоразпръскване, но изключва предоставянето или упражняването на редакционен контрол върху съдържанието, и услуги; тя не включва услугите на информационното общество, определени в член 1 от Директива 98/34 / ЕО, които не се състоят изцяло или предимно от преноса на сигнали по електронни съобщителни мрежи.

Any funds transmitted by an electronic terminal, telephone or computer.

Средства изпратени от електронен терминал, телефон или компютър.

An official electronic proof of identity, making it possible to sign electronic documents with a legal signature.

Официален електронен документ, доказващ самоличност, който също така дава право на притежателя да подписва електронни документи.

The process of determining a person/entity's identity by using electronic means. In Europe many Member States provide their citizens with electronic IDs via smart cards, mobile phones, or other technologies: some Member States combine an e-ID with the function of an identity card used also as a travel document, others have a citizen card to access public online services, others work with mobile devices, or a combination of card and phone.

Процесът на определяне на самоличността на лицето / обекта чрез използване на електронни средства. В Европа много държави-членки предоставят на гражданите си електронни идентификационни номера чрез смарт карти, мобилни телефони или други технологии: някои държави-членки съчетават електронна идентификация с функцията на лична карта, използвана и като документ за пътуване, други имат карта на гражданите достъп до обществени онлайн услуги, други работят с мобилни устройства или комбинация от карта и телефон.

The electronic identity card (eID) is an official electronic proof of one's identity. It also enables the possibility to sign electronic documents with a legal signature.

Електронната лична карта (eID) е официално електронно доказателство за самоличността. Тя също така дава възможност за подписване на електронни документи със законен подпис.

The Electronic Industries Alliance is an alliance of trade organizations that together have developed data transmission standards.

Съюз на търговски организации, които заедно са разработили стандарти за предаване на данни.

Electronic persons is a term first proposed by the European Parliament's Committee on Legal Affairs in a draft report on civil law rules on robotics dated May 31, 2016. The term is used to describe the potential legal status of the most sophisticated autonomous robots so that they may have "specific rights and obligations, including that of making good any damage they may cause, and applying electronic personality to cases where robots make smart autonomous decisions or otherwise interact with third parties independently".

Електронни лица/личности е термин, предложен първоначално от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент в проектодоклад за правилата на гражданското право за роботиката от 31 май 2016 г. Терминът се използва за описание на потенциалния правен статут на най- сложните автономни роботи, така че може да има „специфични права и задължения, включително и тези за поправяне на щетите, които те могат да причинят, и прилагане на електронна личност за случаи, при които роботите вземат интелигентни самостоятелни решения или по друг начин си взаимодействат с трети страни самостоятелно“.

Equivalent in the digital world for registered mail in the physical world. At present the legal effect of the "registration" of an email stops at the border of the Member State of origin unless the Member State of destination recognises the registered nature of the email.

Еквивалент в цифровия свят за препоръчана поща във физическия свят. Понастоящем правният ефект от "регистрацията" на електронна поща спира на границата на държавата-членка на произход, освен ако държавата-членка по местоназначение не признава регистрирания характер на електронната поща.

Electronic equivalent of a seal or stamp which is applied on a document to guarantee its origin and integrity. An electronic seal means that companies could issue millions of authentic invoices matching EU legal requirements.

Електронен еквивалент на печат или печат, който се прилага върху документ, гарантиращ неговия произход и цялост. Електронният печат  означава,        че компаниите могат да издават милиони автентични фактури, отговарящи на законовите изисквания на ЕС.

Апу information in electronic form, added to or logically related to the electronic statement, intended to establish its author.

Всяка информация в електронен вид, добавена или логически свързана с електронното изявление, предназначена да установи неговия автор. Средство за електронна идентификация, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна между изпращането и получаването й.

An electronic document, issued and signed by the provider of identification services that includes the author of the e-signature and other requisites, necessary for its functioning.

Електронен документ, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, който съдържа автора на електронния подпис и други необходими за функционирането му реквизити.

A verbal statement submitted in a digital form by means of a common convertion standard, reading and visual presentation of information.

Словестно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информация.

The date and time on an electronic document which proves that the document existed at a point-in-time and that it has not changed since then. For example, a student entering a competition closing at midnight, sending his entry by email at 23:55 but its delivery is delayed due to some technical problems. A time stamp would prove that his entry existed at 23:55 and the delivery problems would have no consequence.

Датата и часът на електронен документ, който доказва, че документът е съществувал в даден момент и че той не се е променял оттогава. Например студент, който се опитва да влезе в конкурс, затварящ в полунощ, изпраща писмото си по електронната поща в 23:55 часа, но доставката му се забавя поради някои технически проблеми. Печатът на време ще докаже, че влизането му е било в 23:55 часа, а проблемите с доставката няма да имат никакво последствие.

Building blocks that are pervasive in all modern products and services. They are a critical asset for a competitive industry in Europe, including for automotive, energy, health, security and consumer sectors.

Градивни блокове, които са широко разпространени във всички съвременни продукти и услуги. Те са важен принос за конкурентоспособната индустрия в Европа, включително в секторите на автомобилостроенето, енергетиката, здравеопазването, сигурността и потребителите.

Eligibility qualities that make someone acceptable, acceptability

качества, които правят някого приемлив, приемливост

Computer system with a dedicated function within a larger system, often with real-time computing constraints comprising software and hardware. It is embedded as part of a complete device often including other physical parts (e.g. electrical, mechanical, optical). By contrast, a general-purpose computer, such as a personal computer (PC), is designed to be flexible and to meet a wide range of end-user needs. Embedded systems control many devices in common use today such as airplanes, cars, elevators, medical equipment and similar.

Компютърна система със специална функция в по-голяма система, често с компютърни ограничения в реално време, включващи софтуер и хардуер. Той е вграден като част от цялото устройство, което често включва и други физически части (например електрически, механични, оптични). За разлика от това , компютър с общо предназначение, като например персонален компютър (PC), е проектиран да бъде гъвкав и да отговаря на широк спектър от нужди на крайния потребител. Вградените системи контролират много устройства, които са широко използвани днес, като например самолети, коли, асансьори, медицинско оборудване и други подобни.

Policies and measures to support citizens' rights, in order to provide resources for participation.

Разработването на видове политики и мерки в подкрепа на правата на гражданите за осигуряване на средства за участие.

Enables , allows authorizes, entitles;

Unlocking factor, a component of the environment related to the legislation and the market that support business and entrepreneurs

Дава възможност позволява упълномощава дава право;

Отключващ фактор, компонент на средата, свързан със законодателството и пазара които подкрепят бизнеса и предприемачите

The process of transforming information (referred to as plain text) using an algorithm (a “cipher”) and thus render it unreadable to anyone not possessing special knowledge, usually referred to as a key. The result of the process is encrypted information (in cryptography, referred to as “ciphertext”).

Encryption is the process of encoding data so that it can be interpreted only by intended recipients. Many popular messaging services such as WhatsApp encrypt the texts, photos and videos sent between users. This prevents governments from reading the content of intercepted WhatsApp messages.

Процес на трансформиране на информацията (представена като обикновен текст), като се използва алгоритъм ("шифър") и по този начин се прави неразбираема за всеки, който не притежава специални познания, обикновено посочени като ключ. Резултатът от процеса е шифрована информация (в криптографията, посочен като "шифрован текст"). Шифроването е процес на кодиране на данни, така че да може да се интерпретира само от предназначените получатели. Много популярни услуги за съобщения, като WhatsApp, кодират текстовете, снимките и видеоклиповете, изпратени между потребителите. Това предотвратява правителствата да четат съдържанието на прихванатите съобщения на WhatsApp.

is a system of communication where only the communicating users can read the messages. In principle, it prevents potential eavesdroppers – including telecom providers, Internet providers, and even the provider of the communication service – from being able to access the cryptographic keys needed to decrypt the conversation.

е система за комуникация, при която само комуникиращите потребители могат да четат съобщенията. По принцип това предотвратява потенциалните подслушвачи - включително доставчици на телекомуникации, интернет доставчици и дори доставчик на комуникационна услуга - от достъп до криптографските ключове, необходими за дешифриране на разговора.

A user not providing public communications networks or publicly available electronic communications services.

Потребител, който не предоставя обществени съобщителни мрежи или обществено достъпни електронни съобщителни услуги

End-to-end connectivity describes the process of enabling retail customers to make calls to other customers or services on the same network or other providers’ networks .

This is important for both competition generally and end-users individually. Competing communications providers need to be able to interconnect with other networks in order to provide a full service to their customers. Customers expect to be able to call every other retail customer irrespective of the network to which the called party is connected.

описва процеса на предоставяне на възможност на клиентите на дребно да се обаждат до други клиенти или услуги в същата мрежа или мрежи на други доставчици.

Това е важно както за конкуренцията като цяло, така и за крайните потребители поотделно. Конкуриращите се комуникационни доставчици трябва да могат да се свързват с други мрежи, за да предоставят пълно обслужване на своите клиенти. Клиентите очакват да могат да се обадят на всеки друг клиент на дребно, независимо от мрежата, към която е свързан повиканият.

External devices intended to connect television sets that are able to receive digital television signals.

Външни устройства, предназначени за свързване към телевизионни приемници, способни да приемат цифров телевизионен сигнал.

The term used to describe applications - or software - that a business would use to assist the organization in solving enterprise problems. When the word "enterprise" is combined with "application," it usually refers to a software platform that is too large and too complex for individual or small business use.

Приложения или софтуер, които бизнеса ще използва, за да помага на организацията за решаване проблемите на предприятието. Когато думата "предприятие" се комбинира с "приложение ", това обикновено се отнася до софтуерна платформа, която е твърде голяма и твърде сложна за индивидуална употреба или за малък бизнес.

Enterprise-grade cloud backup solutions typically add essential features such as archiving and disaster recovery to cloud backup solutions.

Облачните решения за архивиране за предприятия обикновено добавят съществени характеристики, като например архивиране и възстановяване след бедствие към облачни решения за архивиране.

A company that exists as a distinct, independent, or self-contained unit.

Фирма, която съществува като отделна, независима или самостоятелна единица.

The process to start a business venture and to search for change, respond to it and exploit it as an opportunity.

Процесът на стартиране на бизнес начинание и търсене на промяна, реагирането на нея , и използването и като възможност.

The most prominent facility for telephone number mapping is the E.164 Number Mapping (ENUM) standard. It uses special DNS record types to translate a telephone number into a Uniform Resource Identifier (URI) or IP address that can be used in Internet communications. Telephone number mapping is a system of unifying the international telephone number system of the public switched telephone network with the Internet addressing and identification name spaces. Internationally, telephone numbers are systematically organized by the E.164 standard, while the Internet uses the Domain Name System (DNS) for linking domain names to IP addresses and other resource information. Telephone number mapping systems provide facilities to determine applicable Internet communications servers responsible for servicing a given telephone number using DNS queries.

Съкращение за протокола, интегриращ международната номерационна система, определена с Препоръка Е.164 на ITU-Т, с препоръка на DNS- системата за имена на домейните в Интернет. Протоколът ENUM се използва за превръщането на номерата в имена на домейни и осъществяването на връзка със съответните IP адреси. По този начин всеки потребител, идентифициран с един телефонен номер, ще може да получава телефонни обаждания, факсове и електронна поща.

ICT-supported participation involvement in government and governance processes.They may concern administration, service delivery, decision making or policy making. eParticipation refers to all ICT-supported democratic processes except e-voting.

Подкрепено от ИКТ участие в процесите на управлението. Те могат да се отнасят до администрацията, доставянето на услуги, вземането на решения или разработването на политики. Електронното участие се отнася до всички демократични процеси, подкрепяни от ИКТ, с изключение на електронното гласуване.

Electronic prescribtion of medicine with the use of software by a legally authorised health professional and the electronic transmission of said prescription data to a pharmacy where the medicine can then be dispensed.

Електронно предписване на лекарства с използване на софтуер от законно упълномощен здравен специалист и електронно предаване на посочените данни с рецепта към аптека, където лекарството може да бъде получено.

Electronic communications by public sector organisations when buying supplies and services or tendering public works.

Електронни съобщения от организации от обществения сектор при закупуване на стоки и услуги или при възлагане на обществени поръчки.

A market having or exhibiting equity: dealing fairly and equally with all customers concerned.

Пазар, в който има или се представя равенство: отнася сe честно и равнопоставено със всички заинтересовани клиенти.

Enterprise Resource Planning (ERP) consists of one or of a set of software applications that integrate information and processes across the several business functions of the enterprise. Typically ERP integrates planning, procurement, sales, marketing, customer relationship, finance and human resources.

Планирането на корпоративни ресурси (ERP) се състои от един или от набор от софтуерни приложения, които интегрират информация и процеси в няколко бизнес функции на предприятието. Обикновено ERP интегрира планиране, обществени поръчки, продажби, маркетинг, взаимоотношения с клиенти, финанси и човешки ресурси.

Erroneous removal: the removal of content, goods or services offered online where such removal was not justified by the illegal nature of the content, goods, or services, or the terms and conditions of the online service, or any other reason justifying the removal of content, goods or services.

DSA

Погрешно премахване: премахването на съдържание, стоки или услуги, предлагани онлайн, когато това премахване не е оправдано от незаконния характер на съдържанието, стоките или услугите или от реда и условията на онлайн услугата, или на други основания, които оправдават премахването на съдържание, стоки или услуги.

The electronic equivalent of a handwritten signature.

Електронният еквивалент на ръкописния подпис.

The ability to make use, develop and apply Information and Communication Technologies (ICT). The European e-Skills Forum defines the three main Information and ICT categories: practitioner skills, user skills, e-Business skills.

Способността да се използват, развиват и прилагат информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Европейският форум за електронни умения определя трите  основни категории информация и ИКТ: практически умения, потребителски умения, умения за е-бизнес.

RJ-45 socket that is used to connect a computer to a cabled local area network.

RJ-45 конектор, който се използва за свързване на компютъра с локалната кабелна мрежа.

A document adopted with the purpose to mainstream fundamental rights more into the administrative activities of the Union. Endorses rights, liberties and principles for the EU citizens and residents in the EU law.

Документ, чиято цел е да допринесе за по- широкото съобразяване с основните права в административната практика на Европейския съюз. Закрепва в правото на ЕС права, свободи и принципи на европейските граждани и пребиваващите жители.

The EU Presidency is responsible for setting the priorities for the Council of Ministers. It will usually set specific objectives to achieve during the six months of responsibility. Every EU Member State runs the presidency in turn.

Представителството на ЕС отговаря за определянето на приоритетите за Съвета на министрите. То обикновено поставя определени цели, които трябва да бъдат постигнати по време на шест-месечната отговорност. Всички държави-членки на ЕС се редуват да поемат председателството.

The EU trust mark identifies qualified trust services provided by qualified trust service providers contributing to transparency in the market. The use of an EU trust mark by qualified trust service providers is voluntary.

Марката за доверие в ЕС идентифицира квалифицирани услуги за доверие, предоставени от квалифицирани доставчици на доверителни услуги, допринасящи за прозрачността на пазара. Използването на марка за доверие в ЕС от квалифицирани доставчици на доверителни услуги е доброволно.

An open source cloud computing and Infrastructure-as-a-Service (IaaS) platform for enabling private clouds.
Платформа с отворен източник за изчислителни облаци и инфраструктура-като-услуга (IaaS) за обезпечаване на частните облаци.

The EUnet information system is designed to support the coordination of the Bulgarian administration in the decision-making process in the European Union. The system contains documents and materials on the conduct of negotiations in the European institutions on the adoption of secondary legislation - regulations, directives and decisions, as well as implementing legislation, which is approved under the comitology procedure.

Информационната система "EUnet" е предназначена да подпомага координацията на българската администрация в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Системата съдържа документи и материали във връзка с провеждането на преговорите в европейските институции по приемане на вторично законодателство - регламенти, директиви и решения, както и с прилагането на законодателство, което се одобрява чрез процедурата по комитология.

The Conference of EU and Mediterranean Foreign Ministers in Barcelona (1995) marked the start of a new "partnership" phase of the relationship including bilateral and multilateral or regional cooperation. This Barcelona Declaration launched the EuroMed Partnership on three separate chapters, the third one being Culture. This chapter complements the economic and political aspects of the partnership and breathes life into it, with a special emphasis made on civil society. The main regional activities in the area of culture and audio-visual are Euromed Heritage and Euromed Audiovisual.

Конференцията на външните министри от ЕС и Средиземноморието в Барселона (1995 г.) бележи началото на нова "партньорска" фаза на взаимоотношенията, включително двустранно и многостранно или регионално сътрудничество. Тази декларация от Барселона стартира Партньорството

EuroMed на три отделни глави, третата - "Култура". Тази глава допълва икономическите и политическите аспекти на партньорството и вдъхва живот в нея, със специален акцент върху гражданското общество. Основните регионални дейности в областта на културата и аудиовизията са "Euromed Heritage" и "Euromed Audiovisual"

The Pan-European dialogue on Internet governance is an open platform for informal and inclusive discussion and exchange on public policy issues related to Internet Governance.

Общоевропейският диалог по проблемите на Интернет управлението (Евродиг) е отворена платформа за неформални и обединяващи дискусии и обмен относно въпросите свързани с обществената политика по управлението на Интернет.

A 10-year strategy proposed by the European Commission on 3 March 2010 for advancement of the economy of the European Union. It aims at "smart, sustainable, inclusive growth" with

greater coordination of national and European policy. It follows the Lisbon Strategy for the period 2000-2010. The strategy identifies five headline targets the European Union should take to boost growth and employment:

to raise the employment rate of the population aged 20-64 from the current 69% to at least 75%,

to achieve the target of investing 3% of GDP in R&D in particular by improving the conditions for R&D investment by the private sector, and develop a new indicator to track innovation, to reduce greenhouse gas emissions by at least 20% compared to 1990 levels or by 30% if the conditions are right, increase the share of renewable energy in final energy consumption to 20%, and achieve a 20% increase in energy efficiency,

to reduce the share of early school leavers to 10% from the current 15% and increase the share of the population aged 30-34 having completed tertiary from 31% to at least 40%, to reduce the number of Europeans living below national poverty lines by 25%, lifting 20 million people out of poverty.

 

10-годишна стратегия, предложена от Европейската комисия на 3 март 2010 г. за напредък в икономиката на Европейския съюз. Тя има за цел "интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж" с по- голяма координация на националната и европейската политика. Тя следва Лисабонската стратегия за периода 2000­2010 г. Стратегията определя пет основни цели, които Европейският съюз следва да предприеме, за да стимулира растежа и заетостта:

да повиши заетостта на населението на възраст 20-64 години от сегашните 69% до най-малко 75%;

за постигане на целта за инвестиране на 3% от БВП в научноизследователската и развойна дейност, по-специално чрез подобряване на условията за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност от страна на частния сектор и разработване на нов показател за проследяване на иновациите, да намали емисиите на парникови газове с поне 20% в сравнение с нивата от 1990 г. или с 30%, ако условията са правилни, да увеличат дела на възобновяемата енергия в крайното потребление на енергия до 20% и да постигнат увеличение на енергийната ефективност с 20% да се намали делът на преждевременно напускащите училище до 10% от сегашните 15% и да се увеличи делът на населението на възраст между 30 и 34 години, завършил висшето образование от 31% на най-малко 40%да се намали броят на европейците, живеещи под националните граници на бедност, с 25%, като така ще се спасят 20 милиона души от бедността.

The digital transition is already having a significant impact on every aspect of our lives and careers. It opens up new opportunities to connect, communicate, solve societal issues and do business. The European Union has all the assets to make the most of this transformation and become a digital leader across the board. It must move first on the future technologies with the most potential, while ensuring the European approach is human, ethical and values-based.

A new European Data Strategy will enable us to make the most of the enormous value of non-personal data as an ever-expanding and re-usable asset in the digital economy. The Commission will also put forward a White Paper on Artificial Intelligence to support its development and uptake and ensure full respect of European values and fundamental rights. Making the most of artificial intelligence will help us find new solutions to old problems and reduce the time required to perform a broad range of tasks. However, we need to establish an ecosystem of trust to ensure it develops within clearly defined ethical boundaries.

Цифровият  преход вече оказва значително влияние върху всеки аспект от нашия живот и кариера. Той отваря нови възможности за свързване, комуникация, решаване на обществени проблеми и правене на бизнес. Европейският съюз разполага с всички активи, за да се възползва максимално от тази трансформация и да стане цифров лидер . Той трябва да премине първо върху бъдещите технологии с най-голям потенциал, като същевременно гарантира, че европейският подход е базиран на човешки, етични и ценностни стойности.

Новата  европейска стратегия за данни ще ни даде възможност да извлечем максимума от огромната стойност на неличните данни като непрекъснато разрастващ се и многократно използваем актив в цифровата икономика. Комисията също така ще представи Бяла книга за изкуствения интелект, за да подкрепи неговото развитие и усвояване и да гарантира пълно зачитане на европейските ценности и основни права. Извличането на максимума от изкуствения интелект ще ни помогне да намерим нови решения на стари проблеми и ще намали времето, необходимо за изпълнение на широк спектър от задачи. Трябва обаче да създадем екосистема на доверие, за да гарантираме, че той се развива в ясно определени етични граници.

The European Audiovisual Observatory is an example of an existing Council of Europe institution that has been promoting transparency for 20 years. It works for Internet freedom - including on issues such as media concentration, literacy and pluralism, the role of search engines, the right to access public information, interoperability, on-demand media services, and copyright issues.

A Partial Enlarged Agreement of the Council of Europe. Members of the Observatory include all EU Member States, the EU and other European countries. The EU is represented by the Commission, DG CONNECT is the lead service.

The legal basis and the financing is provided by the Creative Europe Regulation managed by DG EAC. The Observatory focuses on collection, preparation and distribution of economic and legal information on the film, linear TV and VOD sectors in Europe. DG CONNECT has a service contract on statistical information on VOD.

Обсерваторията е единствената паневропейска организация за обществени услуги, която се занимава със събиране и разпространение на информация относно европейската аудиовизуална индустрия и играе жизнено важна          роля чрез предоставянето на подробна информация за сектора както на публичните, така и на частните организации в тази област. Частично разширено споразумение на Съвета на Европа. Членовете на Обсерваторията включват всички държави- членки на ЕС, ЕС и други европейски държави. ЕС е представен от Комисията, Генерална дирекция CONNECT е водещата служба. Правната основа и финансирането се осигуряват от Регламента за творческа Европа, управляван от ГД "Образование и култура". Обсерваторията се съсредоточава върху събирането, подготовката и разпространението на икономическа и юридическа информация за секторите на филма, линейната телевизия и VOD в Европа. Генерална дирекция CONNECT има договор за предоставяне на статистическа информация относно VOD.

The European Broadcasting Union is the largest association of national broadcasters in the world. It promotes cooperation between broadcasters and facilitates the exchange of audiovisual content. The EBU works to ensure that the crucial role of public service broadcasters is recognised and taken into consideration by decision-makers.

Европейският съюз за радиоразпространение е най-голямата организация на национални телевизионни и радио оператори в света. Тя насърчава сътрудничеството между предаващите организации и улеснява обмена на аудио­визуално съдържание. Европейският съюз за радиоразпространение работи за признаване и утвърждаване на основната роля на обществените оператори.

The European citizens' initiative allows EU citizens to participate directly in the development of the EU policies, by calling on the European Commission to make legislative proposals.

The Lisbon Treaty provides the possibility for 1 million citizens to bring an initiative to the Commission. The implementing Regulation (211/2011/EU) entered into force on 1st April 2012. A European Initiative for Media Pluralism was open until mid-August 2014.

Европейската гражданска инициатива дава възможност на гражданите на ЕС да вземат пряко участие в създаването на видовете политики на Съюза като призовават Европейската комисия да прави законодателни предложения.

Договорът от Лисабон дава възможност на 1 милион граждани да внесат инициатива в Комисията. Регламентът за прилагане (211/2011 / ЕС) влезе в сила на 1 април 2012 г. Европейска инициатива за медиен плурализъм беше отворена до средата на август 2014 г.

The European Commission (EC) is the executive body of the European Union that represents the interests of Europe as a whole, not the interests of the separate countries.

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС, който представя интересите на Европа като цяло, а не интересите на отделните страни.

The European Communities (sometimes referred to as the European Community or EC) are three international organisations governed by the same set of institutions. These are the European Coal and Steel Community (ECSC), the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (EAEC or Euratom).

Европейските общности (понякога наричани Европейската общност или ЕО) са три международни организации, които се управляват от един и същ набор от институции. Те са Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност по атомна енергия (ЕОАЕ или Евратом).

This international organisation was established in 1959. CEPT's activities include co-operation on commercial, operational, regulatory and technical standardisation issues. Today 48 countries are members of CEPT. The CEPT conducts its work through three autonomous business committees (ECC, ComITU and CERP). The chairs of these committees form the organisation's Presidency, supported by the central Office, the ECO, in Copenhagen, Denmark.

Тази международна организация е създадена през 1959 г. Дейностите на CEPT включват сътрудничество в областта на търговските, оперативните, регулаторните и технически стандартизационни въпроси. Днес 48 държави са членове на CEPT. CEPT осъществява своята дейност чрез три автономни бизнес комитета (ECC, ComITU и CERP). Председателите на тези комитети формират председателството на организацията, подкрепено от Централния офис, ECO, в Копенхаген, Дания.

This Convention of the Council of Europe lays down a number of rules for the free and unhindered circulation of television programmes across the countries concerned. In 2007 the revision of the convention was put on hold after the Commission reminded Member States that the EU enjoys exclusive competence in this area and has no interest in joining the Convention which covers similar areas as the AVMSD. The Parliamentary Assembly of the CoE suggested in 2014 to explore the possibilities for continuing the works on the amendments of the Convention.

Тази конвенция на Съвета на Европа определя редица правила за свободното и безпрепятствено разпространение      на телевизионни програми в съответните страни. През 2007 г. преразглеждането на конвенцията беше спряно, след като Комисията напомни на държавите-членки, че ЕС се ползва с изключителна компетентност в тази област и няма интерес да се присъедини към Конвенцията, която обхваща сходни области като AVMSD. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа предложи през 2014 г. да се проучат възможностите за продължаване на работата по измененията на Конвенцията.

The European Council is the EU institution that defines the general political direction and priorities of the European Union. It consists of the heads of state or government of the member states, together with its President and the President of the Commission.

Европейският съвет е институцията на ЕС, която определя общата политическа насоченост и приоритетите на Европейския съюз. Той се състои от държавните и правителствените    ръководители на държавите-членки, заедно с неговия председател и председателя на Комисията.

Critical infrastructure located in Member States, the disruption or destruction of which would have a significant impact on at least two Member States. The significance of the impact shall be assessed in terms of cross-cutting criteria. This includes effects resulting from cross-sector dependencies on other types of infrastructure.

Критична инфраструктура, разположена в държави-членки, чието разрушаване или унищожаване би имало значително въздействие върху най-малко две държави- членки. Значимостта на въздействието се оценява по отношение на кръстосани критерии. Това включва ефекти, произтичащи от междусекторните зависимости от други видове инфраструктура.

The European Data Infrastructure is one of the three pilars of the European Cloud initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe. By combing world-class supercomputing capability with high-speed connectivity and leading-edge data and sofware services for science, industry and the public sector, the European Data infrastructure will allow fully unlocking the value of big data.

Европейската инфраструктура за данни е една от трите стълба на инициативата European Cloud - Изграждане на конкурентна икономика на данни и знания в Европа. Чрез комбиниране на възможностите на суперкомпютри от световна класа с високоскоростна свързаност и водещи данни и софтуерни услуги за науката, индустрията и публичния сектор, европейската инфраструктура за данни ще позволи напълно да се отключи стойността на големите данни.

The European Economic Area (EEA) comprises the member-states of the European Union (EU) plus Iceland, Liechtenstein and Norway, member states of the European Free Trade Association (EFTA).

Европейската икономическа зона (или ЕИЗ) се състои от страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и страните-членки на ЕАСТ - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Platform to share information and best practice on security and resilience of CIIs (Critical Information Infrastructures). It draws on the work of eg ENISA.

Платформа за обмен на информация и най- добри практики относно сигурността и устойчивостта на КИИ (критични информационни инфраструктури). Тя се основава на работата на например ENISA.

The European Free Trade Association (EFTA) is a free trade organisation between four European countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) that operates in parallel with - and is linked to - the European Union (EU).

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) е търговски блок от четири европейски държави - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швеицария, която работи паралелно и  в тясно сътрудничестрво с ЕС.

A distributed computing environment, constituted as a federation of the computing resources of the National Grid Initiatives (NGIs) and the European International Research Organisations (EIROs). EGI.eu is a not-for- profit foundation established under Dutch law to coordinate and manage the EGI federation on behalf of its participants.

Разпределена компютърна среда, изградена като федерация на изчислителните ресурси на Националните мрежови инициативи (NGI) и Европейските международни изследователски организации (EIRO). EGI.eu е нестопанска фондация, създадена по нидерландското законодателство, която да координира и управлява федерацията EGI от името на нейните участници.

Part of the European Innovation Union, to break down silos and bring together all relevant stakeholders across policies, sectors and borders to speed up innovations that address a major societal challenge, and gain competitive advantage for growth and job creation in Europe. EIPs are organised around concrete and ambitious targets, agreed at political level, in areas of societal challenges that command broad public and political support.

Част от Европейския съюз за иновации, което трябва да разчупи закостенялостта и да обедини всички заинтересовани страни в областта на политики, сектори и граници, за да се ускорят иновациите, които са голямо предизвикателство за обществото за да се постигне конкурентно предимство за растежа и създаването на работни места в Европа. ЕПИ са организирани около конкретни и амбициозни цели, договорени на политическо равнище, в области на обществени предизвикателства, които се ръководят от широка обществена и политическа подкрепа.

European Institute for Gender Equality (EIGE) is an autonomous body of the European Union, established to contribute to and strengthen the promotion of gender equality, including gender mainstreaming in all EU policies and the resulting national policies, and the fight against discrimination based on sex, as well as to raise EU citizens' awareness of gender equality.Equality between women and men is a fundamental value of the European Union. Therefore ‘Making equality between women and men a reality for all Europeans and beyond' is our vision .

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е автономен орган на Европейския съюз, създаден с цел да допринесе за и да укрепи насърчаването на равенството между половете, включително интегриране на равенството между половете във всички политики на ЕС и произтичащите от тях национални политики, и борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да повиши осведомеността на гражданите на ЕС за равенството между половете. Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз. Ето защо „постигането на равенство между жените и мъжете за всички европейци и извън тях ” е нашата визия .

The process transition from community to union extending cooperation in foreign and security policy, home affairs and justice, immigration and policing and establishing the notion of the European Union citizenship. European integration is a mechanism to escape nationalism.

Процесът на преминаването от общност към съюз, като се разширява сътрудничеството в областта на външната политика и политиката на национална сигурност, вътрешните работи и съдебната система, имиграцията и поддържането на обществения ред и създава понятето европейско гражданство. Европейската интеграция е механизъм за избягване на национализма.

The objective of the European Internet Forum is to be an independent, politically-led, non­partisan discussion forum and communication network between policymakers and interested parties on challenges and opportunities resulting for society from the application of information and communication technologies, notably the Internet, with the aim of improving transparency and mutual understanding, hence facilitating and accelerating the process of political decision finding and putting it on an objective basis. In doing so, the EIF strives to promote and to strengthen social and economic progress and prosperity, the cohesion of European society notably through the inclusion of all its groups into the 'Information Society', the competitiveness of European business, Europe's pluralistic cultural, educational, scientific and technological heritage and wealth, the participation of citizens in democratic decision making processes, and the freedom of expression and human rights, while respecting the multilateral, competitive and open nature of the international trading system. It seeks to develop and maintain relations with other public and private institutions interested in these issues and in particular with policy-makers outside the EU to ascertain the creation of a cohesive global policy framework. EIF does not itself take positions on specific issues nor represents specific interests.

 

Целта на Европейския интернет форум е да бъде независим, политически водещ, непартиен дискусионен форум и комуикационна мрежа между политиците и заинтересованите страни относно предизвикателствата и възможностите за обществото провокирани от прилагането на информационните и комуникационните технологии, особено интернет, с цел да се подобри прозрачността и взаимното разбирателство, като по този начин се улесни и ускори процеса на намиране на политически решения и поставянето му на обективна основа. По този начин ЕИФ се стреми да насърчава и укрепва социалния и икономически прогрес и просперитет, сближаването на европейското общество, по-специално чрез включването на всички негови групи в "Информационното общество", конкурентоспособността на европейския бизнес, плуралистичните културни ценности в Европа , образователното, научното и технологичното наследство и богатството, участието на гражданите в демократичните процеси на вземане на решения и свободата на изразяване и правата на човека, като същевременно се зачита многостранният, конкурентен и открит характер на международната търговска система. Форумът се стреми да развива и поддържа отношения с други публични и частни институции, заинтересовани от тези въпроси, и по-специално с политици извън ЕС, за да установи създаването на съгласувана глобална политическа рамка.

ЕИФ не взема позиции по конкретни въпроси, нито представлява конкретни интереси.

An online portal designed to meet the needs of the research community worldwide which offers quick and easy access to the collections of the 48 National Libraries of Europe and leading European Research Libraries.

Онлайн портал ъздаден, за да отговори на нуждите на изследователската общност по света, който предлага бърз и лесен достъп до колекциите на 48 национални библиотеки в Европа и водещи европейски изследователски библиотеки.

Set up by Commission Decision COM(2011) 349, the MSP advises the Commission on matters relating to the implementation of ICT standardisation policy, including the work programme for ICT standardisation, priority­setting in support of legislation and policies and identification of specifications developed by global ICT standards development organisations. The MSP is composed of representatives of national authorities of Member States and EFTA countries, the European and international ICT standardisation bodies and the Stakeholder organisations representing industry, small and medium-sized enterprises, consumers and other societal stakeholders. The Platform is co-chaired by DGs ENTR and CONNECT.

Създадена с Решение на Комисията COM (2011) 349, МПП съветва Комисията по въпроси, свързани с прилагането на политиката за стандартизация в областта на ИКТ, включително работната програма за стандартизация на ИКТ, определянето на приоритети в подкрепа на законодателството и политиките и идентифицирането на спецификациите, глобални организации за развитие на ИКТ стандарти. МПП се състои от представители на националните органи на държавите- членки и страните от ЕАСТ, европейските и международните органи по стандартизация на ИКТ и организациите на заинтересованите страни, представляващи промишлеността, малките и средните предприятия, потребителите и други обществени заинтересовани страни. Платформата се председателства съвместно от генералните дирекции ENTR и CONNECT.

The European Union Agency for Network and Information Security, working for the EU Institutions and Member States. ENISA is the EU's response to these cyber security issues of the European Union.

ENISA was created by Regulation (EC) No 460/2004 of 10 March 2004 "for the purpose of ensuring a high and effective level of network and information security within the Community and in order to develop a culture of network and information security for the benefit of the citizens, consumers, enterprises and public sector organisations of the European Union, thus contributing to the smooth functioning of the internal market".

Мисията на Агенцията е да подпомага осигуряването на високо ниво на сигурност на информационните мрежи и данните, пренасяни по тях. Това ще облагодетелства гражданите, потребителите, предприятията и публичния сектор в целия Европейския съюз.

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)ENISA беше създадена с Регламент (ЕО) № 460/2004 от 10 март 2004 г. "с цел осигуряване на високо и ефективно ниво на мрежова и информационна сигурност в рамките на Общността и с цел развиване на култура на мрежова и информационна сигурност в полза на на гражданите, потребителите, предприятията и организациите от обществения сектор на Европейския съюз, като по този начин допринасят за гладкото функциониране на вътрешния пазар

The European Open Science Cloud will become a reality through the European Cloud initiative that sets the actions needed to create a world­class cloud and data infrastructure for science. Endorsing Open Science, the initiative will enable researchers to process the huge amounts of scientific data generated by research and to share their scientific results while improving access to knowledge and thus fostering innovation.

Той ще се превърне в реалност чрез инициативата "Европейски облак", която определя действията, необходими за създаването на научна инфраструктура за облак и данни от световна класа. Като подкрепя Open Science, инициативата ще даде възможност на изследователите да обработват огромните количества научни данни, генерирани от научните изследвания, и да споделят научните си резултати, като същевременно подобрят достъпа до знания и по този начин насърчават иновациите.

Non-profit organisation established on 8 April 2003 by the European Commission as the domain name registry manager of the .eu and .ею (Cyrillic script) country code top-level domains .

 

Организация с нестопанска цел, създадена на 8 април 2003 г. от Европейската комисия като регистър на имена на домейни за работа с домейни от първо ниво .eu и .ею на кирилица

It acts as an interface between national authorities and the European Commission in order to bolster the internal market for electronic communications networks and services and it constitutes the connecting node between them and the EU.

Тя обединява националните регулатори, и Европейската комисия за изграждане на единен вътрешен пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги и е свързващото звено между тях и ЕС.

This concept combines: a European "internal market" for research, where researchers, technology and knowledge freely circulate effective European-level coordination of national and regional research activities, programmes and policies, and initiatives implemented and funded at European level.

Тази концепция съчетава: европейски "вътрешен пазар" за научни изследвания, в който свободно циркулират изследователи, технологии и знанияефективна координация на национални и регионални научноизследователски дейности, програми и политики на европейско равнище; и инициативи осъществявани и финансирани на европейско равнище.

The European Commission has set up a yearly cycle of economic policy coordination called the European Semester. Each year the European Commission undertakes a detailed analysis of EU Member States' programmes of economic and structural reforms and provides them with recommendations for the next 12-18 months. The European semester starts when the Commission adopts its Annual Growth Survey, usually towards the end of the year, which sets out EU priorities for the coming year to boost growth and job creation.

Европейската комисия създаде годишен цикъл на координация на икономическите политики, наречен Европейски семестър. Всяка година Европейската комисия предприема подробен анализ на програмите за икономически и структурни реформи на държавите-членки на ЕС и им предоставя препоръки за следващите 12-18 месеца. Европейският семестър започва, когато Комисията приеме своето годишно проучване на растежа, обикновено към края на годината, в което се определят приоритетите на ЕС за следващата година за стимулиране на растежа и създаването на работни места.

A standard adopted by some European Standartization Organization that obliges the EU member-states upon its introduction as an identical national standard to abolish its contradictory national standards.

A standard that has been adopted by one of the three recognized European Standardisation Organisations (ESOs): CEN, CENELEC or ETSI. In the context of some directives or regulations, voluntary European Standards can provide presumption of conformity with a legal provision.

Стандарт, приет от европейска организация по стандартизация, задължаващ държавите- членки на Европейския съюз при въвеждането му като идентичен национален стандарт да се отменят противоречащите му национални стандарти.

Стандарт, приет от една от трите признати европейски организации за стандартизация (ЕНО): CEN, CENELEC или ETSI. В контекста на някои директиви или регламенти доброволните      европейски стандарти могат да предоставят презумпция за съответствие с правна разпоредба.

An industry-led European Technology Platform (ETP) for High Performance Computing was created in 2011 and incorporated as a Dutch Association in 2012 to give the platform a legal body. The ETP4HPC Association is defining research priorities for the development of a globally competitive HPC technology ecosystem in Europe. It proposes and helps to implement a Strategic Research Agenda, while acting as the one voice of the European HPC industry in relations with the European Commission and national authorities. ETP4HPC Association is the Private Side in the contractual Public Private Partnership for HPC established with the Commission in Horizon 2020.

През 2011 г. бе създадена европейска технологична платформа (ETP), базирана в отрасъла, за високопроизводителни изчисления, която през 2012 г. беше включена като холандска асоциация, за да даде на платформата правен орган. Асоциацията ETP4HPC определя научноизследователските приоритети за развитието на глобално конкурентна екосистема на HPC технологиите в Европа. Той предлага и помага за изпълнението на Програмата за стратегически научни изследвания, като същевременно действа като единен глас на европейската индустрия за HPC в отношенията с Европейската комисия и националните органи. Асоциацията ETP4HPC е частната страна в договорното публично-частно партньорство за HPC, създадена с Комисията в "Хоризонт 2020".

The European Telecommunications Standards Institute is a non-profit organization officially recognized by the European Union as a European Standards Organization. It produces globally-applicable standards for Information and Communications Technologies.

Independent, non-profit, standardization organization in the telecommunications industry (equipment makers and network operators) in Europe, with worldwide projection. ETSI has been successful in standardizing GSM cell phone system, TETRA professional mobile radio system, and Short Range Device requirements including LPD radio.

Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията е нестопанска организация, официално призната от Европейския съюз като Европейска организация за стандарти. Тя произвежда глобално приложими стандарти за информационните и комуникационни технологии.

Независима организация с идеална цел в областта на стандартизацията в телекомуникационната индустрия (производители на оборудване и мрежови оператори) в Европа, със световна известност. ETSI постигна успех в стандартизирането на GSM мобилната телефонна система, TETRA професионалната мобилна радиосистема и изискванията за устройства с малък обхват, включително LPD радио.

The European Union is an economic and political union of member-states. The EU operates through a system of supranational independent institutions and intergovernmental negotiated decisions by the member-states.

An unique international body signifying economic, monetary and to a larger extent political union brought about through voluntary cooperation among sovereign European states. It is the most successful example of regional cooperation.

Европейският съюз е политически и икономически съюз между държави-членки. ЕС работи чрез система от наднационални независими институции, с правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенции.

Уникална международна организация, символизираща икономически, монетарен и до голяма степен политически съюз, възникнал чрез доброволно сътрудничество между суверенни европейски държави. ЕС е най-успешният пример за регионално сътрудничество.

The right to live, work and be politically active in any European Union member-state.

Правото да се живее, да се работи и да се участва в политическите дела на която и да е държава-членка на ЕС.

Europeana.eu is an internet portal that operates as an interface to millions of books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe. Europeana is a search platform for a collection of European digital libraries with digitised paintings, books, films and archives. The project was initiated by the European Commission. The prototype contained around two million digital items, all of them already in the public domain.

Europeana.eu е интернет портал, който функционира като интерфейс на милиони книги, картини, филми, музейни предмети и архивни записи, цифровизирани в цяла Европа.Europeana е платформа за търсене на колекция от европейски цифрови библиотеки с дигитализирани картини, книги, филми и архиви. Проектът беше иницииран от Европейската комисия. Прототипът съдържа около два милиона цифрови артикула, всички от които вече са обществено достояние.

A statistical office of the European Commission. Eurostat coordinates statistical activities of the Commonwealth's institutions and bodies.

Статистическата служба на Европейската комисия. Евростат координира статистическите дейности на институциите и органите на Общността.

The process by which proposals are, or are not, retained with a view to selection as projects. Evaluation is conducted through the application of eligibility, award and selection criteria identified in a work programme. The evaluation is conducted by the Commission assisted by independent experts.

Процесът, по който предложенията са или не са запазени с оглед на подбора като проекти. Оценката се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост, възлагане и подбор, определени в работната програма. Оценката се извършва от Комисията, подпомагана от независими експерти.

A message indicating operational irregularities in physical or logical elements of a system or a response to the occurrence of a significant task, typically the completion of a request for information.

Съобщение, което показва нередности във физическите или логически елементи на дадена система или отговор за изпълнение на определена задача, обикновено при обработка на запитване за информация.

An application that monitors system events, application events, and security events.

Приложение, което наблюдава системните събития, поведението на приложенията и съобщенията за сигурност.

Article 21(1) of the Financial Regulation's implementing rules specifies the need for ex ante evaluations for initiatives financed from the Community budget. Purely prospective evaluations (ex-ante and impact assessments) must be carried out in accordance with DG Budget's guide for ex-ante evaluation or the Commission's Impact Assessment Guidelines to ensure adequate quality.

Член 21, параграф 1 от правилата за прилагане на Финансовия регламент уточнява необходимостта от предварителни оценки за инициативи, финансирани от бюджета на Общността. Чисто перспективните оценки (предварителни оценки и оценки на въздействието) трябва да бъдат извършени в съответствие с ръководството на ГД "Бюджет" за предварителна оценка или насоките на Комисията за оценка на въздействието, за да се гарантира адекватно качество

A process in which market analysis is being conducted for the future as an evaluation is being made, as well as a proposal for the future development of the competition of the corresponding market and measures are imposed to achieve an effective competition.      

Процес, при който пазарният анализ се извършва предварително, като се прави и оценка и предположение за бъдещото развитие на конкуренцията на съответния пазар и се налагат мерки с цел постигане на ефективна конкуренция.

A trial in which the result of the election is binding.

Опит, изпробване което е свързано с резултата от изборите

The space or degree to which something extends.

Пространството или степента до която се простира нещо.

A closed network that uses internet protocols to securely share enterprise's information with suppliers, vendors, customers or other businesses partners.

It can take the form of a secure extension of an Intranet that allows external users to access some parts of the enterprise's Intranet. It can also be a private part of the enterprise's website, where business partners can navigate after being authenticated in a login page.

Затворена мрежа, която използва интернет протоколи за сигурен обмен на информация на предприятието с доставчици, доставчици, клиенти или други бизнес партньори.

Тя може да бъде под формата на сигурно разширение на интранет, което позволява на външни потребители да имат достъп до някои части от интранета на предприятието. Той може да бъде и частна част от уебсайта на предприятието, където бизнес партньорите могат да навигират, след като бъдат удостоверени в страницата за вход.

A process that analyses the current state of competitiveness in a certain market and if necessary specific measures are imposed.

Процес, при който се анализира текущото състояние на конкурентните условия на даден пазар и при необходимост се налагат специални корективни мерки.