Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Benefits that can be quantified, especially in money.

Ползи, които могат да бъдат количествено определени, особено в пари.

A task force (TF) is a unit or formation established to work on a single defined task or activity.

Работна група (РГ) е единица или образувание създадено с цел да работи по една определена задача или дейност.

A technical report (also: scientific report) is a document that describes the process, progress, or results of technical or scientific research or the state of a technical or scientific research problem. It might also include recommendations and conclusions of the research.

Техническият доклад (още: научен доклад) е документ, който описва процеса, напредъка, или резултатите от техническо или научно проучване или състоянието на технически или научен изследователски проблем. Той може още да включва препоръки и заключения от проучванито.

A detailed description of technical requirements, usually with specific acceptance criteria, stated in terms suitable to form the basis for the actual design development and production processes of an item having the qualities specified in the operational characteristics.

Подробно описание на технически изисквания, обикновено със специфични критерии за приемане, посочени от гледна точка на подходящи за образуване на основа за действителното развитие на дизайна и производството процеси на даден артикул, който има качествата определени в оперативните характеристики.

The Telecommunications Association is a powerful non-profit, non-governmental organization in the telecommunications sector. It's members comprise the public telecommunications operators, international and local manufactures and suppliers of communications equipment, legal and telecom consultants, IT and Internet businesses, the Sofia University "St Kliment Ohridski" and the Technical Universities of Sofia as well the New Bulgarian University, the University of National and World Economy, the Higher College of Telecommunications and Post as well as constructing companies in the telecommunications infrastructure bramch.

Асоциация "Телекомуникации" е изявена неправителствена организация в далекосъобщителния сектор на страната. В нея членуват националният далекосъобщителен оператор, мобилните и телекомуникационните оператори в България, основните вносители на съобщителна техника, най-силните български предприятия в съобщителната промишленост, четири университета - Софийският университет "Св. Климент Охридски", Техническият университет - София, Нов български университет, Университетът за национално и световно стопанство, Колежът по телекомуникации и пощи, строителни фирми в областта на телекомуникационната инфраструктура, консултанти и експерти в различните изброени сфери.

The Telecommunications Industry Association (TIA) is accredited by the American National Standards Institute (ANSI) to develop voluntary, consensus-based industry standards for a wide variety of Information and Communication Technologies (ICT) products, and currently represents nearly 400 companies.

Асоциацията за телекомуникационна индустрия (TIA) е акредитирана от Американския институт за национални стандарти (ANSI) да разработва доброволно, основаващи се на консенсус индустриални стандарти за голямо разнообразие от продукти свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и в момента представлява почти 400 фирми.

TMN provides a framework for achieving interconnectivity and communication across heterogeneous operations system and telecommunication networks.

Мрежата за управление на далекосъобщения осигурява рамка за постигането на взаимна свързаност и комуникация през разнородни операционни системи и далекосъобщителни мрежи.

An electronic device that transforms received by the antena or by the cable distribution network television signals into images and sound.

Електронно устройство, което преобразува приетите от антената или от кабелната разпределителна мрежа телевизионни сигнали в изображение и звук.

A device, in which video signal modulation and soundtrack signal is performed, power intensification and their broadcast by means of antenna in one of the TV channels.

Устройство, в което се осъществява модулацията на видеосигнала и на сигнала на звуковия съпровод, усилването по мощност и излъчването им чрез антена в един от телевизионните канали.

099,551,627,776 bytes, often used to mean one trillion bytes (1,000,000,000,000).

099,551,627,776 байта, често се използва в значението си на един трилион байтове (1,000,000,000,000).

What constitutes a terminating segment depends on the network topology specific to particular Member States and is decided upon by the relevant NRA.”

Съставните части на терминиращия сегмент зависят от мрежовата топология, която е характерна за отделните държави - членки и се определят от съответния национален регулаторен орган.

In telecommunication, service termination point is the last point of service rendered by a commercial carrier under applicable tariffs.

Usually, the service termination point is on the customer premises and corresponds to the demarcation point. The customer is responsible for equipment and operation from the service termination point to user end instruments.

В телекомуникациите, крайна точка на обслужване е последната точка от услугата, предоставена от търговския доставчик съгласно приложимите тарифи . Обикновено крайната точка на обслужване е в помещенията на клиента, и съответства на разделителната точка. Клиентът е отговорен за оборудването и експлоатацията на крайната точка на обслужване до крайните инструменти.

Terms of reference show how the scope will be defined, developed, and verified. They should also provide a documented basis for making future decisions and for confirming or developing a common understanding of the scope among stakeholders. In order to meet these criteria, success factors/risks and restraints should be fundamental keys.

Те показват как ще бъде определен, развит и проверен обхватът. Те трябва също така да предоставят документирана основа за вземане на бъдещи решения и потвърждаване или разработване на общо разбиране на обхвата между заинтересованите страни. За да бъдат спазени тези критерии, факторите за успех /риск и ограниченията трябва да бъдат основни инструменти.

Terrestrial refers to things related to land or the planet Earth.

Терминът „наземен” се отнася до нещата свързани със земята или планетата Земя.

Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes

Деяния, насочени или планирани да провокират състояние на терор сред публиката, група от хора или определени лица с политически цели.

The think tanks, also called "analytical centers", "think factories", "factories for thoughts" are non-governmental research organizations and groups that generally focus their efforts in the field of humanities - politics, economics, sociology ,law, and so on, and which often have the function of defending a certain type of social policies, political strategies, economics, science and technology issues, industrial or business policies, and even military advice.

Many think tanks are nonprofit organizations and their status allows for tax relief, for example in the US and Canada, some are government- funded, others receive counseling.

" Think tanks " are conducting original research and education programs to educate and influence politicians and opinion makers on a wide range of economic, social, political, environmental and security issues. They also appear as a tool for social control and therefore participate in the formation of the goals and value system of society. Think tanks are funded by governments, interest groups, or businesses. Some think tanks derive income from consultancy work or research related to their mandate.

Мозъчните тръстове, наричани още "аналитически центрове", "фабрики за мисли" са неправителствени изследователски организации и групи, които по правило съсредоточват усилията си в областта на хуманитарните науки - политика, икономика, социология, право и т.н. и които имат често функцията да защитават определен тип социални политики, политически стратегии, икономика, въпроси на науката и технологиите, индустриални или бизнес политики и дори военни съвети. Много от мозъчните тръстове са организации с нестопанска цел и статутът им дава възможност за данъчни облекчения, например в САЩ и Канада, някои са финансирани от правителства, а други получават средства от консултиране. "Мозъчните тръстове" провеждат оригинални изследователски и образователни програми, посредством които обучават и оказат влияние върху политици и лица, формиращи общественото мнение, по широк кръг икономически, социални, политически и екологични въпроси, както и върху проблемите на сигурността. Също така те се проявяват като инструмент за социален контрол и следователно участват във формирането на целите и ценностната система на обществото. Мозъчните тръстове се финансират от правителства, групи по интереси или фирми. Някои мозъчни тръстове извличат доход от консултантска работа или изследвания, свързани с техния мандат.

Protocols or laws, adopted in some countries, which aim at reducing unlawful file sharing. Users are sent three warnings for allegedly infringing copyright. Measures applied include bandwidth reduction, protocol blocking, account suspension or disconnection from the Internet.

Протоколи или закони, приети в някои страни, които са насочени към намаляване на незаконната размяна на файлове. На потребителите се изпращат три предупреждения за нарушения на авторското право. Прилаганите мерки включват намаление на обхвата, блокиране на протоколи, временно преустановяване на акаунта или прекратяване на връзката с Интернет.

Throttling is a technique employed to manage traffic and minimize congestion, may be used to degrade (e.g. slow down) certain type of traffic and so affect the quality of content; see the Communication „Open internet and net neutrality in Europe“

Регулираща техника, използвана зауправление на трафика и свеждане до минимум на задръстванията, може да се използва за забавяне на определен тип трафик и по този начин да повлияе на качеството на съдържанието; вж. Съобщението "Отвореният интернет и неутралността на мрежата в Европа".

In general terms, throughput is the rate of production or the rate at which something is processed.

When used in the context of communication networks, such as Ethernet or packet radio, throughput or network throughput is the rate of successful message delivery over a communication channel. The data these messages belong to may be delivered over a physical or logical link, or it can pass through a certain network node. Throughput is usually measured in bits per second (bit/s or bps), and sometimes in data packets per second (p/s or pps) or data packets per time slot.

The system throughput or aggregate throughput is the sum of the data rates that are delivered to all terminals in a network.[1] Throughput is essentially synonymous to digital bandwidth consumption; it can be analyzed mathematically by applying the queueing theory, where the load in packets per time unit is denoted as the arrival rate (λ), and the throughput, where the drop in packets per time unit, is denoted as the departure rate (μ).

Най-общо казано, производителността е скоростта на производство или скоростта, с която нещо се обработва.

Когато се използва в контекста на комуникационни мрежи, като Ethernet или пакетно радио, пропускателната способност или мрежовата пропускателна способност е скоростта на успешно предаване на съобщения по комуникационен канал. Данните, към които принадлежат тези съобщения, могат да бъдат доставени по физическа или логическа връзка или могат да преминат през определен мрежов възел. Обикновено пропускателната способност се измерва в битове в секунда (бит / s или bps), а понякога и в пакети данни в секунда (p / s или pps) или пакети данни за времеви интервал.

Пропускателната способност на системата или съвкупната пропускателна способност е сумата от скоростите на данни, които се доставят до всички терминали в мрежа. Пропускателната способност е по същество синоним на потреблението на цифрова честотна лента; той може да бъде анализиран математически чрез прилагане на теорията на опашките, където натоварването в пакети за единица време се обозначава като скорост на пристигане (λ), а производителността, където спадът в пакетите за единица време, се обозначава като скорост на напускане (μ ).

A channel access method for shared medium networks. It allows several users to share the same frequency channel by dividing the signal into different time slots. The users transmit in rapid succession, one after the other, each using his own time slot.

Метод за достъп до канали за мрежи със споделена среда. Той дава възможност на няколко потребителя да споделят един и същи честотен канал чрез разделяне на сигнала на различни интервали от време. Потребителите предават в бърза последователност, един след друг като всеки използва свой собствен интервал от време.

are the names at the top of the DNS naming hierarchy / Domain Name System. They appear in domain names as a sequence of letters after the last (right) "." as "net". Frequently used TLDs include .com ,. net, .edu, .jp, .de, and others.

са имената на върха на йерархията на именуване на DNS /Системата за имена на домейни. Те се появяват в имена на домейни като поредица от букви след последната (най-дясно) “.” Като “net” в . Често използвани TLD включват .com,. net, .edu, .jp,.de, и др.

Both "to name a few" and "to name but a few" are good phrases. When you say, "to name a few," it means "for example." There may be a lot more

И двете „да назовем няколко“ и „да назовем само няколко“ са добри фрази. Когато казвате „да назовем само няколко“, това означава „например“. Може да има много повече

A device used to authenticate the voter.

Устройство, което се използва за удостоверяване на самоличността на избирателя.

Top down method of estimating project costs starts with a targeted overall project cost which is then split further and allocated downwards to various other groups and work packages.

При методът за оценяване на проектни разходи отгоре-надолу се започва целевите общи разходи по проекта, които след това се разделят допълнително и се разпределят надолу към различни други групи и работни пакети.

The act or process of following something or someone.

Дейността или процеса по проследяването на нещо или някого.

Words, symbols or other signs used by enterprises to differenciate their products and services from the ones offered by the the others.

Думи, символи или други знаци, използвани от предприятията за различаване на техните продукти и услуги от тези, предлагани от останалите.

Data processed for the purpose of the conveyance of a communication on an electronic communications network or needed for the billing of the said communication.

According to the means of communication used, the data needed to convey the communication will vary, but may typically include contact details, time and location data. Although such traffic data are to be distinguished from content data, both are quite sensitive as they give insight in confidential communications.

Данни, обработвани за целите на преноса на едно съобщение по електронна съобщителна мрежа или необходими за таксуването му.

Съгласно използваните средства за комуникация, данните, необходими за предаване на съобщенията, ще варират, но обикновено включват данни за контакт, данни за времето и местоположението. Макар че тези данни за трафик трябва да се различават от данните за съдържанието, и двете са доста чувствителни, тъй като те дават представа за поверителните съобщения.

The growing demands placed on broadband networks as well as different services and applications which require continuous data exchange mean that traffic management is required to ensure that the end user's experience is not disrupted by network congestion.

Much of the net neutrality debate centers around traffic management and what constitutes reasonable traffic management. Traffic management is considered necessary to ensure the smooth flow of traffic, particularly at times when networks become congested.    

Нарастващото ползване на широколентови мрежи, както и различните услуги и приложения, които изискват непрекъснат обмен на данни, налагат управление на трафика, което да гарантира, че качеството на услугата за крайния потребител не се нарушава заради претоварване на мрежите. Голяма част от дебата за неутралния характер на Интернет е съсредоточен около управлението на трафика и как то да бъде осъществявано разумно. Управлението на трафика се смята за необходимо за осигуряване на непрекъснатост в потока от данни, особено когато мрежите са претоварени.

The first truly open digital private mobile radio standard. TETRA is opening an even more international PMR market with widely harmonized frequencies. The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) that joins the forces of network operators, national administrations, equipment manufacturers and users defines the standard.

Модерна радиотехнология за персонални и обществени мобилни комуникации. Поради определени            свои експлоатационни характеристики, TETRA е особено подходяща за нуждите на армията, полицията и другите служби за обществена сигурност, аварийните и противопожарни служби, транспортния сектор, минното дело и въобще във всяка голяма професионална структура.

The speed with which data can be transmitted from one device to another.    

Скоростта, с която данните могата да бъдат предавани от едно устройство до друго.

Transformative digital technologies - IOT, Artificial Intelligence, Machine learning, Blockchain, Predictive analytics, Cloud, Augmented reality etc.

Tools - Sensors, Wearables, 3D/4D printing, Robotics, UAV's etc.

Processes -  Lean Six Sigma, Total Quality management (TQM), Lean Manufacturing etc.

Wearable technology, wearables, fashion technology, tech togs, or fashion electronics are smart electronic devices (electronic device with micro-controllers) that can be incorporated into clothing or worn on the body as implants or accessories

An unmanned aerial vehicle (UAV) (or uncrewed aerial vehicle, commonly known as a drone

Lean Six Sigma is a process improvement methodology designed to eliminate problems, remove waste and inefficiency, and improve working conditions to provide a better response to customers' needs.

Трансформативните цифрови технологии - IOT, изкуствен интелект, машинно обучение, блокчейн, прогнозна анализа, облак, усъвършенствана/добавена  реалност и др.

Инструменти - Сензори,  , 3D / 4D печат, Роботика, и др.

Процеси - Lean Six Sigma, Общо управление на качеството (TQM), Lean Manufacturing и др.

Wearable технология,  модна технология, технологичните дрехи или модната електроника са интелигентни електронни устройства (електронно устройство с микроконтролери), които могат да бъдат вградени в дрехи или носени по тялото като импланти или аксесоари

Безпилотно въздухоплавателно средство  (или  въздухоплавателно средство без екипаж,  обикновено известно като дрон

Lean Six Sigma е методология за подобряване на процесите, предназначена за премахване на проблеми, премахване на отпадъците и неефективността и подобряване на условията на работа, за да се осигури по-добър отговор на нуждите на потребителите

Traffic transmission between two interconnection points of the own network with other networks.

Пренос на трафик между две точки на взаимно свързване на собствената мрежа с други мрежи.

Markets identified by a Decision of the European Commission which cover the European Union or a substantial part thereof and are located in more than one Member State of the European Union.

Пазари, установени с решение на Европейската комисия, които обхващат Европейския съюз или съществена част от него и са разположени в повече от една държава - членка на Европейския съюз.

The concept of determining how and why information is conveyed through various means. principle ensuring the processes of decision­making are open and understandable to the persons they concern. Principle ensuring the processes of decision-making are open and understandable to the persons they concern.

Government processes should become more transparent, open and inclusive, increasing stakeholder engagement in open policy

The concept of determining how and why information is conveyed through various means.

Концепцията за определяне как и защо информацията е предадена чрез различни средства/по различни начини. Принцип, който осигурява процедурите за вземане на решения да бъдат открити и разбираеми за хората, за които се отнасят.

Правителствените процеси следва да станат по-прозрачни, отворени и приобщаващи, като се засили ангажираността на заинтересованите страни в отворената политика

Концепцията за определяне как и защо информацията е предадена чрез различни средства/по различни начини

The Treaties of the European Union are a set of international treaties between the European Union (EU) member states which sets out the EU's constitutional basis. They establish the various EU institutions together with their remit, procedures and objectives. The EU can only act within the competences granted to it through these treaties and amendment to the treaties requires the agreement and ratification (according to their national procedures) of every single signatory.

Договорът за функционирането на ЕС са набор от международни договори между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) който определя конституционната основа на ЕС. Те установяват различните институции в ЕС заедно с техните правомощия, процедури и цели. ЕС може да действа единствено в рамките на компетенциите, които са му предоставени чрез тези договори и изменението на договорите изисква съгласуването и ратифицирането (според националните процедури) на всяка една страна.

A triple-play product is one in which three services (for example, voice, TV and data) are all provided in a single access subscription. Quadruple play also contains provision of mobile service.

е продукт, в който три услуги (например гласови, телевизионни и данни) се предоставят в абонамент за един достъп. Четворният пакет съдържа и предоставяне на мобилна услуга.

Troll farm is a group of individuals engaging in trolling or bot-like promotion of narratives in a coordinated fashion.

One prominent troll farm was the Russia-based Internet Research Agency that spread inflammatory content online in an attempt to interfere in the U.S. presidential election.

Тролската ферма е група от хора, които се занимават с тролинг или бот-подобно разпространение на информация по координиран начин.

Една от най-известните тролни ферми е руската Интернет изследователска агенция, която разпространява онлайн измамно съдържание в опит да се намеси в президентските избори в САЩ.

Trolling is the act of deliberately posting offensive or inflammatory content to an online community with the intent of provoking readers or disrupting conversation.

Today, the term “troll” is most often used to refer to any person harassing or insulting others online.

However, it has also been used to describe human-controlled accounts performing bot-like activities.

Тролингът е акт на умишлено публикуване на обидно или измамно съдържание в онлайн обществото с намерение да провокира читатели или да наруши разговора. Днес терминът "трол" най-често се използва за означаване на всяко лице, което тормози или обижда другите онлайн. Използва се обаче и за описване на контролирани от човека профили, извършващи дейности, подобни на бот.

Systematic approach to locating the cause of a fault in a computer system.

Системен подход за локализиране на причината за поява на грешки в компютърната система.

an individual or entity which is considered by a hosting service provider to have particular expertise and responsibilities for the purposes of tackling illegal content online;

DSA

физическо лице или субект, считан от доставчик на  хостинг услуги за притежаващ специфичен експертен опит и отговорности за целите на борбата с незаконното съдържание онлайн;

A pair of insulated wires wrapped together in a regular spiral pattern to control the effects of electrical noise. The pairs can be shielded or unshielded. Twisted pair is common in telephony applications and in data networks.

Усукана двойка изолирани медни проводници, усукани по дължина с определена стъпка за намаляване на смущенията между чифтовете. Обикновено са пакетирани заедно и обвити в кабелна обвивка.