Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

A dormant account is a social media account that has not posted or engaged with other accounts for an extended period of time.

In the context of disinformation, this description is used for accounts that may be human- or bot-operated, which remain inactive until they are ‘programmed’ or instructed to perform another task

Пасивен профил е профил в социалните медии, който не е публикувал или ангажирал с други профили за продължителен период от време.

В контекста на дезинформацията това описание се използва за профили, които могат да бъдат използвани от хора или от бот, които остават неактивни, докато не бъдат "програмирани" или инструктирани да изпълнят друга задача.

Seed accelerators are a modern, for-profit start¬up incubators. They are selected through an       open application procedure, targeting start-ups consisting of small teams. They are eligible for funding, mentoring, training and events for a limited period (usually 3 months), in exchange for equity. While traditional business incubators are often government-funded, generally take no equity, and focus on biotech, medical technology, clean tech or product-centric companies, accelerators are privately-funded and focused on mobile/Internet start-ups.

Ускорителите са модерни инкубатори за стартиране на производствения процес. Те се избират чрез открита процедура за кандидатстване, насочена към стартиращи фирми, състоящи се от малки екипи. Те отговарят на условията за финансиране, наставничество, обучение и събития за ограничен период от време (обикновено 3 месеца), в замяна на собствения капитал. Докато традиционните бизнес инкубатори често се финансират от правителството, обикновено не вземат дялово участие и се съсредоточават върху биотехнологии, медицински технологии, чисти технологии или компании, ориентирани към продукти, ускорителите са частно финансирани и са съсредоточени върху стартиращи мобилни / интернет фирми.

1. The ability of users to gain entree to services and information. A general term of reference to the rights that users have to interact with a system entity in order to manipulate, use, gain knowledge of, and/or obtain a representation of some and/or all of a system entity's resources (users).

2. Access (to equipment, facilities, services etc.) The making available of facilities and/or services to another undertaking, under defined conditions, on either an exclusive or non­exclusive basis, for the purpose of providing electronic communications services, including when they are used for the delivery of information society services or broadcast content services. It covers inter alia: access to network elements and associated facilities, which may involve the connection of equipment, by fixed or non-fixed means (in particular this includes access to the local loop and to facilities and services necessary to provide services over the local loop); access to physical infrastructure including buildings, ducts and masts; access to relevant software systems including operational support systems; access to information systems or databases for pre-ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing; access to number translation or systems offering equivalent functionality; access to fixed and mobile networks, in particular for roaming; access to conditional access systems for digital television services and access to virtual network services

1. Способността на потребителите да получават достъп до услуги и информация. Общ термин, отнасящ се до правата, които имат потребителите, за да си взаимодействат с дадена системна единица, с цел да работят, използват, получават знания и/или да получат представяне на някои и/или на всички системни ресурси (потребители).

2. Достъп ( до съоръжения, услуги и др.) Предоставяне на съоръжения и/или услуги на друго предприятие при определени условия на изключителна или неизключителна основа с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за доставяне на услуги, свързани с информационното общество или услуги за разпространение на радио и телевизионно съдържание (услуги). Той обхваща освен друго : достъп до елементите на мрежата и свързаните с тях съоръжения, които могат да включват свързването на оборудване чрез фиксирани или нефиксирани средства (по- специално това включва достъп до абонатната линия и до съоръженията и услугите, необходими за предоставяне на услуги по абонатната линия); достъп до физическа инфраструктура, включително сгради, канали и мачти; достъп до съответните софтуерни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварителни поръчки, доставка, поръчване, заявки за поддръжка и ремонт и таксуване ; достъп до прехвърляне на номера или системи, предлагащи еквивалентна функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи, по- специално за роуминг; достъп до системи за условен достъп за услуги за цифрова телевизия и достъп до виртуални мрежови услуги

A list managed by a network administrator that itemizes what a user is permitted to access and the type of access granted.

Списък, управляван от мрежов администратор, в който се изброява всичко, до което потребителят има позволен достъп и вида на предоставения достъп.

A network that connects directly to the end user or customer. Access networks connect to the backbone, which is a network made up of high­speed lines between major switching points.

Мрежа, която се свързва директно с крайния потребител или с клиента. Мрежите за достъп се свързват с опорната мрежа, която представлява мрежа, изградена от високоскоростни линии между основни комутационни точки.

A physical point, located inside or outside the building, accessible to undertakings providing or authorised to provide public communications networks, where connection to the high-speed- ready in-building physical infrastructure is made available

Физическа точка, намираща се в или извън сградата, достъпна за предприятия, предоставящи или оправомощени да предоставят обществени съобщителни мрежи, където е осигурена възможност за високоскоростна връзка с физическата инфраструктура във вътрешността на сградата

‘Last mile' segment connecting the backhaul network with the end-user premise

Сегмент "Последна миля", свързващ преносната мрежата със сградата на крайния потребител

The degree to which a product, device, service is available to as many people as possible.

Степента, до която даден продукт, устройство или услуга са достъпни за колкото е възможно повече хора.

The obligation to explain and justify a certain action to another party.

Задължението да се обясни и оправдае дадено действие пред друго лице

The Community acquis or acquis communautaire sometimes called the EU acquis and often shortened to acquis is the accumulated legislation, legal acts, and court decisions which constitute the body of the European Union law. The term is French:acquis meaning is that which has been agreed upon, and communautaire is meaning of the community.

Достиженията на правото на Общността или на правото на Европейския съюз (съкратено достиженията           на правото     на ЕС, достиженията на правото), е натрупаното законодателство, нормативни актове и съдебни решения, които съставляват сърцевината на правото на Европейския съюз. Терминът е френски: „acquis”oзначава това, което е договорено и „communautaire”oзначава на Общността.

Applying to or impacting every part or individual in a group or spectrum of things. Some senior employees are unhappy that the new dress code ...

affecting all in an organization, system or society · involving everyone or everything · pertaining to all parts of something ...

applying to all employees, members, groups, or categories; general. The across-the-board pay increase means a raise for all ...

Прилагане или въздействие върху всяка част или индивид в група или спектър от неща, засягащи  всички в организация, система или общество , включващи всички или всичко , отнасящи се до всички части на нещо ...

приложимо за всички служители, членове, групи или категории; общо.

Общото увеличение на заплащането означава повишение за всички ...

An electronic card which can be used to activate a ballot paper on a voting computer.

Електронна карта, която може да се използва за активиране на хартиена бюлетина на компютъра за гласуване.

(A combination of) intelligent systems, assistive products and services, integrated into the preferred living environment, to compensate predominantly age-related functional limitations and support an independent, active and healthy course of life. The AAL JP is a joint EU and Member States' programme (art 185 TFEU) providing funding for projects to increase the autonomy of predominantly older people. The aim is to enhance the quality of their lives by the use of ICT products and the provision of remote services.

(Комбинация от) интелигентни системи, помощни продукти и услуги, интегрирани в предпочитаната жизнена среда, за да компенсират преобладаващо свързаните с възрастта функционални ограничения и да подкрепят /поддържат независим, активен и здравословен начин на живот. AAL JP е съвместна програма на ЕС и държавите- членки , която предоставя финансиране за проекти за увеличаване на автономията на преобладаващо възрастните хора. Целта е да се подобри качеството на техния живот чрез използването на ИКТ продукти и предоставянето на отдалечени услуги.

A partition on a hard disk drive that is set as the bootable partition and usually contains the operating system to be used on the computer. Only one partition on a computer can be set as an active or bootable partition on a hard disk drive.

Дял от твърдия диск, определен като стартов дял; обикновено съдържа операционна система, която се използва от компютъра. Само един дял на даден компютър може да се определи като активен или стартов дял върху твърдия диск.

PSTN/ ISDN subscriber line that is identified by a subscriber number, through which incoming/outgoing calls to/from the subscriber are made.

Абонатна линия, която се идентифицира с абонатен номер, чрез който се осъществяват входящи/изходящи повиквания към/от абоната.

An applet or a small program created to control interactivity on web pages that has to be downloaded to gain access to the full functionality.

Приложение или малка  програма, създадена, за да управлява интерактивността на уеб-страници, която трябва да бъде изтеглена за получаване на достъп до пълната й функционалност.

An expansion card that increases the number of controllers and ports available on a computer.

Разширителна карта, която увеличава броя на контролерите и портовете на компютъра.

A sequence of digits and/or symbols used to identify a given element or termination point of an electronic communications network in routing, excluding an Internet address.

Последователност от цифри и/или символи, използвани за идентифициране на даден елемент или крайна точка от електронна съобщителна мрежа при маршрутизация, с изключение на интернет адрес.

An unidirectional pathway that carries addresses generated by the CPU to the memory and I/O elements of the computer.

Еднопосочна пътека, която пренася адреси, генерирани от процесора към паметта и входно-изходните устройства на компютъра.

It discovers the local address (MAC address) of a station on the network when the IP address is known. End stations as well as routers use ARP to discover local addresses: -a Switch used with the ARP command that displays the cache.-d Switch used with the ARP command that deletes an entry from the ARP cache.

Той открива локалния адрес (MAC адрес) на определена станция в мрежата, когато IP адресът е познат. Крайните станции, както и рутерите използват протокол за анализ на адресите (ARP), за да откриват локални адреси:-а Суич, използван с ARP команда за показване на кеш.- d Суич, използван с ARP команда за изтриване на въведени данни от ARP кеш.

To accept something formally and put it into effect (to adopt a constitutional amendment, a law, a directive).

Да се приеме нещо официално и да влезе в сила (да се приеме конституционна поправка, закон, директива).

enables the operating system to control the amount of power given to each device attached to the computer.

дава възможност на операционната система да контролира количеството напрежение, подадено до всяко устройство, свързано към компютъра.

An analog mobile cell phone system standard developed by Bell Labs.

Стандарт за аналогова система за мобилни клетъчни телефони, разработена от Бел Лабс.

the willingness to take risks in business or politics; actions or attitudes regarded as reckless or potentially hazardous

готовността да се поемат рискове в бизнеса или политиката; действия или нагласи, считани за необмислени или потенциално опасни

 involving or characterized by conflict  opposition antagonism;

involving antagonistic elements

involving sides who oppose each other;

opposing parties or interests

включващ или характеризиращ се с противопоставяне,  антагонизъм,  конфликти;

включващ антагонистични елементи;

с участието на страни, които се противопоставят;

противоположни страни или интереси

Advertising spots on television may not exceed 12 minutes per hour. In line with the Commission's position, the Court adopted a wide and uniform interpretation of the notion of ‘advertising spot' in line with the purpose of the AVMSD, which is to protect the viewer from an excessive amount of advertising. The Court found that an advertising spot is any type of advertising broadcast between programmes or during breaks, unless it is covered by another form of advertising expressly governed by the AVMSD.

Рекламните клипове по телевизията не могат да надвишават 12 минути на час. В съответствие с позицията на Комисията, Съдът прие широко и еднакво тълкуване на понятието "рекламно място" в съответствие с целта на AVMSD , а именно да предпазва зрителя от прекомерен обем на рекламиране. Съдът установи, че рекламно място е всякакъв вид рекламно излъчване между програмите или по време на прекъсвания, освен ако не е обхваната от друга форма на реклама, изрично регламентирана в AVMSD

A body that advises the management of a corporation, organization, or foundation. Unlike the Board of Directors the advisory board does not have authority to vote on corporate matters, nor a legal responsibility.

Орган, който съветва ръководството на дадена корпорация, организация или фондация. За разлика от Борда на директорите консултативният съвет няма правомощия да гласува по корпоративни въпроси, нито има правна отговорност.

The act of recommending or supporting a cause or policy publicly.

Дейността, свързана с публично препоръчване или подкрепяне на кауза или политика.

A business enterprise that is directly or indirectly owned and controlled by another enterprise.

Бизнес предприятие, което е пряко или непряко притежавано и контролирано от друго предприятие.

A chat abbreviation meaning away from keyboard.Used when a person will not be at his computer for a while.

Съкращение, използвано в чатове, което означава далеч от клавиатурата. Използва се когато някой няма да е на компютъра си за известно време

The African Network Information Center

RIR

Responsible for the administration and registration of IP addresses in the African region.

Регионален интернет регистър

Отговаря за администрацията и регистрацията на IP адресите в региона на Африка.

Something that is located behind the scene or in the surrounding area.

Нещо, което е разположено зад дадена сцена или се намира в обкръжаващата площ.

The theme  is aligned with the Sustainable Development Goal (SDG) 10 and  focuses on pathways of coping with existing and preventing future old age inequality.  SDG 10 sets to reduce inequality within and among countries and aims to “ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome,” including through measures to eliminate discrimination, and to “empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status.”

Темата е в съответствие с Целта за устойчиво развитие (ЦУР) 10 и се фокусира върху пътищата за справяне със съществуващото и предотвратяване на бъдещото неравенство в напреднала възраст. ЦУР 10 се стреми да намали неравенството в и между страните и има за цел „да осигури равни възможности и да намали неравенството в резултатите“, включително чрез мерки за премахване на дискриминацията, и да „упълномощи и насърчи социалното, икономическото и политическото включване на всички, независимо от възрастта. , пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, произход, религия или икономически или друг статус“.

A list of items to be discussed at a formal meeting.

Списък от точки, които ще бъдат обсъждани на официално събрание.

The act of collecting units or parts into a mass or whole.

Дейността, свързана със събирането на единици или части в масив или едно цяло.

In the context of Europeana, an organisation that collects metadata from a group of content providers and transmits them to Europeana. Aggregators gather material from individual organisations, standardise the file formats and metadata, and channel the latter into Europeana according to the Europeana guidelines and procedures. Aggregators also support the content providers with administration, operations and training - Europeana Aggregators' Handbook .

В контекста на Europeana, организация, която събира метаданни от група доставчици на съдържание и ги предава на Europeana. Агрегаторите събират материали от отделни организации, стандартизират файловите формати и метаданните и ги насочват към Europeana в съответствие с насоките и процедурите на Europeana. Агрегаторите също така подкрепят доставчиците на съдържание с администрация, операции и обучение - Europeana Aggregators 'Handbook .

something you hope to achieve by doing something

goal something important that you hope to achieve in the future, even though it may take a long time

Target the exact result that a person or organization intends to achieve by doing something, often the amount of money they want to get; a particular amount or total that you want to achieve

Objective the specific thing that you are trying to achieve - used especially about things that have been officially discussed and agreed upon in business, politics, etc

Purpose what you want to achieve when you do something; the reason you do or plan something, and the thing you want to achieve when you do it

нещо, което се надявате да постигнете, като направите нещо

цел нещо важно, което се надявате да постигнете в бъдеще, въпреки че може да отнеме много време

цел точният резултат, който човек или организация възнамерява да постигне, като направи нещо, често сумата, която иска да получи; определена сума или сума, която искате да постигнете

цел конкретното нещо, което се опитвате да постигнете - използва се особено за неща, които са официално обсъдени и договорени в бизнеса, политиката и т.н.

цел какво искате да постигнете, когато направите нещо; причината да правите или планирате нещо и това, което искате да постигнете, когато го направите

An earth station situated on the board of an aircraft.

Земна станция, разположена на борда на самолет.

An open source cloud computing platform targeted at organizations in the thinking stage of adopting a private cloud services model or evaluating options and alternatives for private cloud solutions.

Облачна компютърна платформа с отворен код, насочена към организации, които се намират в мисловната фаза на приемането на модел на частни облачни услуги или в етапа на оценяване на възможности и алтернативи за частни облачни решения.

A particular type of dialog box that occurs in a graphical user interface.

Определен вид диалогов прозорец, който се появява в графичния потребителски интерфейс.

(information disorder) is a fixed series of steps that a computer performs in order to solve a problem or complete a task.

Social media platforms use algorithms to filter and prioritize content for each individual user based on various indicators, such as their viewing behavior and content preferences.

Disinformation that is designed to provoke an emotional reaction can flourish in these spaces when algorithms detect that a user is more likely to engage with or react to similar content.

(информационен безпорядък) е фиксирана поредица от стъпки, които компютърът изпълнява, за да реши проблем или да изпълни задача.

Социалните медийни платформи използват алгоритми за да филтрират и приоритизират съдържание за всеки отделен потребител въз основа на различни показатели, като например какво съдържание гледат често и предпочитанията им относно него. Дезинформацията, предназначена да предизвика емоционална реакция, може да процъфти в тези пространства, когато алгоритмите открият, че потребителят е по- вероятно да се ангажира или да реагира на подобно съдържание.

An amount of money that is permitted, especially within a set of regulations or for a specified purpose.

Парична сума, която се отпуска, особено според набор от разпоредби или за постигането на определена цел.

Out-of-court system for resolving disputes between consumers and traders. The ADR Directive ensures that consumers can turn to quality alternative dispute resolution entities for all kinds of contractual disputes that they have with traders. According to the ODR Regulation, an EU-wide online platform is set up for disputes that arise from online transactions. The platform links all the national alternative dispute resolution entities and operates in all official EU languages.

Извънсъдебна система за разрешаване на спорове между потребители и търговци. Директивата за АРС ще гарантира, че потребителите могат да се обърнат към качествени алтернативни структури за разрешаване на спорове за всички видове договорни спорове, които имат с търговците. Съгласно Регламента за ОРС е създадена европейска онлайн платформа за спорове, които произтичат от онлайн транзакции. Платформата свързва всички национални структури за алтернативно разрешаване на спорове и работи на всички официални езици на ЕС.

Network operators that are diffrent from the incumbent.

Мрежови оператори, които са различни от историческия оператор.

A provider of telecommunications services that is different from the current supplier.

Доставчик на телекомуникационни услуги, който е различен от настоящия доставчик.

An always-on connection means a non-dial-up connection that is always connected to the network.

Винаги изградена връзка означава некомутируема връзка, която винаги е свързана с мрежата.

An Act that adds, removes or substitutes text in an existing Act. These modifications to the text are called amendments.

Закон, който добавя, премахва или заменя текст в съществуващ закон. Тези изменения на текста се наричат „поправки”.

A type of device that represents data by continuously variable physical quantities, such as length, mass, temperature, or pressure.

Вид устройство, което представя данните чрез непрекъснато променящи се физически величини, като например дължина, маса, температура или налягане.

Signal transmission over wires or through the air where information is conveyed through the variation of some combination of signal amplitude, frequency and phase.

Предаване на сигнали по жици или въздух, където информацията се пренася чрез изменението на комбинация от сигнални амплитуди, честота и фаза.

The European semester starts when the European Commission adopts its Annual Growth Survey (usually towards the end of the year) which sets out EU priorities for the coming year to boost growth and job creation.

Европейският семестър започва, когато Европейската комисия приеме своето годишно   изследване на растежа (обикновено към края на годината), в което се определят приоритетите на ЕС за следващата година за стимулиране на растежа и създаването на работни места.

An online community of people specifying why certain people are your enemies.

Онлайн общество от хора, които определят защо дадени хора са ваши врагове.

which describes the instructions that countries can use to work with new and emerging technologies / such as drones

която описва инструкциите които държавите могат да използват за да работят с нови и възникващи технологии/например дронове

Additional discussion topics that have not been included in the agenda of a meeting.     

Допълнителни теми за дискусия, които не са били включени в дневния ред на събрание.

Anything-as-a-service/XaaS, or XaaS, refers to the growing diversity of services available over the Internet via cloud computing as opposed to being provided locally, or on premises.

Всяко нещо като услуга или XaaS се отнася за нарастващото многообразие на услуги, достъпни в Интернет чрез изчисления в облак/облачна технология за разлика от тези, които се предоставят по места или в сградите

The Asia Pacific Network Information Centre Responsible for administration and registration of IP addresses in the Asia-Pacific region, including Japan, Korea, China and Australia

Отговаря за администрацията и регистрацията на IP адресите в Азиатско- тихоокеанския регион, включително Япония, Корея, Китай и Австралия

A strong defense or justification of one's beliefs, attitudes, or actions.

Силна защита или мотивиране на нечии вярвания, отношение или действия.

A program that performs a function directly for a user.

Програма, която изпълнява функция директно за потребителя.

A form to be filled in when applying for a job, grant etc.

Формуляр, който се попълва при кандидатстване за работа, безвъзмездна помощ и т.н.

A set of tools, routines and protocols used to develop software applications that will be compatible with a certain operating system.

Also known as middleware, it is the underlying technical facility for features such as the Electronic Programme Guide, hard disk Personal Video Recorders (PVRs) and any interactive television service, whether enhanced broadcasting carousel-based services derived from teletext or fully interactive services using a return-channel. APIs can be grouped into two types, those which are more intensively computational, based on an execution engine and those which are declarative, based on presentation engines.

API – application programming interface: a computing interface allowing access to a software or technical system and defining the conditions under which the system can be used. APIs typically intermediate in a standardised manner a series of data (and information) flows between computing systems.

Набор от инструменти, процедури и протоколи, използвани за разработване на софтуерни приложения, които ще бъдат съвместими с определена операционна система. Известен също като мидълуер/системен софтуер пригоден от разпространителя за конкретен потребител/, това е основното техническо съоръжение за функции като Електронното програмно ръководство, персоналните видеорекордери с твърд диск (PVR) и всяка интерактивна телевизионна услуга, независимо дали подобрените услуги, базирани на каруселни излъчвания, получени от телетекст или напълно интерактивни услуги, използващи обратен канал. Приложните програмни интерфейси (API) могат да бъдат групирани в два типа - тези, които са по-интензивно изчислителни, базирани на изпълнителен механизъм и онези, които са декларативни, въз основа на представени механизми

API — приложно-програмен интерфейс: компютърен интерфейс, който позволява достъп до софтуер или техническа система и определя условията, при които може да се използва системата. API обикновено осъществява посредничество по стандартизиран начин между поредица от данни (и информация) и компютърни системи.

A non-governmental and non-profit organization which is actively involved in the efforts to shape policies and developments towards information society and knowledge economy and innovation in a national, regional, European and global context.

Неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за развитието на съвременното информационно общество, основавано на знанието в условията на информационните технологии и иновациите в национален, регионален, европейски и глобален контекст.

A legislative allocation of money for a specific purpose.

Законово разпределяне на пари с определена цел

A mobile app, short for mobile application or just app, is application software designed for a specific purpose (e.g. entertainment, shopping, etc.), downloaded and used on computers depending on their operating system. (e.g. portable devices such as tablets, Smartphones, etc.)

Мобилно приложение, съкратено от мобилно приложение или просто приложение, е приложен софтуер, предназначен за конкретна цел (например забавление, пазаруване и т.н.), изтеглен и използван на компютри в зависимост от тяхната операционна система.

Article 19 - International Human Rights Organization is an international human rights organization. It was founded in 1987 to pursue the protection and promotion of freedom of expression and freedom of information worldwide. It takes its mandate from the Universal Declaration of Human Rights (art.19) which guarantees the right to freedom of expression and freedom of information as a fundamental human right.

Член 19 - Международна организация за правата на човека е международна организация за човешките права. Тя е основана през 1987 г. като целта й е да защитава и насърчава свободата на изразяването и свободата на информацията в целия свят. Мандатът й произтича от чл.19 на Всеобщата декларация за правата на човека, който гарантира правото на свобода на изразяването и правото на информация като основно човешко право.

Artificial intelligence (AI) has become an area of strategic importance and a key driver of economic development.

It can bring solutions to many societal challenges from treating diseases to minimising the environmental impact of farming.

However, socio-economic, legal and ethical impacts have to be carefully addressed

Artificial intelligence (AI) describes computer programs that are “trained” to solve problems that would normally be difficult for a computer to solve.

These programs “learn” from data parsed through them, adapting methods and responses in a way that will maximize accuracy. As disinformation grows in its scope and sophistication, some look to AI as a way to effectively detect and moderate concerning content. AI also contributes to the problem, automating the processes that enable the creation of more persuasive manipulations of visual imagery, and enabling disinformation campaigns that can be targeted and personalized much more efficiently.

Artificial intelligence is the science of concepts that allow computers to do things that seem reasonable to humans. Artificial intelligence has the ability to analyze its environment and take actions that increase the ability to achieve certain goals. The study of the possibilities for creating such devices, called intelligent agents, is the subject of a separate section of computer science. In other words, artificial intelligence is the science of the concepts, methods and tools for creating intelligent computer programs and the study of natural intelligence through computer systems .

Изкуственият интелект се превърна в област със стратегическо значение и ключов двигател на икономическото развитие.

Той може да доведе до решения на много обществени предизвикателства от лечението на болести до минимизиране на въздействието върху околната среда от земеделието . Въпреки това трябва внимателно да се обърне внимание на социално-икономическите, правни и етични въздействия

Изкуственият интелект описва компютърни програми, които са "обучени" за решаване на проблеми, които обикновено биха били трудни за решаване от компютър.

Тези програми "научават" от данните, анализирани чрез тях, като адаптират методите и отговорите по начин, който ще увеличи точността. Тъй като дезинформацията нараства в своя обхват и сложност, някои гледат на изкуствения интелект като начин за ефективно откриване и модериране на притеснителното      съдържание. Изкуственият интелект        също така допринася за проблема, като автоматизира процесите, които позволяват създаването на по-убедителни манипулации на визуалните изображения и дава възможност за кампании за дезинформация, които могат да бъдат насочени и персонализирани много по-ефективно

Изкуствен интелект е наука за концепциите, които позволяват на компютрите да правят неща, които за хората изглеждат разумни. Изкуственият интелект има способност да анализира окръжаващата го среда и да предприема действия, които увеличават възможността за постигане на определени цели. Изучаването на възможностите за създаване на такива устройства, наричани интелигенти агенти, е предмет на обособен дял от информатиката. По друг начин казано, изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми и изследване на естествения интелект чрез компютърни системи.

An abbreviation used in online chats and e-mail messages.

Съкращение, което се използва в онлайн чатове или в електронни съобщения.

Abbreviated from American Standard Code for Information Interchange. It is a code for representing 128 English characters as numbers, with each letter assigned a number from 0 to 127.

All ASCII ccTLD identifiers are two-letter and all two-letter TLDs are ccTLDs. The creation and delegation of ccTLDs is described in RFC 1591 in accordance with ISO 3166-1

Съкратено от Американски стандартен код за обмен на информация. Това е код, който представлява 128 английски знака като номера, като на всеки знак е присвоен номер от 0 до 127 .

Всички ASCII ccTLD идентификатори са двубуквени и всички двубуквени TLD са ccTLDs. Създаването и делегацията на ccTLDs е описано в RFC 1591 в съответствие с ISO 3166-1

Address Supporting Organization is the Address Support Organization and provides guidance to ICANN's Board of Directors on policy issues related to the allocation and management of IP addresses

Дава указания на Съвета на директорите на ICANN относно политически въпроси, свързани с разпределението и управлението на IP адреси.

Pproperty of all kinds, including real and personal, tangible and intangible

Собственост от всякакъв вид, включително реална и лична, материална и нематериална.

Allocation of a frequency band

Allotment of a radio frequency or a radio frequency channel

Разпределение на честотен обхват

Разпределение на радиочестоти или радиочестотни канали

A system of housing and limited care that is designed for senior citizens who need some assistance with day-to-day activities but do not require care in a nursing home. Assisted living can include private quarters, meals, personal assistance, housekeeping aid, monitoring of medications, and nurses' visits.

Система за настаняване и ограничена грижа, предназначена за възрастни граждани, които се нуждаят от помощ при ежедневни дейности, но не се нуждаят от грижи в дом за възрастни хора. Подпомаганият живот може да включва частни квартири, хранене, лична помощ, помощи за домакинството, контролиране на лекарства и посещения на медицински сестри.

Any item, piece of equipment, or product system to increase, maintain, or improve functional capabilities of individuals with disabilities or functional limitations, allowing an individual to perform a task that they would otherwise be unable to do, or increases the ease and safety with which the task can be performed. ATs include wheelchairs, walkers, personal emergency response systems, prosthesis, computer accessibility enhancing software and many other devices.

Всеки елемент, част от оборудване или продуктова система за увеличаване, поддържане или подобряване на функционалните способности на хора с увреждания или функционални ограничения, позволяващи на дадено лице да изпълнява задача, която иначе би било неспособно да направи, или увеличава лекотата и безопасността с които задачата може да бъде изпълнена. АТ включват инвалидни колички, проходилки, лични системи за спешна реакция, протези, софтуер за подобряване на достъпността на компютрите и много други устройства.

Those  associated services, physical infrastructures and other facilities or elements associated with an electronic communications network and/or an electronic communications service which enable and/or support the provision of services via that network and/or service or have the potential to do so, and include, inter alia, buildings or entries to buildings, building wiring, antennae, towers and other supporting constructions, ducts, conduits, masts, manholes and cabinets

Тези свързани услуги, физически инфраструктури и други съоръжения или елементи, свързани с електронна съобщителна мрежа и / или електронна съобщителна услуга, които позволяват и / или поддържат предоставянето на услуги чрез тази мрежа и / или услуга или имат потенциал да направят това, и включват, наред с другото, сгради или входове към сгради, изграждане на окабеляване, антени, кули и други поддържащи конструкции, канали, тръбопроводи, мачти, люкове и шкафове

Those services associated with an electronic communications network and/or an electronic communications service which enable and/or support the provision of services via that network and/or service or have the potential to do so and include, inter alia, number translation or systems offering equivalent functionality, conditional access systems and electronic programme guides, as well as other services such as identity, location and presence service.

Услугите, свързани с електронна съобщителна мрежа и / или електронна съобщителна услуга, които позволяват и / или поддържат предоставянето на услуги чрез тази мрежа и / или услуга или имат потенциал да направят това и включват, наред с другото, превод на номера или системи, предлагащи еквивалентна функционалност, системи за условен достъп и електронни ръководства за програми, както и други услуги, като например услуги за идентичност, местоположение и присъствие

A voluntary, independent, non-governmental body representing radio and TV operators in Bulgaria.

Доброволна, независима и неправителствена организация, която представлява интересите на радио и телевизионната индустрия в България.

Currently the most common DSL implementation. Speeds vary from 384 kbps to more than 6 Mbps downstream. The upstream speed is typically lower.

Asymmetric DSL (ADSL) (ITU-T Recommendations G.99x-series) is a form of DSL where more bandwidth is allocated to download than to upload. This makes it ideal for web browsing and typical Internet usage, where downloading of large files is more important than uploading, because it enables maximum speeds of 8-10 Mbit/s downstream and a maximum of 1 Mbit/s upstream. ADSL is available at a maximum distance of 3 km from the local exchange. It shares a single twisted copper pair with voice, allowing users to use the telephone and surf the Internet simultaneously on the same line.

Най-разпространеното използване на цифрова абонатна линия (DSL) в момента. Скоростта варира от 384 kbps до повече от 6 Mbps за долен праг. Скоростта за горния праг обикновено е по-ниска.

Асиметричният DSL (ADSL) (препоръките на ITU-T G.99x-series) е форма на DSL, където се разпределя по-голяма честотна лента за изтегляне, отколкото за качване. Това го прави идеален за уеб браузване и типично използване на Интернет, където свалянето на големи файлове е по-важно от качването, тъй като позволява максимална скорост от 8-10 Mbit / s надолу по веригата и максимум 1 Mbit / s нагоре по веригата. ADSL се предлага на максимално разстояние от 3 километра от местната централа. Тя споделя една усукана медна двойка с глас, която позволява на потребителите да използват телефона и да сърфират в Интернет едновременно по една и съща линия.

A method for encrypting data on a network.          

Uses a private key for writing messages and a public key to decode the messages. Only the private key needs to be kept secret. Public keys can be distributed openly

Метод за шифроване на данни в мрежата. Използва се частен ключ за писане на съобщения и публичен ключ за дешифроване на съобщенията. Единствено частният ключ трябва да се пази в тайна. Публичните ключове се разпространяват свободно

A network technology based on transferring data in cells or packets of a fixed size. The small, constant cell size allows ATM equipment to transmit video, audio, and other data over the same network assuring that no single type of data hogs the line.

ATM is a core connection-oriented protocol used over the backbone of the public switched telephone network (PSTN) and Integrated Services Digital Network (ISDN)

Мрежова технология, основаваща се на пренос на данни чрез клетки или пакети с фиксиран размер. Малкият, постоянен размер на клетката позволява на ATM оборудването да пренася видео, аудио записи и други данни в същата мрежа като гарантира, че нито един вид данни не използва линията само за себе си.

АТМ е основен протокол, ориентиран към връзката, използван върху гръбнака на обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN) и цифровата мрежа за интегрирани услуги (ISDN)

Services that are under the editorial responsibility of a media service provider and the principal purpose of which is the provision of programmes, in order to inform, entertain or educate the general public by electronic communications networks. Audiovisual media services are either TV programs or audiovisual media services on demand.

Услуги, които са в рамките на редакционната отговорност на доставчика на медийни услуги и чиято главна цел е предоставянето на програми, които информират, забавляват или образоват широката публика чрез електронни съобщителни мрежи. Аудиовизуалните медийни услуги са или телевизионни програми, или аудиовизуални медийни услуги по поръчка.

An independent evaluation of a person, organisation, system, process, entity, project or product which includes quantitative and qualitative analysis.

Независима оценка на лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт, която включва количествен и качествен анализ.

The provision of assurance regarding the claimed identity of a person or data. Electronic authentication is the process of confirming a person/entity's identity. The confirmation of the alleged identity of a person or of data.

Предоставяне на гаранции за самоличността на лице или данни. Електронното удостоверяване е процесът на потвърждаване на самоличността на лицето /предприятието . Потвърждение на предполагаема идентичност на лице или на данни.

The Authentication and Authorisation Services, components for Identity and Privilege Management and the entities responsible for these services - constitute an Authentication and Authorisation Infrastructure (AAI). In research networks federated AAIs containing multiple Identity Providers, trusted by the members of the federation are common.

Услугите за удостоверяване и оторизация, компонентите за управление на идентичността и привилегиите и организациите, отговорни за тези услуги, представляват инфраструктура за удостоверяване и упълномощаване / разрешаване /оторизация (AAI). В научноизследователските мрежи федерираните (AAI), които съдържат множество доставчици на идентичности, се ползват с доверие от членовете на федерацията.

A fundamental component of information security, the quality or condition of being trustworthy or genuine.

Основен компонент за сигурността на информацията, качеството или състоянието, което показва, че тя е сигурна или е истинска (автентична).

An operating system feature that enables a computer to assign itself an address if it is unable to contact a DHCP server.

Свойство на операционната система, което позволява на компютъра да си присвои адрес, ако не успее да се свърже с DHCP сървъра.

In telecommunication, an automatic redial is a service feature that allows the user to dial by depressing a single key or a few keys, the most recent telephone number dialed at that device.

В далекосъобщенията автоматично пренабиране е характеристика на услуга, която позволява на потребителя да набере чрез натискане на един бутон или на няколко бутона, последния телефонен номер, набран от това устройство

The automatic control of the transmitter's power.
Автоматичен контрол на мощността на предавателя.

A utility that makes the application check for critical updates over a certain period of time.

Програма, която кара приложението да проверява за критично важни актуализации през определено време.

Automation (information disorder) is the process of designing a ‘machine' to complete a task with little or no human direction.

It takes tasks that would be time-consuming for humans to complete and turns them into tasks that are completed quickly and almost effortlessly. For example, it is possible to automate the process of sending a tweet, so a human doesn't have to actively click ‘publish'. Automation processes are the backbone of techniques used to effectively ‘manufacture' the amplification of disinformation.

Автоматизацията (информационен безпорядък) е процесът на проектиране на "машина" за изпълнение на задачата с малко или никакво човешко направление. Тя изпълнява задачи, които ще отнемат много време на хората, за да ги завършат и да ги превърнат в задачи, които са завършени бързо и почти без усилие. Например, възможно е да се автоматизира процесът на изпращане на съобщение в twitter, така че човек не е необходимо активно да кликва върху "публикувай". Процесите на автоматизация са гръбнакът на техниките, използвани за ефективно "производство" на усилването на дезинформацията.

ICT-based systems which have the ability to properly understand and perceive their environment, translate this perception into meaningful actions and then execute these actions without human supervision. Intelligent robots and cognitive systems are autonomous systems - for example, autonomous cars, monitoring systems or sophisticated trading algorithms on the stock exchange. Many machines or vehicles are already equipped with precursor technology such as autopilots in planes. Autonomous systems have potentially huge positive social effects - e.g., 95% of all accidents are caused by human error, and it is assumed that autonomous cars could reduce this to almost 0%. However, autonomous systems raise questions about liability, privacy and social impact.

Системите, базирани на ИКТ, които имат способността да разбират и възприемат правилно своята среда, превръщат това възприятие в смислени действия и след това изпълняват тези действия без човешки надзор.Интелигентните роботи и когнитивни системи са автономни системи - например автономни автомобили, системи за наблюдение или сложни алгоритми за търговия на фондовата борса. Много машини или превозни средства вече са оборудвани с прекурсорна технология, като автопилоти в самолети. Автономните системи имат потенциално огромни положителни социални ефекти - например 95% от всички произшествия са причинени от човешка грешка и се приема, че автономните автомобили могат да намалят това до почти 0%. Автономните системи обаче повдигат въпроси относно отговорността, неприкосновеността на личния живот и социалното въздействие.

A computer program that automatically responds with a prewritten message to anyone who sends an email message to a particular email address or uses an online feedback form.

Компютърна програма, която автоматично отговаря с предварително написано съобщение на всеки, който изпраща e-mail съобщение до даден e-mail адрес или използва онлайн формуляр за обратна връзка.

Translated from Sanskrit as incarnationit is the graphical representation of the user or his/her character in a three-dimensional or two­dimensional (icon) form.

Преведен от санскритски като въплъщение, означава графично представяне на потребителя или на неговия герой в триизмерна или двуизмерна (като икона) форма.

The act of authorizing a company/individual to sell goods or to perform services for a government institution. 

Дейността по упълномощаването на фирма/физическо лице да продава стоки или да извършва услуги за държавна институция.