Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Dark ads are advertisements that are only visible to the publisher and their target audience.

For example, Facebook allows advertisers to create posts that reach specific users based on their demographic profile, page ‘likes', and their listed interests, but that are not publicly visible.

These types of targeted posts cost money and are therefore considered a form of advertising. Because these posts are only seen by a segment of the audience, they are difficult to monitor or track.

Тъмните реклами са реклами, които се виждат само от издателя и от неговата целева аудитория.

Например, Facebook позволява на рекламодателите да създават публикации, които достигат до конкретни потребители въз основа на демографския им профил, на страниците,които харесват и изброените им интереси, но които не са публично видими. Тези видове целеви постове струват пари и следователно се считат за форма на реклама. Тъй като тези публикации се виждат само от сегмент от аудиторията, e трудно да бъдат наблюдавани или проследявани.

It is unused optical fiber that has been laid but is not currently being used in fiber-optic communications.

Unlit fibre without transmission systems connected.

Влакно от оптичен кабел, което не се използва и представлява свободен капацитет в съществуващ оптичен кабел. Може да бъде отдавано под наем.

Неосветени влакна, без да са свързани с предавателни системи.

The dark web is the World Wide Web content that exists on darknets, overlay networks that use the Internet but require specific software, configurations or authorization to access. The dark web forms a small part of the deep web, the part of the Web not indexed by web search engines, although sometimes the term deep web is mistakenly used to refer specifically to the dark web.

The darknets which constitute the dark web include small, friend-to-friend peer-to-peer networks, as well as large, popular networks like Tor, Freenet, I2P and Riffle operated by public organizations and individuals.

Тъмна мрежа е част от World Wide Web съдържанието, което съществува върху т. нар. надградени мрежи (overlay networks) в Интернет пространството, но изискват специфичен софтуер, системна конфигурация или разрешение за достъп. Тъмната мрежа формира малка част от дълбоката мрежа, която е тази част от уеб пространството, която не е индексирана от търсещи машини. Понякога понятието „тъмна мрежа“ се бърка с „дълбока мрежа“. Тъмните мрежи, включват както малки peer- to-peer мрежи, така и по-големи и известни мрежи като Freenet, I2P , Tor и Riffle , които се управляват от публични организации и физически лица

Performance Management system, showing a graphical presentation of DG Connect's key performance indicators. The dashboard is structured on the basis of four pillars that represent how DG Connect adds value: Innovating, Leveraging Europe, Managing Knowledge, Communication & Engaging. Its benefits include the ability to focus on continuous learning, to identify good practices and make successes more visible, to identify and correct problems, to link organizational activities to overall strategy.

Система за управление на ефективността, показваща графично представяне на ключовите показатели за ефективност на DG Connect. Таблото за управление е структурирано на базата на четири стълба, които представляват начина, по който DG Connect добавя стойност: иновации,подпомагане на Европа, управление на знания, комуникация и ангажиране. Ползите от него включват способността да се съсредоточава върху непрекъснатото обучение, да идентифицира добрите практики и да направи по-видими успехите, да идентифицира и коригира проблеми, да свърже организационните дейности с цялостната стратегия.

Data altruism means the consent by data subjects to process personal data pertaining to them, or permissions of other data holders to allow the use of their non-personal data without seeking a reward, for purposes of general interest, such as scientific research purposes or improving public services;

Алтруизъм на данните означава съгласието на субектите на данни да обработват лични данни, отнасящи се до тях, или разрешения на други притежатели на данни, за да позволят използването на техните нелични данни, без да се търси награда, за цели от общ интерес, като например научноизследователски цели или подобряване на обществените услуги

The unintentional release of secure information to an untrusted environment.

Непреднамереното изнасяне на сигурна информация в ненадеждна среда.

Reducing the physical size of a given amount of data; loss-less compression schemes such as ZIP allow the data to be decompressed to its original form without any information loss. It can be thought of as simply compacting data by removing redundant sequences. Lossy compression schemes such as JPEG reduce data size by removing parts of the information set that are not vital for proper image viewing. The quality of picture from lossy schemes deteriorates as the level of compression increases.

Намаляване на физическия размер на дадено количество данни; схемите за компресиране без загуба, като например ZIP, позволяват данните да бъдат декомпресирани в оригиналната им форма без никаква загуба на информация. Тя може да се смята за просто уплътняване на данни чрез премахване на излишни последователности. Загубените схеми за компресиране, като JPEG, намаляват размера на данните, като премахват части от информационния комплект, които не са от съществено значение за правилното гледане на изображения. Качеството на картината от загубените схеми се влошава с увеличаването на нивото на компресията.

Concept that data is kept under the jurisdiction of the state of its owner, to guarantee data protection rights and obligations.

Концепция, че данните се съхраняват под юрисдикцията на държавата на техния собственик, за да се гарантират права изадължения за защита на данните

It refers to the speed at which the computer transfers information to the memory, or the speed at which data is sent from one device to another.

Отнася се до скоростта, с която компютърът пренася информация до паметта, или скоростта, с която се изпращат данните от едно устройство до друго.

Underlying concept to describe the idea that data assets can be produced by private actors or by public authorities and exchanged on efficient markets like commodities and industrial parts (or made available for reuse as public goods) throughout the lifecycle of datasets (capture, curation, storage, search, sharing, transfer, analysis and visualization). These data are then aggregated as inputs for the production of value- added goods and services which may in turn be used as inputs in the production of other goods and services.

Основна концепция за описване на идеята, че активите на данните могат да бъдат създавани от частни лица или от държавни органи и обменяни на ефективни пазари като стокови и промишлени елементи (или предоставени за повторна употреба като обществени блага) през целия жизнен цикъл на наборите от данни (вземане, запазване , съхраняване, търсене, споделяне, трансфер, анализ и визуализация). Тези данни след това се агрегират като суровини за производството на стоки и услуги с добавена стойност, които на свой ред могат да бъдат използвани като суровини при производството на други стоки и услуги.

Automated research technique in the digital environment for the purpose of discovering and extracting knowledge from unstructured data. Via keyword searches, lexical analysis tools and mining algorithms, text- and data mining enables researchers to structure the content of scientific (numerical) databases or written publications after their preferences and for their own research purposes. It allows also for retrieving and extracting relevant information and automatically gaining structured results without having to browse each and every scientific work found in a simple keyword search. It is growingly applied in many different areas, from market and business intelligence to science and engineering (bioinformatics, genomics, medicine, education).

Data mining is the process of monitoring large volumes of data by combining tools from statistics and artificial intelligence to recognize useful patterns. Through collecting information about an individual’s activity, disinformation agents have a mechanism by which they can target users on the basis of their posts, likes and browsing history. A common fear among researchers is that, as psychological profiles fed by data mining become more sophisticated, users could be targeted based on how susceptible they are to believing certain false narratives.

 Deriving high-quality information from text and data. In order to be 'mined', text must be accessed, copied, analysed, annotated and related to existing information and understanding. Even if the user has access rights to the material, making annotated copies can be illegal under current copyright law without the permission of the copyright holder.

Text mining refers to the use of advanced techniques for automated detection of patterns in (large) texts.

Автоматизирана изследователска техника в цифрова среда с цел откриване и извличане на знания от неструктурирани данни. Чрез търсенето на ключови думи, инструментите за лексикални анализи и алгоритмите за извличане на информация, извличането на текст и данни позволява на изследователите да структурират съдържанието на научни (цифрови) бази данни или писмени публикации според техните предпочитания и за собствени научноизследователски цели. Тя също така позволява извличане и извличане на съответната информация и автоматично получаване на структурирани резултати, без да се налага да разглеждате всяка научна работа, намерена в просто търсене на ключови думи. Той се прилага все по-често в различни области - от пазарното и бизнес разузнаването до науката и инженерството (биоинформатика, геномика, медицина, образование). Извличането на данни е процесът на наблюдение на големи обеми данни чрез съчетаване на инструменти от статистиката и изкуствения интелект, за да се разпознаят полезните модели. Чрез събиране на информация за дейността на отделния човек дезинформационните агенти разполагат с механизъм, чрез който могат да се насочват към потребителите въз основа на техните публикации, харесвания и история на сърфирането. Общ страх сред изследователите е, че тъй като психологическите профили, подхранвани от извличането на данни, стават все по-сложни, те могат да се насочват към потребителите въз основа на това колко чувствителни са те да вярват в някои фалшиви разкази.

Извличане на висококачествена информация от текст и данни. За да бъде "добит", текстът трябва да бъде достъпен, копиран, анализиран, анотиран и свързан със съществуващата информация и разбиране. Дори ако потребителят има права за достъп до материала, правенето на пояснени копия може да бъде незаконно съгласно настоящото законодателство за авторското право без разрешението на притежателя на авторските права. Извличането на текст се отнася до използването на усъвършенствани техники за автоматизирано откриване на шаблони в (големи) текстове.

An organized collection of data that can be easily accessed, managed, indexed, searched, and updated.

Организиран набор от данни, които могат да бъдат лесно достъпни, управлявани, индексирани, търсени и обновявани.

Most commonly a dataset corresponds to the contents of a single database table, or a single statistical data matrix, where each column of the table represents a particular variable, and each row corresponds to a given member of the dataset in question. The dataset lists values for each of the variables, such as height and weight of an object, for each member of the dataset.

Най-често масива от данни се отнася до съдържанието на една единствена таблица с база данни, или до една статистическа матрица от данни, където всяка колона от таблицата            представлява определена променлива, а всеки ред се отнася до определен член от въпросния масив. Наборът от данни изброява стойностите за всяка от променливите, като например височина и тегло на обект за всеки член от масива с данни.

measure of relationship between two electrical quantities.

[dB (electctrical)] = 10 log (Pel 1/Pel 2) = 20 log (I1/I2).

Мярка за отношение между две електрически величини.

[dB (electctrical)] = 10 log (Pel 1/Pel 2) = 20 log(I1/I2).

(DCAT-AP) is a specification based on W3C's Data Catalogue vocabulary for describing public sector datasets in Europe. Its basic use case is to enable a cross­data portal search for data sets and make public sector data better searchable across borders and sectors. This can be achieved by the exchange of descriptions of data sets among data portals.

The specification of the DCAT-AP was a joint initiative of DG CONNECT, the EU Publications Office and the ISA Programme. The specification was elaborated by a multi­disciplinary Working Group with representatives from 16 European Member States, some European Institutions and the US.

Профилът на DCAT приложението за портали за данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог на данни на W3C (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основният му случай на използване е да даде възможност на портала за кръстосани данни да търси набори от данни и да направи данните от публичния сектор по-добре търсещи се през границите и секторите. Това може да бъде постигнато чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни. Спецификацията на DCAT-AP беше съвместна инициатива на ГД "Съобщителни мрежи съдържание и технологии", Службата за публикации на ЕС и програмата ISA. Спецификацията беше разработена от мултидисциплинарна работна група с представители на 16 европейски   държави-членки, някои европейски институции и САЩ.

A device, which is used to decipher information that is sent in the form of code over a communications channel.

Устройство което разкодира информацията, изпратена под формата на код по информационен канал.

A process applied to a coded signal, whereby the transmitted information is restored in its original type.

Процес, приложен към кодиран сигнал, при който предадената информация се възтановява в първоначалния си вид.

A decree is a rule of law usually issued by a head of state (such as the president of a republic or a monarch), according to certain procedures (usually established in a constitution). It has the force of law. The particular term used for this concept may vary from country to country.

Указът е юридически акт на държавен глава, който обикновено има конститутивно действие. С оглед ранга на издаващия орган разпорежданията в него обикновено имат важно значение.            Съдържанието и юридическата му сила могат да се различават според функциите на държавния глава.Подобни актове в неславянските езици се именуват като декрети и едикти.

The process of making encrypted information readable (that is, unencrypted).

Процес свързан с това да се направи шифрованата информация четлива (то ест, некриптирана).

Deep fakes is the term currently being used to describe fabricated media produced using artificial intelligence.

By synthesizing different elements of existing video or audio files, AI enables relatively easy methods for creating ‘new' content, in which individuals appear to speak words and perform actions, which are not based on reality.

Although still in their infancy, it is likely we will see examples of this type of synthetic media used more frequently in disinformation campaigns, as these techniques become more sophisticated.

Дийп фейк е термин, използван за описване на медии, произведени чрез изкуствен интелект.

Чрез синтезиране на различни елементи от съществуващи видео или аудио файлове изкуственият интелект позволява сравнително лесни методи за създаване на "ново" съдържание, в което индивидите изглежда, че говорят думи и изпълняват действия, които не се основават на реалността.

Въпреки че все още са в ранна фаза наразвитие , вероятно ще видим примери за този вид синтетични медии, използвани по- често в кампании за дезинформация, тъй като тези техники стават все по-сложни.

Not to be confused with Dark web.

The deep web, invisible web, or hidden web are parts of the World Wide Web whose contents are not indexed by standard web search-engines. The opposite term to the deep web is the "surface web", which is accessible to anyone/everyone using the Internet. Computer-scientist Michael K. Bergman is credited with coining the term deep web in 2001 as a search-indexing term.

The content of the deep web is hidden behind HTTP forms and includes many very common uses such as web mail, online banking, private or otherwise restricted access social-media pages and profiles, some web forums that require registration for viewing content, and services that users must pay for, and which are protected by paywalls, such as video on demand and some online magazines and newspapers.

The content of the deep web can be located and accessed by a direct URL or IP address, but may require a password or other security access to get past public-website pages.

(понякога наричана невидимата мрежа, скритата мрежа,– част от World Wide Web, неиндексирана от търсачките. Не бива да се бърка понятието „дълбока мрежа“ с „тъмна мрежа“.Противоположният термин на дълбоката мрежа е „повърхностната мрежа“, която е достъпна за всеки / всеки, който използва Интернет. Компютърният учен Майкъл К. Бергман е приписван на въвеждането на термина дълбока мрежа през 2001 г. като термин за индексиране на търсене

В дълбоката мрежа, се намират страниците, които не са свързани с останалите – например страници, които са динамично създавани от базите от данни. Дълбоката мрежа включва и страници, достъпът до които е разрешен само за регистрирани потребители. Търсачките използват търсещи роботи (crawlers), които индексират хипервръзките и съдържанието на страниците. Обикновено тези „роботи“ не отправят заявки към базата от данни (в изключение на случаите указани в отделна хипервръзка на сайта). Поради тази причина огромна част от World Wide Web се оказва „дълбоко“скрита от търсачките.

Съдържанието на дълбоката мрежа може да бъде локализирано и достъпно чрез директен URL или IP адрес, но може да изисква парола или друг достъп за сигурност, за да преминете през страниците на публичния уебсайт.

A term that means to damage the good reputation of someone.

Термин, който означава да се навреди на добрата репутация на някого.

a rational debate among equals, where people publicly discuss, endorse and criticise one another's points of view in a thoughtful, respectful discussion of an issue and action to be taken on it.

рационални дебати сред равни, където хората публично дискутират, одобряват и критикуват различни гледни точки в хода на внимателна и почтена размяна на мнения по даден проблем и се предприемат действия по него.

A report or item that must be completed and delivered under the terms of an agreement or contract.

Доклад или отчет, който трябва да бъде приключен и предаден в срок, според условията на договор.

An economic concept that describes a buyer's desire, willingness and ability to pay a price for a specific quantity of goods or services.

Икономическо понятие, което описва желанието, склонността и възможността на даден купувач да плати дадена цена за определено количество стоки или услуги.

In the field of telecommunications demand aggregation is about pooling the demand for telecommunications services in a region or sector.

В областта на телекомуникациите съвкупно търсене означава обединяване на търсенето на телекомуникационни услуги в даден регион или сектор.

DAMA is a technology used to assign a channel to clients that don't need to use it constantly. DAMA systems assign communication channels based on requests issued from user terminals to a network control system.

Протокол, използван в спътниковите комуникации, позволяващ ефективно прехвърляне на резервните канали на база първи дошъл, първи обслужен според приоритета на данните. Колективен достъп по заявка.

The origins of the term democracy can be traced back to Ancient Greece. Democracy meant the rule by the demos, i.e. the people. However, the Greeks originally used it to mean “the poor” or “the many”. Nowadays many meanings can be attached to the word. Perhaps the most concise of them is that it is government of the people, by the people and for the people. The precise nature of democratic rule has been the subject of fierce political and ideological debate.

Произходът на понятието демокрация може да се проследи във времето чак до древна Гърция. Демокрация означавало управление на демоса, т.е. на народа. Първоначално обаче гърците употребявали думата със значение „бедните” или „многото”. Днес понятието демокрация има много значения. Може би най-краткото от тях е управление на народа, от народа и за народа. Точната същност на демократичното управление е обект на яростни политически и идеологически дебати.

Произходът на понятието демокрация може да се проследи във времето чак до древна Гърция. Демокрация означавало управление на демоса, т.е. на народа. Първоначално обаче гърците употребявали думата със значение „бедните” или „многото”. Днес понятието демокрация има много значения. Може би най-краткото от тях е управление на народа, от народа и за народа. Точната същност на демократичното управление е обект на яростни политически и идеологически дебати.

Демократичното гражданство е принадлежността към демокрация.То обозначава важната роля, която хората в дадена общност или страна е необходимо да играят, а именно, че те трябва да вземат активно участие във вземането на решения, които засягат тях и тяхната общност. Следователно демократичното гражданство се отнася до възможността хората да участват в демократичните процеси и да допринасят за разгръщането на демократичните реформи.

Loss of democratic legitimacy due to the transferring of powers to the national executive institutions and the European institutions as a result of the integration. The sense is that parliaments as representative institutions become of secondary importance at the expense of national and international executive bodies.

Загуба на демократична легитимност поради прехвърлянето на компетентности на националните органи на изпълнителната власт и европейските институции в резултат на интеграцията. Смисълът е, че парламентите, като представителни институции придобиват второстепенно значение за сметка на националните и международните изпълнителни органи.

A device that performs a recovery of output signals.

Устройство, което извършва възстановяване на изходните сигнали.

Any attack which causes a service to become unavailable for legitimate clients. A distributed Denial of Service (DDoS) attack is one in which a multitude of compromised systems attack a single target, thereby causing denial of service for users of the targeted system. The flood of incoming messages to the target system essentially forces it to shut down, thereby denying service to the system to legitimate users.

Всяка атака, която кара услугата да стане недостъпна за законните клиенти. Атаката Denial of Service (DDoS) е такава, при която множество компрометирани системи атакуват една цел, като по този начин причиняват отказ на услуга за потребителите на целевата система. Потокът от входящи съобщения към целевата система я принуждава основно да се изключи, като по този начин се отказва услуга на системата за легитимни потребители.

Dense wavelength division multiplexing (DWDM) is a technology that puts data from different sources together on an optical fiber, with each signal carried at the same time on its own separate light wavelength.

Основно предимство на DWDM технологията е, че е независима по отношение на протоколи и скорост. По този начин DWDM-базираните мрежи предлагат различни видове пренос на различни скорости през един оптичен канал.. Очаква се DWDM да бъде основна технология на всички оптични мрежи в бъдеще.

To arrange, place, or move an object strategically or appropriately. The construction and operation (of the application) to offer the services in a real life environment.

Да се подреди, постави или премести даден обект стратегически или по подходящ начин. Изграждането и функционирането (на приложението) за предлагане на услугите в реална среда.

A process of removing regulatory restrictions imposed on enterprises/individuals.

Процес на премахване на регулаторните ограничения, наложени върху предприятия/ физически лица.

Desktop-as-a-service (DaaS) is a form of virtual desktop infrastructure (VDI) in which the VDI is outsourced and handled by a third party. Also called hosted desktop services, desktop-as-a- service is frequently delivered as a cloud service along with the apps needed for use on the virtual desktop.

Виртуална десктоп инфраструктура , която е възложена на външни изпълнители и се поддържа от трета страна. Също така наричана домакинска десктоп услуга, десктоп-като-услуга, често е доставяна като облачна услуга, заедно с приложенията , необходими за използване на виртуалния десктоп.

The DG helps to harness information & communications technologies in order to create jobs and generate economic growth; to provide better goods and services for all; and to build on the greater empowerment which digital technologies can bring in order to create a better world, now and for future generations. The Digital Agenda of the EU is managed by the European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology, as well as Digital Single market Strategy and Digital Europe Program etc.

Генералната  дирекция помага при използването на информационните и комуникационните технологии, за да се създадат работни места и да се генерира растеж; да се предоставят по-добри продукти и услуги за всички; и да се създадат по-големи правомощия, които цифровите технологии могат да донесат, за създаването на един по-добър свят, по настоящем и за бъдещите поколения. Цифровата програма на ЕС се управлява от Генералната дирекция по съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия, Стратегия за цифров единен пазар и Програма цифрова Европа и др.

Refers to connecting a device to a network via a modem and a public telephone network. Dial-up access is really just like a phone connection, except that the parties at the two ends are computer devices rather than people.

Свързване на устройство с мрежа чрез модем и обществена телефонна мрежа. Dial­up достъпът вдействителност наподобява телефонна връзка, с изключение на това, че участниците в двата края са компютърни стройства, а не хора.

A special box that appears when the computer needs additional information in order to carry out a task.

Специален прозорец, който се появява когато компютърът се нуждае от допълнителна информация, за да изпълни определена задача.

The Digital Agenda for Europe (DAE) is one of the seven flagship initiatives of the Europe 2020 Strategy. It defines the key role of Information and Communication Technologies (ICT) for Europe to succeed in its ambitions for 2020. The objective of this Agenda is to chart a course to maximize the social and economic potential of ICT, most notably the internet.

Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) е една от седемте водещи инициативи на стратегията Европа 2020. Тя определя ключовата роля на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) чрез които Европа да постигне целите си до 2020 г.Целите на програмата са планиране на политиката за максимално използване на потенциала на ИКТ, особено на интернет.

Digital Assembly is a major annual forum that gathers more than 1,000 stakeholders and high- level policymakers to debate the EU digital policy and the implications of recent technological developments

Цифрова асамблея  е основен годишен форум, който събира повече от 1000 заинтересовани страни и политици на високо равнище, които обсъждат цифровата политика на ЕС и последствията от последните технологични разработки

Public services should be easy to use, when possible delivered in digital form, while still enabling other channels for those who are disconnected by choice or necessity.

Обществените услуги трябва да бъдат лесни за използване, когато е възможно, да се предоставят в цифров вид, като същевременно дават възможност на други канали за тези, които са изключени по избор или по необходимост.

Appointed by EU Member States following a request from President Barroso (14 February 2012). The primary task of a Digital Champion is to work with citizens, communities and businesses to exploit the growth potential of the digital economy. They can do this by helping individuals to enhance their IT skills, by ensuring that the public sector becomes more efficient and customer-friendly and by helping businesses to embrace new technologies which will allow them to be more productive and competitive at home and across borders. By ensuring regular contact between the Champions, the European Commission provides a platform to discuss and compare action at grass-roots level, and mobilises citizens and businesses to take advantage of the digital economy.

Назначен от държавите-членки на ЕС по искане на председателя Барозу (14 февруари 2012 г.). Основната задача на цифровия шампион е да работи с гражданите, общностите и бизнеса, за да се възползва от потенциала за растеж на цифровата икономика. Те могат да направят това, като помагат на лицата да подобрят своите ИТ умения, като гарантират, че публичният сектор става по-ефективен и по-лесен за клиентите и като помага на бизнеса да се възползва от нови технологии, които ще им позволят да бъдат по-продуктивни и конкурентни у нас и в чужбина. Чрез осигуряването на редовен контакт между Шампионите Европейската комисия предоставя платформа за обсъждане и съпоставяне на действията на местно равнище и мобилизира гражданите и бизнеса да се възползват от цифровата икономика.

Digital commons are a form of commons involving the distribution and communal ownership of informational resources and technology. Resources are typically designed to be used by the community by which they are created.

Examples of the digital commons include wikis, open-source software, and open-source licensing. The distinction between digital commons and other digital resources is that the community of people building them can intervene in the governing of their interaction processes and of their shared resources.

The digital commons provides the community with free and easy access to information.

Цифровите общи ресурси  са форма на общите ресурси  , включваща разпространението и комуналната собственост върху информационните ресурси и технологии. Обикновено ресурсите са предназначени да бъдат използвани от общността, от която са създадени.

Примерите за цифровите  общи ресурси  включват уикита, софтуер с отворен код и лицензиране с отворен код. Разликата между цифровите общи ресурси  и други цифрови ресурси е, че общността на хората, които ги изграждат, може да се намеси в управлението на процесите им на взаимодействие и в управлението на техните споделени  ресурси.

Цифровите общи ресурси  осигуряват на общността безплатен и лесен достъп до информация.

A digital communications system is a communications system in which the messages are transmitted in a digital form.

Цифровата комуникационна система е система за комуникация, в която съобщенията се предават в цифров вид.

An economic inequality between groups, broadly restricted, in terms of access to, use of, or knowledge of information and communication technologies (ICT).

The term ‘digital divide' is most commonly used to define the gap between those individuals and communities that have access to the information technologies and those that do not. Although there are several reasons for this ‘digital divide', the most important is the lack of an adequate broadband infrastructure. From the regional point of view, the degree of urbanisation is an important factor for access to and use of ICTs. Internet penetration remains thus much lower in thinly populated areas throughout the European Union.

Икономическо неравенство между групи силно ограничени по отношение на достъп до, използване на, или знания за информация и комуникационни технологии. Изразът „цифрово разделение“ се използва най-често, за да опише разслоението между лицата и общностите, които имат достъп до информационните технологии, и тези, които нямат такъв достъп. Въпреки, че има няколко причини за това „цифрово разделение“, най-важна е липсата на подходяща    инфраструктура за широколентов достъп. От регионална гледна точка степента на урбанизация е важен фактор за достъпа и използването на ИКТ. Така навлизането на интернет остава много по-ниско в по-слабо населените райони в целия Европейски съюз.

The freed amount of radio spectrum due to switch over from analogue to digital terrestrial TV. It provides a unique opportunity to meet the huge demand of the public for new wireless communications services, letting broadcasters significantly expand their services while at the same time providing adequate spectrum for social and economic uses. Applications in the latter category will include broadband applications to help overcome the ‘digital divide'.

The radio spectrum freed up as a result of the migration of terrestrial TV broadcast from analogue to digital technology, which uses the spectrum more efficiently. It is a unique and one-off opportunity to boost the capacity for providing new and innovative broadcast and wireless communication services. The first step relates to the 800 Mhz band (790 MHz to 862 MHz) while a second phase, following the decision by WRC 12 to open the band to mobile communications, covers the 700 MHz band.

Освободеният обем от радио спектъра в резултат на преминаването от аналогово към цифрово излъчване. Той предоставя възможност да се удовлетворят огромните нужди на обществото от нови безжични комуникационни услуги.

Цифровият дивидент се отнася до спектъра, който се освобождава в процеса на предаване на цифрова телевизия. Когато телевизионните предаватели преминат от аналогови платформи единствено към цифрови платформи част от електромагнитния спектър, който се използва за предаване ще бъде освободен, тъй като цифровата телевизия се нуждае от по-малко спектър, отколкото аналоговата телевизия.

Освободеното количество радиочестотен спектър, което трябва да премине от аналогова към цифрова наземна телевизия. Тя предоставя уникална възможност за посрещане на огромното търсене от страна на обществеността на нови безжични комуникационни услуги, което позволява на радио- и телевизионните оператори да разширяват значително своите услуги, като в същото време осигуряват адекватен спектър за социални и икономически цели. Приложенията в последната категория ще включват широколентови приложения, които да помогнат за преодоляването на "цифровото разделение". Радиочестотният спектър се освободи в резултат на миграцията на наземно телевизионно предаване от аналогова към цифрова технология, която използва радиочестотния спектър по-ефективно. Това е уникална и еднократна възможност да се увеличи капацитетът за предоставяне на нови и иновативни услуги за радиоразпръскване и безжични комуникации. Първата стъпка се отнася до лентата 800 MHz (790 MHz до 862 MHz), а втората фаза, следвайки решението на WRC 12 за отваряне на обхвата на мобилните комуникации, обхваща радиочестотната лента от 700 MHz.

refers to an economy that is based on digital computing technologies, although we increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web. The digital economy is also sometimes called the Internet Economy, New Economy, or Web Economy. Increasingly, the digital economy is intertwined with the traditional economy, making a clear delineation harder.

се отнася до икономика, която се основава на цифрови изчислителни технологии, въпреки че все по-често възприемаме това като извършване на бизнес чрез пазари, базирани на интернет и глобалната мрежа. Цифровата икономика понякога се нарича още интернет икономика, нова икономика или уеб икономика. Все по-често цифровата икономика се преплита с традиционната икономика, което затруднява ясното очертаване.

A standard developed by ETSI for wireless technology used for short-range communications, for example cordless telephones.

Стандарт, разработен от ETSI за безжична технология, използвана за комуникация на кратки разстояния.

Seamless online space for the circulation of knowledge and technology. The objective of Digital ERA is to make it possible that all researchers in Europe could benefit from Digital science.

Безпроблемно/непрекъсваемо онлайн пространство за обмен на знания и технологии. Целта на Digital ERA е да направи възможно всички изследователи в Европа да могат да се възползват от цифровата наука.

"Digital Europe" Program for the period 2021- 2027. It will have a significant positive impact both on the competitiveness of European industry on global markets and on the improvement of the quality of life of European citi    zens. The overall objective of the Digital Europe Program is to support the digital transformation of the European economy and society and to deliver its benefits to European citizens and businesses. It consists of five interconnected pillars (key areas of action) - high-performance computing technologies, artificial intelligence, cybersecurity, development of advanced digital skills and widespread use of digital technologies in the economy and society

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. Тя ще окаже значително положително въздействие, както върху конкурентоспособността на европейската индустрия на глобалните пазари, така и върху подобряването на качеството на живот на европейските граждани. Общата цел на програмата „Цифрова Европа“ е да се подкрепи цифровата трансформация на европейската икономика и общество и да се предоставят ползите от нея на европейските граждани и предприятия. Състои се от пет взаимно свързани стълба (ключови области на действие) – високопроизводителни изчислителни   технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, развитие на задълбочени цифрови умения и широко използване на цифровите технологии в икономиката и обществото

A term that is used to characterize a gap between those citizens who use or have access to telecommunications technologies (e.g., telephones, computers, the Internet) and those who do not.

Термин, който се използва, за да характеризира пропастта между тези граждани, които използват или имат достъп до телекомуникационни технологии (например, телефони, компютри, Интернет) и тези, които нямат.

Digital healthcare refers to the tools and services that use information and communication technologies (ICT) to improve prevention, diagnosis, treatment, monitoring and management of health and lifestyle. Digital healthcare and care have the potential to innovate and improve access to and quality of care and increase the overall efficiency of the health sector. EC

Цифровото здравеопазване и грижи се отнасят до инструментите и услугите, които използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението, наблюдението и управлението на здравето и начина на живот. Цифровото здравеопазване и грижи имат потенциал да създават иновации и да подобряват достъпа до грижи и качеството на грижите и да повишават цялостната ефективност на здравния сектор.  ЕК

Digital infrastructure is the basis and is a necessary prerequisite for the digital transformation. The digital infrastructure includes both electronic communication networks and devices, equipment, systems, protocols, data, places for their storage, etc. tools that enable connectivity, information exchange, data sharing, service delivery, application usage, process management, and more.

The digital infrastructure is the core of the digital ecosystem.

Digital infrastructure is one that consists of infrastructures for digital services and broadband networks. According to the Bulgarian Cybersecurity Act, Digital Infrastructure is an infrastructure that includes IXPs, DNS service providers and top-level domain name registries.

Цифровата инфраструктура лежи в основата и е необходима предпоставка за осъществяване на цифровата трансформация. Цифровата инфраструктура включва както електронни съобщителни мрежи, така и устройства, съоръжения, системи, протоколи, данни, места за тяхното съхранение и др. средства, които дават възможност за свързване, обмен на информация, споделяне на данни, предоставяне на услуги, използване на приложения, управление на процеси и др.

Цифровата инфраструктура се явява ядрото на цифровата екосистема.

Цифрова инфраструктура - която се състои от  инфраструктури за цифрови услуги  и широколентови мрежи.

Съгласно българския Закон за киберсигурност „Цифрова инфраструктура“ е инфраструктура, която включва точки за обмен на интернет трафик/ТОИ, доставчици на DNS услуги и регистри на имената на домейни от първо ниво.

Digital innovation hubs are ecosystems that consist of SMEs, large industries, startups, researchers, accelerators, and investors. They aim to create the best conditions for long-term business success for all involved.

Центровете за цифрова иновация са екосистеми, които се състоят от МСП, големи индустрии, стартиращи фирми, изследователи, ускорители и инвеститори. Те имат за цел да създадат най-добрите условия за дългосрочен бизнес успех за всички участващи

For the purposes of the CIP ICT PSP work programme, digital libraries are organised collections of digital content made available to the public by cultural and scientific institutions (libraries, archives and museums) and private content holders (e.g. publishers) in the EU Member States or Associated Countries. They can consist of all kinds of "physical" material that has been digitised (books, audiovisual or multimedia material, photographs, documents in archives, etc.) and material originally produced in digital format.

За целите на работната програма CIP ICT PSP цифровите библиотеки са организирани колекции от цифрово съдържание, достъпни за обществеността от културни и научни институции (библиотеки, архиви и музеи) и притежатели на частно съдържание (например издатели) в държавите-членки на ЕС или Асоциирани страни. Те могат да се състоят от всички видове "физически" материали, които са били дигитализирани (книги, аудиовизуални или мултимедийни материали, фотографии, документи в архиви и др.) И материали, произведени първоначално в цифров формат.

Personalization of content, multi interactivity and connectivity of various smart devices created digital media ecosystem. It engages users to actively participate, to fully participate and communicate in a new way in an environment where content follows them wherever they are, whatever device they use, helping them and entertaining them.

Персонализацията на съдържание, многоканалната интерактивност и свързаността на различни умни устройства създадоха цифровата медийна екосистема. Тя ангажира потребителите да участват активно, да съпреживяват и да общуват по нов начин в една среда, в която съдържанието ги следва където и да се намират, каквито и устройства да ползват, като им помага и ги забавлява.

They are public services delivered electronically via the internet.

Цифровите обществени услуги са обществени услуги, предоставяни по електронен път чрез интернет.

A general term used to describe any type of technology that aims to stop, or at least ease, the practice of piracy. DRM refers to a collection of systems used to protect the copyrights of electronic media.

DRM systems work by identifying digital content that contains intellectual property. They enable right holders to enforce their rights in the digital environment and allow the management of rights and payments in a wide sense

Общ термин, използван за описване на всякакъв вид технология, която има за цел да спре или поне да намали практиката на пиратството. DRM се отнася до системи, използвани за защита на авторските права на електронните медии. DRM системите работят чрез идентифициране на цифрово съдържание, съдържащо интелектуална собственост. Те дават възможност на носителите на права да упражняват правата си в цифровата среда и да позволят управлението на правата и плащанията в широк смисъл

Digital Science (also Open Digital Science) is about the way research is carried out, disseminated, deployed and transformed by digital tools, networks and media. These issues are often also covered by concepts such as e­science, e-infrastructures, open science, science2.0, web science, or internet science. Digital science work in CONNECT aims to have a holistic perspective that covers considerations of all these aspects, and reflects the need for policy efforts in order to harness the potential of Digital science for European society and its economy.

Digital science relies on the combined effects of technological development and cultural change towards collaboration and openness in research. Digital science makes scientific processes more efficient, transparent and effective by new tools for scientific collaboration, experiments and analysis and by making scientific knowledge more easily accessible.

(също отворена цифрова наука ) е за начина, по който изследванията се извършват, разпространяват, разгръщат и трансформират чрез цифрови инструменти, мрежи и медии. Тези въпроси често са обхванати и от концепции като електронна наука, е-инфраструктури, отворена наука, наука2.0, уеб-наука или интернет наука. Работата в областта на цифровите науки в CONNECT има за цел да има цялостна перспектива, която да обхваща всички тези аспекти и да отразява необходимостта от политически усилия, за да се използва потенциала на цифровата наука за европейското общество и неговата икономика. Цифровата наука разчита на комбинираните ефекти от технологичното развитие и културната промяна към сътрудничество и откритост в научните изследвания. Цифровата наука прави научните процеси по-ефективни, прозрачни и ефикасни чрез нови инструменти за научно сътрудничество, експерименти и анализи и чрез по-лесен достъп до научните познания.

The Digital Scoreboard assesses progress with respect to the targets set out in the Digital Agenda. In addition, it provides analysis and detailed data on all the policy areas covered by the Digital Single Market.

Цифровият индекс оценява напредъка по отношение на целите, залегнали в Програмата в областта на цифровите технологии. Освен това той предоставя анализ и подробни данни за всички области на политиката, обхванати от цифровия единен пазар.

EU-level infrastructure to deliver networked services electronically, typically over the internet, providing trans-European interoperable services for citizens, businesses and/or public authorities. A DSI is composed of a core service platform and generic services. The core service platform is an EU-level central hub to which national infrastructures are linked through gateway services called generic services. National infrastructures of Member States are so to say interconnected via the core service platform and thereby create a European DSI.

Инфраструктура на равнище ЕС за предоставяне на мрежови услуги по електронен път, обикновено чрез интернет, предоставяща трансевропейски оперативно съвместими  услуги за гражданите, предприятията и / или публичните органи. DSI се състои от основна платформа за услуги и генерични/общи   услуги. Основната платформа за услуги е централен хъб на ниво ЕС, към който националните инфраструктури са свързани чрез платформи/портали, наречени генерични/общи услуги. Националните инфраструктури на държавите-членки са свързани помежду си чрез основната платформа за услуги и по този начин създават европейската DSI.

which are delivered via the Internet or electronic network, automated and require little or no human intervention. Something we can't forget with digital services is that they are online. We must provide cybersecurity with all online services

които се доставят чрез интернет или електронна мрежа, автоматизирани и изискват малко или никаква човешка намеса. Нещо, което не можем да забравим с цифровите услуги е че  те са онлайн. С всички онлайн услуги трябва да осигурим киберсигурност.

The goal of DSP is to convert the signal from an analog to a digital form by using the mathematical manipulation.

Целта на цифровата обработка на сигнала е да превърне сигнала от аналогов в цифров посредством математическа обработка.

The Digital Single Market could be defined operationally as “an area where individuals and businesses can seamlessly access and exercise online activities under conditions of fair competition, irrespective of their nationality or place of residence.”

The notion of Digital Single Market does not represent a new concept outside the traditional concepts of the Treaties. It primarily reflects new developments and the “reality” of the Single Market that is undergoing digital transformation. The overall objective should be a “single market ready for the digital age”, where the free movement of goods, persons, services and capital is enhanced by digital technologies.

Цифровият единен пазар може да бъде определен оперативно като "област, в която физическите лица и бизнеса могат безпроблемно да осъществяват и да извършват онлайн дейности при условия на лоялна конкуренция, независимо от тяхната националност или местопребиваване". Понятието "единен цифров пазар" не представлява нова концепция извън традиционните концепции на Договорите. Той отразява преди всичко новите развития и "реалността" на единния пазар, който претърпява цифрова трансформация. Общата цел трябва да бъде "единният пазар, готов за цифровата ера", където свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал се увеличава чрез цифровите технологии.

A public network technology that delivers high bandwidth over conventional copper wiring at limited distances. Always-on technology that allows users to connect to the Internet.

Digital subscriber line (DSL), originally digital subscriber loop) is a family of technologies that provide Internet access by transmitting digital data over the wires of a local telephone network.

DSL is widely understood to mean Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), the most commonly installed technical varieties of DSL. DSL service is delivered simultaneously with regular telephone on the same telephone line as it uses a higher frequency band that is separated by filtering.

Обществена мрежова технология, която предава високочестотни сигнали по конвенционални медни жици на ограничени разстояния. Винаги включена технология, позволяваща на потребителите да осъществяватт връзка с интернет. При цифровата абонатна линия се използва обикновена телефонна линия по която се предават данни със скорост над 1,5 Mbps на разстояние ~ 4,5 km.

Под DSL се разбира , че означава асиметрична цифрова абонатна линия (ADSL), най-често инсталираните технически разновидности на DSL.  Услугата  DSL се доставя  едновременно с обикновения телефон на същата телефонна линия, тъй като се  използва по-висока честотна лента, която е разделена чрез филтриране.

The main difference between shared access (or fully unbundled lines used to provide xDSL access) and bitstream access is the provisioning of the DSLAM. In the case of shared access the DSLAM is always operated by the new entrant (even in the case of virtual collocation the incumbent only maintains the DSLAM), whereas in the case of bitstream access, the DSLAM is operated by the incumbent.

Основната разлика между съвместния достъп или самостоятелното ползване на достъпа до абонатна линия, използван за предоставяне на DSL достъп и битстрийм достъпа е в предоставянето на DSLAM. В случая на съвместно ползване на достъп до абонатна линия, DSLAM мултиплексорът винаги се управлява от новия участник на пазара (дори в случаите на виртуално съвместно разполагане, историческото предприятие само поддържа DSLAM мултиплексора), докато при битстрийм достъпа съоръжението се управлява от историческото предприятие.

The purposes of digital terrestrial television is to provide more capacity than analog, provide better quality picture, and to lower operating costs for broadcast and transmission. A terrestrial implementation of digital television (DTV) technology uses an aerial to broadcast to a conventional television antenna (or aerial) instead of a satellite dish or cable television connections.

Technological evolution and advance from analogue terrestrial television, which broadcasts land based (terrestrial) signals. The purpose of digital terrestrial television, similar to digital versus analogue in other platforms such as cable, satellite, telecoms, is characterized reduced use of spectrum and more capacity than analogue, better-quality picture, and lower operating costs for broadcast and transmission after the initial upgrade costs.

Главната цел при въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по- добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Технологична еволюция и напредък от аналоговата наземна телевизия, която излъчва земни (наземни) сигнали. Целта на цифровата наземна телевизия, подобна на цифровата спрямо аналоговата в други платформи като кабелна, спътникова, телекомуникационна, характеризира намаленото използване на радиочестотния спектър и повече капацитет, отколкото аналогови, по-качествена картина и по- ниски оперативни разходи за излъчване и предаване след първоначалните разходи за надстройване.

A device that converts digital data into analog signals.

Устройство, което превръща цифрови данни в аналогови сигнали.

Digital transformation is characterised by a fusion of advanced technologies and the integration of physical and digital systems, the predominance of innovative business models and new processes, and the creation of smart products and services/ЕС.

Digital transformation can refer to anything from IT modernization (for example, cloud computing), to digital optimization, to the invention of new digital business models. The term is widely used in public-sector organizations to refer to modest initiatives such as putting services online or legacy modernization. Thus, the term is more like “digitalisation” than “digital business transformation.”

Digital transformation refers to the customer-driven strategic business transformation that requires cross-cutting organizational change as well as the implementation of digital technologies.

Digital transformation is not about  being digital or digital products or services. It's a combination of transformative digital technologies, tools, processes and most importantly people (culture and mindset) truly transforming the way you do business today.

Technology of course is a critical piece but digital transformation is not just about that. It is not a reaction to your business environment today but rather a proactive approach to anticipating the next big opportunity. This is why digital transformation is usually tied to innovation

Цифровата трансформация се характеризира с комбиниране на  модерни технологии и интегриране  на физически и цифрови системи, с преобладаване на иновативни бизнес модели и нови процеси и създаване на интелигентни продукти и услуги/ЕК.

Цифровата  трансформация може да се отнася до всичко  от модернизацията  на ИТ (например облачни изчисления), до цифрова оптимизация, до изобретяване на нови цифрови бизнес модели. Терминът е широко използван в организациите от публичния сектор за обозначаване на  инициативи като стартиране  на услуги онлайн или модернизиран софтуер. Следователно терминът е по-скоро  „цифровизация“, отколкото „ цифрова бизнес трансформация“. Цифровата трансформация се отнася до стратегическата бизнес трансформация, ориентирана къмклиента, която изисква междусекторна/хоризонтална организационна промяна, както и внедряването на цифрови технологии – цифрово трансформиране на бизнеса и бизнес стратегиите.

Цифровата  трансформация не се отнася  до това –нещо да е  цифрово  или за цифрови продукти или услуги. Това е комбинация от трансформативни цифрови технологии, инструменти, процеси и най-важното хора (култура и мислене), които наистина трансформират начина, по който се прави бизнес днес.Технологията разбира се е критична /важна част, но цифровата  трансформация не е само  това. Това не е реакция на  бизнес среда днес, а по-скоро проактивен подход за предвиждане на следващата голяма възможност. Ето защо цифровата  трансформация обикновено е обвързана с иновациите

Digital transition is an improvement to  existing technologies, tools or processes

Цифровият преход е  усъвършенстване на съществуващите технологии инструменти или процеси

Digital Transmission means that the original source is converted into and transmitted as a series of digits in binary code (i.e. 0s or 1s). The string of binary digits can be compressed (Data compression) and then re-expanded on arrival, thus economising on transmission capacity. For example, whereas cable TV networks can usually only deliver some 30 to 40 channels using analogue transmission technology, digital cable networks can offer not only hundreds of TV channels but also interactive services, voice telephony and fast Internet access. There is a trade-off to be made between the number of channels and the quality level desired.

Цифрово предаване/пренос означава, че оригиналният източник се преобразува в и се предава като серия от цифри в двоичен код (т.е. 0 или 1). Веригата от двоични цифри може да бъде компресирана (компресиране на данни) и след това отново да бъде разширена при пристигането, като по този начин се спестява преносна способност. Например, докато кабелните телевизионни мрежи обикновено могат да предоставят само 30-40 канала, използващи аналогова предавателна технология, цифровите кабелни мрежи могат да предложат не само стотици телевизионни канали, но и интерактивни услуги, гласова телефония и бърз интернет достъп. Съществува компромис между броя на каналите и желаното ниво на качество.

An internationally accepted open standard for digital television.

Международно приет отворен стандарт за цифрова телевизия.

Digitisation is the process of changing from analog to digital form

Digitisation is the process of converting information from a physical format into a digital one.

For example: John scans a signed NDA and saves this scan as a PDF. He then saves this PDF to his C drive.

The digitisation of a process is impossible. It is the automation of a process by digitising information and injecting technology for the purpose of automation.

Digitisation, or digital transition, has been an ongoing process of taking analogue information such as paper documents and converting them into digital formats such as web pages, online catalogues or electronic papers. Simply put, digitisation is converting anything into digits. This has benefitted industries like education, medicine, mass communication and more because it allows companies to handle documents more efficiently.

Digitisation and digitalisation are two conceptual terms that are closely associated and often used interchangeably in a broad range of literatures. There is analytical value in explicitly making a clear distinction between these two terms.

Цифровизиране е процесът на преминаване от аналогова към цифрова форма– цифровизиране на данни

Цифровизиране-  процесът на преобразуване на информация от физически формат в цифров.

Например: Джон сканира подписан NDA и записва това сканиране като PDF. След това той записва този PDF файл на свояC drive.

Цифровизирането  на един процес е невъзможно. Това е автоматизация на един процес чрез цифровизиране на информация и инжектиране на технологии с цел автоматизация.

Цифровизирането  или цифровият преход е непрекъснат процес на приемане на аналогова информация като хартиени документи и превръщането им в цифрови формати като уеб страници, онлайн каталози или електронни хартии. Най-просто казано, цифровизирането превръща нещо в цифри. Това е от полза за индустрии като образование, медицина, масова комуникация и други, защото позволява на компаниите да обработват по-ефективно документите.

Цифровизирането и цифровизацията  са два концептуални термина, които са тясно свързани и често се използват взаимозаменяемо в широк спектър от литератури. Има аналитична стойност в изричното правене на ясно разграничение между тези два термина.

A legislative act of the European Union, which requires member-states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. It can be distinguished from regulations which are self-executing and do not require any implementing measures.Directives can be adopted by means of a variety of legislative procedures depending on their subject matter. 

Законодателен акт на Европейския съюз, който изисква държавите-членки да постигнат определен резултат, без да диктува средствата за постигане на резултата. Тя може да бъде разграничена от регламентите, които се отнасят до самостоятелно изпълнение и не изискват никакви мерки за въвеждане. Директивите могат да бъдат приети посредством разнообразие от законодателни процедури в зависимост от техния предмет.

A directorate-general is a branch of an administration dedicated to a specific field of expertise, i.e. Information Technologies.

Генерална дирекция е клон на една администрация, посветен на конкретна експертна област, например: Информационни технологии.

Electronic communications services enabling the calling end-user to obtain information about the telephone number of a subscriber through submitted data individualizing the subscriber: name and, where necessary, address.       

Електронни съобщителни услуги, даващи възможност на осъществяващия повикването краен потребител да получи информация за телефонния номер на абонат по подадени данни за индивидуализация на абоната - име, и когато е необходимо - адрес.

The AVMSD intends to facilitate the access to audiovisual media services for people with visual or hearing disabilities. Member States shall encourage media service providers under their jurisdiction to ensure that their services are gradually made accessible to people with a visual or hearing disability. Some of the means envisaged to this end are subtitling, sign language and audio description.

AVMSD възнамерява да улесни достъпа до аудиовизуални медийни услуги на хората с увреждания на зрението и слуха. Държавите-членки насърчават доставчиците на медийни услуги под тяхна юрисдикция да гарантират, че техните услуги постепенно ще бъдат достъпни за хора със зрителни или слухови увреждания. Някои от средствата, предвидени за тази цел, са субтитриране, жестомимичен език и аудио описание.

Disinformation is false information that is deliberately created or disseminated with the express purpose to cause harm.

Producers of disinformation typically have political, financial, psychological or social motivations.

Disinformation is when false information is knowingly shared to cause harm.

Дезинформацията е невярна информация, която е съзнателно създадена или разпространена с изрична цел да причини вреда.

Производителите на дезинформация обикновено имат политически, финансови, психологически или социални мотиви. Дезинформация е, когато невярна информация е съзнателно споделена да причини вреда

A disruptive technology is one that displaces an established technology and shakes up the industry or a ground-breaking product that creates a completely new industry.

Harvard Business School professor Clayton M. Christensen coined the term disruptive technology. In his 1997 best-selling book, "The Innovator's Dilemma," Christensen separates new technology into two categories: sustaining and disruptive. Sustaining technology relies on incremental improvements to an already established technology. Disruptive technology lacks refinement, often has performance problems because it is new, appeals to a limited audience and may not yet have a proven practical application. (Such was the case with Alexander Graham Bell's "electrical speech machine," which we now call the telephone.)

Пробивна технология е тази, която измества установена технология и разтърсва индустрията или превъзходен продукт, който създава напълно нова индустрия.Професорът от Харвардския бизнес университет Клейтън М. Кристенсен създаде термина пробивна технология. В своята книга от 1997 г. "Дилемата на иноватора" Кристенсен разделя новите технологии на две категории: устойчиви и пробивни. Устойчивата технологията разчита на постепенно подобряване на вече установената технология. Пробивната технология не е усъвършенствана, често има проблеми с производителността, защото е нова, привлича вниманието на ограничена аудитория и може би все още няма доказани практически приложения. (Такъв беше случаят с "електрическата речева машина" на Александър Греъм Бел, която сега наричаме телефон.)

A model where hardware and software systems contain multiple processing and/or storage elements that are connected over a network and integrated in some fashion. The purpose is to connect users, applications and resources in a transparent, open and scalable way, and provide more computing and storage capacity to users.

In general terms, distributed computing refers to computing systems to provide computational operations that contribute to solving an overall computational problem. A computational problem is divided into several tasks, each of which is solved by one or more computers. Such distributed computing system is a system of multiple computers that communicate through a network. A computer program running in a distributed fashion is a distributed program. See also Grid computing and Cloud computing.

Модел, при който хардуерните и софтуерните системи съдържат множество елементи за обработка и / или съхранение, свързани чрез мрежа и интегрирани по някакъв начин. Целта е да се свържат потребителите, приложенията и ресурсите по прозрачен, отворен и мащабируем начин и да се осигури по-голям капацитет за изчисления и съхранение за потребителите. Разпределените изчисления се отнасят до изчислителни системи, които осигуряват изчислителни операции, които допринасят за решаването на цялостен изчислителен проблем. Един изчислителен проблем е разделен на няколко задачи, всяка от които се решава от един или повече компютри. Такава разпределена изчислителна система е система от множество компютри, които комуникират чрез мрежа. Компютърна програма, изпълнявана по разпределен начин, е разпределена програма. Вж. Grid computing и Cloud computing

DLT is a type of database that is shared and synchronized between nodes of a distributed network, this is a distributed database. It records transactions - for example, for exchanging data or assets between network participants. Each node stores an identical copy of the register and updates it independently of each other. Changes are constructed separately from each node, but prior to signing up to the register, a consensus must be reached between the network participants - they must be approved by all or the majority of them. The consensus is a vote by the network participants agreeing on changes to the register. It is performed automatically by a consensus algorithm. DLT is based on peer-to- peer (P2P) architecture, in which participants are equal and share information without the involvement of a server. From the point of view of its management DLT is decentralized or partially (de) centralized structure: she is managed jointly by all network participants or by authorized nodes. Blokchein is the first functioning distributed registry, and for ten years remains the only form, which is the reason for mixing both concepts. DLT has a wider range than blockchain.

DLT е вид база от данни, която е споделена и синхронизирана между възлите на разпределена мрежа, т.е. това е разпределена база от данни. В нея се регистрират транзакциите - например за обмен на данни или активи, между участниците в мрежата. Всеки възел съхранява идентично копие на регистъра и го актуализира независимо от останалите. Промените се конструират поотделно от всеки възел, но преди да се запишат в регистъра, трябва да се постигне консенсус между участниците в мрежата  те трябва да бъдат одобрени от всички или от мнозинството от тях. Консенсусът е гласуване от участниците в мрежата и постигане на съгласие отн. промените в регистъра. Извършава се автоматично чрез алгоритъм (протокол) за консенсус. DLT е базирана на архитектурата peer-to-peer (P2P), в която участниците са равноправни и обменят информация помежду си без участието на сървър. Отн. управлението DLT е децентрализирана или частично (де)централизирана структура тя се управлява съвместно от всички участници в мрежата или от упълномощени възли. Блокчейн е първият функциониращ разпределен регистър и10 год. остава единствената му форма,  което е и причината за смесването на двете понятия. DLT има по-широк обхват от блокчейн

  1. In telecommunications, a distribution frame is a passive device which terminates cables, allowing arbitrary interconnections to be made.
  2. (MDF) located at a telephone central office terminates the cables leading to subscribers on the one hand, and cables leading to active equipment (such as DSLAMs and telephone switches) on the other.

In broadcast engineering, a distribution frame is a location within an apparatus room through which all signals (audio, video, or data) pass, with the ability to arbitrarily route and connect sources and destinations between studios and

other internal and external points. Connections can either be soldered, or made using terminal blocks.

  1. Пасивно съоръжение в сграда на автоматична телефонна централа, където завършват абонатните линии (усуканите метални двойки) и се извършва свързване към други съоръжения чрез гъвкави връзки.
  2. Разпределител, разположен в телефонна централа, където завършват кабелите, водещи до абонати, от една страна, и кабелите, водещи до активно оборудване (като DSLAM и телефонни комутатори), от друга/за да се свържат помжду си.

В  радио инженерството  разпределителната рамка е място в апаратурата, през която преминават всички сигнали (аудио, видео или данни), със способността произволно да насочват и свързват източници и дестинации между студиата и други вътрешни и външни точки. Връзките могат да бъдат запоени или направени чрез крайни терминални блокове.

DNS over HTTP/ DoH is a protocol for performing remote Domain Name System (DNS) resolution via the HTTPS protocol. A goal of the method is to increase user privacy and security by preventing eavesdropping and manipulation of DNS data by man-in-the-middle attacks by using the HTTPS protocol to encrypt the data between the DoH client and the DoH-based DNS resolver. By March 2018, Google and the Mozilla Foundation had started testing versions of DNS over HTTPS. In February 2020, Firefox switched to DNS over HTTPS by default for users in the United States.

DNS през HTTP / DoH е протокол за изпълняване на отдалечено  разрешаване на  DN чрез протокола HTTPS. Целта на метода е да увеличи поверителността и сигурността на потребителите, като предотврати подслушването и манипулирането на DNS данни чрез атаки човек-в-средата, като използва протокола HTTPS за криптиране на данните между DoH клиента и DоH-базиран DNS преобразувател. От март 2018 г. Google и Mozilla Foundation започнаха тестване на версии на DNS през HTTPS. През февруари 2020 г. Firefox премина към DNS през HTTPS по подразбиране за потребители в САЩ.

Top level in hierarchical space of domain names in Internet

Зона от високо ниво в йерархичното пространство на имена в Интернет

helps users find the "way" on the Internet. Each computer has its own unique Internet address - just like a phone number - which is a rather complex sequence of numbers. It's called "IP address" (IP abbreviation comes from Internet protocol). IP addresses are hard to remember. DNS makes Internet use much easier by transforming the IP address into a familiar set of letters (domain name). So instead of writing 207.151.159.3, we can only write DNS is the device that makes the addresses easy to remember

Системата за имена на домейни (DNS) помага на потребителите да намерят “пътя” в Интернет. Всеки компютър има свой уникален адрес в Интернет - точно като телефонен номер - който е доста сложна поредица от числа. Нарича се “IP адрес” (съкращението IP идва от интернет протокол). IP адресите са трудни за запомняне. DNS прави използването на Интернет много по-лесно като трансформира IP адреса в позната редица от букви (име на домейна). Така че, вместо да пишем 207.151.159.3, можем само да напишем DNS е устройството, което прави адресите лесни за запомняне

Do not track me is a term that refers to a series of policy proposals that protects users' right to choose whether or not to be tracked by third- party websites. It's about privacy, data and cookies.

Не ме проследявай е термин за предложения свързани с политики, които защитават правата на потребителите да избират дали да бъдат или да не бъдат проследявани от уеб-сайтове на трети лица. Става дума за лична неприкосновеност, данни и бисквитки.

A name that identifies one or more IP addresses. Domain names always have at least two parts that are separated by dots.  

Име, което обозначава един или повече IP адреси. Домейн имената винаги съдържат най-малко две части, които са разделени с точки .

An organisation that manages the registration of Domain names within the top-level domains for which it is responsible, controls the policies of domain name allocation, and technically operates its top-level domain. It is potentially distinct from a domain name registrar.

Организацията, която  управлява регистрацията на имената на домейни в домейните от първо ниво, за които тя отговаря, контролира правилата за разпределение на имена на домейни и технически управлява своя домейн от първо ниво. Тя потенциално се различава от регистратора на имена на домейни.

Dormant account is a social media account that has not posted or engaged with other accounts for an extended period of time.

In the context of disinformation, this description is used for accounts that may be human- or bot- operated, which remain inactive until they are ‘programmed' or instructed to perform another task

Пасивен профил е профил в социалните медии, който не е публикувал или ангажирал с други профили за продължителен период от време.

В контекста на дезинформацията това описание се използва за профили, които могат да бъдат използвани от хора или от бот, които остават неактивни, докато не бъдат "програмирани" или инструктирани да изпълнят друга задача.

A measurement which indicates the resolution of an image. The more dots per inch, the higher or better the resolution of the image will be.

Мерна единица, която показва разделителната способност на изображението. Колкото повече точки има в един инч, толкова по-висока или по-добра ще бъде разделителната способност на изображението.

Doxing is the act of publishing private or identifying information about an individual online, without his or her permission. This information can include full names, addresses, phone numbers, photos and more.

Doxing is an example of malinformation, which is accurate information shared publicly to cause harm.

Доксиране е акт на публикуване на лична или идентифицираща информация за даден човек онлайн, без негово разрешение. Тази информация може да включва пълни имена, адреси, телефонни номера, снимки и други.

Доксирането е пример за информиране, което е точна информация, споделена публично, за да причини вреда.

A list of items from which you can make selections.

Списък от обекти, от които можете да избирате.

DTMF is used for telecommunication signaling over analog telephone lines in the voice­frequency band between telephone handsets and other communications devices and the switching center. The version of DTMF that is used in push-button telephones for tone dialing is known as Touch-Tone.

The signal to the phone company that you generate when you press an ordinary telephone's touch keys. DTMF has generally replaced loop disconnect ("pulse") dialling. With DTMF, each key you press on your phone generates two tones of specific frequencies. So that a voice can't imitate the tones, one tone is generated from a high-frequency group of tones and the other from a low frequency group.

 

Тонално набиране или тонален сигнал е двутонален многочестотен аналогов сигнал, който се използва при набирането на телефонни номера, а също така и в различни интерактивни системи, като система за гласови отговори.

Сигналът за телефонната компания, който генерирате, когато натиснете клавиш на телефон. DTMF обикновено е замествал прекъсване на връзката ("импулс"). При DTMF всеки бутон, който натискате на телефона си, генерира два тона с определени честоти. Така че гласът не може да имитира тоновете, един тон се генерира от високочестотна група тонове, а другият - от група с ниска честота.

Underground pipe or conduit used to house (fibre, copper or coax) cables of a broadband network .

Подземна тръба или тръбопровод, използван да съхранява (влакнести, медни или коаксиални) кабели на широколентова мрежа

an investigation of a business or person prior to signing a contract, or an act with a certain standard of care. It can be a legal obligation, but the term will more commonly apply to voluntary investigations Diagnostic review, financial and legal analysis.

Изследване/проучване на бизнес, предприятие или лице преди подписването на договор или акт на надлежно старание . Това може да бъде правно задължение, но терминът по-често се прилага към доброволните изследвания/проучвания;

Диагностичен преглед, финансов и правен анализ

A fundamental, constitutional guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard before the government acts to take away one's life, liberty, or property. It is also a constitutional guarantee that a law shall not be unreasonable, arbitrary or capricious.

Основна конституционна гаранция, че правните процедури ще бъдат справедливи и всеки ще бъде уведомен за тях и ще му бъде предоставена възможност да говори преди държавните органи да отнемат живота, свободата или собствеността му. Това е също така конституционна гаранция, че законът е разумен и няма да е произволен или непоследователен.

Simultaneous transmission of information (data) at a certain bandwidth and expectation of a reply (reception) at another bandwidth.

Едновременно предаване на информация (данни) на дадена честота и очакване на отговор (приемане) на друга честота.

A software utility that automatically assigns IP addresses to client devices in a large network.

Софтуерна програма, която автоматично определя IP адреси за клиентските устройства в голяма мрежа.

Routing that adjusts automatically to network topology or traffic changes. Also called adaptive routing.

Маршрутизиране, което автоматично се приспособява към мрежовата топология или промените в трафика. Нарича се още адаптивно маршрутизиране.