Вие сте тук

Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

1 (10) | A (111) | B (116) | C (214) | D (122) | E (154) | F (74) | G (42) | H (45) | I (119) | J (5) | K (6) | L (44) | M (79) | N (48) | O (50) | P (94) | Q (3) | R (74) | S (125) | T (54) | U (28) | V (22) | W (41) | X (2) | Y (1) | Z (1)
Jamming-1. засядане, натъпкване; 2.заглушаване

1. Paper: jam, usually in the printer

2. Intentional   interference     caused by broadcasting, aiming to make unintelligible or to distort a useful signal or a part of it.

-

За хартия: да се задръсти, обикновено в печатащо устройство.

Преднамерено смущение, предизвикано от излъчвания, имащи за цел да направят неразбираем или да деформират полезният сигнал или част от него.

Joint venture -Съвместно предприятие

An association between two or more parties through which parties share profits and management responsibilities with respect to a specific project.

-

Сдружаване между две и повече страни, чрез което те споделят печалбите и отговорностите относно ръководството на определен проект.

Journalism-Журналистика

Collection and dissemination of information and ideas in the public space via any means of mass communication.

-

Събиране и разпространение на информация и идеи в публичната сфера чрез всяко средство за комуникация.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)-Формат за изображения JPEG

A format for image files.

-

Формат за файлове с изображения.

Justification -Обосновка
-