Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

The V-chip allows parents or other caregivers to block programming on their televisions that they don't want children to watch.

V-чипът дава възможност на родителите или на други хора, които се грижат за децата, да блокират тези телевизионни програми, които не искат да бъдат гледани от тях.

Any service which requires the processing of traffic data or location data other than traffic data beyond what is necessary for the transmission of a communication or the billing thereof.

Всяка услуга, която изисква обработването на данни за трафик или данни за местоположението, различни от данните за трафика, извън необходимото за предаване на комуникация или за нейното фактуриране.

Value for Money (VfM) is the term used to assess whether or not an organisation has obtained the maximum benefit from the goods and services it acquires and/ or provides, within the resources available to it.

Стойност за пари (VFM) е термин, използван, за да се прецени дали дадена организация е получила максимална полза от стоките и услугите, които придобива и / или предоставя в рамките на наличните ресурси.

Verification is the process of determining the authenticity of information posted by unofficial sources online, particularly visual media.

It emerged as a new skill set for journalists and human rights activists in the late 2000s, most notably in response to the need to verify visual imagery during the ‘Arab Spring'.

Проверката (информационен безпорядък) е процесът на определяне на автентичността на информацията, публикувана от неофициални източници онлайн, особено на визуалните медии.

Тя се очерта като нов набор от умения за журналисти и активисти за правата на човека в края на 2000-те години, най-вече в отговор на необходимостта от проверка на визуалните изображения по време на "арабската пролет".

A vertical cloud, or vertical cloud computing, is the phrase used to describe the optimization of cloud computing and cloud services for a particular vertical (e.g., a specific industry) or specific use application.

Оптимизацията на клауд компютинга и клауд услугите за определена вертикална (например дадена промишленост) или специфично приложение за употреба.

Very high bitrate digital subscriber line. It uses copper networks in the access. Typically the physical network interface at the delivery point at subscriber's home would be a RJ-11 type connector. Fibre to the Node + vDSL lines should be included in this category. VDSL is deployed over existing wiring used for analog telephone service and lower-speed DSL connections.

Свръх високоскоростна цифрова абонатна линия. Тя използва медни мрежи за достъп.Обикновено интерфейсът на физическата мрежа в точката за доставка в дома на абоната е тип RJ-11 конектор. Оптично-влакнестите линии към мрежовия възел + VDSL линиите трябва да бъдат включени в тази категория. VDSL е разположена върху съществуващoто окабеляване използвано за аналогови телефонни услуги и за по-ниско скоростни DSL връзки.

means either an electronic communications network which consists wholly of optical fibre elements at least up to the distribution point at the serving location, or an electronic communications network which is capable of delivering, under usual peak-time conditions, similar network performance in terms of available downlink and uplink bandwidth, resilience, error-related parameters, and latency and its variation; network performance can be considered similar regardless of whether the end-user experience varies due to the inherently different characteristics of the medium by which the network ultimately connects with the network termination point

е електронна съобщителна мрежа, която се състои изцяло от оптични елементи най-малко до мрежова разпределителна точка в обслужван район, или електронна съобщителна мрежа, която е в състояние да осигурява при обичайни условия на върхово натоварване сходни мрежови показатели по отношение на наличната широчина на честотната лента за предаването в права и обратна посока, стабилността, свързаните с грешките параметри, закъснението и колебанието му. Мрежовите показатели могат да се считат за сходни, независимо дали възприятието от страна на крайния ползвател се различава поради различните характеристики на преносната среда до крайната точка на мрежата.

This is a two-way satellite ground station or a stabilized maritime Vsat antenna with a dish antenna that is smaller than 3 meters. Data rates typically range from 4 kbit/s up to 16 Mbit/s. VSATs access satellite(s) in geosynchronous orbit to relay data from small remote earth stations (terminals) to other terminals (in mesh topology) or master earth station "hubs" (in star topology).

Това е двупосочна сателитна наземна станция или стабилизирана VSAT антена за морски плавателни съдове , която е по- малка от 3 метра. Скоростите за предаване на данни обикновено варират от 4 Kbit / сек до 16 Mbit / сек. VSAT получават достъп до сателити в геосинхронна орбита, за да предават данни от малки и отдалечени земни станции (терминали) до други терминали.

Transmission of video images in real time.

Предаване на видео изображения в реално време.

Materials graphically portraying scenes of degradation, sexual violence, torture, murder, necrophilia or bestiality for the purposes of sexual arousal.

Материали, които изобразяват нагледно сцени на деградация, сексуално насилие, мъчения, убийства, некрофилия или бруталност с цел предизвикване на сексуална възбуда.

A situation in which an joject/person is very close to being something real in the computer world.       

Ситуация, в която даден предмет/човек се намира много близо до това да наподобява нещо реално в компютърния свят.

A virtual private network (VPN) extends a private network across a public network, such as the Internet. It enables a computer to send and receive data across shared or public networks as if it were directly connected to the private network, while benefiting from the functionality, security and management policies of the private network.

A VPNis used to encrypt a user's data and conceal his or her identity and location. This makes it difficult for platforms to know where someone pushing disinformation or purchasing ads is located. It is also sensible to use a VPN when investigating online spaces where disinformation campaigns are being produced.

VPN A virtual private network (VPN) extends a private network across a public network, and enables users to send and receive data across shared or public networks as if their computing devices were directly connected to the private network. Applications running on a computing device, e.g., a laptop, desktop, smartphone, across a VPN may therefore benefit from the functionality, security, and management of the private network. Encryption is a common, though not an inherent, part of a VPN connection.

Виртуалната частна мрежа (VPN) разширява частната мрежа през обществената мрежа, като например Интернет. Тя дава възможност на даден компютър да изпраща и получава данни през споделени или обществени мрежи, така сякаш е директно свързана с частната мрежа, като се възползва от функционалността, сигурността и политиките за управление на частната мрежа.

VPN се използва за криптиране на данните на потребителя и за прикриване на неговата идентичност и местоположение. Това затруднява платформите да знаят къде се намира някой, който прави дезинформация или купува реклами. Също така е разумно да се използва виртуална частна мрежа, когато се изследват онлайн пространства, където се произвеждат кампании за дезинформация.

 

The expression of the choice of voting option.

Изразяване на избора на възможност за гласуване.

A person entitled to cast a vote in a particular election or referendum

Лице, което има право да гласува в определени избори или референдум.

A list of persons entitled to vote (electors).

Списък на лицата, които имат право да гласуват(избирателите)

the way by which the voter can cast a vote;

Начинът, по който избирателят може да гласува.

the range of possibilities from which a choice can be made through the casting of the vote in an election or referendum;

Гама от възможности, между които може да бъде направен избор чрез упражняване на правото на гласуване в избори или в референдум.

Thetimeframe within which voting is permitted (the fact that a vote has been cast within the voting period must be ascertainable).

Отрязък от време, в което се разрешава гласуване (фактът, че гласуването е направено в периода на гласуване трябва да бъде установим).